Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykony wanie i zakończenie działalności gospodarczej na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania orga nów administracji publicznej w tym zakresie. Art.

2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usłu gowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa nie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wy konywana w sposób zorganizowany i ciągły. Art.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działal ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rol nych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, wa rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda ży posiłków domowych i świadczenia w gospodar stwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Art.

4.

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyj na niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we wła snym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Art.

5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organ koncesyjny — organ administracji publicz nej upoważniony na podstawie ustawy do udziela nia, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji;

2) osoba zagraniczna: a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskie go, b) osobę prawną z siedzibą za granicą, c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą praw ną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą;

3) przedsiębiorca zagraniczny — osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą; 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

4) oddział — wyodrębnioną i samodzielną organiza cyjnie część działalności gospodarczej, wykony waną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsię biorcy lub głównym miejscem wykonywania dzia łalności;

5) działalność regulowana — działalność gospodar czą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Art.

6.

1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończe nie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków okre ślonych przepisami prawa.

2. Organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wyko nywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłoże nia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewi dzianych przepisami prawa. Art.

7. Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonych w od rębnych przepisach, z poszanowaniem zasad równo ści i konkurencji. Art.

8.

1. Organy administracji publicznej wspiera ją rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne wa runki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzed siębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

2. Organy administracji publicznej, które wdrażają programy pomocowe w rozumieniu przepisów o do puszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, przekazują drogą elektroniczną in formacje o warunkach i formach udzielanej pomocy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, który je gromadzi i udostępnia na stronie internetowej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazy wane są w terminie 30 dni od dnia ustanowienia pro gramu pomocowego, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków o udzie lenie pomocy. Art.

9. Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organy administracji pu blicznej działają z poszanowaniem uzasadnionych in teresów przedsiębiorcy. Art.

10.

1. Przedsiębiorca może złożyć do właści wego organu wniosek o wydanie pisemnej interpreta cji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przed siębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie.

2. Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimi kolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowy mi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

3. Zasady udzielania interpretacji regulują odrębne ustawy. Art. 1

1. Organy administracji publicznej są zobo wiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Art. 1

2. Wykonując swe zadania, organy admini stracji publicznej współdziałają z organizacjami praco dawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsiębiorców oraz samorządami zawodowymi i gospodarczymi. Art. 1

3.

1. Osoby zagraniczne z państw członkow skich Unii Europejskiej i państw członkowskich Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospo darczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.

2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na po byt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypo spolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, mogą podejmować i wykonywać dzia łalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele pol scy.

3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykony wania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowa nia bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umo wy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Rozdział 2 Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej Art. 1

4.

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsię biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „ewidencją”. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy. Art. 1

5. Na zasadach określonych w ustawie po dejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75. Art. 1

6.

1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany Dziennik Ustaw Nr 173 — 12012 — Poz. 1807 umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowa nych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie praw nym i gospodarczym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchy bia obowiązkom określonym w przepisach szczegól nych.

3. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie nume ru identyfikacji podatkowej (NIP). Art. 1

7. Przedsiębiorca wykonuje działalność go spodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i posza nowania dobrych obyczajów oraz słusznych intere sów konsumentów. Art. 1

8. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Art. 1

9. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obo wiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodo wych przy wykonywaniu określonego rodzaju działal ności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności go spodarczej były wykonywane bezpośrednio przez oso bę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień za wodowych. Art.

20. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opa kowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających:

1) firmę przedsiębiorcy i jego adres;

2) nazwę towaru;

3) inne oznaczenia i informacje wymagane na pod stawie odrębnych przepisów. Art. 2

1. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków beza dresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

1) firmy przedsiębiorcy;

2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

3) siedziby i adresu przedsiębiorcy. Art. 2

2.

1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatno ści związanych z wykonywaną działalnością gospo darczą następuje za pośrednictwem rachunku banko wego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest in ny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszane go przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym do konano transakcji.

2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem ra chunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kre dytowej.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospo darczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w re alizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)). Rozdział 3 Ewidencja Działalności Gospodarczej Art. 2

3.

1. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zle cone z zakresu administracji rządowej. Miejscem za mieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

2. Dla osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), podejmujących działalność gospo darczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wła ściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej.

3. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

4. Ewidencję prowadzi się w systemie informatycz nym. Art. 2

4.

1. Ewidencja jest jawna.

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. Dziennik Ustaw Nr 173 — 12013 — Poz. 1807 ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.

3. Domniemywa się, że dane wpisane do ewiden cji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez te go zgłoszenia, przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zanie dbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowa nie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Art. 2

5.

1. Dla przedsiębiorcy wpisanego do ewi dencji prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych organowi ewidencyjnemu lub wpisanie ich do ewidencji, a dane te nie podlegają we dług przepisów ustawy wpisowi do ewidencji, doku menty zawierające te dane składa się do akt ewiden cyjnych. Art. 2

6.

1. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

2. Wpisem do ewidencji jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. Art. 2

7.

1. Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem urzę dowym, o którym mowa w art. 43 pkt

1. Składając wniosek, wnioskodawca uiszcza opłatę.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji za wiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki po siada;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod któ rym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania — adres głównego miej sca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli zo stał utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia łalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsię biorca udzielił takiego pełnomocnictwa.

3. Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mo wa w ust. 2, lub jest nieopłacony, organ ewidencyjny niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w ter minie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt ewidencyjnych po świadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu gminy kopię paszportu albo innego dokumentu po twierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

5. Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym. W tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza. Art. 2

8.

1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek do tyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 złotych. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.

2. Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat.

3. Rada gminy może określić niższe stawki opłaty albo wprowadzić zwolnienie od opłat, uwzględniając w szczególności rodzaj wykonywanej działalności. Art. 2

9.

1. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie.

2. Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się nie zwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3.

3. Decyzja o wpisie zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki po siada;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do dorę czeń przedsiębiorcy, adres, pod którym jest wyko nywana działalność gospodarcza, a jeżeli przed siębiorca wykonuje działalność poza miejscem za mieszkania — adres głównego miejsca wykony wania działalności i oddziału, jeżeli został utwo rzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia łalności (PKD).

4. Decyzja o wpisie zawiera również dane, o któ rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5—15, jeżeli wpis ich dotyczy.

5. Decyzja o wpisie do ewidencji podlega natych miastowemu wykonaniu, z wyjątkiem decyzji o wykre śleniu przedsiębiorcy z ewidencji. Art. 30.

1. Wpisowi do ewidencji podlegają:

1) firma przedsiębiorcy; Dziennik Ustaw Nr 173 — 12014 — Poz. 1807

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do dorę czeń przedsiębiorcy, adres, pod którym jest wyko nywana działalność gospodarcza, a jeżeli przed siębiorca wykonuje działalność poza miejscem za mieszkania — adres głównego miejsca wykony wania działalności i oddziału, jeżeli został utwo rzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia łalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;

7) informacje o ogłoszeniu upadłości, umorzeniu i za kończeniu tego postępowania;

8) informacje o wszczęciu postępowania naprawcze go;

9) informacje o udzieleniu, zmianie i cofnięciu konce sji;

10) informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepisy ustaw odrębnych przewidują wyda nie takiej decyzji; 1

1) informacje o wpisie do rejestru działalności regu lowanej oraz o wykreśleniu z rejestru; 1

2) informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu; 1

3) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta; 1

4) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsię biorca udzielił takiego pełnomocnictwa; 1

5) informacja o ustanowieniu kuratora.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9—12 i 15, podlegają wpisowi z urzędu. Art. 3

1.

1. Wpis do ewidencji polega na wprowa dzeniu do systemu informatycznego danych zawar tych w decyzji niezwłocznie po jej wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w ewidencji.

2. W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji, wpis następuje w chwili, gdy decyzja stanie się ostateczna. Art. 3

2. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o od mowie wpisu, gdy:

1) wniosek dotyczy działalności nieobjętej przepisa mi ustawy;

2) wniosek został złożony przez osobę nieuprawnio ną;

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania okre ślonej we wniosku działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Art. 3

3.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu — w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 27 ust. 2, powsta łej po dniu dokonania wpisu do ewidencji;

2) wykreślenie — w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodar czej.

2. Do wniosku w sprawie zmian i wykreślenia sto suje się odpowiednio przepisy art. 27.

3. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny przekazuje niezwłocznie decyzję o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania wraz z aktami ewidencyjnymi.

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmia ny głównego miejsca wykonywania działalności go spodarczej w przypadku osób zagranicznych, o któ rych mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz człon ków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej. Art. 3

4. Sąd rejonowy — sąd gospodarczy przesy ła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjne mu odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości, umorzeniu postępowania upadłościowego oraz o za kończeniu postępowania upadłościowego. Art. 3

5.

1. Organ koncesyjny przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis osta tecznej decyzji o udzieleniu, zmianie i cofnięciu konce sji, a także decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia konce sji, jeżeli przepis szczególny przewiduje wydanie takiej decyzji.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do ze zwoleń i licencji, o których mowa w art. 75. Art. 3

6. Organ prowadzący rejestr działalności re gulowanej, po dokonaniu wpisu oraz po wydaniu de cyzji o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy, przesyła właściwemu organowi ewidencyjnemu zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub decyzję o wykreśleniu. Art. 3

7.

1. Dane zawarte w ewidencji nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzę du w przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; Dziennik Ustaw Nr 173 — 12015 — Poz. 1807

2) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki han dlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przed siębiorców;

3) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

3. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu, także w przypadku gdy organ ewidencyjny dokonał go z na ruszeniem prawa. W tym przypadku stosuje się odpo wiednio przepisy o postępowaniu administracyjnym dotyczące wznowienia postępowania albo stwierdze nia nieważności decyzji.

4. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje z chwilą otrzymania przez or gan ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębior cy do rejestru przedsiębiorców, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądo wym. Art. 3

8.

1. Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywi stym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu przed siębiorcy do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni.

2. Organ ewidencyjny z urzędu sprostuje wpis za wierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią decyzji. Art. 3

9. Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przed siębiorcy z ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędo wi statystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 40.

1. Wniosek o wpis do ewidencji może być złożony w formie elektronicznej. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowa nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfika tu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepi sach o podpisie elektronicznym.

2. W sposób określony w ust. 1 może być wniesio ny również wniosek, o którym mowa w art. 44.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw go spodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dla systemu teleinforma tycznego,

2) warunki, jakim powinny odpowiadać elektroniczne nośniki informatyczne oraz środki komunikacji elektronicznej, na których wnioski mogą być wno szone,

3) tryb odtwarzania danych zawartych we wnioskach oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania — uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności danych zawartych we wniosku, a także możliwości automatycznego przenoszenia ich do ewidencji. Art. 4

1.

1. Tworzy się Centralną Informację o Dzia łalności Gospodarczej, zwaną dalej „Centralną Infor macją”, z oddziałami przy organach ewidencyjnych.

2. Centralną Informację prowadzi minister właści wy do spraw gospodarki.

3. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji o danych zawar tych w ewidencji;

2) udzielanie z ewidencji informacji o wpisie;

3) wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewi dencji. Art. 4

2.

1. Każdy ma prawo otrzymać zaświadcze nie o treści wpisu w ewidencji lub informację o wpisie.

2. Zaświadczenia wydają oraz udzielają pisemnych informacji oddziały, o których mowa w art. 41 ust. 1.

3. Wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pisem nej informacji podlega opłacie.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wyso kość opłaty, o której mowa w ust. 3, biorąc pod uwa gę uzasadnione koszty wydawania zaświadczeń i udzielania pisemnych informacji. Art. 4

3. Minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw in formatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór urzędowy, sposób i miejsce udostępniania formularzy wniosków o wpis do ewidencji, uwzględniając warunki powszechnej dostępności formularzy oraz uwzględniając prowadzenie ewi dencji w systemie informatycznym;

2) szczegółową treść wpisów, uwzględniając treść wniosku i zakres wpisów dokonywanych z urzędu;

3) organizację oraz szczegółowy sposób prowadze nia Centralnej Informacji oraz ewidencji, uwzględ niając potrzebę zapewnienia sprawnego obiegu informacji oraz zakres danych objętych wpisem do ewidencji;

4) tryb przekazywania przez organy ewidencyjne da nych ewidencyjnych do Centralnej Informacji, uwzględniając sposób wykorzystania systemów teleinformatycznych; Dziennik Ustaw Nr 173 — 12016 — Poz. 1807

5) tryb wydawania zaświadczeń o treści wpisów i udzielania pisemnych informacji o wpisie przez oddziały, o których mowa w art. 41 ust. 1, uwzględniając jawność i powszechny dostęp do danych zawartych w ewidencji. Art. 4

4. Przedsiębiorca podejmujący działalność wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji może złożyć wniosek zawierający żądanie:

1) wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmio tów gospodarki narodowej (REGON);

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjne go, o którym mowa w przepisach o zasadach ewi dencji i identyfikacji podatników i płatników;

3) zgłoszenia płatnika składek lub zgłoszenia do ubez pieczeń społecznych lub ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 4

5.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 44, or gan prowadzący rejestr przedsiębiorców albo organ ewidencyjny przesyła, w tym za pośrednictwem syste mu teleinformatycznego, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, do właściwych organów urzędowych rejestrów wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji.

2. Ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsię biorcy złożenie dodatkowych dokumentów do wnio sku, o którym mowa w art. 44, organ prowadzący re jestr przedsiębiorców lub organ ewidencyjny przesyła złożone przez przedsiębiorcę dokumenty wraz z wnio skiem.

3. Na wniosek przedsiębiorcy upoważniony pra cownik urzędu gminy poświadcza zgodność przedsta wionych odpisów tych dokumentów lub sporządza ta ki odpis.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania wniosków i dokumentów do właściwych organów, uwzględniając możliwość elektronicznego przetwarza nia danych oraz zawartość danych. Rozdział 4 Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza Art. 4

6.

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywa nie działalności gospodarczej w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wy dobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego ma gazynowania substancji oraz składowania odpa dów w górotworze, w tym w podziemnych wyro biskach górniczych;

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i ener gią;

4) ochrony osób i mienia;

5) rozpowszechniania programów radiowych i tele wizyjnych;

6) przewozów lotniczych.

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjono waniu określają przepisy odrębnych ustaw.

3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne zna czenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest do puszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo ze zwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. Art. 4

7.

1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie sta nowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnię cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji.

3. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krót szy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsię biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Art. 4

8.

1. Organ koncesyjny może określić w kon cesji, w granicach przepisów odrębnych ustaw, szcze gólne warunki wykonywania działalności gospodar czej objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegó łową informację o warunkach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji. Art. 4

9.

1. Wniosek o udzielenie lub o zmianę kon cesji zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalno ści gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewiden cji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działal ności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty Dziennik Ustaw Nr 173 — 12017 — Poz. 1807 określone w przepisach regulujących działalność go spodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Art. 50. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzie lenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny może:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyzna czonym terminie, brakującej dokumentacji po świadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygo rem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wnio sku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Art. 5

1.

1. W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, fakt ten ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo spolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie przedmiotu i zakresu działalności go spodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

2) liczbę koncesji;

3) szczególne warunki wykonywania działalności go spodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, o ile organ koncesyjny, w granicach przepisów od rębnych ustaw, przewiduje ich określenie;

4) termin i miejsce składania wniosków o udzielenie koncesji;

5) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe;

6) czas, na jaki może być udzielona koncesja.

3. Przepisu art. 60 nie stosuje się. Art. 5

2.

1. Jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniają cych warunki do udzielenia koncesji i dających rękoj mię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba koncesji przewidzia nych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza prze targ, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.

2. W postępowaniu o udzielenie koncesji na rozpo wszechnianie programów radiowych i telewizyjnych organ koncesyjny zarządza przetarg, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra diofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.2)) liczba przedsiębiorców pozostaje więk sza niż liczba koncesji. Art. 5

3.

1. Organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski” o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród przedsiębiorców, o których mowa w art. 52 ust. 1.

2. W ogłoszeniu organ koncesyjny określa rów nież:

1) minimalną opłatę, za którą może być udzielona koncesja — nie niższą niż opłata skarbowa albo in na opłata o charakterze publicznoprawnym, prze widziana w odrębnych przepisach za udzielenie koncesji;

2) miejsce i termin składania ofert;

3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać ofer ta;

4) wysokość, formę i termin wniesienia wadium;

5) termin rozstrzygnięcia przetargu.

3. Przetarg przeprowadza właściwy organ konce syjny.

4. Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się w terminie, miejscu i formie określonych stosownie do ust. 1 i 2, w zapieczętowanych kopertach.

5. Oferta zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalno ści gospodarczej;

2) deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie konce sji.

6. Oferty złożone nie podlegają wycofaniu. Art. 5

4.

1. Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 2, kierując się wysokością zadekla rowanych opłat za udzielenie koncesji.

2. W przypadku gdy kilku przedsiębiorców zadekla rowało opłatę w takiej samej wysokości, organ konce syjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego za deklarowania wysokości opłaty i wybiera ofertę przed siębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.

3. Organ koncesyjny przekazuje przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemną informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:

1) zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane;

2) zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.

4. Organ koncesyjny udziela koncesji przedsiębior com, których oferty zostały wybrane. Art. 5

5.

1. Przedsiębiorca przekazujący podczas po stępowania o udzielenie koncesji informacje stano Dziennik Ustaw Nr 173 — 12018 — Poz. 1807 ————————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 874. wiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu prze pisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem, że przedsiębiorca:

1) przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie;

2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestni kom postępowania.

3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom po stępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje. Art. 5

6.

1. Organ koncesyjny może odmówić udzie lenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:

1) gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykony wania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1;

2) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeń stwa państwa lub obywateli;

3) jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w art. 52, udzielono koncesji inne mu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;

4) w przypadkach określonych w odrębnych przepi sach.

2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu na przyczyny wymie nione w ust. 1 pkt 2, ogłaszając o tym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski”. Art. 5

7.

1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;

2) przestrzegania warunków wykonywania działalno ści gospodarczej;

3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzi nach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okaza nia dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.

3. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczo nym terminie. Art. 5

8.

1. Organ koncesyjny cofa koncesję, w przy padku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospo darczej objętej koncesją;

2) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym termi nie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wyko nywania działalności gospodarczej objętej konce sją.

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca:

1) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa;

2) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycz nego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulują cymi działalność gospodarczą objętą koncesją.

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronno ści i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa oby wateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsię biorcy. Art. 5

9. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 49, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Art. 60.

1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania kon cesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania kon cesji, zwane dalej „promesą”. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wyko nywania działalności gospodarczej wymagającej uzy skania koncesji.

2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia koncesji, z wyłącze niem art. 52—54.

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.

4. W okresie ważności promesy nie można odmó wić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzie lenie promesy; Dziennik Ustaw Nr 173 — 12019 — Poz. 1807

2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie;

3) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2. Art. 6

1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzie lenie koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnię ciu koncesji. Art. 6

2.

1. Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbo wą, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią ina czej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli koncesji udzielono w trybie przetargu, za udzielenie koncesji pobiera się opłatę w wysokości, o której mowa w art. 54 ust. 1 lub ust. 2.

3. Opłatę, o której mowa w art. 54 ust. 1 lub ust. 2, wnosi się na rachunek organu koncesyjnego, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Art. 6

3. W sprawach nieuregulowanych w przepi sach art. 47—61 stosuje się przepisy odrębnych ustaw regulujących działalność podlegającą koncesjonowa niu. Art. 6

4.

1. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulo waną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szcze gólne warunki określone przepisami tej odrębnej usta wy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regu lowanej, z zastrzeżeniem art. 75.

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej pod lega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 6

5.

1. Organ prowadzący, na podstawie prze pisów regulujących daną działalność gospodarczą, re jestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsię biorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaga nych do wykonywania tej działalności.

2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewiden cji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem rów nież we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia reje stru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru okre ślają przepisy ustaw regulujących daną działalność.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulo wanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Art. 6

6.

1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi re jestr.

2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru pro wadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególno ści dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decy zje dotyczące wykreślenia wpisu.

3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącz nie w przypadkach przewidzianych przez ustawę.

4. Organ prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub nie zgodności ze stanem faktycznym.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Art. 6

7.

1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przed siębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaga nych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w ter minie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsię biorca może rozpocząć działalność po uprzednim za wiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie doko nał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ we zwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Art. 6

8. Organ prowadzący rejestr działalności re gulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przed siębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospo darczej objętej wpisem;

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalno ści regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Art. 6

9. Przedsiębiorca jest obowiązany przecho wywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. Art. 70. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowa nej podlega kontroli, w szczególności przez organ pro wadzący rejestr danej działalności. Przepis art. 57 sto suje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 173 — 12020 — Poz. 1807 Art. 7

1.

1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mo wa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wy maganych do wykonywania działalności regulo wanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaga nych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega na tychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej. Art. 7

2.

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z re jestru działalności regulowanej, może uzyskać ponow ny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, któ ry wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Art. 7

3. Organ prowadzący rejestr działalności re gulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek. Art. 7

4. W sprawach nieuregulowanych w art. 64—73 stosuje się przepisy ustaw określających wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do reje stru działalności regulowanej. Art. 7

5.

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykony wanie działalności gospodarczej w zakresie określo nym w przepisach:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowa niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.3));

2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);

3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.4));

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.5));

5) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziała niu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143);

6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.6)) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

7) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pu blicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.7));

8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667);

9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko we;

10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomu nikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.8)); 1

1) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach to warowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.9)); 1

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.

10) ); 1

3) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.11)); Dziennik Ustaw Nr 173 — 12021 — Poz. 1807 ————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291. ————————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 93, poz. 896 i Nr 141, poz. 1493. 1

4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959); 1

5) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.12)) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego; 1

6) ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywie nia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877); 1

7) ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farma ceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.13)); 1

8) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro gowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.14)); 1

9) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574);

20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn zm.15)); 2

1) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicz nych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959); 2

2) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubez pieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959); 2

3) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959); 2

4) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo poczto we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959); 2

5) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy zowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623); 2

6) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłosze nia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizujące go, określonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689).

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie dzia łalności gospodarczej w zakresie określonym w prze pisach:

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro gowym;

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole jowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.16)).

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie syste mu płatności lub systemu rozrachunku papierów war tościowych w zakresie określonym w przepisach usta wy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozra chunku w systemach płatności i systemach rozra chunku papierów wartościowych oraz zasadach nad zoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.17)).

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzie lające zgody oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgo dami, a także zasady i tryb wydawania decyzji w spra wie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o których mowa w ust. 1—4. Art. 7

6. Jeżeli przepisy regulujące daną działal ność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowa nej należy do zadań organów jednostek samorządu te rytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zada nia zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział 5 Kontrola przedsiębiorcy Art. 7

7.

1. Organy administracji publicznej kontro lują przedsiębiorców na zasadach określonych w ni niejszej ustawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym roz dziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych.

3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej prze prowadzenia określają odrębne ustawy. Art. 7

8.

1. W razie powzięcia wiadomości o wyko nywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z prze pisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagroże nia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naru Dziennik Ustaw Nr 173 — 12022 — Poz. 1807 ——————— 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130, poz. 1187 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896. 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962. 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002. ———————— 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962. 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 96, poz. 959. szenia środowiska w wyniku wykonywania tej działal ności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocz nie zawiadamia właściwe organy administracji pu blicznej.

2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiada miają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o pod jętych czynnościach.

3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas nie zbędny, nie dłuższy niż 3 dni.

4. Decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej w razie stwierdzenia zagro żenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powsta nia szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności nadaje się rygor natychmiastowej wyko nalności. Art. 7

9.

1. Czynności kontrolne mogą być wykony wane przez pracowników organów kontroli po okaza niu legitymacji służbowej upoważniającej do wykony wania takich czynności oraz po doręczeniu upoważ nienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy, chyba że przepisy szczególne przewi dują możliwość przeprowadzenia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy w terminie określonym w tych prze pisach.

2. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią.

3. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiana ta nie może prowadzić do wy dłużenia ustalonego wcześniej terminu zakończenia kontroli.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawie ra co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego ter minu zakończenia kontroli;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z poda niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowa nego przedsiębiorcy.

5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. Art. 80.

1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadkach gdy:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla pro wadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;

3) odrębne przepisy przewidują możliwość przepro wadzenia kontroli w toku prowadzonego postępo wania dotyczącego przedsiębiorcy;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagro żeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Art. 8

1.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowa dzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kon troli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli.

2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli;

5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowa nych środków pokontrolnych.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. Art. 8

2.

1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla pro wadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia; Dziennik Ustaw Nr 173 — 12023 — Poz. 1807

3) odrębne przepisy przewidują możliwość przepro wadzenia kontroli w toku prowadzonego postępo wania dotyczącego przedsiębiorcy;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagro żeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalne go;

5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu po datku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;

6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiąz ków wynikających z przepisów prawa wspólnoto wego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów fi nansowych Wspólnoty Europejskiej.

2. Organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustali z przedsiębiorcą termin prze prowadzenia kontroli, jeżeli działalność przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu. Art. 8

3.

1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzo wym nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mo wa w rozdziale 7 — 4 tygodni;

2) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców — 8 tygodni.

2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla pro wadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;

3) odrębne przepisy przewidują możliwość przepro wadzenia kontroli w toku postępowania prowa dzonego przez organ;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagro żeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalne go;

5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu po datku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;

6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiąz ków wynikających z przepisów prawa wspólnoto wego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów fi nansowych Wspólnoty Europejskiej.

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych.

4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące narusze nie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym za kresie przedmiotowym w danym roku kalendarzo wym, a czasu jej trwania nie wlicza się do czasu, o któ rym mowa w ust. 1. Art. 8

4. Przepisów art. 82 i 83 nie stosuje się wo bec działalności przedsiębiorców w zakresie objętym:

1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podsta wie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641);

2) nadzorem nad rynkiem kapitałowym i towaro wym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 154

6) oraz ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol skim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.18)), oraz nadzorem nad instytucjami pieniądza elektronicz nego, na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatni czych;

4) nadzorem ubezpieczeniowym, na podstawie usta wy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpie czeniowej oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959);

5) nadzorem emerytalnym, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych progra mach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178), ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 166

7) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczenio wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo nych;

6) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959), ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywie nia zwierząt, ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli wetery Dziennik Ustaw Nr 173 — 12024 — Poz. 1807 ———————— 1

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262. naryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 87

7) oraz usta wy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie rząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625). Rozdział 6 Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych Art. 8

5.

1. Dla wykonywania działalności gospo darczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed siębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stano wią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami”.

2. Do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europej skiej i państw członkowskich Europejskiego Porozu mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przepis art. 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 8

6. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący od dział może wykonywać działalność gospodarczą wy łącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsię biorcy zagranicznego. Art. 8

7. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący od dział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagra nicznego. Art. 8

8. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpo cząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpi su oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpi su do rejestru przedsiębiorców określają przepisy od rębnej ustawy. Art. 8

9. Niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym przed siębiorca zagraniczny jest obowiązany:

1) podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy za granicznego;

2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby, o której mowa w pkt 1;

3) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu — złożyć ich odpisy do akt re jestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłu maczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden od dział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wska zać ten oddział, w którego aktach złożono wskaza ne dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w któ rym znajdują się akta, i numeru oddziału w reje strze;

4) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podsta wie wpisu do rejestru — złożyć do akt rejestro wych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwie rzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumen tów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych od działów należy wskazać ten oddział, w którego ak tach złożono wskazane dokumenty, wraz z ozna czeniem sądu, w którym znajdują się akta, i nume ru oddziału w rejestrze. Art. 90. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczo ną na język polski nazwą formy prawnej przedsię biorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”;

2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachun kowości;

3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospo darki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawne go w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. Art. 9

1.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w przypadku gdy:

1) oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wy konuje obowiązku, o którym mowa w art. 90 pkt 3;

2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagra nicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębior ca ten utracił prawo wykonywania działalności go spodarczej;

3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu inte resowi publicznemu.

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki za wiadamia osobę, o której mowa w art. 89 pkt 1, o obo wiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego od działu w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. Odpis decyzji, o której mowa w ust. 1, minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego. Art. 9

2. Do likwidacji oddziału stosuje się odpo wiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwi dacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziennik Ustaw Nr 173 — 12025 — Poz. 1807 Art. 9

3. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, zwane dalej „przedstawicielstwami”. Art. 9

4. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w za kresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagraniczne go. Art. 9

5.

1. Przedstawicielstwo mogą utworzyć rów nież osoby zagraniczne powołane do promocji gospo darki kraju ich siedziby, z tym że zakres działania takie go przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

2. Do przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowied nio. Art. 9

6.

1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej „rejestrem przedstawi cielstw”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Art. 9

7.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, sporządzony w języku polskim, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy za granicznego;

2) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębior cy zagranicznego;

3) imię, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedsta wicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy za granicznego;

4) adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podsta wie aktu założycielskiego, umowy lub statutu — odpis tego dokumentu;

2) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wyko nuje działalność na podstawie wpisu do rejestru — odpis z tego rejestru;

3) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsię biorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporzą dzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Art. 9

8.

1. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje się z urzędu za świadczenie. Zaświadczenie zawiera dane, o których mowa w art. 97 ust. 1, oraz numer wpisu do rejestru przedstawicielstw i datę wpisu.

2. Rejestr przedstawicielstw jest jawny. Art. 9

9.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru przed stawicielstw, jeżeli:

1) utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bez pieczeństwu i obronności państwa lub ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu in teresowi publicznemu;

2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającej poza zakres określony w art. 94 i art. 95 ust. 1 albo zawiera braki, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do wniosku nie zostały dołączone do kumenty wymienione w art. 97 ust. 2.

2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga uzasadnienia faktycznego. Art. 100. Przedsiębiorca zagraniczny, który utwo rzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

1) używać do oznaczenia przedstawicielstwa orygi nalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”;

2) prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną ra chunkowość w języku polskim zgodnie z przepisa mi o rachunkowości;

3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospo darki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawne go w zakresie danych, o których mowa w art. 97, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagra nicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywa nia działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wy stąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosu je się odpowiednio przepisy art. 97. Art. 10

1.

1. Minister właściwy do spraw gospodar ki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przed stawicielstwa, w przypadku gdy:

1) rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 100 pkt 3;

2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagra nicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;

3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie Dziennik Ustaw Nr 173 — 12026 — Poz. 1807 tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu inte resowi publicznemu.

2. Do likwidacji przedstawicielstwa stosuje się od powiednio przepis art. 91 ust. 2 oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 10

2.

1. O zakończeniu likwidacji przedstawi cielstwa przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodar ki w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwi dacji.

2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze de cyzji, wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedsta wicielstw. Rozdział 7 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy Art. 10

3. Państwo stwarza, z poszanowaniem za sad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, ma łych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:

1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i śred nich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredy tów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych;

2) wspieranie instytucji umożliwiających finansowa nie działalności gospodarczej na dogodnych wa runkach w ramach realizowanych programów rzą dowych;

3) wyrównywanie warunków wykonywania działal ności gospodarczej ze względu na obciążenia pu blicznoprawne;

4) ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz do radztwa;

5) wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców;

6) promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. Art. 10

4. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przed siębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostat nich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowni ków oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milio nów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzą dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro czyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Art. 10

5. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowni ków oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milio nów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzą dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro czyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Art. 10

6. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowni ków oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milio nów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzą dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro czyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Art. 10

7. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104—106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. Art. 10

8. Nie uważa się odpowiednio za mikro przedsiębiorcę, małego lub średniego, przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jed nostki samorządu terytorialnego posiadają:

1) 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji;

2) prawa do 25 % i więcej udziału w zysku;

3) 25 % i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni. Art. 10

9.

1. Ârednioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób obli czania średniorocznego zatrudnienia, rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, uwzględniając przedsiębiorców działających krócej niż rok. Dziennik Ustaw Nr 173 — 12027 — Poz. 1807 Art. 1

10.

1. Do celów pomocy publicznej przedsię biorca oświadcza przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w art. 104—106 i art. 108.

2. Oświadczenie ma formę pisemną, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiają uprawnieniom organu udzielającego pomocy do kontroli stanu fak tycznego u przedsiębiorcy. Rozdział 8 Przepis końcowy Art. 11

1. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie — Przepisy wprowa dzające ustawę o swobodzie działalności gospodar czej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 173 — 12028 — Poz. 1807

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-08-06
Data wydania: 2004-07-02
Data wejścia w życie: 2004-08-21
Data obowiązywania: 2004-08-21
Uwagi: art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807