Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1813

Na podstawie art.199f ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „usta wie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listo pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej.

§2.

1. Decyzję w sprawie zgody na służbę w ob cym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej wyda je się na pisemny wniosek zainteresowanego obywa tela polskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za wierać w szczególności określenie nazwy obcego woj ska lub organizacji wojskowej, w którym obywatel polski ma zamiar przyjąć służbę, wskazanie państwa, w którym służba ta będzie pełniona, oraz okres pełnie nia tej służby.

3. Wniosek składa się do organu określonego w art. 199d ust. 1 lub 2 ustawy właściwego do wyda nia decyzji, o której mowa w ust.1.

4. ˚ołnierze w czynnej służbie wojskowej składają wniosek drogą służbową.

5. Byli żołnierze zawodowi składają wniosek za po średnictwem wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwające go ponad dwa miesiące.

§3. Obywatele polscy zamieszkujący lub przeby wający czasowo powyżej dwóch miesięcy za granicą składają wniosek o udzielenie zgody na służbę w ob cym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej do or ganu określonego w art. 199d ust. 1 lub 2 ustawy za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

§4.

1. Organ właściwy do wydania decyzji w spra wie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej or ganizacji wojskowej przed wydaniem decyzji uzyskuje informacje o stosunku wnioskodawcy do powszech nego obowiązku obrony od wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce poby tu stałego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, a jeżeli wnioskodaw ca zamieszkuje za granicą — od wojskowego komen danta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ostatniego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

2. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie woj skowej zamiast informacji, o której mowa w ust.1, or gan właściwy do wydania decyzji w sprawie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji uzysku je opinię dowódcy jednostki wojskowej, w której wnioskodawca pełni służbę.

§5. Organy wymienione w art. 199d ust. 1 i 2 usta wy mogą, przed wydaniem zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, zasięgać opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych w sprawach, o których mowa w art. 199c pkt 1 i 2 usta wy.

§6. Decyzja o udzieleniu zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej w szczegól ności zawiera:

1) nazwę obcego wojska lub obcej organizacji woj skowej;

2) nazwę państwa, w którym obywatel polski może przyjąć służbę;

3) termin, w ciągu którego można podjąć służbę, nie dłuższy niż jeden rok;

4) okres, na jaki udziela się zgody;

5) pouczenie o obowiązku powiadomienia polskiego urzędu konsularnego o terminie i miejscu rozpo częcia oraz zakończenia służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) informację, że udzielenie zgody na służbę w ob cym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospoli tej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby.

§7. Polski urząd konsularny po otrzymaniu infor macji od wnioskodawcy o terminie i miejscu rozpo częcia oraz zakończenia służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej przekazuje niezwłocz nie tę informację organowi, który udzielił obywatelowi polskiemu zgody na służbę w obcym wojsku lub w ob cej organizacji wojskowej, a w przypadku osób podle gających obowiązkowi czynnej służby wojskowej rów nież właściwemu wojskowemu komendantowi uzu pełnień.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: M. Belka ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie udzielania zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 25, poz. 111), które utraciło moc na podstawie art. 3 § 1 usta wy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715). Dziennik Ustaw Nr 175 — 12152 — Poz. 1813 1813 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-08-10
Data wydania: 2004-07-20
Data wejścia w życie: 2004-08-25
Data obowiązywania: 2004-08-25
Data uchylenia: 2006-04-20
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1813