Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1818

Dziennik Ustaw Nr 175 — 12167 — Poz. 1818 Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 91

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wzór znaku CE.”;

2) w § 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie: „2

2) scalania urządzeń ciśnieniowych w zespoły w miejscu ich użytkowania na odpowiedzial ność użytkownika, jak ma to miejsce w przy padku instalacji przemysłowych.”;

3) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wzór znaku CE określa załącznik nr 1 do rozpo rządzenia.”;

4) w § 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) grupa 1 — obejmuje płyny niebezpieczne: a) wybuchowe, b) skrajnie łatwo palne, c) wysoce łatwo palne, d) łatwo palne, w przypadku gdy najwyższa dopuszczalna temperatura jest wyższa niż temperatura zapłonu, e) bardzo toksyczne, f) toksyczne, g) o właściwościach utleniających — określone w przepisach dotyczących kryte riów i sposobu klasyfikacji substancji i prepa ratów niebezpiecznych;”;

5) w § 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zespoły urządzeń ciśnieniowych przeznaczone do wytwarzania ciepłej wody, o których mowa w § 10 ust. 2, w celu oceny wymagań, wymie nionych w § 34—37, w § 48, w § 52 ust. 2 pkt 1 i 4, poddaje się procedurze oceny zgodności, stosując badanie projektu WE — moduł B1, al bo pełne zapewnienie jakości — moduł H, o których mowa odpowiednio w pkt 4 i 12 za łącznika nr 3 do rozporządzenia.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku do niniejszego rozpo rządzenia;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tablicy 4 „Zbiorniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia” „Uwaga” otrzymuje brzmie nie: „Uwaga: W procedurze oceny zgodności należy uwzględnić wymagania określone w § 62 ust. 3 rozporządzenia.”;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 12.3.2.2 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) środków monitorujących osiąganie wymaga nej konstrukcji urządzenia ciśnieniowego, ja kości oraz skuteczności funkcjonowania syste mu jakości.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner 1818 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych ———————

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 i 899 i Nr 96, poz. 959. Dziennik Ustaw Nr 175 — 12168 — Poz. 1818 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. (poz. 1818) WZÓR ZNAKU CE Znak CE składa się z liter o poniższych kształtach: W przypadku pomniejszenia lub powiększenia znaku CE należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku. Elementy znaku CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-08-10
Data wydania: 2004-07-22
Data wejścia w życie: 2004-08-25
Data obowiązywania: 2004-08-25
Data uchylenia: 2006-01-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI I PRACY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1818