Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1829

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 120

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przed stawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sekto rowego Programu Operacyjnego Transport 2004—2006, zwanego dalej „Komitetem Sterującym SPOT”, oraz Komitetu Sterującego dla części trans portowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności, zwanego dalej „Komitetem Sterującym FS”.

§2. Przedstawiciele partnerów społecznych i go spodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterują cego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS wybierani są spośród przedstawicieli:

1) organizacji pozarządowych;

2) organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, samorządów zawodo wych oraz jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Ko mitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

§3. Ze strony partnerów społecznych i gospodar czych w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Ko mitetu Sterującego FS uczestniczy:

1) po jednym przedstawicielu organizacji pozarządo wych;

2) po dwóch przedstawicieli wybranych spośród kan dydatów zgłoszonych przez: organizacje przedsię biorców i pracodawców, związki zawodowe, sa morządy zawodowe oraz jednostki naukowe.

§4.

1. Minister Infrastruktury ogłasza na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury nabór kan dydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Ste rującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS, poda jąc dokładny termin składania formularzy zgłoszenio wych oraz adres, pod który należy składać formularze zgłoszeniowe.

2. Wzór formularza zgłoszeniowego dla kandyda tów na przedstawicieli partnerów społecznych i go spodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Ste rującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS określa załącznik do rozporządzenia.

3. Organizacje pozarządowe, organizacje przedsię biorców i pracodawców, związki zawodowe, samorzą dy zawodowe oraz jednostki naukowe zgłaszają po jednym kandydacie do uczestnictwa w pracach Komi tetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 2, w terminie 10 dni od dnia umieszczenia na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury ogłoszenia o naborze kandydatów.

§5.

1. Spośród kandydatów zgłoszonych przez or ganizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki za wodowe, samorządy zawodowe oraz jednostki nauko we Minister Infrastruktury wybiera po dwóch przed stawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS.

2. W przypadku gdy organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawo dowe oraz jednostki naukowe nie zgłoszą swoich kan dydatów do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterują cego SPOT lub Komitetu Sterującego FS, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3, Minister Infrastruktury wbiera osoby będące członkami tych podmiotów do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPOT lub Komitetu Sterującego FS.

§6.

1. Cele statutowe organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, samorządów zawodowych oraz jednostek naukowych powinny obejmować działania objęte programem lub strategią, o których mowa w § 1, z co najmniej jednego z nastę pujących zakresów:

1) rozwój transportu;

2) wykorzystanie transportu;

3) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środo wiska;

4) wspieranie inicjatyw gospodarczych w zakresie rozwoju transportu;

5) badania naukowe w dziedzinie transportu.

2. Cele statutowe organizacji pozarządowych po winny obejmować działania objęte programem lub Dziennik Ustaw Nr 177 — 12391 — Poz. 1829 1829 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności ————————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra In frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). strategią, o których mowa w § 1, z co najmniej jedne go z następujących zakresów:

1) rozwój transportu;

2) wykorzystanie transportu;

3) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środo wiska.

§7.

1. Minister Infrastruktury przedstawia Radzie Działalności Pożytku Publicznego listę kandydatów or ganizacji pozarządowych spełniających kryteria, o któ rych mowa w § 6 ust. 2.

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpatru je kandydatury zgłoszone przez organizacje pozarzą dowe oraz rekomenduje co najmniej po trzy z nich Mi nistrowi Infrastruktury do uczestnictwa w pracach Ko mitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterujące go FS.

3. Ostatecznego wyboru przedstawiciela organiza cji pozarządowych do uczestnictwa w pracach Komite tu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS dokonuje Minister Infrastruktury spośród zgłoszonych kandydatów rekomendowanych przez Radę Działalno ści Pożytku Publicznego.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski Dziennik Ustaw Nr 177 — 12392 — Poz. 1829 Dziennik Ustaw Nr 177 — 12393 — Poz. 1829 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2004 r. (poz. 1829) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 177 — 12394 — Poz. 1829 Dziennik Ustaw Nr 177 — 12395 — Poz. 1829

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-08-12
Data wydania: 2004-07-30
Data wejścia w życie: 2004-08-12
Data obowiązywania: 2004-08-12
Data uchylenia: 2006-09-06
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1829