Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1856

1856 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 2 paź dziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 180

8) zarządza się, co następu je:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponen tów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych (Dz. U. Nr 4, poz. 2

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4.

1. Minister właściwy do spraw rynków rol nych powołuje członków Komisji w termi nie 30 dni od dnia, w którym upłynął ter min zgłaszania kandydatów na członków Komisji.

2. W przypadku zgłoszenia przez organizacje lub podmioty, o których mowa w § 1, kan dydatów na członków Komisji w liczbie mniejszej niż liczba ich przedstawicieli w Komisji, minister właściwy do spraw rynków rolnych powołuje przedstawicieli tych organizacji lub podmiotów w zgłoszo nej liczbie, z tym że reprezentowane w Ko misji organizacje lub podmioty muszą po siadać co najmniej jednego przedstawicie la.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-08-18
Data wydania: 2004-08-03
Data wejścia w życie: 2004-09-02
Data obowiązywania: 2004-09-02
Data uchylenia: 2007-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1856