Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1927

1927 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 126

9) zarządza się, co następuje:

§1. W § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo spolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 65

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4 dodaje się pkt 41 i pkt 42 w brzmieniu: „4

1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzo wie Wielkopolskim — dla województwa lubu skiego; 4

2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach — dla województwa świętokrzyskiego;”;

2) w pkt 5 wyrazy „województw: małopolskiego i świętokrzyskiego” zastępuje się wyrazami „woje wództwa małopolskiego”;

3) w pkt 10 wyrazy „województw: lubuskiego i wiel kopolskiego” zastępuje się wyrazami „wojewódz twa wielkopolskiego”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Woje wódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-08-27
Data wydania: 2004-08-13
Data wejścia w życie: 2004-09-11
Data obowiązywania: 2004-09-11
Uwagi: Woj. Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp i Woj. Sąd Admin. w Kielcach rozpoczną działalność orzeczniczą od dnia 1 lipca 2005 r.
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1927