Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1929

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej skich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Eu ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 170

9) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wa runki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na zalesianie grun tów rolnych, zwanej dalej „płatnością na zalesianie”, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej „Planem”.

2. Płatność na zalesianie jest udzielana:

1) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Planie na za lesianie gruntów rolnych;

2) w kolejności otrzymania przez Agencję Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, wniosków o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych, zwanych dalej „wnio skami o przyznanie płatności”.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) działalności rolniczej — rozumie się przez to pro dukcję roślinną i zwierzęcą, w tym również pro dukcję materiału siewnego, szkółkarskiego, ho dowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzyw niczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sa downictwo, hodowlę i produkcję materiału zaro dowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermo wego oraz chów i hodowlę ryb;

2) dochodach z rolnictwa — rozumie się przez to: a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obli czone na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodar stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogło szonej przez Prezesa Głównego Urzędu Staty stycznego w roku poprzedzającym rok, w któ rym złożono wniosek o przyznanie płatności, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.1)), b) dochody z tytułu prowadzenia działów specjal nych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, c) pomoc finansową uzyskaną ze środków pocho dzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku po przedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności.

§3.

1. Płatność na zalesianie jest udzielana produ centowi rolnemu będącemu osobą fizyczną albo spół dzielnią produkcji rolnej, który spełnia łącznie nastę pujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stano wiącej część krajowego systemu ewidencji produ centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi dencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do: a) zalesienia działek rolnych, na których do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności była prowadzona działalność rolnicza, b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia — zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Płatność na zalesianie jest udzielana producen towi rolnemu do działek rolnych, w rozumieniu prze pisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności:

1) użytkowanych jako grunty orne, trwałe użytki zie lone albo sady, które zostały przeznaczone do za lesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

2) stanowiących własność tego producenta rolnego,

3) o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m — przy czym powierzchnia każdej działki rolnej po winna odpowiadać powierzchni działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, na których jest położona dana działka rolna.

3. W przypadku gdy działka rolna przewidziana do zalesienia nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, płatność na zalesianie może być udzielona: Dziennik Ustaw Nr 187 — 13278 — Poz. 1929 1929 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.

1) producentowi rolnemu do działek rolnych przewi dzianych do zalesienia, jeżeli: a) sąsiadują ze sobą, b) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2;

2) każdemu z co najmniej 3 producentów rolnych, je żeli każdy z nich złożył wniosek o przyznanie płat ności i jeżeli działki rolne tych producentów prze widziane do zalesienia: a) sąsiadują ze sobą, b) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1 i 2, c) łączna ich powierzchnia wynosi co najmniej 3 ha.

§4.

1. Płatność na zalesianie dzieli się na:

1) wsparcie na zalesienie — stanowiące jednorazo wą, zryczałtowaną płatność za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy le śnej, w przeliczeniu na hektar zalesionych grun tów, wypłacaną w pierwszym roku po dniu wyko nania zalesienia;

2) premię pielęgnacyjną — stanowiącą zryczałtowa ną płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyj nych, w przeliczeniu na hektar zalesionych grun tów, wypłacaną corocznie przez okres 5 lat po cząwszy od dnia wykonania zalesienia;

3) premię zalesieniową — stanowiącą zryczałtowaną płatność za utracone dochody z tytułu przeznacze nia gruntów rolnych na grunty leśne, w przelicze niu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną co rocznie przez okres 20 lat począwszy od dnia wy konania zalesienia.

2. Wysokość płatności na zalesianie, w danym ro ku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub pre mii zalesieniowej na hektar gruntu rolnego i deklaro wanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych.

3. Wysokość premii zalesieniowej jest uzależniona od wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności.

4. Wysokość stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej jest określo na w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§5.

1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, sporządza nadleśniczy Państwowego Gospodar stwa Leśnego Lasy Państwowe, zwany dalej „nadle śniczym”, właściwy ze względu na miejsce położenia części lub wszystkich działek rolnych przewidzianych do zalesienia, na wniosek producenta rolnego, w ter minie 60 dni od dnia jego złożenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

3) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą działki rolne przewidziane do zalesie nia.

3. Nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia części lub wszystkich działek rolnych prze widzianych do zalesienia, na wniosek producentów rolnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, sporządza wspólny plan zalesienia tych działek.

4. Plan zalesienia powinien być:

1) podpisany na każdej stronie przez nadleśniczego, o którym mowa w ust. 1;

2) przechowywany przez producenta rolnego, a jego kopia — przez nadleśniczego, który sporządził ten plan, przez 5 lat od dnia zakończenia jego realiza cji.

5. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty ostatniej premii pielęgnacyjnej.

§6.

1. Płatność na zalesianie przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji.

2. Płatność na zalesianie jest udzielana na wniosek producenta rolnego o przyznanie płatności.

3. Wniosek o przyznanie płatności składa się na formularzu, udostępnionym przez Agencję, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca danego roku.

4. Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

3) oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a;

4) zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, wydane przez urząd skarbowy — w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie przychody;

5) oświadczenie producenta rolnego o pomocy uzy skanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwa Dziennik Ustaw Nr 187 — 13279 — Poz. 1929 rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa rancji Rolnej w roku poprzedzającym rok, w któ rym złożono wniosek o przyznanie płatności — w przypadku gdy producent rolny uzyskał taką pomoc;

6) dokumenty potwierdzające uzyskiwanie docho dów innych niż określone w pkt 3 i 4 w roku po przedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności — w przypadku gdy produ cent rolny uzyskał takie dochody;

7) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia, naniesionymi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Eu ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol nej.

5. Niedopuszczalne jest wycofanie przez produ centa rolnego wniosku o przyznanie płatności w przy padku poinformowania go przez Agencję o stwierdze niu nieprawidłowości w złożonym wniosku lub o za miarze przeprowadzenia kontroli.

§7.

1. Kierownik biura powiatowego Agencji we ryfikuje wniosek o przyznanie płatności w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Weryfikując wniosek o przyznanie płatności, kie rownik biura powiatowego ustala:

1) łączną powierzchnię działek rolnych przewidzia nych do zalesienia we wniosku;

2) spełnienie warunków określonych w § 3.

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyzna nie płatności zostanie ustalone, że:

1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 lub

2) działki rolne przewidziane do zalesienia we wnio sku nie odpowiadają wymaganiom określonym w § 3 ust. 2 lub 3 — kierownik biura powiatowego Agencji, w formie decyzji, odmawia przyznania płatności na zalesianie.

4. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyzna nie płatności zostanie ustalone, że:

1) wnioskodawca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 oraz

2) działki rolne przewidziane do zalesienia we wnio sku odpowiadają wymaganiom określonym w § 3 ust. 2 lub 3 — kierownik biura powiatowego Agencji wydaje po stanowienie o spełnieniu tych warunków w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, powin no również zawierać pouczenie o warunkach dotyczą cych formy, sposobu oraz terminu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o wykonanym zalesieniu.

6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, dorę cza się niezwłocznie po jego wydaniu producentowi rolnemu.

§8.

1. Zalesienie wykonuje się w terminie określo nym w planie zalesienia, po otrzymaniu postanowie nia, o którym mowa w § 7 ust. 4.

2. Producent rolny wykonuje zalesienie przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków, które są okre ślone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zgodnie z:

1) liczbą sadzonek drzew na hektar oraz

2) formą zmieszania — określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Producent rolny zakłada uprawę leśną w odle głości co najmniej:

1) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej ja ko grunt leśny,

2) 3 m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt rolny — stanowiącej własność innego podmiotu.

§9.

1. Producent rolny, w terminie 7 dni od dnia założenia uprawy leśnej, informuje o tym fakcie na pi śmie nadleśniczego, właściwego ze względu na miej sce położenia działek rolnych, na których została zało żona ta uprawa.

2. Producent rolny, w terminie 14 dni od dnia zło żenia informacji, o której mowa w ust. 1, jednakże nie później niż do dnia 31 maja:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią — składa kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z pla nem zalesienia, do którego dołącza zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt.

§10.

1. W przypadku gdy producent rolny nie zło żył w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, w for mie decyzji, odmawia przyznania płatności na zalesia nie.

2. W przypadku gdy producent rolny złożył w ter minie oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 2, kie rownik biura powiatowego Agencji przyznaje płatność na zalesianie, w formie decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. Dziennik Ustaw Nr 187 — 13280 — Poz. 1929

3. Płatność na zalesianie wypłaca się, w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna.

4. Premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesie nia, jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę płatności na zalesianie gruntów rolnych, zwanego dalej „wnioskiem o wypłatę”, do kierownika biura powiatowego Agencji.

5. Przepis § 6 ust. 3, do wniosku o wypłatę, stosu je się odpowiednio.

6. Premia pielęgnacyjna w piątym roku realizacji planu zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku realizacji planu zalesienia, jest wypła cana po uprzednim przekwalifikowaniu gruntu rolne go na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji przez starostę właściwego ze względu na położenie działek rolnych objętych zalesieniem, wydanej na podstawie przepisów o lasach; kopię decyzji dołącza się do wniosku o wypłatę.

7. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy le śnej na gruntach rolnych, o których mowa w ust. 6, bierze pod uwagę kryteria, które są określone w za łączniku nr 4 do rozporządzenia. § 1

1.

1. W przypadku gdy w okresie od dnia złoże nia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji w sprawie płatności na zalesianie nastąpi przeniesienie własności części albo wszystkich zale sionych działek rolnych objętych wnioskiem na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprze daży lub innej umowy, płatność przysługuje temu producentowi rolnemu, jeżeli, w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tych działek, złoży on wniosek o przyznanie płatności do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynu owania realizacji planu zalesienia do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, złożonym przez poprzedniego wła ściciela tych działek.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność na zalesianie w części dotyczącej premii zalesieniowej przysługuje w wysokości nie wyższej niż wysokość płatności na zalesianie w części dotyczącej premii za lesieniowej przysługującej poprzedniemu właścicielo wi działek rolnych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży lub innej umowy, w wyni ku której została przeniesiona własność działek rol nych objętych tym wnioskiem.

4. Przepisy ust. 1—3, w przypadku gdy przeniesie nie własności działek rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności nastąpiło po dniu wydania de cyzji w sprawie płatności na zalesianie, stosuje się od powiednio. § 1

2. Producent rolny, któremu przyznano płatność na zalesianie, przechowuje przez 5 lat od dnia zakoń czenia realizacji planu zalesienia dowody zakupu:

1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wniosko wanych działek rolnych;

2) repelentów. § 1

3.

1. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwier dzone, że producent rolny:

1) nie realizuje planu zalesienia,

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 12 — wsparcie na zalesienie albo premia pielęgnacyjna podlega zmniejszeniu; wysokość zmniejszeń jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Wsparcie na zalesienie, w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, podlega zwrotowi w przypadku, gdy producent rolny nie wykonał tego ogrodzenia, jeżeli obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.

3. Płatność na zalesianie podlega wstrzymaniu i zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku:

1) nieprzekwalifikowania gruntu rolnego na grunt le śny w formie decyzji, o której mowa w § 10 ust. 6, najpóźniej w piątym roku realizacji planu zalesie nia;

2) zlikwidowania uprawy leśnej przed upływem 20 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesia nie, chyba że wojewoda wydał decyzję zmieniają cą przeznaczenie gruntu zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych. § 1

4. Wnioski o przyznanie płatności w 2004 r. skła da się w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grud nia 2004 r. § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka Dziennik Ustaw Nr 187 — 13281 — Poz. 1929 * Tereny płaskie o jednolitym nachyleniu nie większym niż 12°. Dziennik Ustaw Nr 187 — 13282 — Poz. 1929 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1929) Załącznik nr 1 WYSOKOÂå STAWEK WSPARCIA NA ZALESIENIE, PREMII PIEL¢GNACYJNEJ ORAZ PREMII ZALESIENIOWEJ Lp. Formy pomocy W Z¸OTYCH/ha na rok iglaste liściaste 1 Wsparcie na zalesienie Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji* Zalesianie na stokach o nachyleniu powyżej 12° 4 300 5 100 5 000 5 900 Zabezpieczenie przed zwierzyną — grodzenie 2-metrową siatką 2 400 2 Premia pielęgnacyjna bez zastosowania repelentów na terenach o korzystnej konfiguracji na stokach o nachyleniu powyżej 12° 420 750 3 Premia pielęgnacyjna z zastosowaniem repelentów na terenach o korzystnej konfiguracji na stokach o nachyleniu powyżej 12° 700 1 100 4 Premia zalesieniowa

1) producent rolny uzyskujący co najmniej 20 % dochodów z rolnictwa

2) producent rolny uzyskujący mniej niż 20 % dochodów z rol nictwa 1 400 360 Załącznik nr 2 DRZEWA I KRZEWY WYKORZYSTYWANE DO ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH

1. Gatunki drzew objęte regionalizacją nasienną:

1) Jodła pospolita (Jd);

2) Modrzew europejski i polski (Md);

3) Sosna zwyczajna (So);

4) Âwierk pospolity (Âw);

5) Buk zwyczajny (Bk);

6) Brzoza brodawkowata (Brz);

7) Dąb bezszypułkowy (Dbbs);

8) Dąb szypułkowy (Dbs);

9) Olsza czarna (Olcz).

2. Gatunki drzew nieobjęte regionalizacją nasienną:

1) Grab zwyczajny (Gb);

2) Jesion wyniosły (Js);

3) Klon jawor (Jw);

4) Klon zwyczajny (Kl);

5) Lipa drobnolistna (Lp);

6) Wiązy (Wz).

3. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne:

1) Bez czarny;

2) Bez koralowy;

3) Czeremcha pospolita;

4) Czereśnia ptasia;

5) Dereń świdwa;

6) Głóg dwuszyjkowy;

7) Głóg jednoszyjkowy;

8) Grusza pospolita;

9) Jabłoń dzika;

10) Jałowiec pospolity; 1

1) Jarząb pospolity; 1

2) Jarząb brekinia; 1

3) Kalina koralowa; 1

4) Kruszyna pospolita; 1

5) Leszczyna pospolita; 1

6) Olsza szara; 1

7) Porzeczka alpejska; 1

8) Porzeczka czerwona; 1

9) Rokitnik zwyczajny;

20) Róża dzika; 2

1) Trzmielina brodawkowata; 2

2) Trzmielina zwyczajna; 2

3) Wierzba biała; 2

4) Wierzba iwa. Dziennik Ustaw Nr 187 — 13283 — Poz. 1929 Załącznik nr 3 LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR I FORMA ZMIESZANIA Lp. Gatunek drzewa Liczba sadzonekw tys. sztuk na ha Forma zmieszania gatunków stosowanych w zalesieniach 1 Sosna 8—10 wielkokępowa 2 Âwierk 3—5 wielkokępowa, kępowa, smugowa 3 Jodła 6—8 kępowa, wielkokępowa 4 Modrzew 1,5—2 grupowa, drobnokępowa i kępowa* 5 Dąb 6—10 wielkokępowa 6 Buk 6—8 wielkokępowa, kępowa 7 Inne liściaste 4—6 kępowa, drobnokępowa i grupowa * W grupach i kępach modrzewia zaleca się wprowadzać gatunki cienioznośne — okrywające glebę. Formy zmieszania gatunków stosowanych w zalesieniach:

1) jednostkowe — dotyczy gatunków biocenotycznych, domieszkowych i modrzewia na żyznych siedliskach;

2) grupowe — po kilka lub kilkanaście sztuk – dotyczy gatunków domieszkowych i biocenotycznych, w tym modrzewia na siedliskach boru mieszanego świeżego;

3) drobnokępowe — o powierzchni do 5 a;

4) kępowe — o powierzchni 5 do 10 a;

5) wielkokępowe — o powierzchni powyżej 10 a;

6) pasowe (najczęściej 3—6 rzędów sadzonek) — w odniesieniu do brzozy na siedliskach najuboższych, głów nie w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w stosunku do wszystkich gatunków liściastych odpo wiadających danemu siedlisku w celu przedzielenia upraw powyżej 6 ha;

7) smugowe — w formie nieregularnych smug, w dostosowaniu do mikrosiedlisk. Załącznik nr 4 KRYTERIA OCENY UDATNOÂCI UPRAW Stopień pokrycia powierzchni uprawy Przydatność hodowlana (cechy zdrowotne, dostosowanie do siedliska, formy zmieszania, ewentualnie inne) % symbolklasyfikacyjny % symbol klasyfikacyjny powyżej 90 1 uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem, założone prawidłowo, dopuszczalne wady pojedynczo do 10 % 1 71—90 2 wady 11—20 % 2 51—70 3 wady 21—30 % 3 do 50 4 wady powyżej 30 % 4 Dziennik Ustaw Nr 187 — 13284 — Poz. 1929 Udatność ocenianej uprawy jest określana dwucyfrowym symbolem klasyfikacyjnym, w którym pierwsza cyfra oznacza wskaźnik stopnia pokrycia, a druga — przydatność hodowlaną, zgodnie z poniższą tabelą. Symbol klasyfikacyjny Ocena 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4, uprawy udane 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 uprawy nieudane Załącznik nr 5 WYSOKOÂå ZMNIEJSZE¡ WSPARCIA NA ZALESIENIE ALBO PREMII PIEL¢GNACYJNEJ Lp. Forma pomocy Uchybienie Zmniejszenie 1 Wsparcie na zalesienie Nieudokumentowane pochodzenie sadzonek 50 % wsparcia na zalesienie 2 Przekroczenie o co najmniej 10 % planowanego udziału w powierzchni uprawy leśnej drzew gatunków iglastych 25 % wsparcia na zalesienie 3 Premia pielęgnacyjna Niewykaszanie roślinności zagłuszającej sadzonki 25 % premii pielęgnacyjnej 4 Niewykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew określonych w pla nie zalesienia 25 % premii pielęgnacyjnej 5 Niestosowanie repelentów na założonej uprawie zgodnie z planem zalesienia albo brak dowodów zakupu repelentów 50 % premii pielęgnacyjnej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-08-27
Data wydania: 2004-08-11
Data wejścia w życie: 2004-09-01
Data obowiązywania: 2004-09-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1929