Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1939

1939 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 21 grud nia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wykaz państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

1) Irlandia;

2) Królestwo Belgii;

3) Królestwo Danii;

4) Królestwo Hiszpanii;

5) Królestwo Niderlandów;

6) Królestwo Szwecji;

7) Republika Austrii;

8) Republika Federalna Niemiec;

9) Republika Finlandii;

10) Republika Francuska; 1

1) Republika Grecka; 1

2) Republika Portugalska; 1

3) Republika Włoska; 1

4) Republika Cypryjska; 1

5) Republika Estońska; 1

6) Republika Litewska; 1

7) Republika ¸otewska; 1

8) Republika Malty; 1

9) Republika Słowacka;

20) Republika Czeska; 2

1) Republika Węgierska; 2

2) Republika Słowenii; 2

3) Wielkie Księstwo Luksemburga; 2

4) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wy kazu państw, w których wydane dokumenty w zakre sie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wza jemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądo wej (Dz. U. Nr 145, poz. 1221).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra In frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-08-27
Data wydania: 2004-08-10
Data wejścia w życie: 2004-09-11
Data obowiązywania: 2004-09-11
Data uchylenia: 2007-11-29
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1939