Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1976

1976 KONWENCJA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodat kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 10 marca 2000 r. została podpisana w Santiago de Chile Konwencja między Rządem Rzeczypospo litej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla niu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w następującym brzmieniu: KONWENCJA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Chile, pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla niu się od opodatkowania w zakresie podatków od do chodu i od majątku, uzgodniły, co następuje: ROZDZIA¸ I Zakres Konwencji Artykuł 1 Zakres podmiotowy Niniejsza Konwencja dotyczy osób mających miej sce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. CONVENTION between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Chile, desiring to conclude a Convention for the avo idance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capi tal, have agreed as follows: CHAPTER I Scope of the Convention Article 1 Persons covered This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Artykuł 2 Podatki, których dotyczy Konwencja

1. Niniejsza Konwencja dotyczy podatków od do chodu i od majątku, bez względu na sposób ich pobo ru, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Pań stwa lub jego jednostek terytorialnych albo organów lokalnych.

2. Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego docho du, od całego majątku albo od części dochodu lub ma jątku, włączając podatki od zysku z przeniesienia wła sności majątku ruchomego lub nieruchomego, podat ki od ogólnych kwot wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku.

3. Do aktualnie istniejących podatków, których do tyczy Konwencja, należą w szczególności: (a) w Rzeczypospolitej Polskiej: (i) podatek dochodowy od osób fizycznych, i (ii) podatek dochodowy od osób prawnych (zwane dalej „podatkiem polskim”); a (b) w Republice Chile podatki, które pobiera się na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym, „Léy sobre Impuesto a la Renta” (zwane dalej „podatkiem chilijskim”).

4. Niniejsza Konwencja będzie miała także zasto sowanie do wszystkich podatków takiego samego lub w istotnym stopniu podobnego rodzaju, które po pod pisaniu niniejszej Konwencji będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe organy Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o zasadniczych zmianach dokonanych w ich ustawach podatkowych. ROZDZIA¸ II Definicje Artykuł 3 Definicje ogólne

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, jeżeli z kon tekstu nie wynika inaczej: (a) określenie „Polska” oznacza Rzeczpospolitą Pol ską i obejmuje jej terytorium narodowe oraz każ dy obszar poza jej wodami terytorialnymi, na któ rym na podstawie ustawodawstwa Rzeczypospo litej Polskiej i zgodnie z prawem międzynarodo wym, Rzeczpospolita Polska może sprawować su werenne prawa do dna morskiego, jego podgle bia i ich zasobów naturalnych; (b) określenie „Chile” oznacza Republikę Chile i obej muje oprócz terytorium narodowego obszary morskie i podmorskie, nad którymi Republika Chile zgodnie z prawem międzynarodowym spra wuje suwerenne prawa i jurysdykcję; Article 2 Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular: (a) in the Republic of Poland: (i) personal income tax, and (ii) corporate income tax (hereinafter referred to as “Polish tax”); and (b) in the Republic of Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, “Léy sobre Impuesto a la Renta” (hereinafter referred to as “Chilean tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes and to taxes on capital which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws. CHAPTER II Definitions Article 3 General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: (a) the term “Poland” means the Republic of Poland and includes its national territory and any area beyond its territorial waters, within which under the laws of the Republic of Poland and in accordance with international law, the Republic of Poland may exercise its sovereign rights over the sea-bed, its subsoil and their natural resources; (b) the term “Chile” means the Republic of Chile and includes in addition to the national territory, any maritime and submaritime areas over which the Republic of Chile exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law; Dziennik Ustaw Nr 193 — 13710 — Poz. 1976 (c) określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają, w zależno ści od kontekstu, Polskę lub Chile; (d) określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, spół kę oraz każde inne zrzeszenie osób; (e) określenie „spółka” oznacza osobę prawną lub inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną; (f) określenia „przedsiębiorstwo jednego Umawiają cego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpo wiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez oso bę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsię biorstwo prowadzone przez osobę mającą miej sce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawia jącym się Państwie; (g) określenie „transport międzynarodowy” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym eksploatowanym przez przedsię biorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjąt kiem przypadku gdy taki statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie; (h) określenie „właściwy organ” oznacza: (i) w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej — Mi nistra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela; a (ii) w przypadku Republiki Chile — Ministra Finan sów lub jego upoważnionego przedstawiciela; (i) określenie „obywatel” oznacza: (i) każdą osobę fizyczną posiadającą obywatel stwo Umawiającego się Państwa; lub (ii) każdą osobę prawną lub stowarzyszenie utwo rzone na podstawie ustawodawstwa obowią zującego w Umawiającym się Państwie.

2. Przy stosowaniu niniejszej Konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej zde finiowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmu je się zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie po datków, do których ma zastosowanie niniejsza Kon wencja, przy czym znaczenie wynikające ze stosowa nego ustawodawstwa podatkowego tego Państwa bę dzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa. Artykuł 4 Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodat kowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu, miejsce zarejestro wania albo inne kryterium o podobnym charakterze (c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean as the context requires, Poland or Chile; (d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons; (e) the term “company“ means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes; (f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; (g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; (h) the term ”competent authority” means: (i) in the case of the Republic of Poland, the Mi nister of Finance or his authorised representa tive, and (ii) in the case of the Republic of Chile, the Minister of Finance or his authorised representative; (i) the term ”national” means: (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; or (ii) any legal person or association constituted in accordance with the laws in force in a Con tracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 Resident

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax the rein by reason of his domicile, residence, place of ma nagement, place of incorporation or any other crite rion of a similar nature and also includes that State and any political subdivision or local authority the Dziennik Ustaw Nr 193 — 13711 — Poz. 1976 i obejmuje również to Państwo i każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tyl ko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku po łożonego w tym Państwie.

2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Uma wiających się Państwach, to jej status określa się we dług następujących zasad: (a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i go spodarcze (ośrodek interesów życiowych); (b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie oso ba ma ośrodek interesów życiowych albo jeśli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce za mieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa; (c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Pań stwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamiesz kania w tym Państwie, którego jest obywatelem; (d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze procedury wzajemnego porozu miewania się.

3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba niebędąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, któ rego jest obywatelem. Jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest oby watelem żadnego z nich, to Umawiające się Państwa będą starały się rozstrzygać te kwestie w drodze pro cedury wzajemnego porozumiewania się. Wobec bra ku wzajemnego porozumienia właściwych organów Umawiających się Państw, osoba nie będzie upraw niona do żadnej ulgi lub zwolnienia podatkowego przewidzianych Konwencją. Artykuł 5 Zakład

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowi cie lub częściowo prowadzona jest działalność przed siębiorstwa.

2. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności: (a) miejsce zarządu; (b) filię; reof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of in come from sources in that State, or of capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of para graph 1 an individual is a resident of both Contrac ting States, then his status shall be determined as fol lows: (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home availa ble to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his perso nal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital in terests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Sta te, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resi dent only of the State of which he is a national; (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contrac ting States shall settle the question by mutual agreement procedure.

3. Where by reason of the provisions of para graph 1 a person other than an individual is a resi dent of both Contracting States, then it shall be de emed to be a resident only of the State of which it is a national. If the person is a national of both Contrac ting States or of neither of them the Contracting Sta tes shall by mutual agreement procedure endeavour to settle the question. In the absence of a mutual agre ement by the competent authorities of the Contrac ting States, the person shall not be entitled to any re lief or exemption from tax provided by the Conven tion. Article 5 Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term ”permanent establishment” includes especially: (a) a place of management; (b) a branch; Dziennik Ustaw Nr 193 — 13712 — Poz. 1976 (c) biuro; (d) fabrykę; (e) warsztat, i (f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemne go, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

3. Określenie „zakład” obejmuje również: (a) plac budowy lub prace budowlane albo instala cyjne oraz związane z nimi czynności nadzorcze, lecz jedynie wtedy, gdy taki plac budowy, prace budowlane lub czynności trwają dłużej niż 6 mie sięcy, i (b) świadczenie usług, włączając usługi doradcze, świadczone przez przedsiębiorstwo, przez pra cowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione przez to przedsiębiorstwo dla tych celów, lecz je dynie wtedy, gdy taka działalność jest prowadzo na na terenie tego państwa przez okres lub okre sy stanowiące łącznie więcej niż sześć miesięcy w ciągu każdego 12-miesięcznego okresu.

4. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie „zakład” nie obejmuje: (a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; (b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należą cych do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu skła dowania, wystawiania lub dostarczania; (c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należą cych do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu prze robu przez inne przedsiębiorstwo; (d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; (e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu reklamy, dostarczania informacji lub prowadzenia badań naukowych dla przedsiębiorstwa, jeśli taka działalność ma charakter przygotowawczy lub po mocniczy.

5. Jeżeli osoba (z wyjątkiem niezależnego przed stawiciela, do którego mają zastosowanie postano wienia ustępu

7) działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsię biorstwo to, bez względu na postanowienia ustę pów 1 i 2 tego artykułu, posiada zakład w tym Pań stwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju dzia łalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębior stwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienio (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop, and (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the explo itation of natural resources.

3. The term ”permanent establishment” shall also include: (a) a building site or construction or installation pro ject and the supervisory activities in connection therewith, but only if such building site, construc tion or activities last more than six months, and (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purpose, but only where such activities con tinue within the country for a period or periods aggregating more than six months within any 12 months period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include: (a) the use of facilities solely for the purpose of sto rage, display or delivery of goods or merchandi se belonging to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of goods or merchan dise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; (c) the maintenance of a stock of goods or merchan dise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; (d) the maintenance of a fixed place of business so lely for the purpose of purchasing goods or mer chandise or of collecting information, for the en terprise; (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supplying information or carrying out scientific research for the enterprise, if such activity is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 this Article, where a person (other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 ap plies) is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an autho rity to conclude contracts in the name of the enterpri se, that enterprise shall be deemed to have a perma nent establishment in that State in respect of any ac tivities which that person undertakes for the enterpri se, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make Dziennik Ustaw Nr 193 — 13713 — Poz. 1976 nych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postano wień tego ustępu.

6. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu spółka ubezpieczeniowa mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypad ków reasekuracji, będzie uważana za posiadającą za kład w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli po biera ona składki ubezpieczeniowe na terytorium tego drugiego Państwa lub jeśli ubezpiecza ona od ryzyka na jego obszarze przez przedstawiciela innego niż przedstawiciela niezależnego, do którego mają zasto sowania postanowienia ustępu 7 tego artykułu.

7. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada za kład w Umawiającym się Państwie tylko z tego powo du, że prowadzi ono w tym Państwie działalność po przez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela pod warunkiem, że takie osoby działa ją w ramach swojej zwykłej działalności i warunki, któ re są wypełniane lub narzucane w stosunkach handlo wych lub finansowych z takim przedsiębiorstwem nie różnią się od tych, które byłyby w sposób zasadniczy wypełniane przez niezależnych przedstawicieli.

8. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiają cym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiają cym się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. ROZDZIA¸ III Opodatkowanie dochodu Artykuł 6 Dochody z majątku nieruchomego

1. Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Pań stwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opo datkowany w tym drugim Państwie.

2. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie „majątek nieruchomy” ma takie znaczenie, jakie na daje mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego dany majątek jest położony. Okre ślenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przy należne do majątku nieruchomego, żywy i martwy in wentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa po wszechnego dotyczące nieruchomości gruntowych, prawa użytkowania nieruchomościami, jak również prawa do stałych lub zmiennych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż mineral nych, źródeł i innych zasobów naturalnych. Statki morskie i statki powietrzne nie stanowią majątku nie ruchomego. this fixed place of business a permanent establish ment under the provisions of that paragraph.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance company resident of a Con tracting State shall, except in the case of reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or if it insures risks situ ated therein through a representative other than an agent of independent status to whom paragraph 7 of this Article applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State me rely because it carries on business in that State thro ugh a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their bu siness, and that the conditions that are made or impo sed in their commercial of financial relations with such enterprises do not differ from those which wo uld be generally made by independent agents.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a com pany which is a resident of the other Contracting Sta te, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either compa ny a permanent establishment of the other. CHAPTER III Taxation of income Article 6 Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Con tracting State may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Convention, the term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of im movable property and rights to variable or fixed pay ments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. Dziennik Ustaw Nr 193 — 13714 — Poz. 1976

3. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodu osiąganego z bezpośredniego użytkowania, najmu, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębior stwa i do dochodu z majątku nieruchomego służące go do wykonywania wolnego zawodu. Artykuł 7 Zyski przedsiębiorstw

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Pań stwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność go spodarczą w drugim Umawiającym się Państwie po przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje lub wykonywało działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w ja kiej mogą być przypisane temu zakładowi.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Pań stwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to, z za strzeżeniem postanowień ustępu 3, w każdym Uma wiającym się Państwie należy przypisać temu zakła dowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w ta kich samych lub podobnych warunkach jako samo dzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakła dem.

3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej. Jednakże nie dopuszcza się takich odli czeń w związku z kwotami, o ile takie zaistnieją, wypła canymi (poza zwrotem faktycznie poniesionych kosz tów) przez zakład do centrali przedsiębiorstwa lub in nych jej biur z tytułu należności licencyjnych, opłat lub innych podobnych płatności w zamian za wyko rzystywanie patentów lub innych praw, albo z tytułu prowizji lub innych opłat, za wyświadczone specjalne usługi lub za zarządzanie, lub, z wyjątkiem przypadku instytucji bankowych, z tytułu odsetek od pieniędzy pożyczonych zakładowi.

4. Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całko witych zysków przedsiębiorstwa na jego poszczegól ne części, to postanowienia ustępu 2 nie wykluczają ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podzia łu; sposób stosowanego podziału zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w tym artykule.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to in come derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting Sta te shall be taxable only in that State unless the enter prise carries on business in the other Contracting Sta te through a permanent establishment situated therein. if the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establish ment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on busi ness in the other Contracting State through a perma nent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that perma nent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate en terprise engaged in the same or similar activities un der the same or similar conditions and dealing whol ly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent esta blishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than as a reimbursement of actual expen ses) by the permanent establishment to the head offi ce of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the permanent establishment.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a per manent establishment on the basis of an apportion ment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Con tracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. Dziennik Ustaw Nr 193 — 13715 — Poz. 1976

5. Zakładowi nie można przypisać zysku tylko z ty tułu samego zakupu dóbr lub towarów dla przedsię biorstwa.

6. Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustala nie zysków zakładu powinno być dokonywane każde go roku w taki sam sposób, chyba że istnieją uzasad nione powody, aby postąpić inaczej.

7. Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zo stały odrębnie uregulowane w innych artykułach ni niejszej Konwencji, to postanowienia tych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu. Artykuł 8 Transport międzynarodowy

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Pań stwa osiągane z eksploatacji w transporcie międzyna rodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie.

2. W rozumieniu tego artykułu: (a) określenie „zyski” obejmuje: (i) dochody brutto uzyskane bezpośrednio z eks ploatacji statków morskich i statków powietrz nych w transporcie międzynarodowym, i (ii) odsetki od kwot uzyskanych bezpośrednio z eksploatacji statków morskich i statków po wietrznych w transporcie międzynarodowym, jedynie w przypadku gdy takie odsetki są uboczne w stosunku do eksploatacji; (b) wyrażenie „eksploatacja statków morskich i stat ków powietrznych” przez przedsiębiorstwo obej muje również czarter lub dzierżawę statków mor skich lub statków powietrznych bez załogi, jeśli taki czarter lub dzierżawa jest czynnością uboczną w stosunku do eksploatacji statków morskich lub powietrznych w transporcie międzynarodowym.

3. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Pań stwa osiągane z wykorzystywania lub dzierżawy kon tenerów eksploatowanych w transporcie międzynaro dowym podlegają opodatkowaniu tylko w tym Pań stwie.

4. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do zysków pochodzących z uczestnictwa w umowie po olowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w mię dzynarodowym związku eksploatacyjnym. Artykuł 9 Przedsiębiorstwa powiązane

1. Jeżeli: (a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarzą

5. No profits shall be attributed to a permanent es tablishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establish ment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Con vention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 International transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article: (a) the term ”profits” includes: (i) gross revenues derived directly from the ope ration of ships or aircraft in international traf fic, and (ii) interest over the amounts derived directly from the operation of ships or aircraft, in inter national traffic, only if such interest is inciden tal to the operation. (b) the expression ”operation of ships and aircraft” by an enterprise, also include the charter or rental on a bareboat basis of ships and aircraft, if that charter or rental is incidental to the operation by the enterprise of ships or aircraft in international traffic.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use or rental of containers operated in inter national traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint busi ness or an international operating agency. Article 9 Associated enterprises

1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control Dziennik Ustaw Nr 193 — 13716 — Poz. 1976 dzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, albo (b) te same osoby uczestniczą bezpośrednio lub po średnio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, i jeżeli w jednym i w drugim przypadku między dwo ma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych, zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warun ków, które ustaliłyby między sobą niezależne przed siębiorstwa, wówczas zyski, które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być włączo ne do zysków tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

2. Jeżeli Umawiające się Państwo włącza do zy sków własnego przedsiębiorstwa i odpowiednio opo datkowuje również zyski przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, z tytułu których przedsię biorstwo to zostało opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski w ten sposób połączone są zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego Pań stwa, gdyby warunki ustalone między oboma przed siębiorstwami były warunkami, które byłyby uzgod nione między przedsiębiorstwami niezależnymi, wte dy to drugie Państwo, jeżeli się na to zgodzi, dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego od tych zysków w tym Państwie. Przy ustalaniu takiej korekty będą odpowiednio uwzględnione inne posta nowienia niniejszej Konwencji, a właściwe organy Umawiających się Państw będą w razie konieczności porozumiewać się ze sobą bezpośrednio. Artykuł 10 Dywidendy

1. Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą sie dzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawia jącym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wy płacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa. Jednakże, jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: (a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka, która kontroluje bezpo średnio 20 procent akcji uprawniających do gło sowania spółki wypłacającej dywidendy; (b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia tego ustępu nie naruszają opodatko wania spółki w odniesieniu do zysków, z których dy widendy są wypłacane. or capital of an enterprise of the other Contrac ting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enter prise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which wo uld be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, has not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the pro fits of an enterprise of that State — and taxes accor dingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would ha ve been made between independent enterprises, then that other State, shall, if it agrees, make an appropria te adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due re gard shall be had to the other provisions of this Con vention and the competent authorities of the Con tracting States shall if necessary consult each other. Article 10 Dividends

1. Dividends paid by a company which is the resi dent of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Such dividends may also be taxed in the Con tracting State of which the company paying the divi dends is a resident and according to the laws of that State. However, if the beneficial owner of the divi dends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which controls directly 20 per cent of the voting stock of the com pany paying the dividends; (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. Dziennik Ustaw Nr 193 — 13717 — Poz. 1976

3. Określenie „dywidendy” użyte w niniejszym ar tykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wy jątkiem wierzytelności, udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak do chód z akcji.

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artyku łu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony bądź wy konuje w tym drugim Państwie wolny zawód w opar ciu o położoną w nim stałą placówkę, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od kon kretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub 14.

5. Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie osiąga zyski lub docho dy z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dy widend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym dru gim Państwie lub w przypadk gdy udział, z tytułu któ rego dywidendy są wypłacane, faktycznie wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać niewydzielonych zysków spółki podatkiem od niewydzielonych zysków, nawet kiedy wypłacone dywidendy lub niewydzie lone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zy sków albo dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie. Artykuł 11 Odsetki

1. Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce za mieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże takie odsetki mogą być także opodat kowane w Umawiającym się Państwie, w którym po wstają i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce za mieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty brutto tych odsetek.

3. Użyte w niniejszym artykule określenie „odset ki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelno ści zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczo nych hipoteką, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, podobnie jak dochód, który według prawa Państwa, w którym dochód został uzyskany, jest trak

3. The term ”dividends” as used in this Article me ans income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxa tion treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribu tion is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Ar ticle shall not apply if the beneficial owner of the di vidends, being a resident of a Contracting State, car ries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resi dent, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State, independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent es tablishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall ap ply.

5. Where a company which is a resident of a Con tracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situ ated in that other State, nor subject the compa ny‘s undistributed profits to a tax on the compa ny‘s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be ta xed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting Sta te, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. The term ”interest” as used in this Article me ans income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the inco Dziennik Ustaw Nr 193 — 13718 — Poz. 1976 towany pod względem podatkowym jak dochód uzy skany z pożyczki pieniężnej. Określenie odsetek nie obejmuje dochodu, o którym mowa w artykule 10.

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 tego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odse tek mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Uma wiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiają cym się Państwie, w którym powstają odsetki, działal ność gospodarczą poprzez zakład tam położony bądź wykonuje w tym drugim Umawiającym się Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i jeżeli wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się posta nowienia artykułu 7 lub 14.

5. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miej sce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Uma wiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z dzia łalnością których powstało zobowiązanie, z tytułu któ rego są wypłacane odsetki i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

6. Jeżeli między płatnikiem a osobą uprawnioną od odsetek lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne powiązania i dlatego odsetki, mające zwią zek z wierzytelnościami, z tytułu których są wypłaca ne, przekraczają kwotę, która byłaby uzgodniona po między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek bez takich powiązań, wówczas postanowienia tego ar tykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymie nionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem każdego Umawiającego się Pań stwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniej szej Konwencji.

7. Postanowień tego artykułu nie stosuje się, jeże li głównym celem lub jednym z głównych celów oso by było stworzenie lub cesja wierzytelności, w odnie sieniu do których odsetki są wypłacane w celu osiąga nia korzyści z tego artykułu w drodze takiego stworze nia lub cesji. Artykuł 12 Należności licencyjne

1. Należności licencyjne powstające w Umawiają cym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże należności licencyjne mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w któ rym powstają i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale me arises. The term interest shall not include income dealt with in Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Ar ticle shall not apply if the beneficial owner of the inte rest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establish ment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situ ated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Whe re, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Con tracting State a permanent establishment or a fixed ba se in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Sta te in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship be tween the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provi sions of this Article shall apply only to the last-men tioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assign ment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. Article 12 Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and pa id to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and accor ding to the laws of that State, but if the beneficial Dziennik Ustaw Nr 193 — 13719 — Poz. 1976 jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Uma wiającym się Państwie, to podatek w ten sposób usta lony nie może przekroczyć: (a) 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub na ukowego; (b) 15 procent kwoty brutto należności licencyjnych we wszystkich pozostałych przypadkach.

3. Określenie „należności licencyjne” użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płaco ne za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszel kich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycz nego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu pro dukcyjnego, lub wszelkich innych wartości niemate rialnych, lub za użytkowanie lub prawo do użytkowa nia urządzenia przemysłowego, handlowego lub na ukowego, albo za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 tego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do na leżności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, z którego po chodzą należności licencyjne, działalność gospodar czą poprzez zakład w nim położony bądź wykonuje w tym drugim Umawiającym się Państwie wolny za wód w oparciu o stałą placówkę tam położoną, a pra wa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należ ności licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się, w zależności od konkretnej sytuacji, odpo wiednio postanowienia artykułu 7 lub 14.

5. Uważa się, iż należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli ich płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jednakże, jeżeli osoba płacąca należ ności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona miej sce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie za kład lub stałą placówkę, w związku z działalnością któ rych powstał obowiązek zapłaty należności licencyj nych, a należności te są pokrywane przez ten zakład lub stałą placówkę, wówczas uważa się, iż należności licencyjne powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

6. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do należności licen cyjnych lub między nimi a osobą trzecią, kwota należ ności licencyjnych płacona za użytkowanie, prawo lub informację przekracza kwotę, którą płatnik i osoba uprawniona do należności licencyjnych uzgodniliby bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego arty kułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymie nioną kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z usta owner of the royalties is a resident of the other Con tracting State, the tax so charged shall not exceed: (a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, any industrial, com mercial or scientific equipment; (b) 15 per cent of the gross amount of the royalties, in all other cases.

3. The term ”royalties” as used in this Article me ans payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of li terary, artistic or scientific work, including cinemato graphic films, any patent, trade mark, design or mo del, plan, secret formula or process or other intangi ble property, or for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Ar ticle shall not apply if the beneficial owner of the roy alties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establish ment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situ ated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contrac ting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obliga tion to pay the royalties was incurred, and such royal ties are borne by such permanent establishment or fi xed base, then such royalties shall be deemed to ari se in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship be tween the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or infor mation for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such rela tionship, the provisions of this Article shall apply on ly to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable ac Dziennik Ustaw Nr 193 — 13720 — Poz. 1976 wodawstwem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji.

7. Postanowień tego artykułu nie stosuje się, jeże li głównym celem lub jednym z głównych celów oso by było stworzenie lub cesja praw, w odniesieniu do których należności licencyjne są wypłacane w celu osiągania korzyści z tego artykułu w drodze takiego stworzenia lub cesji. Artykuł 13 Zyski z przeniesienia własności majątku

1. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce za mieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego po łożonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Zyski z przeniesienia własności majątku rucho mego stanowiącego część mienia zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie albo z przenie sienia własności mienia ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba mająca miejsce zamiesz kania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie po siada w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego za kładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

3. Zyski z przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w trans porcie międzynarodowym lub kontenerów eksploato wanych w transporcie międzynarodowym, lub z prze niesienia własności majątku ruchomego stosowanego przy eksploatacji takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

4. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce za mieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności tytułów lub innych praw stanowiących kapitał spółki lub wszelkich innych in strumentów finansowych położonych w drugim Uma wiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

5. Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w powyższych ustępach podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Artykuł 14 Wolne zawody

1. Dochód, który osoba mająca miejsce zamieszka nia w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywa cording to the laws of each Contracting State, due re gard being had to the other provisions of this Conven tion.

7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assign ment of the rights in respect to which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. Article 13 Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situ ated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment that an enterprise of a Contracting Sta te has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resi dent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent per sonal services, including such gains from the aliena tion of such a permanent establishment (alone or with the whole enterpise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or containers opera ted in international traffic or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of instruments or other rights representing the capital of a company or any other type of financial instruments situated in the other Contracting State may by taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the paragraphs mentioned above, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resi dent of a Contracting State in respect of professional Dziennik Ustaw Nr 193 — 13721 — Poz. 1976 nego wolnego zawodu albo z innej działalności o sa modzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tyl ko w tym Umawiającym się Państwie. Jednakże do chód taki może być również opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie: (a) jeżeli osoba posiada stałą placówkę w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania działalności; w takim przypadku dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypi sany tej stałej placówce; (b) jeżeli osoba przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy wynoszące lub przekraczające łącznie 183 dni w każdym 12-miesięcznym okresie; w takim przypadku do chód może być opodatkowany w tym Państwie, jednak tyko w takim zakresie, w jakim jest osiąga ny z działalności wykonywanej w tym drugim Państwie.

2. Określenie „wolny zawód” obejmuje w szcze gólności samodzielnie wykonywaną działalność na ukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub dy daktyczną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architek tów, dentystów i biegłych rewidentów. Artykuł 15 Praca najemna

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 uposażenia, płace i inne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opo datkowane w tym drugim Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wyna grodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy na jemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: (a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas każdego 12-miesięcznego okresu, rozpo czynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i (b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i (c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

3. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenie otrzymywane przez osobę services or other activities of an independent charac ter shall be taxable only in that Contracting State. Ho wever, such income may also be taxed in the other Contracting State: (a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of perfor ming the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; (b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period; in that case, only so much of the income as is de rived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.

2. The term ”professional services” includes espe cially independent scientific, literary, artistic, educa tional or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remu neration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: (a) the recipient is present in the other State for a pe riod or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12 months period commencing or ending in the fiscal year concerned, and (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person being an employer who is not a resident of the other State, and (c) the remuneration is not borne by a permanent es tablishment or a fixed base which the person be ing an employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of Dziennik Ustaw Nr 193 — 13722 — Poz. 1976 mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z pracą najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Artykuł 16 Wynagrodzenia dyrektorskie Wynagrodzenia dyrektorskie i inne podobne płat ności, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie otrzymuje z ty tułu członkostwa w organach stanowiących spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Pań stwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Pań stwie. Artykuł 17 Artyści i sportowcy

1. Bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 dochód osiągany przez osobę mającą miejsce za mieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicz nego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiają cym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Dochód, o którym mowa w tym ustępie, obejmuje wszelki dochód uzyskiwany z dzia łalności wykonywanej osobiście w drugim Państwie przez osobę znaną jako artysta lub sportowiec.

2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wy konywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność te go artysty lub sportowca jest wykonywana. Artykuł 18 Emerytury i renty

1. Emerytury i renty wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

2. Alimenty i inne wypłaty na utrzymanie wypła cane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie i niepodlegające w nim odliczeniu osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie są zwolnione z opodatkowania w obu Umawiających się Pań stwach.

3. Składki za dany rok związane ze świadczonymi usługami w tym roku, wpłacane przez osobę lub w imieniu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, lub która czasowo w nim przebywa, na rzecz funduszu emerytalnego uznanego dla celów podatkowych w drugim Umawia a Contracting State in respect of an employment exer cised aboard a ship or aircraft operated in internatio nal traffic shall be taxable only in that State. Article 16 Directors’ fees Directors’ fees and other similar payments deri ved by a resident of a Contracting State in his capaci ty as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. Article 17 Artists and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contrac ting State as an entertainer, such as a theatre, mo tion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. The income referred to in this paragraph shall include any income derived from any personal activity exercised in the other Sta te related with that persons renown as an artiste or sportsman.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his ca pacity as such accrues not to the entertainer or sports man himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the acti vities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions

1. Pensions paid to a resident of a Contracting Sta te shall be taxable only in that State.

2. Alimony and other maintenance payments paid by a resident of a Contracting State, and not deducti ble therein, to a resident of the other Contracting Sta te shall be exempt from tax in both Contracting Sta tes.

3. Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an indi vidual who is a resident of a Contracting State or who is temporarily present in that State to a pension plan that is recognised for tax purposes in the other Con tracting State shall, during a period not exceeding in Dziennik Ustaw Nr 193 — 13723 — Poz. 1976 jącym się Państwie traktuje się dla celów podatko wych w pierwszym Umawiającym się Państwie przez okres nieprzekraczający łącznie 60 miesięcy, jako składki wpłacane do funduszu emerytalnego uznawa nego dla celów podatkowych w tym pierwszym Pań stwie, jeżeli: (a) taka osoba wpłacała regularnie składki do fundu szu emerytalnego przez okres kończący się bez pośrednio zanim ta osoba uzyskała miejsce za mieszkania lub zaczęła czasowo przebywać w pierwszym Umawiającym się Państwie; i (b) właściwy organ pierwszego Państwa uzna, że fundusz emerytalny odpowiada ogólnie fundu szowi emerytalnemu uznanemu dla celów podat kowych przez to Państwo. W rozumieniu niniejszego ustępu „fundusz emerytal ny” obejmuje fundusz emerytalny stworzony w ra mach systemu ubezpieczeń społecznych w Umawia jącym się Państwie. Artykuł 19 Pracownicy państwowi

1. (a) Uposażenia, płace i inne podobne wynagrodze nia, z wyjątkiem rent i emerytur, wypłacane przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Pań stwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lo kalnego, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. (b) Jednakże uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu tyl ko w drugim Umawiającym się Państwie, jeże li usługi są świadczone w tym Państwie, a oso ba świadcząca te usługi ma miejsce zamieszka nia w tym Państwie, która: (i) jest obywatelem tego Państwa; lub (ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamiesz kania w tym Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2. Postanowienia artykułów 15, 16 i 17 stosuje się do uposażeń, płac i innych wynagrodzeń z tytułu świadczonych usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę teryto rialną lub organ lokalny. Artykuł 20 Studenci Âwiadczenia pieniężne otrzymywane na utrzyma nie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studen ta, ucznia lub praktykanta, który przebywa w Umawia jącym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma lub bez pośrednio przed przybyciem do tego Umawiającego się Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a con tribution paid to a pension plan that is recognised for tax purposes in that first-mentioned State, if: (a) such individual was contributing on a regular ba sis to the pension plan for a period ending imme diately before that individual became a resident of or temporarily present in the first-mentioned State; and (b) the competent authority of the first-mentioned State agrees that the pension plan generally cor responds to a pension plan recognised for tax purposes by that State. For the purposes of this paragraph, ”pension plan” includes a pension plan created under the social se curity system in a Contracting State. Article 19 Government service

1. (a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority the reof to an individual in respect of services ren dered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such salaries, wages and other remu neration shall be taxable only in the other Con tracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State so lely for the purpose of rendering the servi ces.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall ap ply to salaries, wages and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice or a trainee who is, or was immediately before visi ting a Contracting State, a resident of the other Con tracting State and who is present in the first-mentio ned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, Dziennik Ustaw Nr 193 — 13724 — Poz. 1976 Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatko waniu w pierwszym Państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa. Artykuł 21 Inne dochody Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszka nia lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji i które zostały osiągnięte w dru gim Umawiającym się Państwie mogą być opodatko wane w tym drugim Państwie. ROZDZIA¸ IV Opodatkowanie majątku Artykuł 22 Majątek

1. Majątek nieruchomy, będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Uma wiającym się Państwie, a położony w drugim Uma wiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Majątek ruchomy stanowiący część majątku za kładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Pań stwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie lub majątek ruchomy należący do stałej placówki, któ ry osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiają cym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

3. Statki morskie lub statki powietrzne eksploato wane w transporcie międzynarodowym lub kontenery eksploatowane w transporcie międzynarodowym, jak również majątek ruchomy służący do eksploatacji ta kich statków morskich lub statków powietrznych, pod lega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przedsiębiorstwo eksploatujące statki morskie lub statki powietrzne posiada siedzibę.

4. Wszelkie inne części majątku osoby mającej miej sce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Pań stwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. ROZDZIA¸ V Metody unikania podwójnego opodatkowania Artykuł 23 Unikanie podwójnego opodatkowania

1. W przypadku Polski podwójnego opodatkowa nia unikać się będzie w następujący sposób: (a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada ma provided that such payments arise from sources out side that State. Article 21 Other income Items of income of a resident of a Contracting Sta te not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State. CHAPTER IV Taxation of capital Article 22 Capital

1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situ ated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property for ming part of the business property of a permanent es tablishment which an enterprise of a Contracting Sta te has in the other Contracting State, or by movable property pertaining to a fixed base available to a resi dent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent per sonal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft opera ted in international traffic or containers operated in in ternational traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be ta xable only in the Contracting State of which the enter prise operating such ships or aircraft is resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V Methods for avoidance of double taxation Article 23 Avoidance of double taxation

1. In the case of Poland, double taxation shall be avoided as follows: (a) Where a resident of Poland derives income or owns capital which, in accordance with the provi Dziennik Ustaw Nr 193 — 13725 — Poz. 1976 jątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Chile, wówczas Polska zezwoli na: (i) potrącenie od podatku dochodowego tej oso by, kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Chile; (ii) potrącenie od podatku od majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi dochodowemu za płaconemu w Chile. Jednakże w każdym z tych dwóch przypadków ta kie potrącenie nie może przekroczyć tej części po datku dochodowego lub podatku od majątku, ja ka została obliczona przed dokonaniem potrące nia i która odpowiednio przypada na dochód lub majątek, który w zależności od przypadku może być opodatkowany w Chile. (b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada ma jątek, który zgodnie z postanowieniami Konwen cji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, to Polska mimo to może przy obliczaniu kwoty po datku od innego dochodu lub majątku uwzględ nić zwolniony dochód lub majątek.

2. W przypadku Chile podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: a) osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Chile uzyskująca dochody, które zgodnie z po stanowieniami niniejszej Konwencji mogą podle gać opodatkowaniu w Polsce, może zaliczać po datek tak zapłacony na poczet podatku chilijskie go w odniesieniu do tych samych dochodów, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów pra wa chilijskiego; niniejszy ustęp stosuje się rów nież do dochodów, o których mowa w artyku łach 6 i 11; b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub sie dzibę w Chile osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji jest zwolniony z opodatkowania w Chile, to Chile mi mo to może przy obliczaniu kwoty podatku od in nego dochodu lub majątku uwzględnić zwolniony dochód lub majątek. ROZDZIA¸ VI Postanowienia szczególne Artykuł 24 Równe traktowanie

1. Obywatele Umawiającego się Państwa nie mo gą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiąz kom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodat kowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, a w szczególności w związku z ich miejscem zamieszkania. sions of this Convention, may be taxed in Chile, Poland shall allow: (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Chile; (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Chile. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Chi le. (b) Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived or capital owned by a resident of Poland is exempt from tax in Poland, Poland may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income or capital, take into account the exempted income or capi tal.

2. In the case of Chile, double taxation shall be avoided as follows: (a) residents in Chile, obtaining income which may, in accordance with the provisions of this Conven tion be subject to taxation in Poland, may credit the tax so paid against any Chilean tax payable in respect of the same income, subject to the appli cable provisions of the law of Chile; this para graph shall also apply to income referred to in Ar ticles 6 and 11; (b) where, in accordance with the provisions of this Convention, income derived or capital owned by a resident of Chile is exempt from tax in Chile, Chile may nevertheless, in calculating the amo unt of tax on other income or capital, take into ac count the exempted income or capital. CHAPTER VI Special provisions Article 24 Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxa tion or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. Dziennik Ustaw Nr 193 — 13726 — Poz. 1976

2. Opodatkowanie zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Uma wiającym się Państwie, nie może być w tym drugim Państwie mniej korzystne niż opodatkowanie przedsię biorstw tego drugiego Państwa prowadzących taką sa mą działalność. ˚adne z postanowień tego artykułu nie może być rozumiane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do udzielenia osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie jakichkolwiek osobistych zwolnień, ulg i obni żek podatkowych z uwagi na stan cywilny lub obciąże nia rodzinne, których udziela ono osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium.

3. Z wyjątkiem przypadków stosowania postano wień artykułu 9 ustęp 1, artykułu 11 ustęp 7 lub arty kułu 12 ustęp 6 odsetki, należności licencyjne i inne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo Umawiają cego się Państwa na rzecz osoby mającej miejsce za mieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie są odliczane przy określaniu podlegających opodatkowaniu zysków tego przedsiębiorstwa na ta kich samych warunkach, jakby były one płacone na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzi bę w tym pierwszym Państwie. Podobnie zobowiąza nia przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za ciągnięte wobec osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie są odliczane przy określaniu podlegającego opodatko waniu majątku tego przedsiębiorstwa na takich sa mych warunkach, jakby były one zaciągnięte wobec osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w pierwszym wymienionym Państwie.

4. Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których kapitał należy w całości lub częściowo, albo który jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez jedną lub więcej osób mających miejsce za mieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, nie mogą być w pierwszym Umawiającym się Państwie poddane opodatkowaniu ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążli we aniżeli opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddane podobne przedsię biorstwa pierwszego wymienionego Państwa.

5. Użyte w tym artykule określenie „opodatkowa nie” dotyczy podatków objętych niniejszą Konwencją. Artykuł 25 Procedura wzajemnego porozumiewania się

1. Jeżeli osoba jest zadania, że działania jednego lub obu Umawiających się Państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które jest nie zgodne z postanowieniami niniejszej Konwencji, wówczas może ona, niezależnie od środków odwo ławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, albo jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 24 ustęp 1, właściwemu organowi tego Uma wiającego się Państwa, którego jest obywatelem.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on acco unt of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbur sements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-men tioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident ot the other Contrac ting State shall, for the purpose of determining the ta xable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first -mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected require ments to which other similar enterprises of the first -mentioned State are may be subjected.

5. In this Article, the term ”taxation” means taxes that are the subject of this Convention. Article 25 Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will re sult for him in taxation not in accordance with the pro visions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Sta tes, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his ca se comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. Dziennik Ustaw Nr 193 — 13727 — Poz. 1976

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadnio ny i nie może spowodować zadowalającego rozwiąza nia, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze procedury wzajemnego porozumiewania się z właściwym organem drugiego Umawiającego się Państwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodne mu z niniejszą Konwencją.

3. Właściwe organy Umawiających się Państw bę dą czynić starania, aby w drodze procedury wzajem nego porozumiewania się usuwać trudności lub wąt pliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu Konwencji.

4. Właściwe organy Umawiających się Państw mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach objętych po stanowieniami poprzednich ustępów.

5. Jeżeli powstaną jakiekolwiek trudności lub wąt pliwości przy interpretacji lub stosowaniu Konwencji i nie mogą być one rozwiązane przez właściwe organy, sprawa może zostać poddana arbitrażowi, jeżeli wła ściwe organy obydwu Umawiających się Państw tak uzgodnią. Procedura zostanie uzgodniona i ustanowio na pomiędzy Umawiającymi się Państwami w drodze not, które zostaną wymienione drogą dyplomatyczną. Artykuł 26 Wymiana informacji

1. Właściwe organy Umawiających się Państw bę dą wymieniały informacje, które są niezbędne do sto sowania postanowień niniejszej Konwencji oraz infor macje dotyczące ustawodawstwa wewnętrznego Umawiających się Państw w odniesieniu do podat ków objętych niniejszą Konwencją w zakresie, w ja kim opodatkowanie przewidziane w tym ustawodaw stwie nie jest sprzeczne z Konwencją. Mogą one rów nież wymieniać informacje, jakie są konieczne dla sto sowania wewnętrznego ustawodawstwa Umawiają cych się Państw w zakresie podatków od wartości do danej. Wymiana informacji nie jest ograniczona po stanowieniami artykułu

1. Wszelkie informacje uzy skane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym organom sądowym al bo administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywa niem odwołań w zakresie podatków objętych Kon wencją, jak również podatków od wartości dodanej. Takie osoby lub organy będą wykorzystywać informa cje wyłącznie w takich celach. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub w postanowieniach sądowych.

2. Ustęp 1 nie może być interpretowany jako zobo wiązujący jedno z Umawiających się Państw do: (a) stosowania środków administracyjnych, które są niezgodne z ustawodawstwem lub praktyką ad ministracyjną tego lub drugiego Umawiającego się Państwa;

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not it self able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual agreement procedure with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by a mutual agre ement procedure any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Conven tion.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. If any difficulty or doubt arising as to the inter pretation or application of the Convention cannot be resolved by the competent authorities, the case may, if the competent authorities of both Contracting Sta tes so agree, be submitted for arbitration. The proce dures shall be agreed upon and shall be established between the Contracting States by notes to be exchanged through diplomatic channels. Article 26 Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessa ry for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States con cerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Conven tion. They may also exchange such information as is necessary for carrying out the domestic laws of the Contracting States concerning value added taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as informa tion obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of ap peals in relation to, the taxes covered by the Conven tion as well as value added taxes. Such persons or au thorities shall use the information only for such pur poses. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State; Dziennik Ustaw Nr 193 — 13728 — Poz. 1976 (b) udzielania informacji, których uzyskanie nie było by możliwe na podstawie ustawodawstwa albo w ramach zwykłej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa; (c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, komercyj ną lub zawodową albo tryb działalności handlowej lub informacji, których udzielanie byłoby sprzecz ne z porządkiem publicznym („ordre public”).

3. Jeżeli na podstawie tego artykułu zostanie przedstawiony wniosek o udzielenie informacji przez Umawiające się Państwo, drugie Umawiające się Państwo będzie starało się uzyskać informacje, któ rych wniosek dotyczy w ten sam sposób, jakby doty czył on jego własnych podatków, nawet jeśli to drugie Państwo nie będzie potrzebowało takich informacji w tym momencie. Na specjalny wniosek właściwego organu Umawiającego się Państwa, właściwy organ drugiego Umawiającego się Państwa będzie starał się przekazywać informacje zgodnie z tym artykułem w postaci, o jaką wnioskowano, takiej jak pisemne ze znania świadków, nieopublikowane dokumenty orygi nalne (włączając księgi, dokumenty, bilanse, zapisy, rachunki lub dowody na piśmie), w takim samym za kresie, w jakim takie pisemne zeznania lub dokumen ty mogą być uzyskiwane według prawa lub praktyki administracyjnej tego drugiego Państwa w odniesie niu do jego własnych podatków. Artykuł 27 Członkowie misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych ˚adne postanowienia niniejszej Konwencji nie na ruszają przywilejów podatkowych, przysługujących członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsu larnych na podstawie ogólnych zasad prawa między narodowego lub postanowień umów szczególnych. ROZDZIA¸ VII Postanowienia końcowe Artykuł 28 Wejście w życie

1. Każde z Umawiających się Państw poinformuje drogą dyplomatyczną drugie Umawiające się Pań stwo o zakończeniu procedury wymaganej przez pra wo dla wprowadzenia w życie niniejszej Konwencji. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w dniu otrzyma nia noty późniejszej.

2. Postanowienia niniejszej Konwencji będą miały zastosowanie: (a) w Polsce, (i) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła — do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku ka lendarzowym następującym po roku, w któ rym Konwencja wejdzie w życie; (b) to supply information which that is not obtaina ble under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or profes sional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (”ordre public”).

3. If information is requested by a Contracting Sta te in accordance with this Article, the other Contrac ting State shail endeavour to obtain the information to which the request relates in the same way as if its own taxation were involved even though the other State does not, at that time, need such information. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall endeavour to provide in formation under this Article in the form requested, such as depositions of witnesses and copies of unedi ted original documents (including books, papers, sta tements, records, accounts or writings), to the same extent such depositions and documents can be obta ined under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes. Article 27 Members of diplomatic missions and consular posts Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of internatio nal law or under the provisions of special agre ements. CHAPTER VII Final provisions Article 28 Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing in to force of this Convention. This Convention shall en ter into force on the date of the receipt of the later of these notifications.

2. The provisions of this Convention shall have ef fect: (a) in Poland, (i) in respect of taxes withheld at source to amo unts of income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force; Dziennik Ustaw Nr 193 — 13729 — Poz. 1976 (ii) w odniesieniu do innych podatków od docho du i od majątku — do podatków naliczanych za każdy rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku ka lendarzowym następującym po roku, w któ rym Konwencja wejdzie w życie, a (b) w Chile, w odniesieniu do podatków od uzyskanego do chodu i wpłaconych kwot, zapisanych na rachu nek, postawionych do dyspozycji lub zaliczonych jako koszty w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Konwencja wejdzie w życie. Artykuł 29 Wypowiedzenie

1. Niniejsza Konwencja obowiązuje na czas nie określony, lecz każde Umawiające się Państwo może wypowiedzieć Konwencję, przekazując drogą dyplo matyczną pisemną notyfikację o wypowiedzeniu, w dniu 30 czerwca lub przed tym dniem w każdym ro ku kalendarzowym rozpoczynającym się po upływie pięciu lat od daty wejścia Konwencji w życie.

2. W takim przypadku Konwencja przestanie obo wiązywać: (a) w Polsce, (i) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła — od kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku ka lendarzowym następującym po roku, w któ rym taka notyfikacja została przekazana; (ii) w odniesieniu do innych podatków od docho du i podatku od majątku — do podatków nali czanych za każdy rok podatkowy rozpoczynają cy się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w ro ku kalendarzowym następującym po roku, w którym taka notyfikacja została przekazana, a (b) w Chile, w odniesieniu do podatków od uzyskanych do chodów i wpłaconych kwot, zapisanych na rachu nek, postawionych do dyspozycji lub zaliczonych jako koszty w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym taka notyfikacja została przekazana. NA DOWÓD powyższego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję. SPORZÑDZONO w Santiago de Chile dnia 10 mar ca 2000 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszyst kie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbież ności przy interpretacji niniejszej Konwencji rozstrzy gający będzie tekst angielski. Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Chile (ii) in respect of other taxes on income and taxes on capital to such taxes chargeable for any ta xable year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force; and (b) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after 1st of January in the calendar year next follo wing that in which this Convention enters into force. Article 29 Termination

1. This Convention shall continue in effect indefi nitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year follo wing the period of five years from the day on which the Convention enters into force, give to the other Contracting State a notice of termination in writing through diplomatic channels.

2. The provisions of this Convention shall cease to have effect: (a) in Poland, (i) in respect of taxes withheld at source to amo unts of income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year in which such notice has been given; (ii) in respect of other taxes on income and taxes on capital to such taxes chargeable for any ta xable year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which such notice has been given; and (b) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amo unts paid, credited to an account, put at the dis posal or accounted as an expense, on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly au thorised to that effect, have signed this Convention. DONE in duplicate at Santiago de Chile, this 10th day of March, 2000, in the Polish, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall pre vail. For the Government For the Government of the Republic of Poland of the Republic of Chile Dziennik Ustaw Nr 193 — 13730 — Poz. 1976 PROTOKÓ¸ do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku Przy podpisaniu Konwencji między Rządem Rze czypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakre sie podatków od dochodu i od majątku, Sygnatariusze uzgodnili, że następujące postanowienia będą stano wiły integralną część Konwencji.

1. Artykuł 5 ustęp 3 W celu wyliczenia terminów w tym ustępie, dzia łalność prowadzona przez przedsiębiorstwo powiąza ne z innym przedsiębiorstwem w rozumieniu artyku łu 9 niniejszej Konwencji będzie łączona z okresem, przez który działalność jest prowadzona przez przed siębiorstwo, o ile działalność przedsiębiorstwa powią zanego jest w istotnym stopniu taka sama.

2. Artykuł 10 W przypadku Chile postanowienia ustępu 2 arty kułu 10 (Dywidendy) Konwencji nie będą ograniczały stosowania podatku dodatkowego pod warunkiem, że podatek pierwszej kategorii jest w pełni zaliczany przy wyliczaniu kwoty podatku dodatkowego do zapłace nia. Ponadto, od momentu, gdy przestanie obowiązy wać ta klauzula, Umawiające się Państwa będą kon sultować się ze sobą pod kątem wniesienia poprawki do Konwencji w celu przywrócenia równowagi korzy ści płynących z Konwencji.

3. Artykuły 11 i 12 W przypadku gdy Chile zawrze umowę lub kon wencję u państwem trzecim, będącym członkiem Or ganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w któ rej Chile zgodzi się na zwolnienie odsetek lub należno ści licencyjnych (zarówno ogólne, jak i określonych rodzajów odsetek lub należności licencyjnych) po wstałych w Chile z opodatkowania lub obniży stawkę opodatkowania ustaloną w ustępie 2 artykułu 11 lub 12 odpowiednio, to takie zwolnienie lub obniżenie stawki będzie stosowane automatycznie na takich sa mych warunkach, jakby były one wymienione w ni niejszej Konwencji.

4. Artykuł 24 (a) ˚adne postanowienie artykułu 24 niniejszej Kon wencji nie może utrudniać stosowania postano wień (lub zmiany takich postanowień) istnieją cych w momencie podpisania Konwencji. (b) Stawka podatku w wysokości 30 %, o której mo wa w artykule 31 numer 12 chilijskiej Ustawy o Podatku Dochodowym (Léy sobre Impuesto a la PROTOCOL to the Convention between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital On signing the Convention between the Govern ment of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with re spect to taxes on income and on capital, the Signato ries have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

1. Article 5 Paragraph 3 For the purposes of computing the time limits in this paragraph, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise within the me aning of Article 9 of this Convention shall be aggrega ted with the period during which activities are carried on by the enterprise if the activities of the associated enterprises are substantially the same.

2. Article 10 In the case of Chile, the provisions of paragraph 2 of Article 10 (Dividends) of the Convention shall not li mit application of the additional tax provided that the first category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax to be paid. In addition, from such time as the proviso ceases to exist the Contrac ting States shall consult with each other with a view to amending the Convention to re-established the ba lance of benefits under the Convention.

3. Articles 11 and 12 If in any agreement or convention concluded by Chile with a third state, being a member of the Orga nisation for Economic Co-operation and Develop ment, Chile would agree to exempt interest or royal ties (either generally or for specific items of interest or royalties) arising in Chile from tax or to reduce the ra te of tax provided in paragraph 2 of Article 11 or 12, respectively, such exemption or reduced rate shall au tomatically apply under the same conditions as if it had been specified in this Convention.

4. Article 24 a) Nothing in Article 24 of this Convention shall im pede the application of an provision existing (or any amendment of such a provision) at the time of signing of the Convention. b) The tax rate of 30 % referred to in Article 3

1. num ber 12 of the Chilean Income Tax Act (Léy sobre Impuesto a la Renta) shall be substituted by a tax Dziennik Ustaw Nr 193 — 13731 — Poz. 1976 Renta) będzie zastąpiona stawką podatkową w wysokości 15 % dla beneficjentów płatności należności licencyjnych mających miejsce za mieszkania lub siedzibę w Polsce.

5. Postanowienia ogólne (a) Fundusze inwestycyjne lub inne fundusze wszel kiego rodzaju, założone w celu prowadzenia takiej działalności w Chile i na podstawie prawa chilij skiego, będą traktowane dla celów niniejszej Kon wencji jako mające siedzibę w Chile i podlegające opodatkowaniu zgodnie z chilijskim ustawodaw stwem podatkowym w odniesieniu do dywidend, odsetek, zysków majątkowych i innych dochodów osiąganych z mienia lub inwestycji w Chile. Po stanowienia niniejszego ustępu stosuje się bez względu na inne postanowienia niniejszej Kon wencji. (b) W rozumieniu artykułu XXII ustęp 3 (Konsultacje) Układu ogólnego w sprawie handlu usługami Umawiające się Państwa zgadzają się, bez wzglę du na postanowienia tego ustępu, że wszelki spór między nimi w kwestii, czy dane działanie miesz czące się w niniejszej Konwencji może być przed łożone Radzie ds. Handlu Usługami, zgodnie z tym ustępem może nastąpić tylko przy zgodzie obu Umawiających się Państw. Spór dotyczący interpretacji tego ustępu będzie rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami artykułu 25 ustęp 3 lub przy braku porozumienia w ramach tej proce dury, zgodnie z inną procedurą uzgodnioną przez oba Umawiające się Państwa. (c) ˚adne postanowienie niniejszej Konwencji nie może naruszyć stosowania istniejących postano wień Ustawy chilijskiej DL 600 (Statut inwestycji zagranicznych) według ich stanu prawnego w momencie podpisywania niniejszej Konwencji, jak i z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych zmian, nie naruszając ogólnych zasad Konwencji. (d) Z uwagi na to, że głównym celem Konwencji jest unikanie międzynarodowego podwójnego opo datkowania Umawiające się Państwa zgadzają się, że w przypadku gdy postanowienia Konwen cji będą wykorzystywane w celu korzyści nieza mierzonych właściwe organy Umawiających się Państw zalecą, zgodnie z procedurą wzajemnego porozumiewania się artykułu 25, wprowadzenie do Konwencji specjalnych zmian. Umawiające się Państwa zgadzają się następnie, że takie zalece nia będą rozważane i przedyskutowane w sposób sprawny w celu zmiany Konwencji, gdy zajdzie taka potrzeba. (e) ˚adne postanowienia niniejszej Konwencji nie będą miały wpływu na opodatkowanie w Chile osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce w odniesieniu do zysków przypisanych zakładowi położonemu w Chile zarówno w ra mach pierwszej kategorii podatku, jak i podatku dodatkowego, lecz tylko dopóki ten podatek pierwszej kategorii może być odliczany przy obli czaniu podatku dodatkowego. rate of 15 % for the beneficiaries of royalty pay ments resident in Poland.

5. General Provisions a) Investment funds or any other fund of any kind, organised in order to operate as such in Chile and under the laws of Chile shall, for the purposes of this Convention, be treated as a resident in Chile and subject to taxation in accordance with the Chilean tax legislation in respect of dividends, in terest, capital gains and other income derived from property or investment in Chile. The provi sion of this paragraph shall apply notwithstan ding any other provision of this Convention. b) For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, not withstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Con tracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under para graph 3 of Article 25 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States. c) Nothing in this Convention shall affect the applica tion of the existing provisions of the Chilean legis lation DL 600 (Foreign Investment Statute) as they are in force at the time of signature of this Con vention and as they may be amended from time to time without changing the general principle he reof. d) Considering that the main aim of the Convention is to avoid international double taxation, the Con tracting States agree that, in the event the provi sions of the Convention are used in such a man ner as to provide benefits not contemplated or not intended, the competent authorities of the Con tracting States shall, under the mutual agreement procedure of Article 25, recommend specific amendments to be made to the Convention. The Contracting States further agree that any such re commendation will be considered and discussed in an expeditious manner with a view to amen ding the Convention, where necessary. e) Nothing in this Convention shall affect the taxa tion in Chile of a resident in Poland in respect of profits attributable to a permanent establish ment situated in Chile, under both the first catego ry tax and the additional tax but only as long as the first category tax is deductible in computing the additional tax. Dziennik Ustaw Nr 193 — 13732 — Poz. 1976 NA DOWÓD powyższego niżej podpisani, należy cie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół. SPORZÑDZONO w Santiago de Chile dnia 10 mar ca 2000 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszyst kie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbież ności przy interpretacji rozstrzygający będzie tekst an gielski. Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Chile IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly au thorised to that effect, have signed this Protocol. DONE in duplicate at Santiago de Chile, this 10th day of March, 2000, in the Polish, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall pre vail. For the Government For the Government of the Republic of Poland of the Republic of Chile Dziennik Ustaw Nr 193 — 13733 — Poz. 1976 Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 20 października 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski L.S. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-09-03
Data wydania: 2003-10-20
Data wejścia w życie: 2003-12-30
Data obowiązywania: 2003-12-30
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1976