Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1979

1979 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stoso wania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 148), podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 19 maja 2004 r. wyżej wymienioną Umowę. Zgodnie z artykułem 28 ustęp 1 Umowy wejdzie ona w życie dnia 4 września 2004 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Najar

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-09-03
Data wydania: 2004-08-10
Data wejścia w życie: 2004-09-18
Data obowiązywania: 2004-09-18
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1979