Dz.U. 2004 nr 20 poz. 187

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w spra wie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) motywować do sprawnego wykonywania za dań i czynności służbowych,”;

2) w § 4 w ust. 3: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) oddelegowania do pełnienia zadań służbo wych poza Policją w kraju lub za granicą,”, b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) delegowania do pełnienia służby poza gra nicami państwa w kontyngencie policyjnym albo do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.”;

3) w § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) wniosku opiniowanego lub jego bezpośrednie go przełożonego złożonego w terminie 7 dni od dnia zapoznania z okresową oceną wywiązy wania się opiniowanego z obowiązków oraz re alizacji zadań i czynności służbowych.”;

4) w § 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Bezpośredni przełożony sporządza okreso wą ocenę, co najmniej raz w każdym roku służby, z zastrzeżeniem ust. 4—

6. Okresowa ocena powinna uwzględnić samoocenę opi niowanego w zakresie przygotowania zawo dowego, a także wywiązywania się z obo wiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W okresie odbywania szkolenia zawodowe go lub studiów w Wyższej Szkole Policji okresową ocenę sporządza bezpośredni przełożony opiniowanego w czasie odbywa nia szkolenia lub studiów. Okresową ocenę sporządza się przed upływem okresu szkole nia, przy pomocy przewodniczącego zespo łu pedagogicznego i wykorzystaniu wyni ków bieżącej oceny, określonych w przepi sach w sprawie warunków odbywania szko leń zawodowych w Policji.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „

5. W okresie delegowania do czasowego peł nienia służby w innej miejscowości lub po wierzenia pełnienia obowiązków służbo wych na innym stanowisku w tej samej miejscowości, okresową ocenę sporządza bezpośredni przełożony opiniowanego w czasie delegowania lub pełnienia powie rzonych obowiązków służbowych. Okreso wą ocenę sporządza się przed upływem okresu delegowania lub pełnienia obowiąz ków, jeżeli czas tego delegowania lub peł nienia obowiązków wynosi co najmniej 3 miesiące.

6. W okresie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym okresową ocenę sporządza do wódca kontyngentu policyjnego. Okresową ocenę sporządza się przed upływem okresu delegowania, jeżeli czas delegowania wy nosi co najmniej 3 miesiące.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie stosuje się do opiniowania policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym lub delegowanych do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz do policjantów, którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowi sku w tej samej miejscowości przed wejściem w życie rozporządzenia, o ile do zakończenia delegowania lub pełnienia powierzonych obowiązków służbowych po zostało co najmniej 6 tygodni.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Dziennik Ustaw Nr 20 — 1176 — Poz. 187 187 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowe go zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1177 — Poz. 187 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. (poz. 187) WZÓR FORMULARZA OPINII S¸U˚BOWEJ Dziennik Ustaw Nr 20 — 1178 — Poz. 187 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1179 — Poz. 187 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1180 — Poz. 187 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1181 — Poz. 187 Załącznik nr 1 do opinii służbowej Dziennik Ustaw Nr 20 — 1182 — Poz. 187 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1183 — Poz. 187 Załącznik nr 2 do opinii służbowej OKRESOWA OCENA POLICJANTA ODBYWAJÑCEGO SZKOLENIE ZAWODOWE Dziennik Ustaw Nr 20 — 1184 — Poz. 187 Dziennik Ustaw Nr 20 — 1185 — Poz. 187

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-02-11
Data wydania: 2004-01-19
Data wejścia w życie: 2004-02-26
Data obowiązywania: 2004-02-26
Data uchylenia: 2010-12-17
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 20 poz. 187