Dz.U. 2004 nr 20 poz. 191

191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Z dniem 1 marca 2004 r. określa się zasięg terytorialny regionalnych dyrekcji Lasów Państwo wych w:

1) Katowicach;

2) ¸odzi;

3) Poznaniu;

4) Pile;

5) Szczecinku.

§2.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji La sów Państwowych w Katowicach stanowią następują ce nadleśnictwa: Andrychów, Bielsko, Brynek, Brzeg, Chrzanów, Gidle, Herby, Jeleśnia, Katowice, Kędzie rzyn, Kluczbork, Kłobuck, Kobiór, Koniecpol, Koszęcin, Kup, Lubliniec, Namysłów, Olesno, Olkusz, Opole, Prószków, Prudnik, Rudy Raciborskie, Rudziniec, Ryb nik, Siewierz, Strzelce Opolskie, Sucha, Âwierklaniec, Tułowice, Turawa, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła, Zawadzkie, Złoty Potok.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach wynosi 24 611 km2.

§3.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji La sów Państwowych w ¸odzi stanowią następujące nad leśnictwa: Bełchatów, Brzeziny, Gostynin, Grotniki, Kolumna, Kutno, ¸ąck, Opoczno, Piotrków, Płock, Pod dębice, Przedbórz, Radomsko, Radziwiłłów, Skiernie wice, Smardzewice, Spała, Wieluń, Złoczew.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ¸odzi wynosi 22 658 km2.

§4.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji La sów Państwowych w Poznaniu stanowią następujące nadleśnictwa: Antonin, Babki, Czerniejewo, Gniezno, Góra Âląska, Grodziec, Grodzisk, Jarocin, Kalisz, Karcz ma Borowa, Konin, Koło, Konstantynowo, Kościan, Kro ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273. toszyn, ¸opuchówko, Oborniki, Piaski, Pniewy, Przedbo rów, Sieraków, Syców, Taczanów, Turek, Włoszakowice.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wynosi 23 809 km2.

§5.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji La sów Państwowych w Pile stanowią następujące nadle śnictwa: Człopa, Durowo, Jastrowie, Kaczory, Kalisz Pomorski, Krucz, Krzyż, Lipka, Mirosławiec, Okonek, Płytnica, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Trzcianka, Tuczno, Wałcz, Wronki, Zdrojowa Góra, Złotów.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wynosi 8 574 km2.

§6.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji La sów Państwowych w Szczecinku stanowią następują ce nadleśnictwa: Białogard, Bobolice, Borne Sulino wo, Bytów, Czaplinek, Czarne Człuchowskie, Czarno bór, Człuchów, Damnica, Drawsko, Dretyń, Gościno, Karnieszewice, Leśny Dwór, ¸upawa, Manowo, Miast ko, Niedźwiady, Osusznica, Polanów, Połczyn, Sław no, Szczecinek, Âwidwin, Âwierczyna, Trzebielino, Ty chowo, Ustka, Warcino, Złocieniec.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wynosi 14 591 km2.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniami Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Le śnictwa z 1994 r. Nr 114, Nr 126, Nr 181, Nr 182, Nr 184, które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego roz porządzenia na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268). Dziennik Ustaw Nr 20 — 1189 — Poz. 191

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-11
Data wydania: 2004-01-30
Data wejścia w życie: 2004-02-26
Data obowiązywania: 2004-02-26
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 20 poz. 191