Dz.U. 2004 nr 20 poz. 192

192 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 paź dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 114

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb doprowadzania i przyjmowania do izb wy trzeźwień, zwanych dalej „izbami”, jednostek Poli cji, innych placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwa nych dalej „placówkami”, oraz zwalniania z tych izb, jednostek i placówek osób w stanie nietrzeź wości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażają cych ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej „osobami w stanie nietrzeźwości”;

2) organizację izb i placówek;

3) zakres opieki zdrowotnej nad osobami doprowa dzonymi do izb lub palcówek;

4) maksymalną wysokość opłat związanych z poby tem w izbie, placówce lub jednostce Policji.

§2.

1. Osoby w stanie nietrzeźwości mogą być do prowadzone do izby, placówki lub jednostki Policji przez funkcjonariuszy Policji lub strażników straży gminnej, zwanych dalej „doprowadzającymi”.

2. Jeżeli istnieją uzasadnione wskazania do udzie lenia im pomocy medycznej lub hospitalizacji, oso bom w stanie nietrzeźwości udziela się niezbędnej po mocy medycznej lub natychmiast po zatrzymaniu przewozi się do zakładu opieki zdrowotnej. Przewozu dokonują, w miarę posiadanych możliwości, służby, o których mowa w ust. 1, pracownicy izb, placówek, pogotowia ratunkowego albo innych podmiotów re alizujących zadania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Doprowadzający osobę w stanie nietrzeźwości sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeź wienia. Protokół ten zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, jednostkę oraz numer służbowy doprowadzającego; ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) datę i godzinę doprowadzenia;

3) miejsce i okoliczności oraz opis interwencji;

4) imię i nazwisko, imiona rodziców osoby doprowa dzonej oraz wiek osoby doprowadzonej;

5) nazwę i numer dokumentu tożsamości lub rysopis osoby doprowadzonej;

6) adres osoby doprowadzonej;

7) opis zachowania doprowadzonego w czasie inter wencji i transportu, z uwzględnieniem okoliczno ści uniemożliwiających doprowadzenie do miejsca zamieszkania lub pobytu;

8) określenie przedmiotów posiadanych przez osobę w stanie nietrzeźwości w chwili doprowadzenia;

9) dyspozycję co do dalszego postępowania z osobą po wytrzeźwieniu;

10) miejsce doprowadzenia oraz decyzję dyrektora izby, kierownika placówki lub komendanta jed nostki Policji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby doprowadzonej do izby, placówki lub jednostki Policji dane tej osoby niezwłocznie sprawdza i potwierdza doprowadzający.

§3.

1. Podstawą do przyjęcia do izby, placówki lub jednostki Policji osoby doprowadzonej jest wynik ba dania zawartości alkoholu w organizmie wskazujący na stan nietrzeźwości. Wynik badania potwierdzony jest wydrukiem z atestowanego urządzenia służącego do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. Wy druk stanowi załącznik do protokołu doprowadzenia lub karty ewidencyjnej.

2. Badania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się za zgodą osoby doprowadzonej do izby, placówki lub jednostki Policji.

3. W razie niewyrażenia zgody na przeprowadze nie badania, o którym mowa w ust. 1, osobę doprowa dzoną przyjmuje się do izby, placówki lub jednostki Policji wyłącznie w przypadku występowania dodatko wych symptomów upojenia alkoholowego potwier dzonych przez lekarza lub felczera izby lub placówki, a w przypadku osób doprowadzonych do jednostki Policji przez upoważnionego funkcjonariusza Policji, w protokole doprowadzenia lub karcie ewidencyjnej.

§4.

1. Osobę doprowadzoną do izby lub placówki poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim.

2. Lekarz lub felczer po przeprowadzeniu badania osoby doprowadzonej do izby lub placówki stwierdza:

1) brak objawów stanu nietrzeźwości uzasadniają cych umieszczenie w izbie lub placówce;

2) potrzebę udzielenia pomocy doraźnej, która może być udzielona w izbie lub placówce;

3) konieczność wykonania zabiegów higieniczno-sa nitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeź wości oraz brak przeciwwskazań do umieszczenia w izbie lub placówce;

4) istnienie medycznych przesłanek skierowania do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej — uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości oraz istnienie wskazań do hospitalizacji.

3. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do izby, placówki lub jednost ki Policji wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdro wotnych organizmu, natychmiast powiadamia się po gotowie lub zespół ratownictwa medycznego.

§5. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do izby, placówki lub jednostki Policji osoby w stanie nietrzeź wości decyduje: dyrektor izby, kierownik placówki lub komendant jednostki Policji bądź upoważnione przez nich osoby, biorąc pod uwagę:

1) wypełnienie przesłanek doprowadzenia;

2) stopień zawartości alkoholu w organizmie;

3) opinię lekarza lub felczera izby, placówki lub jed nostki Policji.

§6.

1. Nie przyjmuje się do izby, placówki lub jed nostki Policji osoby doprowadzonej, jeżeli:

1) brak jest objawów stanu nietrzeźwości;

2) stan jej zdrowia według opinii lekarza lub felczera wymaga udzielenia świadczeń, których w izbie, placówce lub jednostce Policji nie można udzielić lub które powinny być udzielone w zakładzie opie ki zdrowotnej;

3) dyrektor izby, kierownik placówki lub komendant jednostki Policji bądź osoba przez nich upoważnio na biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz objawy nietrzeźwości, podejmie taką decyzję na podsta wie pisemnego wniosku członka najbliższej rodzi ny osoby doprowadzonej lub jej opiekuna praw nego;

4) brak jest wolnych miejsc.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2—4 przed zwolnieniem z izby lub placówki osoby dopro wadzonej lekarz lub felczer, w razie konieczności, udziela świadczeń zdrowotnych, niezbędnych ze względu na stan zdrowia osoby doprowadzonej.

3. O braku wolnych miejsc w izbie lub placówce dyrektor izby, kierownik placówki lub osoba przez nie go upoważniona niezwłocznie powiadamia Policję oraz straż gminną.

4. W przypadku braku wolnych miejsc w izbie lub placówce osobę umieszcza się w jednostce Policji.

§7. Osoby małoletnie będące w stanie nietrzeźwo ści doprowadzone do izby, placówki lub jednostki Po Dziennik Ustaw Nr 20 — 1190 — Poz. 192 licji mogą być zwolnione, niezwłocznie po udzieleniu pomocy medycznej, na pisemny wniosek rodziców lub innych opiekunów prawnych.

§8.

1. W razie powzięcia przez pracownika izby lub placówki uzasadnionego podejrzenia, że osoba przyję ta popełniła przestępstwo, lub stwierdzenia u tej oso by:

1) uszkodzenia ciała,

2) braku dokumentów tożsamości,

3) posiadania broni,

4) posiadania narzędzi lub innych przedmiotów, co do których może zachodzić uzasadnione przypusz czenie, że służyły lub mogą być przeznaczone do popełnienia przestępstwa albo pochodzą z prze stępstwa, oraz w razie powstania innych okolicz ności uzasadniających przypuszczenie, że popeł niono przestępstwo — izba lub placówka zawiadamia niezwłocznie Poli cję, podając termin, do którego osoba będzie przeby wać w izbie lub placówce.

2. W przypadku niezgłoszenia się przez Policję w ustalonym terminie, izba lub placówka zwalnia oso bę przyjętą.

§9.

1. Przedmioty od osób przyjętych do izby lub placówki odbiera do depozytu depozytariusz w obec ności pracownika, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 1.

2. Wykaz odebranych przedmiotów jest sporządzo ny i potwierdzony własnoręcznym podpisem przez de pozytariusza. Przy wpisanych przedmiotach warto ściowych określa się ich cechy indywidualne lub cha rakterystyczne.

3. W czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestniczy również osoba doprowadzająca, potwier dzając własnoręcznym podpisem wykaz odebranych przedmiotów.

4. Przyjęte do depozytu przedmioty, o których mo wa w ust. 1, przechowuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo depozytu, w specjalnie zabezpieczo nych pomieszczeniach oraz odpowiednich, imiennych i zapieczętowanych opakowaniach. Przekazanie depo zytu kierownikowi kolejnej zmiany lub pracownikowi odpowiedzialnemu za pracę zmiany w trakcie dyżuru następuje za pokwitowaniem.

5. Składanie do depozytu oraz wydawanie z depo zytu przedmiotów odebranych osobom doprowadzo nym w celu wytrzeźwienia do jednostki organizacyjnej Policji odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Mini stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powin ny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organi zacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 61, poz. 547).

§10. Osobom przyjętym do izby lub placówki moż na wydać na czas pobytu odzież zastępczą. § 1

1.

1. O zastosowaniu lub zaprzestaniu stosowa nia środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora izby.

2. Niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania środ ka przymusu bezpośredniego lekarz lub felczer podej muje kontrolę stanu zdrowia osoby, w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni.

3. Zastosowanie środka przymusu bezpośrednie go odnotowuje się w karcie ewidencyjnej, podając:

1) powód zastosowania;

2) rodzaj zastosowanego środka;

3) czas stosowania środka;

4) opis reakcji osoby podczas stosowania przymusu bezpośredniego oraz po jego zaprzestaniu. § 1

2.

1. O zwolnieniu z izby lub placówki osób do niej przyjętych decyduje dyrektor izby, kierownik pla cówki lub upoważniony przez nich pracownik, na pod stawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, biorąc pod uwagę opinię lekarza lub felczera.

2. O zwolnieniu z jednostki Policji osób do niej przyjętych decyduje komendant jednostki Policji lub upoważniony przez niego pracownik, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, w miarę potrzeb biorąc pod uwagę opinię lekarza.

3. W przypadku niewyrażenia zgody przez osobę zwalnianą na przeprowadzenie badania, o którym mo wa w ust. 1, zwalnia się ją na podstawie opinii lekarza lub felczera izby lub placówki.

4. Osoby małoletnie po wytrzeźwieniu przekazuje się rodzicom lub innym opiekunom prawnym, a w ra zie ich niezgłoszenia się najbliższej placówce inter wencyjnej. § 1

3.

1. Przyjęte do depozytu przedmioty wydaje się za pokwitowaniem osobie zwalnianej z izby lub placówki, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1—3.

2. W razie gdy osoba zwalniana z izby lub placów ki odmawia pokwitowania odbioru depozytu, depozyt należy wydać po odnotowaniu w karcie ewidencyjnej, w obecności tej osoby, przyczyny niezłożenia pod pisu.

3. W przypadku zatrzymania w depozycie napojów alkoholowych wydaje się je nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia zwolnienia z izby lub placówki. Na poje alkoholowe nieodebrane w terminie do 14 dni od dnia opuszczenia izby, placówki lub jednostki Policji ulegają komisyjnemu zniszczeniu. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1191 — Poz. 192

4. Komisję nadzorującą niszczenie napojów alko holowych powołuje doraźnie dyrektor izby lub kierow nik placówki. Komisja sporządza protokoły zniszczenia napojów alkoholowych, włączane do księgi ewiden cyjnej. § 1

4. Osoby zwalniane z izby, placówki lub jednost ki Policji są informowane pisemnie o możliwości zło żenia zażalenia na zasadność i legalność doprowadze nia oraz prawidłowość wykonania decyzji o zatrzyma niu i doprowadzeniu do izby, placówki, zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki Policji. § 1

5. W przypadku zgonu osoby przebywającej w izbie, placówce lub jednostce Policji zawiadamia się niezwłocznie właściwego prokuratora oraz organ wy konawczy jednostki samorządu terytorialnego prowa dzącej izbę lub placówkę. § 1

6.

1. W przypadku dokonywania potrącenia na leżności z tytułu opłat związanych z pobytem w izbie z depozytu pieniężnego, w skład którego wchodzą również waluty obce, dla ustalenia wartości waluty obcej przyjmuje się kurs kupna walut obcych ogłasza ny przez Narodowy Bank Polski w dniu potrącenia.

2. Osobie zwalnianej z izby należy pozostawić z de pozytu kwotę pieniężną niezbędną do opłacenia kosz tów przejazdu środkiem publicznego transportu zbio rowego do miejsca zamieszkania, a jeżeli mieszka ona w innej miejscowości — również odpowiadającą kosz tom posiłku.

3. W przypadku ustanowienia zastawu na przed miotach odebranych do depozytu sporządza się proto kół ustanowienia zastawu. Kopię tego protokołu wrę cza się osobie, której przedmioty podlegają zastawo wi.

4. Przedmioty, o których mowa w ust. 3, wpisuje się do księgi zastawów rzeczowych. Przedmioty te izba zwraca po uiszczeniu należności. § 1

7. Osobom nieposiadającym w momencie zwal niania z izby, placówki lub jednostki Policji środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów po bytu dyrektor izby, kierownik placówki lub komendant jednostki Policji wystawia wezwanie do pokrycia kosz tów pobytu w terminie 7 dni. § 1

8.

1. Izba:

1) sprawuje opiekę nad osobami w stanie nietrzeź wości;

2) udziela osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych;

3) udziela osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

4) prowadzi detoksykację dla osób wyrażających na to zgodę, jeżeli izba posiada odpowiednie po mieszczenie, urządzenia, wyposażenie i odpo wiednio wykwalifikowany personel;

5) informuje o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywuje do podjęcia leczenia odwykowego.

2. Izba współpracuje z właściwymi gminnymi ko misjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytu cjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skut kom.

3. Izba składa corocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 1 marca, spra wozdanie za rok poprzedni obejmujące w szczególno ści liczbę osób umieszczonych w izbie, z uwzględnie niem płci oraz podziału na dorosłych i małoletnich, w tym ilości osób przebywających w izbie co najmniej trzy razy w ciągu roku. § 1

9.

1. Izba posiada wyodrębnione pomieszczenia dla:

1) mężczyzn;

2) kobiet;

3) osób do lat 18.

2. Izba posiada wyodrębnione pomieszczenia dla osób, których zachowanie stwarza poważne zagroże nie dla ich zdrowia lub życia albo zdrowia lub życia in nych osób przebywających w izbie.

3. Izba posiada zgodne z wymogami bezpieczeń stwa i higieny pracy pomieszczenia przeznaczone do przechowywania czystej i brudnej bielizny, środków czyszczących i dezynfekujących oraz magazyn depozy tów i pomieszczenie socjalne dla pracowników izby.

4. Pomieszczenia izb udostępnione dla osób do prowadzonych wyposażone są w urządzenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

§20.

1. Izba zapewnia następujące minimalne wa runki pobytu osób:

1) powierzchnia pomieszczenia przypadająca na oso bę nie mniejsza niż 3 m2, a w przypadku pomiesz czenia, o którym mowa w § 19 ust. 2, nie mniejsza niż 6 m2;

2) oświetlenie sztuczne oraz naturalne pomieszczeń;

3) oddzielne toalety dla kobiet oraz mężczyzn, wypo sażone w co najmniej 1 miskę ustępową dla 20 osób, 1 pisuar dla 20 mężczyzn oraz 1 umywal kę dla 5 osób;

4) oddzielne prysznice dla kobiet oraz mężczyzn, wy posażone w co najmniej 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób;

5) system przywoławczy, umożliwiający w razie po trzeby wezwanie pracownika izby.

2. Osobom umieszczonym w izbie zapewnia się napoje, podawane w naczyniach jednorazowych. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1192 — Poz. 192 § 2

1.

1. Izba posiada ambulatorium, składające się z gabinetu lekarskiego oraz pokoju zabiegowego, za opatrzone w leki i sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy, środki dezynfekcyjne oraz atesto wane urządzenie służące do pomiaru zawartości alko holu w organizmie z możliwością wydruku wyniku po miaru.

2. Wykaz leków oraz listę sprzętu, w które wyposa ża się ambulatorium, określa załącznik do rozporzą dzenia. § 2

2.

1. Pomieszczenia, w których przebywają oso by w stanie nietrzeźwości, podlegają stałej kontroli przez uprawnionych pracowników izby. O objawach wskazujących na pogarszanie się stanu zdrowia osoby w stanie nietrzeźwości pracownik izby informuje nie zwłocznie lekarza lub felczera, który podejmuje decy zję co do dalszego postępowania.

2. Izba w miarę potrzeb instaluje w salach ogól nych, korytarzach oraz izolatkach, pomieszczeniach służących przyjmowaniu osób system telewizji we wnętrznej, służący kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz kontroli przebiegu przyjmowania do izby. § 2

3. Izba jest, a placówka może być, czynna przez całą dobę. § 2

4.

1. Praca przy przyjmowaniu i opiece nad oso bami w stanie nietrzeźwości w izbie jest, a w placów ce może być w zależności od czasu otwarcia, organi zowana według systemu zmianowego.

2. W skład zmiany wchodzą:

1) kierownik zmiany lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora izby lub kierownika placówki jako odpowiedzialny za działalność izby lub placówki w trakcie dyżuru zmiany;

2) depozytariusz, jako przyjmujący depozyty od osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

3) lekarz lub felczer;

4) pielęgniarz lub pielęgniarka;

5) opiekun zmiany;

6) porządkowy.

3. Dyrektor izby lub kierownik placówki może, w zależności od potrzeb, zwiększyć lub zmniejszyć do trzech osób zmianę określoną w ust. 2, z tym że w jej skład wchodzi lekarz lub felczer.

4. Pracownicy izby lub placówki wchodzący w skład zmiany określonej w ust. 2 przechodzą corocz ne szkolenie w zakresie:

1) udzielania pierwszej pomocy;

2) stosowania środków przymusu bezpośredniego;

3) profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholo wych.

5. Czynności związane z przyjęciem kobiet do izby lub placówki oraz bezpośrednią opiekę nad nimi w czasie pobytu może sprawować wyłącznie żeński personel izby lub placówki, z wyjątkiem sprawowania opieki medycznej. § 2

5.

1. Izby prowadzą księgę raportów.

2. Osoba, o której mowa w § 24 ust. 2 pkt 1, spo rządza w księdze raportów notatkę z przebiegu dyżuru zmiany, z podaniem daty oraz imiennego składu zmia ny.

3. Księga raportów powinna posiadać ponumero wane strony. § 2

6. Przepisy § 18—22 oraz § 25 stosuje się odpo wiednio do placówek. § 2

7.

1. Izby lub placówki prowadzą ewidencję osób doprowadzonych do izby lub placówki w formie:

1) księgi ewidencyjnej;

2) karty ewidencyjnej.

2. Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer ewidencyjny;

2) imię, nazwisko, imiona rodziców oraz nazwisko ro dowe osoby doprowadzonej;

3) datę i godzinę przyjęcia, zwolnienia lub przekaza nia;

4) nazwę i numer dokumentu tożsamości;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) numer ewidencyjny PESEL;

7) stan cywilny;

8) adres zamieszkania lub miejsce pobytu.

3. Karta, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) informacje ogólne obejmujące: a) pieczęć izby lub placówki, b) numer ewidencyjny, c) numer łóżka, d) numer depozytu wartościowego, e) imię i nazwisko, wiek, imiona rodziców, adres oraz rysopis osoby doprowadzonej;

2) opinię lekarza obejmującą: a) datę i godzinę badania lekarskiego, b) wywiad środowiskowy oraz lekarski określający stan zdrowia, a także okoliczności, rodzaj i ilość wypitego alkoholu i inne okoliczności związane z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości, Dziennik Ustaw Nr 20 — 1193 — Poz. 192 c) badanie osoby doprowadzonej z oceną: — zaburzeń świadomości, — zachowania, — nastroju, — chodu, — mowy, — śladów wymiotów, — tętna, — serca, — źrenic, — skóry, — płuc, — stanu jamy brzusznej, — obrażeń, — innych objawów chorobowych, — ogólnego stanu badanego, d) uzasadnienie przyjęcia do izby lub placówki al bo braku potrzeby przyjęcia do izby lub placów ki;

3) decyzję dyrektora izby lub kierownika placówki (zmiany): a) o odmowie przyjęcia do izby lub placówki wraz z uzasadnieniem, b) o przyjęciu do izby lub placówki;

4) wykaz przedmiotów oddanych do depozytu, z wy szczególnieniem: a) dokumentów, b) pieniędzy, c) ilości oraz opisu przedmiotów wartościowych, d) napojów alkoholowych, e) ilości oraz opisu rzeczy osobistych;

5) część dotyczącą pobytu w izbie lub placówce obej mującą informacje o: a) zastosowanych zabiegach, b) zastosowanych środkach przymusu wraz z podaniem przyczyny, czasu przytrzymania lub unieruchomienia i osoby podejmującej decyzję o zastosowaniu środka, c) opatrunkach, d) podawanych lekach i formie ich podania, e) kąpieli (zimna, ciepła), f) izolacji, g) zachowaniu, h) stanie psychicznym, i) stanie fizycznym (krążenie, ciśnienie, oddech), j) innych uwagach o pobycie;

6) część dotyczącą zwolnienia z izby lub placówki, obejmującą: a) wyniki badania lekarskiego z podaniem stopnia wytrzeźwienia, stanu psychicznego i fizycznego, b) decyzję dyrektora izby lub kierownika placówki odpowiednio o zwolnieniu z izby lub placówki, przekazaniu Policji albo skierowaniu do lekarza specjalisty lub zakładu opieki zdrowotnej;

7) część dotyczącą odbioru depozytu: a) potwierdzenie odbioru, b) dokonane potrącenia, c) rzeczy zatrzymane tytułem zastawu;

8) uwagi osoby zwalnianej. § 2

8.

1. Osoby, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1—2 i 4—6, przedstawiają pisemną opinię psycho logiczną o zdolności do pracy w izbie lub placówce, w tym o przydatności do pracy w warunkach wymaga jących stosowania środków przymusu bezpośrednie go.

2. Osoba, o której mowa w § 24 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie. § 2

9. Maksymalna wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby, placówki lub jed nostki Policji wynosi 250 zł. § 30.

1. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w izbie lub placówce, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przedstawią opinie psycholo giczne, o których mowa w § 28 ust. 1.

2. Izby i placówki, utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w terminie 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia dostosują obiekty i pomiesz czenia do wymogów zawartych w § 19 ust. 4. § 3

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: L. Sikorski ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 paź dziernika 1996 r. w sprawie doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z do prowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień (Dz. U. Nr 129, poz. 611), które utraciło moc z dniem 28 czerwca 2001 r. w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 6

10) . Dziennik Ustaw Nr 20 — 1194 — Poz. 192 I . Wykaz leków Aminophylline amp. 0,025 g/1 ml Atropine sulfate amp. 0,0005 g/1 ml Clemastine fumarate amp. 0,002 g/2 ml Dexamethasone sodium phosphate amp. 0,004 g/ml i 0,008 g/2 ml Diazepam amp. 0,01 g/2 ml Digoxin amp. 0,0005 g/2 ml Dobutamine hydrochloride amp. 0,25 g/fiolkę Dopamine hydrochloride amp. 0,05 g/5 ml Ephedrine hydrochloride amp. 0,025 g/1 ml Epinephrinate amp. 0,001 g/1 ml Fenoterol hydrobromide aerosol 0,0002 g/dawkę Flumazenil amp. 0,0005 g/5 ml Furosemide amp. 0,02 g/2 ml Haloperidol amp. 0,005 g/1 ml Hydrocortisone sodium succinate amp. 0,5 g/2 ml Insulin monocomponent 800 j./10 ml Lidocaine hydrochloride amp. Lidocaine hydrochloride aerosol i żel Metamizole sodium amp. 2,5 g/5 ml Metoprolol tartrate amp. 0,001 g/5 ml Naloxone hydrochloride amp. 0,0004 g/1 ml Orciprenaline sulfate amp. 0,005 g/10 ml Tramadol hydrochloride amp. 0,1 g/2 ml Verapamil hydrochloride amp. 0,005 g/2 ml Aqua pro injectione Płyny infuzyjne: Glukoza 5 % 500 ml Glukoza 40 % amp. 20 ml Płyn wieloelektrolitowy 500 ml NaCl 0,9 % 500 ml Dekstran wysokocząsteczkowy 500 ml Natrium bicarbonicum 8,4 % amp. 20 ml Kalium chloratum amp. 10 % i 20 % Dekstran 70 000/500 ml Witamina C ∫ 0,5 g amp. Relanium ∫ 0,01 g amp. I I . Lista sprzętu

1) aparat „Ambu”;

2) autoklaw do sterylizacji;

3) lampa bakteriobójcza;

4) rurki ustno-gardłowe;

5) kleszczyki Magilla;

6) laryngoskop i rurki intubacyjne — różnych rozmia rów;

7) butla z tlenem lub koncentrator tlenu;

8) ssak elektryczny z osobnym przedłużaczem;

9) cewnik do odsysania z jamy ustnej i drzewa oskrzelowego (jednorazowy, sterylny, w różnych rozmiarach);

10) wózek do przewożenia pacjentów, z twardym pod łożem umożliwiającym reanimację; 1

1) aparat do mierzenia ciśnienia; 1

2) latarka lekarska do sprawdzania reakcji źrenic; 1

3) słuchawka lekarska; 1

4) rękawiczki jednorazowego użytku; 1

5) cewniki Foleya o różnych rozmiarach, worki do moczu; 1

6) komplet strzykawek i igieł, venflony lub inne ka niule dożylne; 1

7) staza; 1

8) aparaty do przetaczania płynów; 1

9) spalarka do igieł;

20) tace do zestawów; 2

1) jednorazowe gaziki do odkażania skóry typu „swab” lub środek dezynfekcyjny i gaziki jednora zowe; 2

2) reflektor na statywie; 2

3) szyny do unieruchamiania kończyn; 2

4) maski na twarz ochraniające przed wydzielinami; 2

5) nożyczki, pincety; 2

6) fartuchy jednorazowe; 2

7) środki opatrunkowe i płyny dezynfekcyjne; 2

8) defibrylator z zapisem ekg; 2

9) okulary ochronne. I I I . Wyroby medyczne i aparatura diagno styczna

1) urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wy dychanym powietrzu;

2) paski diagnostyczne poziomu alkoholu w ślinie ty pu ALCO-SCREEN dla pacjentów w śpiączce;

3) glukometr z paskami Glukostix pozwalający okre ślić poziom glukozy we krwi;

4) pH-metr;

5) inne aparaty diagnostyczne, którymi umie się po sługiwać zespół, np. ekg, aparatura pomiaru rów nowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów, hema tokrytu. Dziennik Ustaw Nr 20 — 1195 — Poz. 192 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. (poz. 192) WYKAZ LEKÓW ORAZ LISTA SPRZ¢TU, W KTÓRE WYPOSA˚A SI¢ AMBULATORIUM

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-11
Data wydania: 2004-02-04
Data wejścia w życie: 2004-02-11
Data obowiązywania: 2004-02-11
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 20 poz. 192