Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2413

Dziennik Ustaw Nr 19 — 2110 — Poz. 100 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa zasady współpracy pod miotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatne go jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicz nym i partnerem prywatnym. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) podmiot publiczny: a) jednostkę sektora finansów publicznych w ro zumieniu przepisów o finansach publicznych, b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemają cych charakteru przemysłowego ani handlowe go, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny pod miot: — finansują ją w ponad 50 % lub — posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub — sprawują nadzór nad organem zarządzają cym, lub — mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzają cego, c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b;

2) partner prywatny — przedsiębiorcę lub przedsię biorcę zagranicznego;

3) składnik majątkowy — nieruchomość, część skła dową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumie niu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe;

4) przedsięwzięcie: a) budowę lub remont obiektu budowlanego, b) świadczenie usług, c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposaże nie składnika majątkowego w urządzenia pod wyższające jego wartość lub użyteczność, lub d) inne świadczenie — połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzysty wany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-pry watnego lub jest z nim związany;

5) wkład własny — świadczenie podmiotu publiczne go lub partnera prywatnego polegające w szcze gólności na: a) poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywat nego w ramach przedsięwzięcia, b) wniesieniu składnika majątkowego. Art.

3. Do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w szczególności 100 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta wę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot nej, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowa niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar ce nieruchomościami, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta riacie, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rol nego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o za sadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finało wego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o wyko nywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem kar nym w systemie dozoru elektronicznego. ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506. Dziennik Ustaw Nr 19 — 2111 — Poz. 100 upowszechnianie i promowanie partnerstwa publicz no-prywatnego, dokonywanie analiz i ocen funkcjo nowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sek tora prywatnego. Rozdział 2 Wybór partnera prywatnego Art.

4.

1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywat nego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505), z uwzględnieniem przepisów ni niejszej ustawy. Art.

5. Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogło szenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opub likowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których mowa w ustawach wymienio nych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie In formacji Publicznej informację o planowanym partner stwie publiczno-prywatnym. Art.

6.

1. Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzię cia.

2. Kryteriami oceny ofert są:

1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzię ciem pomiędzy podmiotem publicznym i partne rem prywatnym;

2) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane.

3. Kryteriami oceny ofert mogą być również w szczególności:

1) podział dochodów pochodzących z przedsięwzię cia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;

2) stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;

3) efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątko wych;

4) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmio tu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funk cjonalność, parametry techniczne, poziom ofero wanych technologii, koszt utrzymania, serwis. Rozdział 3 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego Art.

7.

1. Przez umowę o partnerstwie publiczno -prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do re alizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz po niesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziała nia w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególno ści poprzez wniesienie wkładu własnego.

2. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykona nia zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. Art.

8. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera pry watnego. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa umowa o partnerstwie publiczno-pry watnym. Art.

9.

1. Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególno ści w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, naj mu albo dzierżawy.

2. Jeżeli składnik majątkowy wniesiony przez pod miot publiczny jest wykorzystywany przez partnera prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie o partner stwie publiczno-prywatnym, partner prywatny jest zobowiązany przekazać ten składnik podmiotowi publicznemu na zasadach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Jeżeli składnik majątkowy był własnością part nera prywatnego, partnerowi prywatnemu przysługu je zwrot wartości składnika majątkowego według sta nu z chwili przekazania. W innym przypadku, partner prywatny może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał ze składnika majątkowego. Zwrotu innych na kładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość składnika w chwili przekazania podmiotowi publiczne mu. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwi li, w której podmiot publiczny na piśmie zażądał prze kazania lub dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o przekazanie, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

4. Jeżeli składnik majątkowy podmiotu publiczne go stanowił wkład niepieniężny do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1, jego przekazania w razie wyko rzystania niezgodnie z przeznaczeniem dokonuje się na zasadach określonych w umowie lub statucie spółki. Dziennik Ustaw Nr 19 — 2112 — Poz. 100 Art.

10.

1. Podmiot publiczny niezwłocznie po roz wiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywat nym dokona wyboru nowego partnera prywatnego, chyba że przedsięwzięcie ma być realizowane w inny sposób.

2. Jeżeli przed wyborem nowego partnera prywat nego podmiot publiczny zlecił wykonywanie zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania umowy o partner stwie publiczno-prywatnym. Art. 1

1.

1. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywat ny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1, przeka zuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzię cia, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej.

2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może stanowić, że przekazanie składnika majątkowe go nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z co najmniej większościowym udziałem jednostki samorządu tery torialnego albo Skarbu Państwa. Przepis art. 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Roszczenie podmiotu publicznego przeciwko partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Art. 1

2.

1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny albo spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1, nieruchomości będącej wkładem własnym, partnero wi prywatnemu przysługuje prawo pierwokupu, które może być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia go o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partnerstwie publiczno -prywatnym przewiduje dłuższy termin.

2. Prawo pierwokupu, na warunkach określonych w ust. 1, przysługuje także ostatniemu partnerowi prywatnemu przez rok od zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, chyba że:

1) w prawomocnym orzeczeniu sądu stwierdzono je go odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania z umowy o partnerstwie publiczno -prywatnym lub

2) podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z nowym partnerem pry watnym.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie biegnie, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, na czas postępowa nia sądowego w przedmiocie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez partnera prywatnego zo bowiązania z umowy o partnerstwie publiczno-pry watnym lub postępowania w sprawie wyboru nowe go partnera prywatnego. Art. 1

3.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawar tej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w stosunku do treści oferty na podstawie której doko nano wyboru partnera prywatnego, chyba że koniecz ność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno ści, których nie można było przewidzieć w chwili za warcia umowy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. Rozdział 4 Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki Art. 1

4.

1. Umowa o partnerstwie publiczno-pry watnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo -akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komple mentariuszem.

2. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wy kraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Prawa z należących do Skarbu Państwa udzia łów lub akcji w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publicz ny. Art. 1

5. Zgody wszystkich wspólników albo akcjo nariuszy spółki wymaga zbycie lub obciążenie:

1) nieruchomości;

2) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. Art. 1

6.

1. Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo udziałów partnera pry watnego w spółce.

2. Podmiot publiczny może wykonać prawo pier wokupu w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawiado mienia go przez partnera prywatnego o treści umowy zawartej z osobą trzecią, chyba że umowa o partner stwie publiczno-prywatnym przewiduje dłuższy ter min.

3. Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów z naruszeniem ust. 1 lub 2 jest nieważne. Rozdział 5 Przepisy z zakresu finansów publicznych Art. 1

7. ¸ączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partner stwie publiczno-prywatnym, określa ustawa budżeto wa. Dziennik Ustaw Nr 19 — 2113 — Poz. 100 Art. 1

8.

1. Sfinansowanie przedsięwzięcia z budże tu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 000 zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finan sów publicznych z wyłączeniem środków przeznaczo nych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). Udzielając zgody minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wpływ planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek podmiotu publicznego zawierający:

1) określenie podmiotu publicznego;

2) określenie planowanego przedsięwzięcia;

3) przewidywaną wysokość środków z budżetu pań stwa przeznaczonych w poszczególnych okresach budżetowych na realizację przedsięwzięcia.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych wydaje zgodę albo odmawia wydania zgody w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zgoda i odmowa zgody nie są decyzją administracyj ną.

4. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, na realiza cję tego samego przedsięwzięcia w przypadku zmiany danych określonych w ust. 2 pkt

3. Do ponownego wniosku ust. 3 stosuje się. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 1

9. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13a pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).”;

2) art. 13h otrzymuje brzmienie: „Art. 13h. W przypadku zawarcia umowy o part nerstwie publiczno-prywatnym opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2, oraz opłatę dodatkową, o której mowa w art. 13f ust. 1, może pobierać partner prywatny.”;

3) w art. 22 uchyla się ust. 2b. Art.

20. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 5a pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym — oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100),”;

2) w art. 21 w ust. 1 pkt 122 otrzymuje brzmienie: „12

2) wkład własny podmiotu publicznego, o któ rym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partner stwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 19,”;

3) w art. 22 ust. 1j otrzymuje brzmienie: „1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywat nym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieod płatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerial nych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, po mniejszona o sumę odpisów amortyzacyj nych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.”. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 6, poz. 33. Dziennik Ustaw Nr 19 — 2114 — Poz. 100 Art. 2

1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za kładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.5)) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowot nej.”. Art. 2

2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar bu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 150

5) w art. 24 ust. 5b otrzymu je brzmienie: „5b. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność podmiotom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), z wyłączeniem organów administracji rządowej — w celu prze kazania ich jako wkładu podmiotu publicznego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno -prywatnym.”. Art. 2

3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.6)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 4a pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym — oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100),”;

2) w art. 12 w ust. 4 pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie: „1

8) wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przeka zanych podmiotowi publicznemu lub innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-pry watnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 1

9) nominalnej wartości udziałów (akcji) obję tych w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a—16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o part nerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy,”;

3) w art. 15: a) w ust. 1k pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) wartości początkowej składnika majątkowe go, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, będą cego przedmiotem wkładu własnego, o któ rym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktu alizowanej zgodnie z odrębnymi przepisa mi, pomniejszonej o dokonaną przed wnie sieniem tego wkładu sumę odpisów amor tyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowa nia gruntów wartości równej wydatkom po niesionym na ich nabycie;”, b) ust. 1r otrzymuje brzmienie: „1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o któ rej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partner stwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-pry watnym, w przypadku nieodpłatnego prze niesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środ ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyza cyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.”;

4) w art. 17 w ust. 1 pkt 42 otrzymuje brzmienie: „4

2) wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-pry watnym, otrzymany przez partnera prywatne go lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywat nym, z zastrzeżeniem ust. 7,”. Art. 2

4. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.7)) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11. ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458. Dziennik Ustaw Nr 19 — 2115 — Poz. 100 „

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo -akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicz no-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.8)) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), na czas reali zacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.”;

2) w art. 37 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner stwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego pod miotu publicznego;”;

3) w art. 68a ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpo wiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bo nifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grud nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywat nym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkła du własnego podmiotu publicznego.

2. Sprzedaż nieruchomości na zasadach określo nych w ust. 1 następuje z zastrzeżeniem prawa odkupu. Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończe nia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o part nerstwie publiczno-prywatnym, jest obowiąza ny przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność nieruchomości za zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i po uwzględnieniu jej waloryzacji.”;

4) w art. 109 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu partnerowi pry watnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner stwie publiczno-prywatnym.”. Art. 2

6. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.9)) w art. 405 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ârodki funduszy przeznacza się także na współfi nansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-pry watnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).”. Art. 2

7. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.

10) ) art. 5a otrzymuje brzmienie: „Art. 5a. Do zadań z zakresu zarządzania infrastruk turą kolejową o znaczeniu obronnym, prze pisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) nie stosuje się.”. Art. 2

8. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.11)) w art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o part nerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).”. Art. 2

9. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 150

5) art. 11a otrzymuje brzmienie: „Art. 11a. Agencja nie może realizować zadań na za sadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicz no-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), z wyłączeniem inwestycji służą cych przechowywaniu produktów rolnych i żywnościowych.”. Art. 30. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.12)) w art. 37 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412. ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 18, poz. 97. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505. Dziennik Ustaw Nr 19 — 2116 — Poz. 100 „

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) objęcia lub nabycia akcji i udziałów lub naby cia obligacji określonych w ust. 1, w celu za spokojenia roszczeń, zabezpieczenia wierzytel ności lub zabezpieczenia należytego wykona nia umowy o zamówienie publiczne;

2) objęcia akcji i udziałów w spółce, o której mo wa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

3. Jednostka sektora finansów publicznych zbywa — w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa — akcje, udziały lub obli gacje, przeznaczone na cele określone w ust. 2 pkt 1, w okresie 3 lat od ich nabycia.”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowa ne przy udziale środków rzeczowych i pienięż nych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki or ganizacyjne nieposiadające osobowości praw nej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-pry watnego.”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa dach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) w art. 28 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „

9. W ramach programu operacyjnego dofinanso wane mogą być także projekty, o których mowa w ust. 1, realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicz no-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Pol skiej Agencji ˚eglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 182

9) w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Agencja może realizować zadanie polegające na zapewnianiu służby ruchu lotniczego na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), po uzyskaniu zgody mi nistra właściwego do spraw transportu.”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przy gotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 105

8) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza finansowania przedsię wzięć Euro 2012 na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).”. Art. 3

5. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wy konywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 106

9) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wspieranie oraz powierzanie czynności, o któ rych mowa w ust. 1, może nastąpić na zasa dach i w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zwanej dalej „ustawą o partnerstwie publiczno-prywat nym”. Umowa o wspieranie lub powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony.”;

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wyboru upoważnionego podmiotu dozorują cego dokonuje Minister Sprawiedliwości w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.”. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i przepis końcowy Art. 3

6.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosu je się przepisy dotychczasowe.

2. Czynności dokonane przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotych czasowych pozostają w mocy. Art. 3

7. Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-11-08
Data wydania: 2004-10-26
Data wejścia w życie: 2004-11-23
Data obowiązywania: 2004-11-23
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2413