Dz.U. 2004 nr 27 poz. 237

237 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.2)) za rządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szcze gółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i ze zwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 153, poz. 176

8) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej świadczo nej przez pracodawcę zagranicznego ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255. będącego stroną umowy, o której mo wa w ust. 2,

2) cudzoziemców delegowanych na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej przez innego pracodawcę zagranicznego, któ ry zawarł z pracodawcą zagranicznym określonym w ust. 2 umowę w celu re alizacji części usługi eksportowej tego pracodawcy.

2. Podstawą realizacji usługi eksportowej jest umowa zawarta przez pracodawcę zagra nicznego z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej. Umowa powinna zawierać w szczególności wykaz stanowisk pracy oraz odpowiadający im zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez dele gowanych cudzoziemców.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zezwolenie na pracę cudzoziemca delegowa nego, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje wo jewoda właściwy ze względu na miejsce reali zacji usługi eksportowej, na pisemny wniosek pracodawcy zagranicznego, który jest stroną umowy określonej w § 2 ust.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzór kwestionariusza oso bowego cudzoziemca stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 4: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wy dania przyrzeczenia w przypadku, gdy pra codawca zagraniczny:

1) wnioskuje o wydanie zezwolenia w sto sunku do cudzoziemca, którego kwalifika cje i umiejętności nie są odpowiednie do pracy, którą cudzoziemiec ma wykony wać, lub jego wynagrodzenie będzie niż sze od wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi za wykonywa nie porównywalnej pracy,

2) w postępowaniu o wydanie zezwolenia: a) złożył wniosek zawierający niepraw dziwe dane osobowe lub fałszywe in formacje lub dołączył do niego doku menty zawierające takie dane, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę al bo, w celu użycia za autentyczny, pod robił lub przerobił dokument lub takie go dokumentu jako autentycznego używał,

3) złożył wniosek przed upływem roku od dnia stwierdzenia przez wojewodę faktu naruszenia przez pracodawcę zagranicz nego przepisów o zatrudnieniu i przeciw działaniu bezrobociu,

4) proponuje cudzoziemcowi stanowisko pracy, które nie jest odpowiednie do usłu gi eksportowej, o której mowa w § 2.”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Wojewoda wydaje pracodawcy zagranicz nemu decyzję o odmowie wydania przyrze czenia w stosunku do cudzoziemca mające go realizować usługę eksportową, który:

1) został skazany w Rzeczypospolitej Pol skiej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności,

2) został skazany w Rzeczypospolitej Pol skiej na karę pozbawienia wolności, któ rej wykonanie zostało warunkowo zawie szone — do czasu zakończenia okresu próby,

3) rok przed złożeniem przez pracodawcę zagranicznego wniosku o wydanie ze zwolenia naruszył przepisy o zatrudnie niu i przeciwdziałaniu bezrobociu; naru szenie przez cudzoziemca tych przepisów zostało stwierdzone przez wojewodę w wyniku przeprowadzonej kontroli,

4) jest stroną postępowania w sprawie zo bowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o wydale nie.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „

§7.

1. Pracodawca zagraniczny niezwłocznie zwraca wojewodzie wydane przez niego przyrzeczenie i zezwolenie, jeżeli cudzozie miec:

1) zrezygnował z wykonywania pracy,

2) zakończył wykonywanie pracy przed upływem terminu, na który zostało wy dane zezwolenie,

3) nie rozpoczął wykonywania pracy w ter minie określonym w zezwoleniu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli opóźnienie rozpoczęcia pracy przez cudzo ziemca jest wynikiem uzgodnienia praco dawcy zagranicznego i cudzoziemca.

3. Wojewoda cofa wydane przyrzeczenie, jeże li nie zostało wydane zezwolenie w terminie wskazanym w przyrzeczeniu, a pracodawca zagraniczny nie poinformował o okoliczno ściach, o których mowa w ust. 2.”;

5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wojewoda może przedłużyć przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę cudzoziemca, gdy:

1) okres powierzenia cudzoziemcowi pracy będzie następować bezpośrednio po okre sie wskazanym w wydanym wcześniej ze zwoleniu lub pracodawca zagraniczny złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia najpóź niej na 30 dni przed upływem ważności ze zwolenia, Dziennik Ustaw Nr 27 — 1512 — Poz. 237

2) nie ulegnie zmianie stanowisko, rodzaj wy konywanej pracy lub pełniona przez cudzo ziemca funkcja, określone w wydanym wcześniej zezwoleniu.”;

6) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „

4. Wydane przez wojewodę przyrzeczenia lub ze zwolenia zachowują ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia for my prawnej pracodawcy zagranicznego, a tak że przejęcia pracodawcy zagranicznego lub je go części przez innego pracodawcę.

5. Jeżeli z umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, wynika konieczność zmiany miejsca wykony wania pracy przez cudzoziemca, to wydane przez wojewodę przyrzeczenia lub zezwole nia:

1) zachowują ważność, jeżeli miejsce wykony wania pracy znajduje się w powiecie, które go dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie,

2) mogą zachować ważność, po uwzględnie niu sytuacji na rynku pracy i kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w innym powiecie niż ten, którego dotyczy przyrze czenie lub zezwolenie.

6. Pracodawca zagraniczny zawiadamia nie zwłocznie, w formie pisemnej, właściwego wo jewodę o zmianach, o których mowa w ust. 4 i 5.”;

7) załączniki nr 1—6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—6 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 27 — 1513 — Poz. 237 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. (poz. 237) Załącznik nr 1 WZÓR Pieczęć wnioskodawcy (pracodawcy zagranicznego) Dziennik Ustaw Nr 27 — 1514 — Poz. 237 — — rok miesiąc dzień ………………………………………… (sygnatura i data złożenia wniosku) Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na ostatniej stronie. Wniosek wypełnia się w języku polskim. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji usługi eksportowej A. Informacja o pracodawcy zagranicznym

1. Nazwa i adres pracodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Podstawa prawna działalności pracodawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Rodzaj działalności1): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. B. Informacja o usłudze eksportowej

4. Przedmiot usługi2): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ———————

1) Należy podać profil działalności pracodawcy zagranicznego i stan zatrudnienia.

2) Należy szczegółowo opisać przedmiot umowy oraz podać dane podmiotu, który zawarł umowę z pracodawcą zagranicz nym. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Planowana data rozpoczęcia realizacji umowy: ………………………………………………………………………….

6. Planowana data zakończenia realizacji umowy: ………………………………………………………………………….

7. Planowane zatrudnienie w ramach umowy: Pracownicy na stanowiskach kierowniczych: ………………………………………………………………………. Pracownicy administracyjni: ………………………………………………………………………. Pracownicy nadzoru technicznego: ………………………………………………………………………. Pracownicy na stanowiskach robotniczych: ………………………………………………………………………. Inni ……………………………………………………….: ………………………………………………………………………. Planowane zatrudnienie (ogółem): ………………………………………………………………………. (do niniejszego wniosku należy załączyć kwestionariusze osobowe cudzoziemców mających realizować umowę, które stanowią za łącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 153, poz. 1768 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 237)

8. Miejsce realizacji umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Adres właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Adres właściwego Urzędu Skarbowego: ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1. Dane osoby upoważnionej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwisko i stanowisko) 1

2. Tel. / faks: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

3. Poczta elektroniczna: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

4. Liczba załączonych kwestionariuszy osobowych: …………………………………………………………………………………….. Dziennik Ustaw Nr 27 — 1515 — Poz. 237 C. Informacja o umowie, której przedmiotem jest realizacja części usługi eksportowej, i o innym pracodawcy zagranicznym — stronie umowy zawartej z wnioskodawcą. Informacje określone w pkt B ppkt 4—8 i 12 należy podać odpowiednio. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Załączniki:

1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający uzyskanie przez podmiot mający siedzibę na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej (będący stroną umowy z pracodawcą zagranicznym) wpisu do rejestru przed siębiorców (nie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej);

2. wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez pracodawcę zagranicznego (tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego);

3. kopia umowy;

4. dowód wpłaty na Fundusz Pracy;

5. inne … (wymienić jakie). ……………………………………………. (pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy) Pouczenie A. Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych rubryk wniosku. B. Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie. W przypadku gdy pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”. C. Wniosek należy wypełnić czytelnie (pismem maszynowym). Dziennik Ustaw Nr 27 — 1516 — Poz. 237 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 27 — 1517 — Poz. 237 Dziennik Ustaw Nr 27 — 1518 — Poz. 237 Dziennik Ustaw Nr 27 — 1519 — Poz. 237 Dziennik Ustaw Nr 27 — 1520 — Poz. 237 Załącznik nr 3 WZÓR Wojewoda Dnia ………………………. …………………………………. ZEZWOLENIE nr ……….. /……………. na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej Na podstawie art. 6c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 225

5) wydaję zezwolenie na pracę: Pana (i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko cudzoziemca) UZASADNIENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wydaje się zezwolenie na pracę Pana(i) ………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko cudzoziemca) obywatela(ki) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (obywatelstwo) legitymującego(ej) się dokumentem podróży seria ……………………………………………… nr ………………………………….. Zezwolenie dotyczy wykonywania pracy w ramach realizacji umowy …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (przedmiot umowy) zawartej pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. w dniu ……………………………………………………………. Cudzoziemiec będzie wykonywał pracę jako: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, pełniona funkcja) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (miejsce realizacji umowy) w okresie od ……………………………………………………………………. do ……………………………………………………………………. Posiadana wiza — zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

1) nr …………………………………………………………. wydana przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (organ, który wydał wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony) na okres od ………………………………………………………………… do …………………………………………………………………………. Dziennik Ustaw Nr 27 — 1521 — Poz. 237 ———————

1) Niepotrzebne skreślić. POUCZENIE Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. …………………………………………… ………………………………………………….. (pieczęć urzędowa) (pieczęć i podpis wojewody) Potwierdzenie odbioru zezwolenia ……………………………………………… (podpis wnioskodawcy i data) Dziennik Ustaw Nr 27 — 1522 — Poz. 237 Załącznik nr 4 WZÓR Dnia ……………………………….. Wojewoda ……………………………………….. Przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej nr ……………. / ………………. Na podstawie art. 6c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 225

5) wydaję: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa pracodawcy zagranicznego i jego dokładny adres) przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę Pana(i) …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko cudzoziemca) UZASADNIENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wydaje się przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę Pana(i) ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko cudzoziemca) obywatela(ki) ………………………………………………………. urodzonego(ej) dnia ……………………………………………………… (obywatelstwo) (data urodzenia) w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (państwo i miejscowość) legitymującego(ej) się dokumentem podróży ………………………………………………………………………………………………. (seria i numer) na stałe zamieszkałego(ej) w ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (dokładny adres) Przyrzeczenie dotyczy wykonywania pracy w ramach umowy ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (przedmiot umowy) zawartej przez wnioskodawcę (pracodawcę zagranicznego) z ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. w dniu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dziennik Ustaw Nr 27 — 1523 — Poz. 237 Cudzoziemiec będzie wykonywać pracę jako ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, pełniona funkcja) w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (miejsce realizacji umowy) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. w okresie od …………………………………………………………………. do …………………………………………………………………….. UWAGA Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi może nastąpić po wydaniu przez wojewodę zezwolenia na pracę. POUCZENIE Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. …………………………………………….. ……………………………………………………. (pieczęć urzędowa) (pieczęć i podpis wojewody) Potwierdzenie odbioru przyrzeczenia …………………………………………………………….. (podpis wnioskodawcy i data) Dziennik Ustaw Nr 27 — 1524 — Poz. 237 Załącznik nr 5 WZÓR Pieczęć wnioskodawcy (pracodawcy zagranicznego) Dziennik Ustaw Nr 27 — 1525 — Poz. 237 ———————

1) Niepotrzebne skreślić. — — rok miesiąc dzień ………………………………………… (sygnatura i data złożenia wniosku) Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na ostatniej stronie. Wniosek wypełnia się w języku polskim. WNIOSEK o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej Wnioskuję o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę ……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko cudzoziemca) wykonującego(ej) pracę w ramach umowy …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (przedmiot umowy) zawartej przez wnioskodawcę (pracodawcę zagranicznego) z ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. w dniu ……………………………………………………………. na okres od …………………………………………………………….. do ……………………………………………………………………………. Cudzoziemiec wykonuje pracę jako …………………………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, sprawowana funkcja) na podstawie zezwolenia nr …………….. / ……………. wydanego przez ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ważnego do ………………………………………………………………………. (organ, który wydał decyzję) Oświadczam, że informacje podane we wniosku z dnia …………………………………. nie uległy zmianie — uległy zmianie w następującym zakresie1)……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Proponowane wynagrodzenie w PLN …………………………………………. (słownie: ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) Posiadana wiza — zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

1) nr ………………………………………………………….. wydana przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (organ, który wydał wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony) na okres od …………………………………………………………… do …………………………………………………………………………….2) zezwalająca na pobyt w okresie

3) ……………………………………………………………………………………………………………….. . Uzasadnienie wniosku:4)………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Załączniki:

1. dowód wpłaty na Fundusz Pracy;

2. inne … ……………………………………………….. (pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy) Adnotacje urzędowe (wypełnia wojewoda) Wydano przedłużenie zezwolenia nr: Data wydania przedłużenia zezwolenia: ………………………………… (pieczęć i podpis wojewody) Pouczenie Wniosek należy wypełnić czytelnie (pismem maszynowym). ———————

2) Należy przedstawić oryginał dokumentu podróży cudzoziemca (do wglądu).

3) Wymienić liczbę dni (dotyczy wizy).

4) Należy szczegółowo określić przyczynę, dlaczego pracodawca zagraniczny wnioskuje o wydanie przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca, oraz dołączyć kopię stosownego dokumentu. Dziennik Ustaw Nr 27 — 1526 — Poz. 237 — — rok miesiąc dzień Załącznik nr 6 WZÓR Wojewoda Dnia ……………………………………. …………………………………. Przedłużenie PRZYRZECZENIA /ZEZWOLENIA

1) nr……….. / ………….. na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usługi eksportowej Na podstawie art. 6c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 225

5) w związku z decyzją …………………………………. nr …………………….. w sprawie zezwolenia na pracę wydaję przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę — zezwolenia na pracę1): Pana(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko cudzoziemca) UZASADNIENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wydaje się przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę — zezwolenia na pracę1) Pana(i)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko cudzoziemca) obywatela(ki) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (obywatelstwo) legitymującego(ej) się dokumentem podróży seria ……………………………………… nr …………………………………………… Przyrzeczenie — zezwolenie

1) dotyczy wykonywania pracy w ramach realizacji umowy …………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (przedmiot umowy) zawartej pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. w dniu ……………………………………………………………. Cudzoziemiec będzie wykonywać pracę jako ………………………………………………………………………………………………… (stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, pełniona funkcja) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (miejsce realizacji umowy) Dziennik Ustaw Nr 27 — 1527 — Poz. 237 ———————

1) Niepotrzebne skreślić. w okresie od …………………………………………………………… do ……………………………………………………………………………. Posiadana wiza — zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

1) nr …………………………………………………………. wydana przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (organ, który wydał wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony) na okres od ……………………………………………………………. do ……………………………………………………………………………… POUCZENIE Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. UWAGA Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy może nastąpić po wydaniu przez wojewodę zezwolenia na pracę. ………………………………………….. ………………………………………………. (pieczęć urzędowa) (pieczęć i podpis wojewody) Potwierdzenie odbioru przedłużenia przyrzeczenia — zezwolenia1) ……………………………………………………………. (podpis wnioskodawcy i data) Dziennik Ustaw Nr 27 — 1528 — Poz. 237

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-02-25
Data wydania: 2004-02-09
Data wejścia w życie: 2004-03-11
Data obowiązywania: 2004-03-11
Data uchylenia: 2006-08-23
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 27 poz. 237