Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2715

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i in nych należności pieniężnych przysługujących funkcjo nariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. Nr 67, poz. 6

20) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany da lej „funkcjonariuszem”, skierowany do szko ły lub na przeszkolenie albo na studia w kra ju otrzymuje w czasie nauki lub przeszkole nia albo studiów uposażenie i inne należno ści pieniężne przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed skierowa niem do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju, z uwzględnieniem powsta łych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.”;

2) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Funkcjonariuszowi skierowanemu do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w Wyż szej Szkole Policji lub w wyższej szkole woj skowej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w systemie dziennym poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnio nej służby, przysługują należności jak z tytu łu podróży służbowej na obszarze kraju, za czas przejazdu:

1) do miejsca odbywania nauki w celu jej rozpoczęcia,

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzia nej programem kształcenia i z powrotem,

3) do miejsca stałego zamieszkania i z po wrotem, w czasie wolnym od zajęć szkol nych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co naj mniej trzy kolejne dni kalendarzowe,

4) do miejsca pełnienia służby po ukończe niu nauki.”, b) dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu: „

3. Należności, o których mowa w ust. 2, wypła ca się na wniosek funkcjonariusza.

4. Powstanie należności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przerywa bieg okresu nauki, o którym mowa w ust. 2.

5. W razie zbiegu prawa do należności przewi dzianej w ust. 1 pkt 3 z prawem do należno ści przewidzianej w ust. 2 wypłaca się należ ność wyższą.”;

3) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przy padkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wypłaca ośrodek szkolenia Straży Granicznej.

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przy padkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, wypłaca jednostka organizacyjna Stra ży Granicznej wypłacająca uposażenie.”;

4) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na naukę lub przeszkolenie albo studia w Wyższej Szko le Policji lub w wyższej szkole wojskowej w systemie innym niż dzienny, biorącemu udział w obowiązkowych zajęciach programo wych poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w wy sokości i na zasadach określonych w przepi sach w sprawie należności za podróże służbo we funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, bezpłatnego wyży wienia i zakwaterowania w miejscu obowiąz kowych zajęć programowych, diety przysługu ją wyłącznie za czas przejazdu.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz Dziennik Ustaw Nr 273 — 19204 — Poz. 2715 2715 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-12-27
Data wydania: 2004-12-06
Data wejścia w życie: 2005-01-01
Data obowiązywania: 2005-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2715