Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2722

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Marian Grzybowski — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2004 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) w całości ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zali czaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytu łu użytkowania wieczystego nieruchomości Skar bu Państwa wartości nieruchomości pozostawio nych poza obecnymi granicami państwa polskie go (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 3

9) z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, a w przypadku gdyby Trybunał Kon stytucyjny nie uznał zasadności powyższego wniosku, o zbadanie zgodności z przepisami Kon stytucji następujących przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczy stego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego: a) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Kon stytucji, b) art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Kon stytucji, c) art. 2 ust. 2 ustawy z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytu cji, d) art. 2 ust. 4 ustawy z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, e) art. 3 ust. 2 ustawy z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, f) art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji, g) art. 9 ust. 2 ustawy z art. 2 Konstytucji, h) art. 15 ustawy z art. 2 Konstytucji, i) art. 16 ustawy z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, oraz

2) art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.) z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, orzeka: I

1. Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomo ści Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozosta wionych poza obecnymi granicami państwa polskie go (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 3

9) j e s t z g o d n y z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 52 ust. 1 Konstytu cji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy powołanej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 21 i art. 52 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 2 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 w części stanowiącej zwrot: „i zamieszkują na stałe w Rzeczy pospolitej Polskiej co najmniej od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy” jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest nie zgodny z art. 21 i art. 52 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 2 ust. 4 i art. 16 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w jakim dotyczą osób, które na podstawie odrębnych przepisów nabyły na własność lub w użyt kowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w ramach świadczeń przewidzianych w umowach, o których mowa w art. 1 tej ustawy, o wartości niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów o prawie zaliczenia, są niezgodne z art. 2, art. 32 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

5. Art. 3 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 129

1) są niezgodne z art. 2, Dziennik Ustaw Nr 273 — 19212 — Poz. 2722 2722 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04 art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 przez to, że ustalają arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w sposób nieuwzględniający zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

6. Art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy powołanej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2 i nie jest niezgod ny z art. 32 Konstytucji.

7. Art. 9 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

8. Art. 15 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w jakim dotyczy postępowania poprzedzającego wy danie decyzji o prawie zaliczenia, jest zgodny z art. 2 Konstytucji. II Przepisy ustaw wskazane w części I pkt 5 sentencji tracą moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2005 r. Marek Safjan Marian Grzybowski Biruta Lewaszkiewicz -Petrykowska Jerzy Stępień Bohdan Zdziennicki Dziennik Ustaw Nr 273 — 19213 — Poz. 2722

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-12-27
Data wydania: 2004-12-15
Data wejścia w życie: 2004-12-27
Data obowiązywania: 2004-12-27
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2722