Dz.U. 2004 nr 28 poz. 252

252 DECYZJA dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r. Przekład BANK ROZWOJU RADY EUROPY DECYZJA dotycząca zmiany nazwy Instytucji (przyjęta przez Zarząd jednomyślnie w dniu 28 czerwca 1999 r. podczas jego 158 sesji (wyciąg z PV/CD 158 (1999)) „Zarząd postanawia, jednomyślnie, zmienić ofi cjalną nazwę Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, który odtąd będzie się nazywał „Bank Rozwo ju Rady Europy” (CEB). Nowa nazwa Instytucji wejdzie w życie z dniem 1 listopada 1999 r. Zarząd podkreśla, że zmiana ta w żaden sposób nie godzi w społeczne powołanie Instytucji. Każdy dokument ją prezentujący będzie podkreślał jej charakter międzynarodowego banku rozwoju o powołaniu społecznym.”. COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK DECISION concerning the change of the name of the Institution (adopted by the Governing Board unanimously on 28 June 1999 at its 158th meeting (Extract from PV/CD 158 (1999)) ”The Governing Board unanimously decided to change the official name of the Council of Europe So cial Development Fund into ”Council of Europe Deve lopment Bank” (CEB). The new name of the institution would enter into force on 1 November 199

9. The Go verning Board stressed that the name change did not affect the social vocation of the institution. Any prin ted materials for presentation would highlight the in stitution’s character as an international development bank with a social vocation.”

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-26
Data wydania: 99-06-28
Data wejścia w życie: 99-11-01
Data obowiązywania: 99-11-01
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 28 poz. 252