Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2797

2797 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lip ca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia są dów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 2: a) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: „20a) w Sądzie Okręgowym w Płocku — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703. ———————

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1331 i Nr 231, poz. 2325. do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”, b) pkt 31 otrzymuje brzmienie: „3

1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądu Rejonowego dla Warszawy -Pragi w Warszawie, a także część mia sta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla mia sta stołecznego Warszawy w Warszawie, b) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Prusz kowie, dla Warszawy-Mokotowa w War szawie, dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie i Wołominie, a także część miasta stołecznego Warszawy w grani cach ustalonych tradycyjnie dla dziel nic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy i ˚oliborz oraz gminę Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowe go dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, No wym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i Wo łominie, a także sprawy z Biura Emery talnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwo ści Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Âródmieścia w Warsza wie, w tym sprawy zagraniczne z Zakła du Ubezpieczeń Społecznych Biuro Rent Zagranicznych oraz sprawy z Woj skowego Biura Emerytalnego;”, c) pkt 34 otrzymuje brzmienie: „3

4) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwo ści tego Sądu.”;

2) w § 3 w ust. 2: a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach: a) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpie czeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w By tomiu i Chorzowie, b) w Sądzie Rejonowym w Katowicach — Sąd Pracy jako dwa wydziały oraz Sąd Ubezpieczeń Społecznych: — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo łecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, z obszaru części miasta Kato wice obejmującej obszar w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla części miasta Katowice-Zachód, a następnie wzdłuż granicy admini stracyjnej miasta Katowice z miasta mi: Sosnowiec, Mysłowice, Tychy, Mikołów i Chorzów, a także miasto Siemianowice Âląskie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w Katowicach i Mysłowicach, — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, z obszaru części miasta Katowice-Zachód w granicach prze biegających od granicy miasta Cho rzów, wzdłuż linii kolejowej prowa dzącej ze Âwiętochłowic do węzła ko lejowego w Âródmieściu, następnie do węzła kolejowego, torami do ulicy Chorzowskiej, dalej ulicą Chorzow ską do Ronda im. Gen. Ziętka, dalej ulicą Roździeńskiego do skrzyżowa nia z ulicą Murckowską, dalej ulicą Murckowską do skrzyżowania z aleją Górnośląską, a następnie aleją Gór nośląską do Ronda Mikołowskiego, dalej od Ronda Mikołowskiego ulica mi: Mikołowską, Brynowską, Tade usza Kościuszki, następnie rzeką Âle piotką w stronę Rudy Âląskiej do uli cy Owsianej, ulicą Owsianą do granic miasta z Mikołowem, Rudą Âląską i Chorzowem, c) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar wła ściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Sosnowcu, d) w Sądzie Rejonowym w Tychach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw Dziennik Ustaw Nr 281 — 20236 — Poz. 2797 z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar wła ściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Mikołowie, Pszczynie i Tychach;”, b) w pkt 17 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Sądzie Rejonowym w ¸omży — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Graje wie i ¸omży, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Graje wie, ¸omży, Wysokiem Mazowieckiem i Za mbrowie,”, c) w pkt 24 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w Sądzie Rejonowym w Płocku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gosty ninie, Płocku i Sierpcu, oraz do spraw z za kresu ubezpieczeń społecznych, obejmują cy obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płoc ku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i ˚yrar dowie;”, d) pkt 30 otrzymuje brzmienie: „30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach: — w Sądzie Rejonowym w Suwałkach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Sejnach i Suwałkach;”, e) w pkt 36 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmie nie: „— Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla War szawy-Mokotowa w Warszawie, część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku, a także do spraw z zakresu ubezpie czeń społecznych obejmujący obszar właściwo ści Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowiec kim i Wołominie,”, f) pkt 38 otrzymuje brzmienie: „3

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu: a) w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Miliczu i Trzebni cy, b) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Âródmieścia we Wrocławiu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmują cy obszar właściwości Sądów Rejono wych: dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Ârodzie Âląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocła wiu;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas Dziennik Ustaw Nr 281 — 20237 — Poz. 2797

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-12-29
Data wydania: 2004-12-23
Data wejścia w życie: 2005-01-01
Data obowiązywania: 2005-01-01
Data uchylenia: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2797