Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2852

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 213

5) zarzą dza się, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się obowiązek badania spra wozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organi zacje te:

1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzo ne do wykonywania lub do wspierania zadania pu blicznego, oraz

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysoko ści co najmniej 50 000 zł, oraz

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wyso kości co najmniej 3 000 000 zł.

2. Obowiązek badania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organiza cji pożytku publicznego sporządzanych za rok obroto wy następujący po roku, w którym organizacje te speł niły łącznie warunki określone w ust.

1. Badanie odby wa się z zastosowaniem przepisów o rachunkowości.

§2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 2852 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-12-31
Data wydania: 2004-12-23
Data wejścia w życie: 2005-01-15
Data obowiązywania: 2005-01-15
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2852