Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2868

2868 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 mar ca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 134

2) w załączniku nr 1 „Kwalifikacje wy ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703. magane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej” w objaśnieniach odnoś nik 6 otrzymuje brzmienie: „

6) stanowisko podlega likwidacji w trybie określo nym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 285, poz. 2868).”.

§2. Jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. z osobą za trudnioną w stacji sanitarno-epidemiologicznej na sta nowisku pracy:

1) starszy instruktor higieny,

2) starszy instruktor do spraw oświaty zdrowotnej,

3) instruktor higieny,

4) instruktor do spraw oświaty zdrowotnej — zostanie rozwiązany stosunek pracy albo wygaś nie umowa o pracę, albo osoba ta zaprzestanie wyko nywania pracy na danym stanowisku z innych przy czyn — stanowisko to ulega likwidacji.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Balicki Dziennik Ustaw Nr 285 — 20980 — Poz. 2868

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-12-31
Data wydania: 2004-12-21
Data wejścia w życie: 2005-01-15
Data obowiązywania: 2005-01-15
Data uchylenia: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2868