Dz.U. 2004 nr 29 poz. 255

Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodo wymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczysz czeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 29 — 1602 — Poz. 255 255 USTAWA z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-26
Data wydania: 2004-01-08
Data wejścia w życie: 2004-03-12
Data obowiązywania: 2004-03-12
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 29 poz. 255