Dz.U. 2004 nr 31 poz. 263

263 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerw ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125. Dziennik Ustaw Nr 31 — 1679 — Poz. 263 poz. 1648 oraz z 2002 r. Nr 122, poz. 104

4) w załączni ku § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa,

2) Departament Koordynacji i Organizacji Ba dań,

3) Departament Analiz i Statystyki Regionalnej,

4) Departament Udostępniania Informacji,

5) Departament Rachunków Narodowych i Fi nansów,

6) Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Re jestrów,

7) Departament Statystyki Społecznej,

8) Departament Statystyki Gospodarczej,

9) Departament Statystyki Usług,

10) Departament Statystyki Rolnictwa i Ârodowi ska, 1

1) Departament Finansowania i Kadr, 1

2) Departament Administracyjno-Księgowy.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-27
Data wydania: 2004-02-16
Data wejścia w życie: 2004-03-01
Data obowiązywania: 2004-03-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 31 poz. 263