Dz.U. 2004 nr 31 poz. 267

Dziennik Ustaw Nr 31 — 1688 — Poz. 267 267 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 16

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, zwanej dalej „do tacją”, ujętej w budżecie państwa w części, której dys ponentem jest minister właściwy do spraw gospodar ki, a w szczególności tryb udzielania, sposób wykorzy stania i rozliczania dotacji.

§2.

1. Dotację w wysokości określonej w załączni ku nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. wykorzystuje się na finansowanie:

1) zadań w zakresie: a) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „¸ężko wice”, całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec — Moszczenica” i całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”, w ramach likwidacji Kopalni Soli „Bochnia” oraz utrzymania i zabezpieczenia za bytkowej części Kopalni Soli „Bochnia”, wcho dzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowe go Kopalnia Soli „Bochnia”, b) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Ba rycz” i całkowitej likwidacji niezabytkowej czę ści zakładu górniczego „Wieliczka”, w ramach likwidacji części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabyt kowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wcho dzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowe go Kopalnia Soli „Wieliczka”, c) częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trze bionka”, wchodzącego w skład Zakładów Gór niczych „Trzebionka” S.A.;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Ol kusz”, zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany”, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwo wego Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ro zumie się:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyro bisk górniczych;

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz de montaż maszyn i urządzeń;

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4) rekultywację terenów pogórniczych;

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego;

6) wykonanie prac zabezpieczających, przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwi dowanym zakładem górniczym;

7) utylizację solanki, w zakładach górniczych wymie nionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

8) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację za bytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń w kopal niach wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

9) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, eks pertyz i analiz związanych z zakresem zadań wy mienionych w pkt 1—8;

10) ogólny zarząd w kopalniach, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, od chwili zaprzestania wy dobycia.

3. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1) wykonanie prac zabezpieczających, przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu li kwidacji zakładu górniczego;

2) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończe niu likwidacji zakładu górniczego;

3) rekultywację terenów pogórniczych;

4) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

5) opracowywanie, wymaganych odrębnymi przepi sami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienio nych w pkt 1—4.

§3. Dotację przeznacza się również na:

1) osłony socjalne z tytułu urlopów górniczych, wy płacane w bieżącym roku budżetowym, na zasa dach określonych w rozporządzeniu Ministra Go spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lute go 2004 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracow ników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz by łych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów” (Dz. U. Nr 25, poz. 224), pracowni kom zakładów, o których mowa w § 2 ust. 1; ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) zaspokojenie roszczeń byłych pracowników całko wicie likwidowanych zakładów górniczych, w któ rych zaprzestano wydobycia, dotyczących: a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podsta wie układów zbiorowych pracy, obowiązują cych w zakładach górniczych wymienionych w § 2 ust. 1, b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych od szkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§4.

1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje się na wniosek przedsię biorstwa górniczego, w przypadku spełnienia nastę pujących warunków:

1) podjęcia decyzji albo uchwały przez właściwy or gan przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu li kwidacji zakładu górniczego;

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki: a) programu likwidacji zakładu górniczego, ujmu jącego także w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń, b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego, ujmującego także w Kopalniach Soli „Wielicz ka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń, w podziale na miesiące, obejmującego: — zakres rzeczowo-finansowy zadań likwidacyj nych oraz harmonogram ich realizacji, ujmu jący także w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych czę ści tych kopalń, — przychody z likwidacji majątku zakładu górni czego oraz z innych źródeł;

3) zawarcia umowy o finansowanie programu likwi dacji wymienionego w pkt 2 lit. a, pomiędzy mini strem właściwym do spraw gospodarki a ubiega jącym się o dotację właściwym organem przedsię biorstwa górniczego.

2. Dotację na realizację działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przyznaje się na wniosek przedsię biorstwa górniczego, po zaakceptowaniu przez mini stra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji za kładu górniczego, obejmującego, w podziale na mie siące, jego zakres rzeczowy i finansowy, oraz zawarciu umowy o finansowanie tych działań, pomiędzy mini strem właściwym do spraw gospodarki a ubiegają cym się o dotację właściwym organem przedsiębior stwa górniczego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, albo wykonania działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo wykonania działań w danym roku ka lendarzowym;

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego albo wykonania działań po zakończeniu likwidacji zakładu górni czego.

§5.

1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wy odrębniony przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia rat zaliczki stanowi przedstawienie przez przedsiębiorstwo górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty zaliczki, wynikającej z: a) rocznego planu likwidacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo b) rocznego planu działań wykonywanych po za kończeniu likwidacji, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2) sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§6.

1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzyma dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw go spodarki, w terminie do 2

5. dnia miesiąca poprzedza jącego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, spra wozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczo wo-finansowe wykonanych zadań oraz działań w trak cie likwidacji zakładu górniczego i po zakończeniu li kwidacji zakładu górniczego.

2. Przedsiębiorstwo górnicze przedstawia mini strowi właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 20 lutego 2005 r., wraz z rocznym rozliczeniem rzeczo wo-finansowym, sprawozdanie z realizacji rocznego planu:

1) likwidacji zakładu górniczego;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo górnicze nie wykonało zadań związanych z likwidacją zakładu gór niczego albo działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego i nie przedstawiło sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodar ki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

§7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przezna czeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podle ga zwrotowi do budżetu państwa na zasadzie i w try bie określonych w przepisach o finansach publicz nych.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 31 — 1689 — Poz. 267

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-27
Data wydania: 2004-02-13
Data wejścia w życie: 2004-03-06
Data obowiązywania: 2004-03-06
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 31 poz. 267