Dz.U. 2004 nr 32 poz. 277

Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w spra wie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demogra ficznej (Dz. U. Nr 31, poz. 25

6) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zarząd Zakładu corocznie w terminie wynikają cym z przepisów dotyczących prac nad projek tem budżetu państwa przedkłada Radzie Nad zorczej Zakładu projekt planu finansowego FRD na kolejny rok, zawierający uzasadnienie wysokości planowanych kosztów bieżącego zarządzania.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 32 — 1720 — Poz. 277 277 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społecz ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-03-01
Data wydania: 2004-01-28
Data wejścia w życie: 2004-03-16
Data obowiązywania: 2004-03-16
Data uchylenia: 2009-07-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 32 poz. 277