Dz.U. 2004 nr 35 poz. 308

Dziennik Ustaw Nr 35 — 1845 — Poz. 308 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 listo pada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 221

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób ustalania wy nagrodzenia za udział w pracach komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją wo jewódzką”, i komisji do spraw służby zastępczej, zwa nej dalej „komisją”, a także sposób ustalania wysoko ści i warunków wypłaty diet i innych należności przy sługujących w związku z pracą w tych komisjach, jeże li osoby te zamieszkują poza miejscowościami, w któ rych działają te komisje.

§2. Osobom wchodzącym w skład komisji woje wódzkiej i komisji przysługuje wynagrodzenie obliczo ne jako iloczyn:

1) dla przewodniczącego komisji wojewódzkiej i ko misji — kwoty 120 zł i liczby posiedzeń, którym przewodniczył w miesiącu;

2) dla członka komisji wojewódzkiej i komisji — kwo ty 100 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu.

§3. Osoby wchodzące w skład komisji wojewódz kiej i komisji, zamieszkałe poza miejscowością, w któ rej działają te komisje, otrzymują diety i inne należno ści przysługujące pracownikom z tytułu podróży służ bowych na obszarze kraju, w wysokości i na warun kach określonych w przepisach rozporządzenia Mini stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnio nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfe ry budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 308 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-03-05
Data wydania: 2004-02-24
Data wejścia w życie: 2004-03-05
Data obowiązywania: 2004-03-05
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 35 poz. 308