Dz.U. 2004 nr 35 poz. 322

322 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40) zarzą dza się, co następuje:

§1. Ustala się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, stanowiący za łącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). Dziennik Ustaw Nr 35 — 1898 — Poz. 322 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. (poz. 322) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 35 — 1899 — Poz. 322

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-03-05
Data wydania: 2004-02-26
Data wejścia w życie: 2004-03-20
Data obowiązywania: 2004-03-20
Data uchylenia: 2007-04-02
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 35 poz. 322