Dz.U. 2004 nr 36 poz. 326

Dziennik Ustaw Nr 36 — 1931 — Poz. 326 326 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 2 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 18 lutego 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej po mocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i in nych nadzwyczajnych wydarzeń, podpisaną w War szawie dnia 8 czerwca 2000 r. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 umowy dnia 16 lipca 2003 r. w Pradze została dokonana wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. Umowa weszła w życie dnia 16 sierpnia 2003 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-03-08
Data wydania: 2003-10-02
Data wejścia w życie: 2004-03-23
Data obowiązywania: 2004-03-23
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 36 poz. 326