Dz.U. 2004 nr 41 poz. 379

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Finlandii, zwane dalej „Stronami”, — uznając znaczenie współpracy międzynarodo wej w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zor ganizowanej i innych przestępstw oraz pragnąc w tym celu zaoferować wzajemnie jak najszerszą pomoc oraz wzmocnić swoją współpracę, — uwzględniając umowy międzynarodowe wią żące Strony, a w szczególności Konwencję Narodów Zjednoczonych z 1988 r. o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psy chotropowymi, Europejską konwencję z 1959 r. o prawnej pomocy w sprawach karnych, Europejską konwencję z 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu oraz Konwencję Rady Europy z 1990 r. o praniu, ujawnia niu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzą cych z przestępstwa, — przekonane o istotnym znaczeniu współpracy dla skutecznego zapobiegania i zwalczania przestęp czości zorganizowanej i innych przestępstw, — dążąc do wypracowania optymalnych zasad, form i sposobów współpracy operacyjnej oraz środ ków prewencyjnych, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Strony zobowiązują się do współpracy między właściwymi organami, w ramach ich kompetencji, w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw. AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Finland on co-operation in prevention of and combating against organised crime and other crimes The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Finland, hereinafter referred to as the Parties, — Recognizing the role of international co -operation in the prevention of and combating against organised crime and other crimes and wishing to offer mutual and extensive assistance and strengthen co-operation; — Taking into account the international agreements to which they are parties, and, in particular, the United Nations 1988 Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs, and Psychotropic Substances, the European 1959 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, the European 1977 Convention on the Suppression of Terrorism and the Council of Europe 1990 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime; — Convinced of the essential importance of co -operation to effectively prevent and combat organised crime and other crimes; — Motivated by the desire to develop the most effective rules, forms and methods of operational co -operation and preventive measures, Have agreed as follows: Article 1

1. The competent authorities of the Parties shall co-operate within their competencies in the prevention, detection and combating of organised crime and other crimes. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2292 — Poz. 379 379 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisana w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 4 listopada 1999 r. została podpisana w Helsinkach Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Pol skiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorgani zowanej i innych przestępstw, w następującym brzmieniu:

2. Strony zobowiązują się również do współpracy w zakresie poszukiwania osób zaginionych, a także w zakresie podejmowanych czynności związanych z identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok, w tym ofiar wypadków.

3. Właściwymi organami, o których mowa w ustępie 1, realizującymi postanowienia niniejszej umowy, są:

1) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej: a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b) Szef Urzędu Ochrony Państwa, c) Komendant Główny Policji, d) Komendant Główny Straży Granicznej, e) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

2) po stronie Republiki Finlandii: a) Policja, b) Straż Graniczna, c) Urząd Celny.

4. Przy realizacji niniejszej umowy prośby o po moc i informacje będą przekazywane Rzeczypospoli tej Polskiej bezpośrednio do właściwych organów. Prośby o pomoc i informacje będą przekazywane Re publice Finlandii bezpośrednio do Narodowego Biura Âledczego.

5. Organy, o których mowa w ustępie 3, mogą za wierać porozumienia wykonawcze dotyczące realiza cji niniejszej umowy, określające szczegółowe zasady i formy współpracy. Artykuł 2 W celu realizacji współpracy, o której mowa w ar tykule 1, Strony będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, o ile będzie to nie zbędne dla zapobiegania przestępstwom i ich zwalczania, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o: a) osobach związanych z działaniami przestępczymi, b) powiązaniach przestępczych między sprawcami, c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania, d) typowych zachowaniach poszczególnych spraw ców i grup sprawców, e) podjętych już działaniach i ich wyniku,

2) wymieniać doświadczenia i informacje, w szcze gólności dotyczące metod zwalczania przestęp czości zorganizowanej i nowych form przestępcze go działania,

2. The Parties shall also co-operate in the area of searching for persons who are reported missing, including any activities necessary to identify persons of unknown identity and unidentified bodies, as well as victims of accidents.

3. The competent authorities referred to in paragraph 1 for the purpose of implementation of this Agreement shall be:

1) in the Republic of Poland: a) Minister of Internal Affairs and Administration; b) Head of the Office for State Security; c) Head of the National Police Headquarters; d) Head of the Border Guard of Poland; e) General Inspector for Fiscal Audit;

2) in the Republic of Finland: a) the Police; b) the Frontier Guard; c) the National Board of Customs.

4. For the purpose of the implementation of this Agreement requests for assistance and information shall be transmitted directly to the competent authorities in the Republic of Poland. Requests for assistance and information shall be transmitted directly to the National Bureau of Investigation in the Republic of Finland.

5. The authorities referred to in paragraph 3 may conclude agreements on the application of this Agreement specifying detailed principles and forms of co-operation. Article 2 For the purpose of the implementation of the co -operation referred to in Article 1, the Parties shall:

1) exchange personal data of perpetrators, if necessary to prevent and combat crime, as well as information on: a) persons involved in those crimes; b) criminal connections among perpetrators; c) structures of criminal groups and organisa tions and the methods of their operation; d) characteristic patterns of behaviour of indivi dual perpetrators and groups thereof; e) performed actions and their results;

2) exchange experience and information, in particu lar, on the methods of combating organised crime and new forms of criminal activity; Dziennik Ustaw Nr 41 — 2293 — Poz. 379

3) wymieniać wyniki prac badawczych z zakresu kry minalistyki i kryminologii,

4) udostępniać sobie informacje o przedmiotach i miejscach związanych z popełnieniem przestęp stwa, a także sprzęt techniczny służący do zwal czania przestępczości,

5) organizować wymianę ekspertów w celu dosko nalenia zawodowego, w szczególności w zakresie technik kryminalistycznych oraz metod zwalcza nia przestępstw, wymianę literatury fachowej i in nych publikacji dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. Artykuł 3

1. W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1, Strony będą wymieniać informacje słu żące zapobieganiu i zwalczaniu, w szczególności:

1) terroryzmu,

2) nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, sub stancjami psychotropowymi oraz ich prekursora mi,

3) nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi i pro mieniotwórczymi,

4) nielegalnego obrotu bronią, amunicją i materiała mi wybuchowymi,

5) nielegalnej migracji i przemytu ludzi.

2. Realizując współpracę, o której mowa w ustę pie 1, Strony będą:

1) monitorować działania przestępcze,

2) przekazywać informacje dotyczące metod, tech nik oraz środków używanych do popełniania przestępstw, a także informacje dotyczące środ ków finansowych lub mienia związanego z ich popełnieniem,

3) wymieniać doświadczenia i informacje dotyczące metod zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości,

4) udostępniać sobie, w razie potrzeby, niezbędne ilości substancji dla celów analityczno-badaw czych. Artykuł 4

1. Prośba o pomoc przekazywana będzie w formie pisemnej, drogą pocztową, teleksem lub telefaksem bądź za pośrednictwem innych kanałów komunikacji danych. W przypadkach pilnych prośba może być przekazywana telefonicznie.

2. Prośba przekazana telefonicznie powinna zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Jeżeli prośba została przekazana teleksem bądź telefaksem albo za pośrednictwem innych kanałów komunikacji danych,

3) exchange results of research in criminalistics and criminology;

4) provide mutual access to information on objects and sites related to committed crimes, as well as technical equipment used in combating crime;

5) organise exchange of experts for the purpose of professional training, and, in particular, in respect of criminalistic techniques and methods of combating crime; organise exchange of scientific and technical literature and other publications related to the subject of this Agreement. Article 3

1. For the purpose of the co-operation referred to in Article 1, the Parties shall exchange information on the prevention of and combating against, in particular

1) terrorism;

2) illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic sub stances and their precursors;

3) illicit traffic in nuclear and radioactive material;

4) illicit traffic in weapons, ammunition and explosives;

5) illicit migration and illicit trafficking in human beings.

2. For the purpose of the implementation of the provisions of paragraph 1, the Parties shall:

1) monitor the criminal activities;

2) provide each other information related to the methods, techniques and routes used in the commission of crimes as well as on the movement of proceeds or property from crimes;

3) exchange experiences information on the methods used in the prevention, detection, and suppression of crime;

4) provide each other, where appropriate, necessary quantities of substances for analytical or investigative purposes. Article 4

1. Requests for assistance shall be in writing and sent by post, telex or telefax or by any other data transmission channels. In urgent cases the request may be made by telephone.

2. Any request made by telephone shall be immediately confirmed in writing. Additional confirmation may be requested by the requested authority in case of a request made by telex or telefax Dziennik Ustaw Nr 41 — 2294 — Poz. 379 lub jeżeli powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności lub treści prośby, organ, do którego skierowano prośbę, może zażądać potwierdzenia prośby na piśmie. Artykuł 5

1. Prośba o pomoc powinna zawierać:

1) oznaczenie organu kierującego prośbę oraz wska zanie organu, do którego prośba jest kierowana,

2) opis sprawy, a w szczególności niezbędne dane identyfikujące osobę lub zdarzenie,

3) opis żądanej pomocy, wraz z uzasadnieniem.

2. Prośba o pomoc może zawierać, w szczególno ści, także:

1) wskazany czas wykonania żądanych czynności,

2) wniosek o umożliwienie obecności przedstawicie la Strony występującej z prośbą podczas wykony wania żądanych czynności,

3) wniosek o wykonanie żądanych czynności w okre ślonej kolejności,

4) inne sugestie dotyczące wykonania prośby,

5) inne informacje niezbędne do spełnienia prośby.

3. Prośba o pomoc nieodnosząca się do konkret nego zdarzenia powinna zawierać jedynie informacje niezbędne do jej realizacji. Artykuł 6

1. Pomoc będzie świadczona wzajemnie przez or gany, o których mowa w artykule 1 ustępie 3, zgodnie z ich właściwością i zasadami prawa wewnętrznego.

2. Jeżeli organ, do którego skierowano prośbę, jest niewłaściwy do jej wykonania, powinien nie zwłocznie przekazać prośbę do organu właściwego, zawiadamiając o tym organ występujący z prośbą. Artykuł 7

1. Organ, do którego skierowano prośbę, wykona prośbę niezwłocznie. Organ ten może zażądać dostar czenia dodatkowych informacji, jeżeli jest to koniecz ne do spełnienia prośby.

2. Organ, do którego skierowano prośbę, o ile bę dzie to możliwe, zapewni przy jej realizacji udział przedstawicieli organu występującego z prośbą, zgod nie z wnioskiem, o którym mowa w artykule 5 ustę pie 2 punkcie 2. or by any other data transmission channels or if any doubt as to the authenticity or to the contents of the request exists. Article 5

1. A request for assistance shall contain:

1) the name of the requesting and the requested authority;

2) details of the case, and, in particular, data allowing for identification of a person or an event;

3) description of the assistance requested and the reasons supporting the request.

2. A request for assistance may also include, in particular:

1) specified period of time for the execution of the request;

2) a request to send a representative of the requesting Party to be present during the execution of the requested measures;

3) a request for the execution of the requested actions in a prescribed order;

4) other suggestions in respect of the execution of the request;

5) other information indispensable for the fulfilment of the request.

3. Where the request does not relate to a specific individual case or an event, the request shall only contain such information as necessary for the proper execution of the request. Article 6

1. The authorities referred to in Article 1 paragraph 3 shall co-operate within their competencies and in compliance with the domestic law.

2. If the execution of the request is not in the competence of the requested authority, it shall immediately transfer such a request to the competent authority and shall notify the requesting authority accordingly. Article 7

1. The requested authority shall ensure the prompt execution of the request. The requested authority may demand additional information if it is required to execute the request.

2. The requested authority shall ensure, if possible, the presence of representatives of the requesting authority in accordance with the request referred to in Article 5, paragraph 2, subparagraph 2. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2295 — Poz. 379

3. Organ, do którego skierowano prośbę, natych miast zawiadomi organ występujący z prośbą o oko licznościach, które powodują opóźnienie jej spełnie nia lub udzielenia odpowiedzi. Artykuł 8

1. Pomoc nie zostanie udzielona w całości lub czę ści albo zostanie udzielona z zastrzeżeniem określo nych warunków, jeżeli wykonanie prośby może naru szyć suwerenność lub bezpieczeństwo Państwa Stro ny, do której skierowano prośbę, lub jeżeli jest to nie zgodne z podstawowymi zasadami jej prawa we wnętrznego.

2. Ustęp 1 stosuje się także, jeżeli wykonanie proś by byłoby niezgodne z zobowiązaniami międzynaro dowymi wiążącymi Stronę, do której wnoszona jest prośba, a przede wszystkim zobowiązaniami dotyczą cymi praw człowieka.

3. Odmowa pomocy, wraz z uzasadnieniem, zo stanie przekazana na piśmie organowi kierującemu prośbę. Artykuł 9 Prośba oraz załączone do niej dokumenty sporzą dzane będą w języku urzędowym Strony, do której kie rowana jest prośba, lub w języku angielskim. Artykuł 10

1. Strony zapewnią ochronę przekazywanych so bie wzajemnie informacji niejawnych.

2. Informacje, o których mowa w ustępie 1, prze kazane przez jedną Stronę drugiej Stronie, mogą być udostępnione organom państw trzecich wyłącznie za zgodą Strony przekazującej.

3. W wypadku ujawnienia lub narażenia na ujaw nienie informacji niejawnych przekazanych przez Stronę, druga Strona powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu Stronę przekazującą i poinformuje o oko licznościach zdarzenia, jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przy szłości tego rodzaju zdarzeń.

4. Ochrona danych osobowych przekazywanych na podstawie niniejszej umowy będzie zapewniona zgodnie z prawem wewnętrznym Stron oraz wiążący mi je umowami międzynarodowymi. Artykuł 11

1. Koszty wykonania prośby ponosi Strona, do której prośba jest kierowana, chyba że Strony uzgod nią inaczej. Jeśli wykonanie prośby może powodować znaczne lub nadzwyczajne koszty, Strony dokonają uzgodnień w celu określenia warunków realizacji prośby, a także sposobu ponoszenia i podziału kosz tów pomiędzy Stronami.

3. The requested authority shall immediately notify the requesting authority of any circumstances causing delay in the execution of the request or in answering the request. Article 8

1. Assistance may be refused completely or partially or may be provided subject to certain conditions, if the execution of the request would be detrimental to the sovereignty or security of the State of the requested Party or in conflict with the essential provisions of its domestic law.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply if the execution of the request would be incompatible with the international obligations of the requested Party and, in particular, with any obligation with respect to human rights.

3. The requesting authority shall be notified in writing on the refusal to execute the request by giving the reasons for it. Article 9 The request and the annexed documents shall be drawn up in the official language of the Party to which the request is directed or in the English language. Article 10

1. The Parties shall ensure the protection of any exchanged classified information.

2. Information referred to in paragraph 1 transmitted by a Party to the other Party may be shared with a third party only with a prior consent of the Party providing such information.

3. Should any classified information transmitted by a Party be disclosed or exposed to disclosure, the other Party shall immediately notify the Party providing such information accordingly, including the circumstances of the event, its results and actions undertaken to prevent such a situation in the future.

4. The protection of personal data transmitted under this Agreement shall be ensured in accordance with the domestic law of the Parties, including the international instruments to which they are parties. Article 11

1. The costs of executing a request shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed by the Parties. If expenses of a substantial or extra ordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne or shared between the Parties. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2296 — Poz. 379

2. Koszty spowodowane przez przedstawicieli Strony wnoszącej prośbę w trakcie jej realizacji na te rytorium Strony, do której prośba jest kierowana, po nosi Strona wnosząca prośbę. Artykuł 12 Organy wymienione w artykule 1 ustępie 3 mogą odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej umowy. Artykuł 13

1. Postanowienia niniejszej umowy nie uniemożli wią właściwym organom Stron współpracy zgodnie z innymi umowami międzynarodowymi, których są stronami.

2. Umowa niniejsza nie wpływa na prawa i obo wiązki Stron wynikające z innych umów międzynaro dowych, których są one stronami.

3. Postanowienia niniejszej umowy nie wpłyną na przekazywanie próśb Stron za pośrednictwem Mię dzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych — In terpol. Artykuł 14

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania ni niejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpo średnich rokowań między organami wymienionymi w artykule 1 ustępie 3, w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań określonych w ustępie 1, spór bę dzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej. Artykuł 15

1. Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym Stron, co zostanie stwierdzone w dro dze wymiany not. Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty później szej.

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Mo że być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim wypadku utraci moc po upły wie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej. Sporządzono w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, fińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jed nakowo autentyczne. W razie rozbieżności tekst w ję zyku angielskim uważany będzie za rozstrzygający. Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Finlandii

2. The costs incurred by the presence of the officials of the requesting Party in the execution of the request in the territory of the requested Party shall be borne by the requesting Party. Article 12 The authorities referred to in Article 1 paragraph 3 may consult each other to ensure the effective co -operation hereunder. Article 13

1. The provisions of this Agreement shall not prec lude the competent authorities of the Parties from de veloping co-operation under other international agre ements to which they are parties.

2. This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising out of other international agreements to which they are parties.

3. Nothing in this Agreement shall affect the transmission of requests from the Parties through the International Criminal Police Organization (I.C.P.O. — Interpol). Article 14

1. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through direct negotiations between the authorities referred to in Article 1 paragraph 3, within their competencies.

2. Any dispute which is not settled through negotiations referred to in paragraph 1 shall be resolved through diplomatic channels. Article 15

1. The Agreement shall be subject to adoption in accordance with the domestic law of the Parties. The completion of the procedures will be confirmed by the exchange of notes. The Agreement shall become effective thirty days after the day of the receipt of the latter note.

2. The Agreement has been concluded for an undetermined period of time. The Agreement may be terminated by either Party by a written notification. In case of such a notification the Agreement shall expire after three months from the date of the receipt of a notification by the other Party. Done at Helsinki on November 4, 1999 in two originals in Polish, Finnish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergency the English language version shall prevail. For the Government of For the Government of the Republic of Poland the Republic of Finland Dziennik Ustaw Nr 41 — 2297 — Poz. 379 Dziennik Ustaw Nr 41 — 2298 — Poz. 379 Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 22 września 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski L.S. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-03-12
Data wydania: 2003-09-22
Data wejścia w życie: 2003-11-20
Data obowiązywania: 2003-11-20
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 41 poz. 379