Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa:

1) organizację i zadania Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”;

2) zasady prowadzenia centralnego rejestru przed siębiorców uczestniczących w mechanizmach ad ministrowanych przez Agencję, w tym dotyczą cych Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania;

3) organizację rynku: a) mięsa, b) wina, c) cukru, d) skrobi, e) oliwy, f) jedwabników.

2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej określonych w przepisach Unii Europejskiej nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów i kon kurencji oraz przepisów o zamówieniach publicznych. 386 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych1) ————————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cu krowniczym, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, usta wę z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu szu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustawę z dnia 28 listo pada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do grun tów rolnych oraz ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o orga nizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku ty toniu oraz rynku suszu paszowego.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w ustawie. Rozdział 2 Organizacja i zadania Agencji Art.

2.

1. Agencja jest państwową jednostką orga nizacyjną posiadającą osobowość prawną.

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Agencji. Art.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne War szawa. Art.

4. W skład Agencji wchodzą:

1) biuro Agencji, zwane dalej „Centralą”;

2) oddziały terenowe, działające na obszarze jedne go województwa albo kilku województw. Art.

5.

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych, w drodze rozporządzenia, nada je statut Agencji określający w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Centrali;

2) liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów te renowych;

3) szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego Agencji. Art.

6.

1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Prezesa Agencji odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji powoływanych w liczbie od 2 do 4 oraz dyrektorów oddziałów tereno wych.

4. Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalności Agencji ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Art.

7.

1. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych mogą upoważniać pracowników Agencji do podejmowania określonych czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

2. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowa nia administracyjnego jest w stosunku do:

1) dyrektorów oddziałów terenowych — Prezes Agencji;

2) Prezesa Agencji — minister właściwy do spraw rynków rolnych. Art.

8.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospo darkę finansową.

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym, obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

3. Roczny plan finansowy Agencji, na wniosek Pre zesa Agencji, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych.

4. Działalność Agencji finansowana:

1) z dotacji budżetowej jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) ze środków na prefinansowanie wydatków z Sek cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jest prowadzona zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z uwzględ nieniem przepisów Unii Europejskiej.

5. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych i ministrem wła ściwym do spraw finansów publicznych określa w za kładowym regulaminie wynagrodzeń zasady wyna gradzania pracowników Agencji. Art.

9.

1. Agencja może nabywać i obejmować udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego za zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicz nych.

2. Prawa i obowiązki udziałowca lub akcjonariusza, w imieniu Agencji, wykonuje Prezes Agencji. Art.

10.

1. W przypadku trwałej utraty przez dłużni ków Agencji zdolności do spłaty zadłużenia Agencja może zbywać przysługujące jej wymagalne wierzytel ności powstałe przed dniem 1 maja 2004 r.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb zbywania wierzytelności, o których mowa w ust. 1, mając na względzie poprawę płynno ści finansowej Agencji. Art. 1

1.

1. Agencja:

1) realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych Dziennik Ustaw Nr 42 — 2314 — Poz. 386 rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polity ki Rolnej;

2) prowadzi analizę rynków produktów rolnych i żywnościowych;

3) opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rol nej oraz warunki udziału w tych mechanizmach;

4) prowadzi działania promocyjne i informacyjne do tyczące produktów rolnych i żywnościowych;

5) administruje obrotem z zagranicą towarami rolny mi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towa rami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej ską (towary z grupy non-aneks I), w szczególności przez: a) wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, b) wydawanie dokumentów wymaganych do nali czenia i wypłacenia refundacji wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych, c) obsługiwanie zabezpieczeń finansowych, d) naliczanie i wypłacanie refundacji wywozo wych i dopłat przywozowych, e) nakładanie i egzekwowanie kar administracyj nych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób działania Agencji w zakre sie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie sta bilizację rynku wewnętrznego oraz monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej.

3. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realiza cję innych zadań niż określone w ust. 1, związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żyw nościowych.

4. Rada Ministrów, powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, zapewni Agencji na ten cel odpowied nie środki finansowe.

5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynkach zbóż, lnu i konopi, mleka, owoców i warzyw, tytoniu oraz suszu paszowego są realizowa ne przez Agencję na podstawie odrębnych przepisów. Art. 1

2.

1. Agencja realizuje płatności w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej finansowa nych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz prowadzi ewidencję wydatków z tego Funduszu w odrębnych księgach ra chunkowych.

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europej skiej Prezes Agencji jest organem właściwym do opra cowania postępowania w zakresie uczestnictwa w re alizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Art. 1

3.

1. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków:

1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosu je się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)), z wyłączeniem prze pisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują:

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej in stancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rol nych, jako organowi odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji.

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 1

4.

1. W sprawach dotyczących ustalenia nie należnie lub nadmiernie pobranych środków, które zo stały przekazane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Poli tyki Rolnej:

1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej — stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywil nego.

2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji stosuje się przepisy o postę powaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 1

5. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje i poświadcza for mularz kontrolny (formularz T

5) w zakresie wykorzy Dziennik Ustaw Nr 42 — 2315 — Poz. 386 ————————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. stania lub przemieszczenia produktów rolnych i żyw nościowych pochodzących z zapasów interwencyj nych. Art. 1

6.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji może opracować roczny krajowy program wsparcia pszczelarstwa.

2. Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, program, o którym mowa w ust. 1.

3. Prezes Agencji jest organem właściwym do za wierania umów z wykonawcami programu, o którym mowa w ust. 1. Art. 1

7.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji jest organem właściwym do:

1) zgłaszania Komisji Europejskiej zamiaru uczestni czenia Rzeczypospolitej Polskiej w programie do starczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej;

2) przekazywania Komisji Europejskiej: a) wykazu organizacji charytatywnych sporządzo nego na podstawie wykazu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, b) informacji potrzebnych do sporządzenia rocz nego planu rozdziału żywności na rzecz naj uboższej ludności Unii Europejskiej, c) sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w lit. b, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) powiadamiania Komisji Europejskiej o wszelkich zmianach, które są wprowadzane w trakcie reali zacji planu, o którym mowa w pkt 2 lit. b, w zakre sie jego realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przeprowadzania przetargów oraz zawierania umów w zakresie realizacji planu, o którym mowa w pkt 2 lit. b.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego ogłosi, w drodze obwieszczenia, w wydawa nym przez siebie Dzienniku Urzędowym, wykaz orga nizacji charytatywnych uprawnionych do uczestnicze nia w programie dostarczania żywności dla najuboż szej ludności Unii Europejskiej, wybranych spośród organizacji pozarządowych i innych podmiotów pro wadzących działalność pożytku publicznego. Art. 1

8. W zakresie określonym przepisami Unii Eu ropejskiej Prezes Agencji jest organem właściwym do:

1) ogłaszania zaproszeń do składania ofert dotyczą cych programów promocyjnych i informacyjnych, realizowanych na rynku wewnętrznym lub ryn kach krajów trzecich;

2) dokonywania wyboru projektów programów pro mocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środ ków Unii Europejskiej oraz przekazywania wybra nych projektów do Komisji Europejskiej;

3) zawierania umów na realizację programów, o których mowa w pkt 1, z podmiotami, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską;

4) wypłacania zaliczek, dopłat częściowych oraz do płat końcowych na rzecz podmiotów, z którymi za warto umowy, o których mowa w pkt 3;

5) przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdań końcowych z reali zacji programów promocyjnych i informacyjnych. Art. 1

9.

1. W przypadku istnienia obowiązku wyni kającego z przepisów Unii Europejskiej ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z płatności dokony wanych w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w formie gwarancji, gwarantem może być wy łącznie instytucja finansowa upoważniona do gwaran towania długów celnych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, określi, w drodze rozporządzenia, zasady współpracy pomię dzy instytucjami finansowymi, o których mowa w ust. 1, a Agencją, w szczególności podstawowe de finicje, prawa i obowiązki stron oraz wzory formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia prawidłowej realiza cji zadań, o których mowa w ust. 1. Art.

20.

1. Agencja przeprowadza:

1) kontrole w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) czynności sprawdzające u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Poli tyki Rolnej.

2. Czynności sprawdzające są wykonywane przez:

1) służby techniczne Agencji, w skład których wcho dzą pracownicy zatrudnieni w komórkach organi zacyjnych Agencji,

2) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21 — na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa Agencji.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawie ra wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności sprawdzających, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

4. Przed przystąpieniem do czynności sprawdzają cych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynno ści sprawdzających mają prawo do: Dziennik Ustaw Nr 42 — 2316 — Poz. 386

1) wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związa nych z przedmiotem czynności sprawdzających;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmio tem czynności sprawdzających, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpie czania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z prze prowadzonej czynności sprawdzającej;

5) pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawiera jących w swoim składzie produkty rolne i żywno ściowe.

6. Osoba wykonująca czynności sprawdzające sporządza z tych czynności raport.

7. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności sprawdzające oraz przedsiębiorca.

8. W przypadku odmowy podpisania raportu przez przedsiębiorcę, raport podpisuje tylko osoba wykonu jąca czynności sprawdzające, dokonując w raporcie stosownej adnotacji o tej odmowie.

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujedno licenie informacji zawartych w upoważnieniu. Art. 2

1.

1. Prezes Agencji może powierzyć, w dro dze umowy, przeprowadzanie czynności sprawdzają cych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, wyspecja lizowanym jednostkom organizacyjnym, dysponują cym warunkami organizacyjnymi, technicznymi i ka drowymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej „zada niami delegowanymi”;

2) zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie;

3) koszty realizacji zadań delegowanych;

4) sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy informowania orga nów Agencji o wynikach przeprowadzonych czyn ności sprawdzających;

5) sposób postępowania z dokumentami związany mi z realizacją zadań delegowanych.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki organiza cyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju. Rozdział 3 Centralny rejestr przedsiębiorców Art. 2

2.

1. W mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje za dania, mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi oso bowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, wpi sani do centralnego rejestru przedsiębiorców, zwane go dalej „rejestrem”.

2. Rejestr jest prowadzony przez Agencję w formie elektronicznej w sposób zapewniający ochronę i za bezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieupraw nionym dostępem.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

4. Wniosek składa się na formularzu rejestracyj nym opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przed siębiorcy i adres do korespondencji;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsię biorcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym re jestrze urzędowym podmiotów gospodarki naro dowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypad ku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewiden cji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna nieposia dająca obywatelstwa polskiego, nieposiadająca zareje strowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działal ności gospodarczej, we wniosku zamiast numeru ewi dencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) podaje się numer identyfika cji podatkowej nadany w kraju pochodzenia danej osoby.

7. Do rejestru wpisuje się dane zawarte w formula rzu, o którym mowa w ust. 4.

8. Dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie organom statystyki pu blicznej, natomiast dane zbiorcze mogą być udostęp niane innym organom administracji publicznej, pro wadzącym systemy informacyjne. Art. 2

3.

1. Jednocześnie z wpisem do rejestru przedsiębiorcy nadaje się numer rejestracyjny. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2317 — Poz. 386

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Art. 2

4. Przedsiębiorcy uczestniczący w mechani zmach Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez Agencję są obowiązani do posługiwania się numerem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1. Art. 2

5.

1. Organy administracji publicznej udo stępniają Agencji nieodpłatnie dane zawarte w reje strach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, niezbędne do realizowania przez Agencję zadań w ramach mechanizmów Wspól nej Polityki Rolnej.

2. Do warunków oraz trybu udostępniania Agencji danych przechowywanych w prowadzonych reje strach i ewidencjach, o których mowa w ust. 1, stosu je się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio sków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76). Art. 2

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz tryb przekazy wania danych o dłużnikach z tytułu nienależnie lub nad miernie pobranych środków przeznaczonych na realiza cję Wspólnej Polityki Rolnej, między Agencją a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mając na uwadze konieczność odzyskania tych środków. Rozdział 4 Rynek mięsa Art. 2

7.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) Agencja dokonuje interwencyjnych zakupów, przechowywania i sprzedaży mięsa wołowego oraz mięsa wieprzowego, a także udziela dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, wołowiny, cielęciny, baraniny oraz mięsa koziego;

2) Prezes Agencji: a) wydaje świadectwa autoryzacji zakładów od kostniających i chłodni, b) przekazuje Komisji Europejskiej informacje do tyczące rynku mięsa w zakresie zadań realizo wanych przez Agencję, c) dokonuje, w drodze przetargów, wyboru pod miotów, o których mowa w lit. a, z którymi Agencja zawrze umowy w zakresie odkostnia nia i przechowywania mięsa.

2. Wnioski o wydanie świadectw, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, składa się na formularzach udo stępnianych przez Agencję.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowa dzania przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na względzie efektywność ekonomiczną przero bu i składowania zapasów interwencyjnych. Rozdział 5 Rynek wina Art. 2

8. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) przyjmuje od przetwórców informacje dotyczące wyrobów winiarskich;

2) przyjmuje wnioski o: a) przyznanie pomocy, b) przyznanie zaliczki na poczet przyznanej pomocy;

3) wydaje decyzje w sprawach: a) przyznania pomocy, b) przyznania zaliczki na poczet przyznanej pomocy;

4) wypłaca środki w ramach przyznanej pomocy oraz zaliczki na poczet tej pomocy;

5) przyjmuje i dokonuje zwrotu zabezpieczenia wy płaconych zaliczek. Art. 2

9.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania w zakresie po mocy udzielanej do:

1) prywatnego składowania win stołowych i mosz czy gronowych;

2) wykorzystywania: a) moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego do wyrobu soku winogronowego lub wyrobu z tego soku innych produktów spo żywczych, b) zagęszczonego moszczu gronowego i rektyfiko wanego zagęszczonego moszczu gronowego do podniesienia stężenia alkoholu w wyrobach winiarskich.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) wzór kwartalnych sprawozdań, które powinni spo rządzać przetwórcy moszczu gronowego i zagęsz czonego moszczu gronowego, mając na względzie prawidłową realizację dopłat do wykorzystania moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gro nowego do wyrobu soku winogronowego lub wy robu z tego soku innych produktów spożywczych;

2) warunki kontroli czynności związanych ze zwięk szeniem stężenia alkoholu w wyrobach winiar skich, mając na względzie prawidłową realizację dopłat do wykorzystania moszczu gronowego i rektyfikowanego zagęszczonego moszczu grono wego do podniesienia stężenia alkoholu w wyro bach winiarskich; Dziennik Ustaw Nr 42 — 2318 — Poz. 386

3) termin przekazywania informacji przez podmioty realizujące umowy zawarte z Agencją na prywat ne składowanie win stołowych i moszczy grono wych dotyczące wszelkich zmian następujących w okresie obowiązywania umowy, mając na względzie prawidłową realizację dopłat do pry watnego składowania win stołowych i moszczy gronowych. Rozdział 6 Rynek cukru Art. 30.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rol nych wydaje, na wniosek producentów cukru oraz izo glukozy, decyzje w sprawach przyznawania kwoty A i kwoty B cukru oraz kwoty A i kwoty B izoglukozy.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych zasięga opinii ogólnokrajowych społeczno-zawodowych orga nizacji rolniczych, reprezentujących interesy plantato rów buraków cukrowych, w zakresie rozdziału kwoty A i kwoty B cukru pomiędzy producentów cukru.

3. Decyzje w sprawach przyznania producentom kwoty A i kwoty B cukru oraz kwoty A i kwoty B izoglu kozy na dany okres rozliczeniowy są wydawane do dnia 1 listopada roku kalendarzowego poprzedzające go ten okres rozliczeniowy.

4. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 września ro ku poprzedzającego dany okres rozliczeniowy.

5. W przypadku zastosowania przez Komisję Euro pejską wskaźników redukcji kwoty A i kwoty B cukru oraz kwoty A i kwoty B izoglukozy, minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, zmniejsza przyznane na dany okres rozliczeniowy kwotę A i kwo tę B cukru oraz kwotę A i kwotę B izoglukozy.

6. Decyzje wydane na podstawie ust. 5 stanowią podstawę do zmiany umów kontraktacyjnych zawar tych z dostawcami buraków cukrowych.

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory składania wniosków, o których mowa w ust. 4, mając na wzglę dzie konieczność pozyskania przez organ wydający decyzje informacji dotyczących dotychczasowej pro dukcji cukru oraz izoglukozy. Art. 3

1.

1. W przypadku braku porozumienia bran żowego, o którym mowa w przepisach Unii Europej skiej, w zakresie rozdziału pomiędzy plantatorów bu raków cukrowych ilości buraków cukrowych przezna czonych do produkcji cukru w ramach limitów kwoty podstawowej, które producent cukru zamierza zakupić przed zasiewami, stosuje się przepisy ust. 2—6.

2. Producent cukru, w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok gospodarczy, jest obowią zany w ramach przyznanej kwoty A i kwoty B cukru określić limit A i limit B buraków cukrowych, które za pewnią wyprodukowanie cukru w wysokości przyzna nych producentowi cukru kwoty A i kwoty B cukru.

3. W ramach umów kontraktacji producent cukru jest obowiązany dokonać rozdzielenia limitu A i limi tu B buraków cukrowych pomiędzy plantatorów bura ków cukrowych, przy czym suma części rozdzielonych limitów musi być równa odpowiednio limitowi A i li mitowi B, o których mowa w ust. 2.

4. Limit A i limit B buraków cukrowych jest rozdzie lany według wskaźnika określonego w ust. 5 pomię dzy plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli za warte umowy kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002.

5. Wskaźnik rozdzielania limitu A i limitu B pomię dzy plantatorów buraków cukrowych stanowi iloraz ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, skupio nych przez producenta cukru w ostatnich pięciu latach gospodarczych od plantatora buraków cukrowych, który miał zawartą umowę kontraktacji na rok gospo darczy 2001/2002, i ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cukru w ostat nich pięciu latach gospodarczych od wszystkich plan tatorów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002.

6. Część limitu A i limitu B określona dla plantato ra buraków cukrowych w wyniku rozdzielenia limi tu A i limitu B buraków cukrowych, o którym mowa w ust. 3, stanowi wielkość przysługującego plantato rowi buraków cukrowych, w ramach umowy kontrak tacji, prawa do uprawy i dostawy. Art. 3

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) Agencja dokonuje interwencyjnego zakupu, prze chowywania i sprzedaży cukru;

2) Prezes Agencji: a) przekazuje Komisji Europejskiej informacje do tyczące rynku cukru oraz izoglukozy w zakresie zadań realizowanych przez Agencję, b) pobiera opłaty cukrowe od producentów cukru oraz izoglukozy, w tym opłaty sankcyjne z tytułu niewyeksportowanych w terminie cukru C oraz izoglukozy C, c) przyznaje w drodze decyzji, na wniosek prze twórców, dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym, d) wydaje świadectwa autoryzacji: — magazynów, w których ma być przechowy wany cukier pochodzący z zapasów inter wencyjnych, — przetwórcom ubiegającym się o dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle che micznym, — przedsiębiorcom produkującym alkohol, rum i drożdże na bazie cukru lub jego po chodnych, Dziennik Ustaw Nr 42 — 2319 — Poz. 386 e) potwierdza wytworzenie produktu pośredniego na bazie produktu podstawowego, f) udziela, na wniosek przetwórców, promes uzy skania dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym, g) wydaje, w drodze decyzji, pozwolenia na pro dukcję alkoholu, rumu i drożdży na bazie cukru i jego pochodnych. Art. 3

3.

1. Producenci cukru oraz izoglukozy są obowiązani do składania Prezesowi Agencji sprawoz dań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz ob szarów uprawy buraków cukrowych.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz terminy składania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ma jąc na względzie konieczność przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących obrotu cukrem oraz izoglukozą. Art. 3

4.

1. Opłaty cukrowe, o których mowa w art. 32 pkt 2 lit. b, są wpłacane przez producentów cukru oraz izoglukozy na wydzielony rachunek banko wy Agencji.

2. Do należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu opłat cukrowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują:

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej in stancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rol nych, jako organowi odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji.

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 2, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozdział 7 Rynek skrobi Art. 3

5.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawach przyznawania: a) kwot produkcji producentom skrobi ziemnia czanej, b) premii produkcyjnych producentom skrobi ziemniaczanej, c) dopłat do skrobi przetwórcom wykorzystują cym skrobię do dalszego przerobu na cele nie spożywcze;

2) wydaje świadectwa autoryzacji: a) producentom skrobi ziemniaczanej, b) przetwórcom skrobi wykorzystującym skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze;

3) wypłaca premie produkcyjne oraz dopłaty przy znane decyzjami, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, wy daje się na wniosek producenta skrobi ziemniaczanej.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wy daje się na wniosek przetwórcy wykorzystującego skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze.

4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania producentom skrobi kwot produkcji skrobi ziemniacza nej na okres trzech lat gospodarczych składa się w ter minie do dnia 30 września roku poprzedzającego okres, na który przyznawane są kwoty produkcji, na formula rzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Âwiadectwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wy daje się na wniosek:

1) producenta skrobi ziemniaczanej, składany w ter minie do dnia 30 września roku poprzedzającego okres, na który są przyznawane kwoty produkcji;

2) przetwórcy skrobi wykorzystującego skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, zawierają w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko dawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym re jestrze urzędowym podmiotów gospodarki naro dowej (REGON), jeżeli został nadany. Art. 3

6.

1. Producent skrobi ziemniaczanej, który zamierza wykorzystać w okresie danego roku gospo darczego kwotę produkcji w wysokości większej niż przyznana mu na ten rok, ale nie większej niż 5 % kwoty przyznanej na następny rok gospodarczy, jest obowiązany poinformować o tym Prezesa Agencji w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku gospo darczego.

2. Producenci skrobi ziemniaczanej są obowiązani przekazywać Agencji wykaz umów kontraktacji zawar tych z plantatorami ziemniaków skrobiowych, w ter minie do dnia 31 maja każdego roku gospodarczego. Art. 3

7.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje Komisji Euro pejskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw ryn ków rolnych informacje dotyczące rynku skrobi w za kresie zadań realizowanych przez Agencję.

2. Producent skrobi ziemniaczanej jest obowiązany przekazywać Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku gospodarczego, informacje o: Dziennik Ustaw Nr 42 — 2320 — Poz. 386

1) ilości ziemniaków przeznaczonych na produkcję skrobi ziemniaczanej, za które została wypłacona cena minimalna;

2) wykorzystaniu kwot produkcji skrobi ziemniacza nej w okresie danego roku gospodarczego;

3) ilości skrobi ziemniaczanej, do której nie wypłaco no premii produkcyjnej;

4) ilości skrobi ziemniaczanej, która powinna być wy eksportowana bez refundacji. Art. 3

8.

1. Producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, dostarczającemu na podstawie umowy kon traktacji producentowi skrobi ziemniaczanej ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, za wierające nie mniej niż 13 % skrobi, zwane dalej „ziemniakami skrobiowymi”, przysługuje płatność za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach, wypłacana przez Agencję.

2. Płatność jest przyznawana przez dyrektora od działu terenowego Agencji, w drodze decyzji, na pod stawie wniosku producenta rolnego złożonego do Agencji na formularzu opracowanym i udostępnio nym przez Agencję.

3. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

2) oświadczenie o ilości ziemniaków skrobiowych dostarczonych do producenta skrobi ziemniacza nej w ramach umów kontraktacji;

3) oświadczenie o zawartości skrobi w dostarczonych ziemniakach skrobiowych;

4) numer umowy kontraktacji;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer ra chunku bankowego wnioskodawcy;

6) numer REGON — w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;

7) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewi dencji producentów, ewidencji gospodarstw rol nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płat ności.

4. Do wniosku dołącza się oświadczenie producen ta skrobi ziemniaczanej potwierdzające, że:

1) umowa kontraktacji ziemniaków skrobiowych zo stała zawarta z wnioskodawcą w ramach przyzna nej temu producentowi kwoty produkcji skrobi;

2) za ziemniaki skrobiowe objęte wnioskiem została zapłacona cena nie niższa niż cena minimalna, określona w przepisach Unii Europejskiej.

5. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze roz porządzenia, stawki płatności, o których mowa w ust. 1, w zależności od zawartości skrobi w ziemnia kach skrobiowych oraz termin wypłaty tych płatności, mając na uwadze założenia do ustawy budżetowej na dany rok oraz zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w umowach międzynarodowych. Rozdział 8 Rynek oliwy Art. 3

9.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) przyjmuje od przetwórców wykorzystujących oli wę z oliwek w przetwórstwie, zwanych dalej „prze twórcami”, wnioski o: a) przeprowadzenie czynności sprawdzających przed rozpoczęciem procesu przetwarzania, b) przyznanie dopłaty z tytułu wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie, zwanej dalej „dopłatą”, c) przyznanie zaliczki na poczet dopłaty;

2) wydaje świadectwa autoryzacji przetwórcom;

3) wydaje decyzje w sprawach przyznania dopłaty oraz przyznania zaliczki na poczet przyznanej do płaty;

4) wypłaca dopłaty i zaliczki na poczet tych dopłat;

5) przyjmuje i dokonuje zwrotu zabezpieczenia wy płaconych zaliczek;

6) przekazuje Komisji Europejskiej informacje doty czące rynku oliwy w zakresie zadań realizowanych przez Agencję.

2. Âwiadectwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wy daje się na wniosek przetwórcy składany na formula rzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko przetwórcy;

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres przetwórcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przetwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany. Rozdział 9 Rynek jedwabników Art. 40.

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje świadectwa autoryzacji przedsiębiorcom rozprowadzającym pojemniki z jajeczkami jedwab ników;

2) przyjmuje wnioski producentów jedwabników o udzielenie dopłat;

3) wydaje decyzje w sprawie udzielenia dopłat; Dziennik Ustaw Nr 42 — 2321 — Poz. 386

4) wypłaca producentom jedwabników dopłaty;

5) przekazuje Komisji Europejskiej informacje doty czące rynku jedwabników w zakresie zadań reali zowanych przez Agencję.

2. Wniosek o wydanie świadectwa, o którym mo wa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębior cy oraz numer identyfikacyjny w krajowym reje strze urzędowym podmiotów gospodarki narodo wej (REGON), jeżeli został nadany.

3. Wniosek składa się na formularzu opracowa nym i udostępnianym przez Agencję. Rozdział 10 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 4

1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3)) w art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do należności, o których mowa w ust. 4, stosu je się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.4)), z wyłączeniem przepisów dotyczących uma rzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o prze kształceniach własnościowych w przemyśle cukrowni czym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 8

10) po art. 11 dodaje się art. 11a—11c w brzmieniu: „Art. 11a. Po utworzeniu Krajowej Spółki Cukro wej minister właściwy do spraw Skarbu Państwa spowoduje połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek han dlowych tej spółki ze spółkami, w któ rych:

1) Krajowa Spółka Cukrowa posiada 100 % akcji,

2) Skarb Państwa i Krajowa Spółka Cu krowa wykonują łącznie i bez ograni czeń prawa z co najmniej 75 % akcji. Art. 11b.

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działający w imieniu Skar bu Państwa, wniesie na podwyższe nie kapitału Krajowej Spółki Cukro wej wszystkie będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje Spółek Cukro wych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz akcje spółek, o któ rych mowa w art. 7 ust. 2, które nie podlegały połączeniu z Krajową Spółką Cukrową. Do rozporządzania akcjami cukrowni polegającego na wniesieniu ich na podwyższenie kapi tału Krajowej Spółki Cukrowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.5)).

2. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, program prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz tryb zbywania akcji wyłącznie dla planta torów buraków cukrowych związa nych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukro wą i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej. Zapłata za akcje może być dokonywana w ratach. Do zbywania akcji nie stosuje się przepisów usta wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami war tościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.6)) oraz ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Plantatorzy buraków cukrowych i pracownicy przemysłu cukrownicze go, w miejsce uprawnień do nieod płatnego nabycia akcji uzyskanych na podstawie art. 8, nabywają odpo wiednio prawo do nieodpłatnego na bycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych Dziennik Ustaw Nr 42 — 2322 — Poz. 386 ————————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 34, poz. 292.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. ————————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216. o zamianie akcji stosuje się odpo wiednio.

4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podsta wie ust. 2 lub nabyte z nowych emisji akcje bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym plantatorom buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spół ką Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej albo mogą być na byte przez Krajową Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mo gą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umo wami kontraktacji buraków cukro wych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej Spółki Cukro wej, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wy łączonym prawem głosu. Art. 11c. Z chwilą zakończenia postępowań sądo wych w stosunku do Âląskiej Spółki Cu krowej oraz pozostałych cukrowni będą cych w sporze, akcje tych spółek zosta ną wniesione na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej.”. Art. 4

3. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezer wach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 19

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art.

4.

1. Rezerwy mobilizacyjne, o których mo wa w art. 3 ust. 1 pkt 1, tworzą ministro wie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie, każdy w zakresie swojej działalności statutowej, w zakresie rze czowym i ilościowym niezbędnym do realizacji zadań związanych z obronno ścią i bezpieczeństwem państwa.

2. Rezerwy gospodarcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, tworzy minister wła ściwy do spraw gospodarki w zakresie:

1) surowców, materiałów i paliw;

2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych w uzgodnieniu z mini strem właściwym do spraw zdrowia;

3) produktów rolnych, produktów i pół produktów żywnościowych w uzgod nieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia Radzie Ministrów informa cje o stanie ilościowym, finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu rezerw gospodarczych, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowe go za rok poprzedni.

4. Rada Ministrów może określać, w dro dze rozporządzenia, rezerwy gospodar cze niewymienione w ust. 2, zobowiązu jąc do ich tworzenia innych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów.’’;

2) uchyla się art. 6;

3) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie mogą przekazywać Agencji Re zerw Materiałowych do realizacji sprawy zwią zane z zawieraniem umów.”;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art.

9. Agencja Rezerw Materiałowych gospoda ruje rezerwami w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.’’;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10.

1. Tworzy się Agencję Rezerw Materiało wych, zwaną dalej „Agencją’’.

2. Agencja podlega ministrowi właściwe mu do spraw gospodarki.

3. Do zakresu działania Agencji należy:

1) gospodarowanie rezerwami w za kresie: a) surowców, materiałów i paliw, b) produktów leczniczych i wyro bów medycznych, c) produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych;

2) opracowywanie projektu planu rze czowego i finansowego tworzenia rezerw;

3) inicjowanie przedsięwzięć inwesty cyjnych na potrzeby rezerw;

4) opracowywanie projektu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie do dnia 31 marca każde go roku kalendarzowego za rok po przedni.

4. Projekt planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz projekt informacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, zatwierdza mini ster właściwy do spraw gospodarki.

5. Agencją kieruje Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właści wego do spraw gospodarki.’’;

6) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw gospodarki okre śla, w drodze rozporządzenia, wysokość wyna grodzenia Prezesa Agencji, uwzględniając w szczególności zakres jego obowiązków.”;

7) w art. 22 w ust. 2 uchyla się pkt 3. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2323 — Poz. 386 Art. 4

4. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasa dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późń. zm.7)) w art. 14 w ust. 2 uchyla się pkt 4. Art. 4

5. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o po datku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.8)) w art. 8 w pkt 6 kropkę zastę puje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) Agencję Rynku Rolnego.’’. Art. 4

6. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako ści handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.9)) w art. 13 wprowa dza się następujące zmiany:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb oceny i przekazywania wnio sków o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charak terze do Komisji Europejskiej,

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny od powiadać wnioski, o których mowa w ust. 5 — mając na względzie stworzenie procedur oceny wniosków o rejestrację produktów tra dycyjnych oraz sprawne ich przekazywanie do Komisji Europejskiej.”;

2) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej wnioski, o któ rych mowa w ust. 5, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podsta wie ust. 6.

8. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określo nych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, minister właściwy do spraw rynków rol nych, w drodze decyzji, odmawia przekazania wniosku do Komisji Europejskiej.”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 30 lipca 2003 r. o urucha mianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Eu ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 161

1) uchyla się art. 12. Art. 4

8. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 227

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wspierania przedsięwzięć rolno-środowi skowych i poprawy dobrostanu zwierząt;”, b) uchyla się pkt 9, c) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Warunki i tryb udzielania pomocy w zakresie uzupełnienia płatności bezpośrednich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa rancji Rolnej są realizowane na podstawie przepisów odrębnych.”;

2) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na działa nia objęte planem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań, mając na względzie za pewnienie prawidłowej realizacji planu i usta lenia dokonane z Komisją Europejską;”;

3) w art. 5: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Pomoc jest udzielana na wniosek produ centa rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producen tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatno ści, lub grupy producentów rolnych, a w przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu realizującego za dania związane z rozwojem obszarów wiej skich.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1—7, jest udzielana, wstrzymywana, zawieszana, zwracana lub zmniejszana w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Agencji, a pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, na podsta wie umowy cywilnoprawnej.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o pomoc na działania określone w art. 1 ust. 1, oraz zawartość planów do dzia łań określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4, mając na względzie ujednolicenie informacji zawar tych we wnioskach oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy.”;

4) w art. 7: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Prezes Agencji może powierzyć przeprowa dzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, Dziennik Ustaw Nr 42 — 2324 — Poz. 386 ————————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221. innym jednostkom organizacyjnym dyspo nującym odpowiednimi warunkami organi zacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.”, c) dodaje się ust. 6—8 w brzmieniu: „

6. Protokół podpisuje osoba wykonująca czyn ności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

7. W przypadku odmowy podpisania protoko łu przez podmiot kontrolowany protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynno ści kontrolne, dokonując w protokole sto sownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wyko nywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji za wartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadro we, jakie powinny spełniać jednostki orga nizacyjne, którym można powierzyć prze prowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.”;

5) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Grupy producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r. na podstawie przepisów, o których mo wa w art. 12, otrzymują pomoc finansową na dotychczasowych zasadach.”;

6) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: „Art. 14a.

1. W 2004 r. rozporządzenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, może być wydane po przyjęciu projektu planu przez Komisję Europejską.

2. W 2004 r. wnioski o udzielenie pomo cy w zakresie wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzyst nych warunkach gospodarowania mogą być składane w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca.”;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) art. 2—4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 7 ust. 8 i art. 14a ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 15 marca 2004 r.”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o płat nościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40) w art. 2 w ust. 3 w pkt 2 uchyla się lit. b i c. Art. 50. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o or ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 222

1) w rozdziale 4 dodaje się art. 33a w brzmieniu: „Art. 33a.

1. Producentowi surowca tytoniowego dostarczającemu surowiec tytoniowy w ramach przydzielonej mu kwoty pro dukcji surowca tytoniowego, na pod stawie zawartej umowy na uprawę, przysługuje, wypłacana przez Agencję, płatność za ilość surowca tytoniowego dostarczonego podmiotowi posiadają cemu zezwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, nie więcej jednak niż za ilość tego surowca wynikającą z przy sługującej temu producentowi kwoty produkcji surowca tytoniowego.

2. Płatność jest przyznawana przez dy rektora oddziału terenowego Agencji, w drodze decyzji, na podstawie wnio sku producenta surowca tytoniowego złożonego na formularzu opracowa nym i udostępnionym przez Agencję.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamiesz kania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta surowca tyto niowego;

2) oświadczenie producenta surowca tytoniowego o ilości surowca tyto niowego dostarczonego w ramach umowy na uprawę;

3) numer umowy na uprawę;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer rachunku bankowe go wnioskodawcy;

5) numer REGON — w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;

6) numer identyfikacyjny wniosko dawcy nadany na podstawie prze pisów o krajowym systemie ewi dencji producentów, ewidencji go spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzają ce informacje zawarte w tym wniosku.

5. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość płatności dla producentów surowca tytoniowego, mając na uwadze zało żenia do ustawy budżetowej na dany rok oraz zobowiązania Rzeczypospo litej Polskiej zawarte w umowach międzynarodowych.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe warunki i tryb Dziennik Ustaw Nr 42 — 2325 — Poz. 386 przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawa niem tych płatności.”. Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 5

1.

1. Decyzje administracyjne wydane przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na pod stawie art. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regula cji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 17

7) na okres kampanii produk cyjnych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 tracą moc w odniesieniu do kampanii produkcyjnej 2004/2005.

2. Na kampanię produkcyjną 2004/2005 kontyn gent krajowy produkcji skrobi wynosi 144 985 ton.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w ramach kontyngentu, o którym mowa w ust. 2, przy znaje na wniosek producenta skrobi, w drodze decyzji administracyjnej, limit produkcyjny do wykorzystania w kampanii produkcyjnej 2004/2005.

4. Ustalenie wielkości limitów produkcyjnych dla producentów skrobi następuje przez podział krajowego kontyngentu produkcji skrobi, przy uwzględnieniu prze ciętnej ilości skrobi wyprodukowanej przez producen tów skrobi w kampaniach produkcyjnych 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie do dnia 31 marca 2004 r.

6. Wniosek zawiera w szczególności:

1) oznaczenie producenta skrobi, z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu al bo nazwy oraz siedziby i adresu, a w razie ustano wienia pełnomocników do dokonywania czynno ści prawnych w imieniu producenta skrobi — rów nież ich imiona i nazwiska,

2) informację o wielkości produkcji skrobi w kam paniach produkcyjnych 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002.

7. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do dnia 15 kwietnia 2004 r. Art. 5

2.

1. W terminie do dnia 30 kwietnia 2004 r. akcje i udziały objęte przez Agencję w utworzonych z jej udziałem spółkach, a także akcje i udziały w spół kach nabyte przez Agencję w innym trybie, z wyjąt kiem akcji i udziałów spółek o profilu działalności związanym z obrotem i przechowalnictwem zbóż, pod legają przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi pod stawę dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądo wym i w księgach rachunkowych Agencji.

3. Do przekazania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się postanowień umowy lub statutu spółki, przyznających pierwszeństwo nabycia lub ogranicza jących albo wyłączających nabycie udziałów lub akcji. Art. 5

3.

1. Do dopłat i opłat cukrowych ustalonych na rok 2003/2004 na podstawie przepisów dotychcza sowych oraz do opłat sankcyjnych, o których mowa w przepisach dotychczasowych, stosuje się te przepi sy, z tym że:

1) wysokość opłaty cukrowej wynosi: a) 1,3 % ceny interwencyjnej cukru białego w od niesieniu do ilości wyprodukowanego cu kru A oraz izoglukozy A, b) 21,35 % ceny interwencyjnej cukru białego w odniesieniu do ilości wyprodukowanego cu kru B oraz izoglukozy B;

2) cena interwencyjna cukru białego, o której mowa w pkt 1, wynosi, bez podatku od towarów i usług, 1,85 złotych za kilogram;

3) środki pochodzące z opłat cukrowych niewykorzy stane na dopłaty zwiększają wysokość udzielo nych dopłat w wysokości proporcjonalnej do do tychczas wypłaconych kwot dopłat;

4) producenci cukru oraz izoglukozy mogą uzyskać dopłaty za rok 2003/2004 do eksportu cukru B oraz izoglukozy B po złożeniu do Agencji dokumentów potwierdzających, że w terminie do dnia 30 kwiet nia 2004 r. dokonali wywozu cukru B oraz izoglu kozy B poza polski obszar celny.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Prezesa Agencji, określi wysokość dopłaty do eksportu 1 tony cukru oraz do przerobu 1 tony cukru na cele niespożywcze. Art. 5

4. W przypadku gdy w przepisach Unii Euro pejskiej zostanie ustalona dla Rzeczypospolitej Polskiej kwota produkcji i sprzedaży izoglukozy A i B na miesią ce maj i czerwiec 2004 r., minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze decyzji, wielkość pro dukcji i sprzedaży izoglukozy A i B na te miesiące. Art. 5

5.

1. Agencja Rezerw Materiałowych przej mie od Agencji zadania i obowiązki związane z groma dzeniem i gospodarowaniem państwowymi rezerwa mi produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych.

2. Agencja przekaże Agencji Rezerw Materiałowych środki rzeczowe i finansowe przeznaczone na realizację zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 1, w termi nie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniej szej ustawy pracownicy Agencji zatrudnieni w Centra li oraz w oddziałach terenowych na stanowiskach pra cy związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w zakresie gromadzenia i gospodarowania rezerwami, stają się pracownikami Agencji Rezerw Materiało wych, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 231 Kodeksu pracy.

4. Agencja Rezerw Materiałowych staje się stroną umów i porozumień zawartych przez Agencję związa nych z gospodarowaniem rezerwami państwowymi produktów rolnych, produktów i półproduktów żyw nościowych. Dziennik Ustaw Nr 42 — 2326 — Poz. 386

5. W celu wykonania przepisów, o których mowa w ust. 1—4, Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych docho dów i wydatków budżetowych między działami budże tu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej. Prze pis art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 71

7) stosuje się odpowiednio. Art. 5

6.

1. W postępowaniach administracyjnych wszczętych przez Prezesa Agencji oraz ministra wła ściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 22 ustawy, o której mowa w art. 43, i niezakończo nych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, organami właściwymi w tych sprawach stają się od powiednio Prezes Agencji Rezerw Materiałowych albo minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Organy prowadzące postępowania, o których mowa w ust. 1, przekażą odpowiednio Prezesowi Agen cji Rezerw Materiałowych albo ministrowi właściwemu do spraw gospodarki akta tych postępowań, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 5

7.

1. Kadencja członków Rady Agencji, powo łanych na podstawie art. 7 ustawy, o której mowa w art. 58 pkt 1, upływa z dniem wejścia w życie niniej szej ustawy.

2. Kadencja członków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru, powołanych na podstawie art. 3 ustawy, o której mowa w art. 58 pkt 3, upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 5

8. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agen cji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446, z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40);

2) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177);

3) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322, z 2002 r. Nr 127, poz. 1086 oraz z 2003 r. Nr 100, poz. 923). Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20—23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i art. 54—56, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 42 — 2327 — Poz. 386

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-03-15
Data wydania: 2004-03-11
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Uwagi: Art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20-23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i art. 54-56 wchodzą w życie z dniem 15 marca 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386