Dz.U. 2004 nr 45 poz. 427

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrze śnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) oraz art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))

3) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przy znawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 427 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 208

1) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 25, poz. 20

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 1

4. Pracownikowi wykonującemu pracę w po rze nocnej przysługuje dodatek do wyna grodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzino wej wynagrodzenia zasadniczego, nie niż szy jednak od dodatku ustalonego na pod stawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń i innych świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2004 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Dziennik Ustaw Nr 45 — 2540 — Poz. 427 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. (poz. 427) TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 750— 890 II 760— 920 III 770— 980 IV 780—1 040 V 790—1 100 VI 800—1 170 VII 810—1 260 VIII 820—1 340 IX 840—1 420 X 870—1 500 XI 900—1 610 XII 930—1 710 XIII 960—1 830 XIV 990—1 990 XV 1 030—2 140 XVI 1 080—2 370 XVII 1 130—2 600 XVIII 1 180—2 850 XIX 1 240—3 110 XX 1 300—3 400 XXI 1 400—3 750

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-03-19
Data wydania: 2004-03-04
Data wejścia w życie: 2004-03-19
Data obowiązywania: 2004-03-19
Data uchylenia: 2008-04-29
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 45 poz. 427