Dz.U. 2004 nr 50 poz. 485

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych za sad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 97, poz. 87

3) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1—4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradza niu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, które są podporządko wane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane albo dla których jest on orga nem założycielskim lub organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa, albo też które utworzył, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy zatrudnionych w Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Miesz kaniowej,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke Dziennik Ustaw Nr 50 — 2829 — Poz. 485 485 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-03-29
Data wydania: 2004-03-19
Data wejścia w życie: 2004-04-13
Data obowiązywania: 2004-04-13
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 50 poz. 485