Dz.U. 2004 nr 50 poz. 486

486 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady przyznawania nagrody rocz nej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kie rujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwa nej dalej „ustawą”, zatrudnionym w Agencji Mie nia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkanio wej;

2) tryb przyznawania nagrody rocznej;

3) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot — Agencję Mienia Wojskowego i Woj skową Agencję Mieszkaniową;

2) uprawniony — osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

3) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun kowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759. ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.

§3.

1. Nagrodę roczną można przyznać uprawnio nemu, uwzględniając stopień i terminowość realizacji zadań na niego nałożonych, jeżeli podmiot:

1) poprawił wyniki finansowe w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności lub poprawę płyn ności finansowej;

2) efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub roz woju;

3) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźni ka przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia ustalonego w sposób określony w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym syste mie kształtowania przyrostu przeciętnych wyna grodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3)), z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3a tej ustawy;

5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z wykonania planu finansowego.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się z uwzględnieniem zadań i celów statutowych podmiotu.

3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnio nemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowni ków, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicz nych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwią zano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo które go nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przy czyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno -prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za zakoń czony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.

§4.

1. Nagroda roczna przyznawana jest na wnio sek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór okre śla załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączy:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowe go i dokumenty stwierdzające zatwierdzenie tych sprawozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;

2) oświadczenie rady nadzorczej o terminowym re gulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakte rze publicznoprawnym oraz o nieprzekroczeniu przez podmiot maksymalnego rocznego wskaźni ka przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

3) uchwałę rady nadzorczej o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.

§5.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu rada nadzorcza występuje w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy lub sprawozdania z wykonania planu finansowego.

2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke Dziennik Ustaw Nr 50 — 2830 — Poz. 486 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226. Dziennik Ustaw Nr 50 — 2831 — Poz. 486 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. (poz. 486) WZÓR Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok …… ………………………………………… ……………………………. (nazwa i siedziba podmiotu (miejscowość, data) wnioskującego) ………………………………………… (organ wnioskujący) …………………………… …………………………… (adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego ……………………………………………………………………………………………………

2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego ……………………………………………………………………………………………

3. Data objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska …………………………………………………………………….

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego …………………………………………………………………………..

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej …………………………………………………………………………………………………

6. Uzasadnienie wniosku z uwzględnieniem warunków określonych w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegóło wych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Woj skową Agencją Mieszkaniową (Dz. U. Nr 50, poz. 486) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Załączniki do wniosku:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz dokumenty stwierdzające zatwierdzenie tych spra wozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada*);

2) oświadczenie rady nadzorczej o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze pu blicznoprawnym oraz o nieprzekroczeniu przez podmiot maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia;

3) uchwałę rady nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu. …………………………………………… …………………………………………… (stanowisko i czytelny podpis osoby reprezentującej organ występujący z wnioskiem) ——————— *) Niepotrzebne skreślić.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-03-29
Data wydania: 2004-03-19
Data wejścia w życie: 2004-04-13
Data obowiązywania: 2004-04-13
Data uchylenia: 2010-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 50 poz. 486