Dz.U. 2004 nr 84 poz. 778

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 28 listo pada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla ka miennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 203

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminie górniczej kredy tu na warunkach preferencyjnych, na finansowa nie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy, zwanego dalej „kredytem”, oraz je go spłacania, a także stosowania karencji i uma rzania kredytu;

2) warunki i tryb rozliczeń z tytułu dopłat do kredy tów;

3) zasady zawarcia umowy między Bankiem Gospo darstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, a ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§2. Kredyt może być udzielony gminie górniczej, jeżeli:

1) przedstawi ona ministrowi właściwemu do spraw gospodarki plan inwestycji wspierających tworze nie nowych miejsc pracy na terenie gminy górni czej, zatwierdzony przez jej radę, z podziałem na zadania, które mają być finansowane ze środków własnych gminy, oraz zadania, dla których realiza cji niezbędne będzie pozyskanie zewnętrznych źró deł finansowania, uwzględniający inwestycję określoną we wniosku kredytowym;

2) zapewni ona zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami.

§3.

1. Kredyt może być udzielony przez Bank do wysokości 80 % wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, jednak w kwocie nie wyż szej niż 5 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Gmina zapewni sfinansowanie ze środków wła snych co najmniej 20 % wartości kosztorysowej inwe stycji, o której mowa w § 1 pkt 1.

3. Na wniosek gminy górniczej, która zapewni udział środków własnych w sfinansowaniu inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 35 % jej war tości kosztorysowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Banku, minister właściwy do spraw gospodarki może wyrazić zgodę na udzielenie kredytu do wysokości 10 mln zł.

§4. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i jest ustalana w stosunku rocznym w wysokości 70 % stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

§5.

1. Kredyt jest udzielany na wniosek gminy gór niczej składany w Banku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy do łączyć:

1) plan inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy górniczej, pozytyw nie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, uwzględniający inwestycję określoną we wniosku;

2) opinię właściwej regionalnej izby obrachunkowej stwierdzającą zdolność gminy ubiegającej się o kredyt, do jego spłaty, zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regional nych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.2));

3) informacje o zakresie rzeczowym inwestycji i jej efektach dla tworzenia nowych miejsc pracy;

4) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1;

5) harmonogram realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1;

6) inne dokumenty wymagane przez Bank.

3. Bank w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu dokonuje oceny wnio sku pod względem formalnym. Wniosek spełniający wymogi formalne, o których mowa w ust. 2, podlega rejestracji w Banku z dniem jego wpływu.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymo gów formalnych, o których mowa w ust. 2, Bank wzy wa gminę górniczą do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwa nia; wniosek taki podlega rejestracji z dniem jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczo Dziennik Ustaw Nr 84 — 5387 — Poz. 778 778 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). ————————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454. nym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpa trzenia.

§6.

1. Wnioski podlegają ocenie Banku, według kolejności ich zarejestrowania, w zakresie:

1) spełnienia warunków, o których mowa w § 2 oraz w § 3 ust. 2 albo 3;

2) zdolności gminy do spłaty kredytu wraz z odsetka mi, uwzględniając opinię, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku Bank na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i określa, z uwzględnieniem ust. 4 oraz § 3, § 4 i § 7 ust. 2—4, warunki jego uruchomienia i spłaty bądź odmawia udzielenia kredytu. O odmowie udzielenia kredytu i jej przyczynach Bank niezwłocznie powiada mia gminę górniczą.

3. Uruchomienie kredytu następuje po udokumen towaniu zaangażowania środków własnych gminy górniczej, o których mowa w § 3 ust. 2 albo 3.

4. W przypadku gdy uruchamianie kredytu nastę puje sukcesywnie, przed uruchomieniem każdej tran szy, dopuszcza się wnoszenie wkładu własnego gminy górniczej w wysokości proporcjonalnej do wysokości transzy.

§7.

1. Umowa kredytu określa w szczególności:

1) warunki uruchomienia i spłaty kredytu;

2) termin jego spłaty;

3) warunki stosowania karencji i umorzenia części kredytu.

2. Kredyt jest spłacany w ratach miesięcznych.

3. Na wniosek gminy górniczej Bank może odro czyć spłatę kredytu (karencja) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia kredytu.

4. Odsetki naliczone za okres, o którym mowa w ust. 3, są dopisywane do stanu zadłużenia na ostat ni dzień każdego miesiąca.

5. Po zrealizowaniu 50 % wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, gmina górnicza zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw go spodarki.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w ter minie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania za wiadomienia, o którym mowa w ust. 5, ocenia stopień realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1.

7. O wyniku oceny, o której mowa w ust. 6, mini ster właściwy do spraw gospodarki powiadamia nie zwłocznie gminę górniczą oraz Bank.

§8. Na wniosek gminy górniczej, na podstawie po zytywnej oceny, o której mowa w § 7 ust. 6, Bank mo że umorzyć 10 % przyznanego kredytu.

§9. Bank przesyła ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminach ustalonych w umo wie, o której mowa w § 11:

1) miesięczne rozliczenia z tytułu: a) kwot dopłat do oprocentowania kredytu, b) podlegających zwrotowi do budżetu państwa zrealizowanych dopłat do oprocentowania oraz umorzonych kwot kredytów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, c) kwot umorzenia części kredytu;

2) kwartalne informacje o stanie zadłużenia gmin górniczych z tytułu udzielonych kredytów.

§10. W przypadku zwrotu kredytu wykorzystanego przez gminę górniczą niezgodnie z przeznaczeniem, kwota stanowiąca równowartość zrealizowanych do płat do oprocentowania, o których mowa w § 12 ust. 1, od zwróconej kwoty kredytu lub równowartość umorzonej kwoty kredytu, o której mowa w § 8, pod lega niezwłocznemu przekazaniu do budżetu państwa wraz z odsetkami na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.3)). § 1

1.

1. Umowa między ministrem właściwym do spraw gospodarki a Bankiem jest zawierana na okres do dnia 31 grudnia 2006 r., z uwzględnieniem ust. 2.

2. Kwotę środków przeznaczonych w danym roku na dopłaty do oprocentowania i umorzenia, należne Bankowi z tytułu kredytów udzielonych w danym roku i w latach poprzednich oraz wynagrodzenie Banku z tytułu czynności związanych z realizacją dopłat, umorzeń i zwrotu środków, ustala się corocznie w for mie aneksu do umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie roz porządzenia. § 1

2.

1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. ze środków bu dżetu państwa są pokrywane należności Banku z tytu łu:

1) dopłat do oprocentowania kredytu;

2) umorzeń, o których mowa w § 8;

3) wynagrodzenia Banku, o którym mowa w § 11 ust. 2.

2. Kwota dopłat, o których mowa w ust. 1, odpo wiada części oprocentowania należnego Bankowi, sta nowiącej różnicę pomiędzy stopą redyskonta weksli Dziennik Ustaw Nr 84 — 5388 — Poz. 778 ————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177. przyjmowanych od banków do redyskonta przez Naro dowy Bank Polski, ustalaną przez Radę Polityki Pie niężnej, a stopą oprocentowania kredytu określoną w § 4.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przeka zuje Bankowi środki na pokrycie należności z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w terminach określonych w umowie, o której mowa w § 11 ust. 1. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 84 — 5389 — Poz. 778

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2004-04-27
Data wydania: 2004-04-09
Data wejścia w życie: 2004-05-12
Data obowiązywania: 2004-05-12
Data wygaśnięcia: 2006-12-31
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 84 poz. 778