Dz.U. 2004 nr 84 poz. 781

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 186

4) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyj nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad od bywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnio skodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnio skodawców umiejętności, a także sposób ustala nia kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia — w toku postępowania o uznanie nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifi kacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko wych.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „usta wie”, rozumie się przez to ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko nywania zawodów regulowanych.

§3.

1. Organem prowadzącym postępowanie, o którym mowa w § 1, jest Minister Finansów.

2. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza Mini ster Finansów w formie postanowienia.

§4. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 2, występuje z wnioskiem do Ministra Finansów o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. Rozdział 2 Staż adaptacyjny

§5.

1. Staż adaptacyjny jest odbywany u przedsię biorcy, wykonującego działalność usługową w zakre sie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z od rębnymi przepisami, zwanego dalej „przedsiębiorcą”.

2. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego za pewnia przedsiębiorca.

§6.

1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 4, składa dokument zawierający zobowiąza nie przedsiębiorcy do zorganizowania i przeprowadze nia dla wnioskodawcy stażu adaptacyjnego oraz do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, powin no określać w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiąza ny z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego;

2) datę, w której zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

4) zakres czynności, jakie zostaną powierzone wnio skodawcy w trakcie odbywania stażu adaptacyj nego;

5) wskazanie opiekuna stażu adaptacyjnego, o któ rym mowa w § 8 ust. 1;

6) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu ada ptacyjnego.

§7. Staż adaptacyjny może być odbywany na pod stawie umowy cywilnoprawnej bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem albo na podstawie umowy o pracę — na warunkach określonych między wnio skodawcą a przedsiębiorcą.

§8.

1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu sta żu adaptacyjnego sprawuje wyznaczony przez przed Dziennik Ustaw Nr 84 — 5392 — Poz. 781 781 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). siębiorcę opiekun stażu adaptacyjnego, zwany dalej „opiekunem”.

2. Opiekunem może być wyłącznie osoba upraw niona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunko wych zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zmiana opiekuna może nastąpić na uzasadnio ny wniosek wnioskodawcy lub opiekuna.

§9.

1. Staż adaptacyjny realizowany jest zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalonym przez Ministra Finansów.

2. Program oraz długość stażu adaptacyjnego jest ustalana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po analizie kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnie niem istniejących różnic pomiędzy posiadanymi przez wnioskodawcę a wymaganymi kwalifikacjami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, okre ślonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finan sów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2044).

3. Program stażu adaptacyjnego ustala się na pod stawie:

1) dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) wymagań kwalifikacyjnych, od których spełnienia uzależniono możliwość wykonywania zawodu;

4) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulo wanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pań stwa, w którym wnioskodawca nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu.

4. Program stażu adaptacyjnego otrzymuje w for mie pisemnej wnioskodawca oraz opiekun.

§10. Oceny przebiegu stażu adaptacyjnego doko nuje w formie opinii opiekun, uwzględniając w szcze gólności poprawność wykonania powierzonych wnio skodawcy obowiązków zgodnych z zakresem stażu adaptacyjnego. § 1

1. Po odbyciu stażu adaptacyjnego przez wnio skodawcę opiekun przekazuje Ministrowi Finansów zatwierdzoną przez przedsiębiorcę opinię, o której mo wa w § 10, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia za kończenia stażu adaptacyjnego. § 1

2. Opinia, o której mowa w § 10, jest podstawą do wydania przez Ministra Finansów decyzji w spra wie uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. § 1

3.

1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego są ustalane przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, na podsta wie przewidywanych wydatków związanych ze stażem adaptacyjnym.

2. Do kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego zalicza się w szczególności wy datki związane z realizacją stażu adaptacyjnego, w tym dodatkowe wynagrodzenie opiekuna.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca uiszcza w terminach i na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę. Rozdział 3 Test umiejętności § 1

4.

1. Minister Finansów, w drodze decyzji, po wołuje Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komi sją”, składającą się co najmniej z 4 osób, w tym z prze wodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekreta rza, a także wskazuje jednostkę organizacyjną zapew niającą obsługę testu, zwaną dalej „organizatorem”.

2. W skład Komisji mogą zostać powołani pracow nicy Ministerstwa Finansów oraz biegli rewidenci i do radcy podatkowi, niebędący pracownikami Minister stwa Finansów, którzy wykonują te zawody na podsta wie odrębnych przepisów.

3. Do zadań Komisji należy w szczególności przy gotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie testu umiejętności.

4. Do zadań organizatora należy w szczególności obsługa organizacyjna i administracyjno-biurowa te stu umiejętności. § 1

5.

1. O terminie, miejscu przeprowadzenia, szczegółowym zakresie testu umiejętności oraz o wy sokości kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów te stu umiejętności Minister Finansów pisemnie zawia damia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu umie jętności.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, po daje się szczegółowy zakres testu umiejętności, który ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodaw cy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy posiadanymi przez wnioskodawcę a wymaganymi kwalifikacjami do usługowego prowadzenia ksiąg ra chunkowych, określonymi w przepisach rozporządze nia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w spra wie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg ra chunkowych.

3. Wnioskodawca przed przystąpieniem do testu umiejętności wpłaca kwotę, ustaloną zgodnie z § 21 ust. 2, na pokrycie kosztów przeprowadzenia testu umiejętności, na rachunek bankowy organizatora.

4. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu umiejętności w wyznaczonym terminie stanowi pod Dziennik Ustaw Nr 84 — 5393 — Poz. 781 stawę do wydania odmownej decyzji w sprawie uzna nia kwalifikacji, z zastrzeżeniem § 22. § 1

6.

1. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający je go tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 15 ust. 3.

3. W czasie testu umiejętności wnioskodawca mo że korzystać z przepisów opublikowanych w dzienni kach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

4. W czasie trwania testu umiejętności wniosko dawca może opuścić salę jedynie po uzyskaniu zgody Komisji i przekazaniu pracy egzaminacyjnej.

5. Komisja może wykluczyć wnioskodawcę z testu umiejętności, jeżeli podczas jego trwania korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomoc niczymi, innymi niż określone w ust. 3, lub w inny spo sób zakłócał przebieg testu umiejętności. Wykluczenie z testu umiejętności jest jednoznaczne z niezdaniem testu oraz wydaniem decyzji odmownej w sprawie uznania kwalifikacji. § 1

7.

1. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań sytuacyjnych i trwa nie dłużej niż 3 godziny.

2. Każde pytanie testu jednokrotnego wyboru jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa — dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa — minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi — zero punktów.

3. Wynik testu jednokrotnego wyboru stanowi su mę punktów dodatnich, uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpo wiedzi nieprawidłowe.

4. Każde zadanie sytuacyjne jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Ocena zadania sytuacyjnego uwzględnia w szczególności poprawność odpowiedzi, stopień rozwiązania zadania oraz znajomość przepi sów prawa.

5. Błędy stylistyczne i gramatyczne popełnione przez wnioskodawcę w teście umiejętności nie podle gają ocenie, jeżeli nie wpływają na stopień zrozumie nia odpowiedzi. § 1

8. Warunkiem zdania testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punk tów z testu jednokrotnego wyboru oraz 60 % maksy malnej liczby punktów z zadań sytuacyjnych. § 1

9. Komisja powiadamia pisemnie Ministra Fi nansów oraz wnioskodawcę o wyniku testu umiejęt ności w terminie 21 dni od dnia jego przeprowadze nia.

§20. Pozytywny wynik testu umiejętności jest pod stawą do wydania przez Ministra Finansów decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do usługowego prowa dzenia ksiąg rachunkowych. § 2

1.

1. Koszty przeprowadzenia testu umiejętno ści ustala się w oparciu o planowane koszty obejmu jące w szczególności:

1) koszty organizacyjne i administracyjno-biurowe przeprowadzenia testu, w tym koszty przygotowa nia formularzy testów i zadań sytuacyjnych, kosz ty wynajęcia sali, koszty obsługi i zapewnienia nie zbędnych warunków do przeprowadzenia testu;

2) wynagrodzenie Komisji.

2. Przypadająca na wnioskodawcę kwota na pokry cie kosztów przeprowadzenia testu umiejętności wyli czana jest jako iloraz całkowitych kosztów przeprowa dzenia testu umiejętności i liczby wnioskodawców za kwalifikowanych na test umiejętności w danym dniu.

3. Wyliczone przez organizatora koszty podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Finansów. § 2

2. Wnioskodawca, który z ważnych przyczyn lo sowych nie przystąpił do testu umiejętności w wyzna czonym terminie, może wystąpić do Ministra Finan sów, w ciągu 14 dni od daty wyznaczonego testu umiejętności, z uzasadnionym wnioskiem o zwrot wniesionej opłaty. Rozdział 4 Przepis końcowy § 2

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw człon kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 80, poz. 724), zachowane w mocy na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulo wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864). Dziennik Ustaw Nr 84 — 5394 — Poz. 781

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-27
Data wydania: 2004-04-21
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2005-01-14
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 84 poz. 781