Dz.U. 2004 nr 84 poz. 789

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 156

8) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa tryb składania wnio sków i wydawania:

1) jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabyt ku za granicę;

2) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za bytku za granicę;

3) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na cza sowy wywóz zabytku za granicę;

4) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę;

5) zaświadczeń w odniesieniu do zabytków i przed miotów o cechach zabytków niewymagających pozwolenia.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wywozu zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na te rytorium innego państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej.

3. Do wywozu zabytków z terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej poza obszar celny Wspólnoty Euro pejskiej stosuje się przepisy rozporządzenia Rady nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 395, z 31.12.1992 r.) oraz rozporządzenia Komisji nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania roz porządzenia Rady nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 077, z 31.03.1993 r., z późn. zm.).

4. Przepisy § 7—9 i 14 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosków o wywóz zabytków z teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

§2. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwole nia na stały wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka nia i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) uzasadnienie wniosku.

§3. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwole nia na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka nia i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) datę przywozu zabytku do kraju;

4) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wy dane;

5) wskazanie kraju, do którego zabytek ma być wy wieziony;

6) uzasadnienie wniosku.

§4. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za grani cę zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka nia i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wy dane;

4) uzasadnienie wniosku.

§5. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę za wiera:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) akt o utworzeniu jednostki organizacyjnej;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wy dane;

4) wskazanie przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisu wykazu wywożonych zabytków, dołączo nego do pozwolenia;

5) uzasadnienie wniosku.

§6.

1. Do wniosków, o których mowa w § 2—4, do łącza się 2 fotografie zabytku, o formacie nie mniej szym niż 9 x 13 cm, oraz oświadczenie właściciela za bytku, że zgłoszony zabytek jest jego własnością, jest Dziennik Ustaw Nr 84 — 5411 — Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę ———————

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303). wolny od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w try bie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właści cielem zabytku, do wniosków, o których mowa w § 2—4, dołącza się również zgodę właściciela zabytku na wywóz przez wnioskodawcę zabytku za granicę.

§7.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na wy wóz za granicę zabytku lub przedmiotu o cechach za bytku, który nie wymaga pozwolenia na wywóz, za wiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszka nia i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku lub przedmiotu o cechach za bytku, który ma być wywieziony, wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) uzasadnienie wniosku.

2. Na żądanie wojewódzkiego konserwatora zabyt ków albo Dyrektora Biblioteki Narodowej, zwanych dalej „właściwym organem”, do wniosku dołącza się 2 fotografie zabytku lub przedmiotu o cechach zabyt ku o formacie nie mniejszym niż 9 x 13 cm.

§8.

1. Właściwy organ przed rozpatrzeniem wnio sków, o których mowa w § 2—4 i 7, dokonuje oględzin zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku objętego wnioskiem.

2. Oględziny mogą być przeprowadzone przy udziale właściwych biegłych i przy użyciu specjali stycznych urządzeń, jeżeli jest to konieczne.

3. Właściwy organ może zwrócić się również do in stytucji kultury wyspecjalizowanej w ochronie zabyt ków o wydanie opinii dotyczącej wartości historycz nej, artystycznej lub naukowej zabytku albo innego przedmiotu o cechach zabytku objętego wnioskiem.

4. W celu dokonania oględzin wnioskodawca jest obowiązany udostępnić zabytek lub przedmiot o ce chach zabytku w miejscu, w którym się znajduje, albo dostarczyć ten zabytek lub przedmiot o cechach zabyt ku do siedziby właściwego organu.

5. W przypadku gdy do przeprowadzenia oględzin jest konieczne czasowe zatrzymanie zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku objętego wnioskiem w siedzibie właściwego organu, wnioskodawcy wyda je się pokwitowanie.

6. Właściwy organ w pokwitowaniu, o którym mo wa w ust. 5, określa, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, umowną wartość zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku.

§9.

1. W przypadku wniosku o wydanie jednorazo wego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, po dokonaniu oględzin wojewódzki konserwator za bytków przesyła wniosek wraz protokołem oględzin zabytku do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien za wierać opis zabytku, wskazanie jego autora lub wy twórcy, czasu powstania i stanu jego zachowania.

§10. Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz za bytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso by albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organiza cyjnej, które wywożą zabytki za granicę;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) termin ważności pozwolenia. § 1

1. Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso by albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organiza cyjnej, które czasowo wywożą zabytek za granicę;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) wskazanie kraju, do którego zabytek ma być wy wieziony;

4) termin ważności pozwolenia. § 1

2. Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso by albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organiza cyjnej, które będą wielokrotnie wywozić zabytek za granicę;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) termin ważności pozwolenia. § 1

3.

1. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czaso wy wywóz zabytków za granicę zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) termin ważności pozwolenia.

2. Przy wywozie zabytków za granicę do pozwole nia dołącza się wykaz wywożonych zabytków, opatrzo ny na każdej ze stron pieczęcią muzeum lub innej in stytucji kultury i podpisem osób, o których mowa w § 5 pkt 4.

3. Wykaz zawiera określenie i opis wywożonych zabytków oraz ich numery inwentarza. § 1

4. Zaświadczenie na wywóz zabytku za granicę lub przedmiotu o cechach zabytku, który nie wymaga pozwolenia na wywóz, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oso by albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organiza Dziennik Ustaw Nr 84 — 5412 — Poz. 789 cyjnej, które wywożą zabytek za granicę lub przed miot o cechach zabytku niewymagający pozwole nia na wywóz;

2) określenie zabytku lub przedmiotu o cechach za bytku wraz z opisem umożliwiającym jego identy fikację. § 1

5.

1. Przy wywozie zabytków za granicę do po zwoleń, o których mowa w § 10—12, dołącza się foto grafie wywożonych zabytków opatrzone na odwrocie pieczęciami i podpisem właściwego organu oraz in formacją, że fotografie są dołączone do właściwego pozwolenia.

2. Zabytki wywożone za granicę na podstawie po zwoleń, o których mowa w § 10—12, mogą być dodat kowo oznaczone w sposób umożliwiający jednoznacz ną identyfikację tych zabytków. Informację o sposobie oznaczenia zabytku umieszcza się w pozwoleniu. § 1

6.

1. Wzory pozwoleń i zaświadczenia, o których mowa w § 10—14, są określone w załącznikach nr 1—5 do rozporządzenia.

2. Wzory pozwoleń i zaświadczenia, o których mo wa w § 10—14, dla zabytków będących materiałami bibliotecznymi są określone w załącznikach nr 6—10 do rozporządzenia.

3. Pozwolenia i zaświadczenie wydaje się w 2 eg zemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodaw ca, a drugi zatrzymuje właściwy organ.

4. Na odwrocie pozwoleń i zaświadczenia organ celny poświadcza dokonanie zgłoszenia celnego wy wożonego zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku. § 1

7. Zezwolenia, pozwolenia i zaświadczenia na wywóz zabytków za granicę lub przedmiotów o ce chach zabytków wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność, wy łącznie na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na czas określony w tych dokumen tach. § 1

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zgła szania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i ze zwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury (Dz. U. Nr 31, poz. 206). § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Kultury: W. Dąbrowski Dziennik Ustaw Nr 84 — 5413 — Poz. 789 Dziennik Ustaw Nr 84 — 5414 — Poz. 789 Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 789) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5415 — Poz. 789 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5416 — Poz. 789 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5417 — Poz. 789 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5418 — Poz. 789 Załącznik nr 5 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5419 — Poz. 789 Załącznik nr 6 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5420 — Poz. 789 Załącznik nr 7 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5421 — Poz. 789 Załącznik nr 8 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5422 — Poz. 789 Załącznik nr 9 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 84 — 5423 — Poz. 789 Załącznik nr 10 WZÓR

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-27
Data wydania: 2004-04-19
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2010-12-06
Uwagi: Odesłanie do rozp. Rady nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. WE L 395, z 31.12.1992 r.) oraz rozp. Komisji nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. (Dz.Urz. WE L o77, z 31.03.1993 r.)
Organ wydający: MIN. KULTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 84 poz. 789