Dz.U. 2004 nr 85 poz. 801

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pocho dzenia roślinnego lub na na ich powierzchni, z wy łączeniem ziarna zbóż, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w ziarnie zbóż lub na jego po wierzchni, a także stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż, stanowiące załącznik nr 2 do rozpo rządzenia;

3) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pocho dzenia zwierzęcego lub na ich powierzchni, stano wiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości che micznych środków ochrony roślin w środkach spo żywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, określonych w przepisach wydanych na pod stawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, sta nowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.4) Minister Zdrowia: L. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 85 — 5464 — Poz. 801 801 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni2) ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrażają postanowienia: a) w załączniku nr 1:

1) dyrektywy 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych po ziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 340 z 09.12.1976),

2) dyrektywy 80/428/EEC z dnia 28 marca 1980 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 76/895/EWG odnoszą cej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 102 z 19.04.1980),

3) dyrektywy 81/36/EWG z dnia 9 lutego 1981 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1981),

4) dyrektywy 82/528/EEC z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 234 z 09.08.1982),

5) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja 1988 r. zmieniającej załącznik II do dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz w zbożach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126 z 20.05.1988),

6) dyrektywy 89/186/EWG z dnia 6 marca 1989 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 66 z 10.03.1989),

7) dyrektywy 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990),

8) dyrektywy 93/58/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni oraz Załącznik do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych po ziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz ustanawiająca pierwszy wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990),

9) dyrektywy 94/30/EC z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie usta lania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia ro ślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni, i przewidująca ustanowienie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994),

10) dyrektywy 95/38/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie usta lania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia ro ślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz przewidująca ustalenie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995), 1

1) dyrektywy 95/61/WE z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pocho dzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 292 z 07.12.1995), 1

2) dyrektywy 96/32/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, oraz załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzy wach, oraz na ich powierzchni, oraz przewidującej ustalanie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996), 1

3) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzy wach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997), 1

4) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowied nio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997), 1

5) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzy wach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998), 1

6) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio, w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1978), 1

7) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpo wiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999, str. 36 i n.), 1

8) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta łości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000), 1

9) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000),

20) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000), 2

1) dyrektywy 2000/57/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000), 2

2) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000), 2

3) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000), 2

4) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta łości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęce go, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001), 2

5) dyrektywy 2001/35/WE z dnia 11 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 136 z 18.05.2001), 2

6) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpo wiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001), Dziennik Ustaw Nr 85 — 5465 — Poz. 801 2

7) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich po wierzchni (Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001), 2

8) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpo wiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001), 2

9) dyrektywy 2002/5/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odnie sieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 34 z 05.02.2002), 30) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002), 3

1) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (ben tazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002), 3

2) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pe stycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002), 3

3) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostało ści pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pocho dzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich po wierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002), 3

4) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 września 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (metsulfuro nu metylowego) w zbożach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002), 3

5) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów po zostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach po chodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002), 3

6) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002), 3

7) dyrektywy 2002/100/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyż szych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla azoksystrobiny (Dz. Urz. WE L 2 z 07.01.2002), 3

8) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003), 3

9) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odnie sieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu (Dz. Urz. WE L 154 z 21.06.2003), 40) dyrektywy 2003/69/WE z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającej Załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesie niu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla chlormekwatu, lambda-cyhalotryny, krezoksymu metylowego, azoksystrobiny oraz niektórych ditiokarbaminianów (Dz. Urz. WE L 175 z 15.07.2003), 4

1) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej Załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003), 4

2) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylo wy (Dz. Urz. WE L 327 z 16.12.2003), 4

3) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającą Dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004 r.); b) w załączniku nr 2:

1) dyrektywy 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozo stałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 7.08.1986),

2) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja 1988 r. zmieniającej załącznik II do dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz w zbożach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126 z 20.05.1988), Dziennik Ustaw Nr 85 — 5466 — Poz. 801

3) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich po wierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

4) dyrektywy 94/29/EC z dnia 23 lipca 1994 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środ kach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994),

5) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995),

6) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

7) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzy wach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

8) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowied nio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

9) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzy wach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998),

10) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio, w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1978), 1

1) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpo wiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999), 1

2) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta łości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000), 1

3) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000), 1

4) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000), 1

5) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000), 1

6) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000), 1

7) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta łości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęce go, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001), 1

8) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpo wiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001), 1

9) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich po wierzchni (Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001),

20) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpo wiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001), Dziennik Ustaw Nr 85 — 5467 — Poz. 801 2

1) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002), 2

2) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (ben tazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002), 2

3) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pe stycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002), 2

4) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostało ści pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pocho dzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich po wierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002), 2

5) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 września 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (metsulfuro nu metylowego) w zbożach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002), 2

6) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów po zostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach po chodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002), 2

7) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002), 2

8) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003), 2

9) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odnie sieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu (Dz. Urz. WE L 154 z 21.06.2003), 30) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej Załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003), 3

1) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylo wy (Dz. Urz. WE L 327 z 16.12.2003), 3

2) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającej Dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004 r.); c) w załączniku nr 3:

1) dyrektywy 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozo stałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986),

2) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich po wierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

3) dyrektywy 94/29/EC z dnia 23 lipca 1994 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środ kach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994),

4) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995),

5) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w spra wie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

6) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzy wach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997), Dziennik Ustaw Nr 85 — 5468 — Poz. 801

7) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowied nio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

8) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzy wach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998),

9) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpo wiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999),

10) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta łości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000), 1

1) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000), 1

2) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000), 1

3) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy dów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinne go, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000), 1

4) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta łości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęce go, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001), 1

5) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpo wiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001), 1

6) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpo wiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001), 1

7) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002), 1

8) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (ben tazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodze nia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002), 1

9) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pe stycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 47 i n.),

20) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostało ści pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pocho dzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich po wierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 21 i n.), 2

1) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów po zostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach po chodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002, str. 1 i n.), 2

2) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002, str. 23 i n.), Dziennik Ustaw Nr 85 — 5469 — Poz. 801 2

3) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003, str. 15 i n.), 2

4) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej Załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych pro duktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003, str. 24 i n.), 2

5) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylo wy (Dz. Urz. WE L 327 z 16.12.2003, str. 25 i n.), 2

6) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającą Dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004 r., str. 10 i n.); d) w załączniku nr 4:

1) dyrektywy 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE L 175 z 04.07.1991, str. 35 i n.),

2) dyrektywy 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla nie mowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 49 z 28.02.1996, str. 17 i n.),

3) dyrektywy 1999/39/WE z dnia 6 maja 1999 r. zmieniającej dyrektywę 96/5/WE w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 124 z 18.05.1999, str. 8 i n.),

4) dyrektywy 1999/50/WE z dnia 25 maja 1999 r. zmieniającej dyrektywę 91/321/EWG w sprawie preparatów dla nie mowląt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE L 139 z 02.06.1999, str. 29 i n.),

5) dyrektywy 2003/13/WE z dnia 10 lutego 2003 r. zmieniającej dyrektywę 96/5/WE w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 33 i n.),

6) dyrektywy 2003/14/WE z dnia 10 lutego 2003 r. zmieniającej dyrektywę 91/321/EWG w sprawie preparatów dla nie mowląt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 37 i n.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie naj wyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przecho wywaniu i przewozie roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni bez szkody dla zdrowia lub życia człowieka (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 177), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5470 — Poz. 801 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (poz. 801) Załącznik nr 1 NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTA¸OÂCI CHEMICZNYCH ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, KTÓRE MOGÑ ZNAJDOWAå SI¢ W ÂRODKACH SPO˚YWCZYCH POCHODZENIA ROÂLINNEGO LUB NA ICH POWIERZCHNI, Z WY¸ÑCZENIEM ZIARNA ZBÓ˚ Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) Nazwa środka spożywczego 1 2 3

1. 1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylo-fenylo-)etan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5471 — Poz. 801 1 2 3

2. ABAMEKTYNA (suma avermekcyny B1a, avermekcyny B1b i izome ry delta-8,9 avermekcyny B1a) mieszanina w stosunku 4:1: ( 1 0 E , 1 4 E , 1 6 E , 2 2 Z ) – ( 1 R , 4 S , 5 ’ S , 6 S , 6 ’ R , 8 R , 12S,13S,20R,21R,24S)-6’[(s)-sec-butylo]-21,24-dihy droksy-5’,11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-triok satetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16, 22-tetraen-6-spiro-2’(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L arabino-heksopiranozylu (i) z (10E,14E,16E,22Z) -(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24 -dihydroksy-6’-izopropylo-5’,11,13,22-tetrametylo-2 -okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pen takoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’(5’,6’-dihydro -2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O -metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo α-L-arabino-heksopiranozydem (ii)

3. ACEFAT acetyloamid O,S-dimetylotiofosforowy

4. ACIBENZOLAR-S-METYLU kwas-S benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

5. ALACHLOR 2,6-dietylo-N-(metoksymetylo)-chloroacetanilid

6. ALDIKARB (suma aldikarbu, jego pochodnych sulfotlenkowych i sulfonowych wyrażona jako aldikarb) O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio) propionaldehydu 0,01 0,1 0,01 0,02 0,01 0,05 0,1 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,1 0,5 0,02 1,0 0,02 0,05 0,1 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,1N 0,1N 0,2 0,1 0,05 0,1 0,05 0,2 0,05 0,5 0,05 0,2 0,05 0,05 0,05 owoce cytrusowe truskawki pozostałe owoce pomidory, oberżyna ogórki papryka sałata pozostałe warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa warzywa strączkowe suszone nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe gruszki banany mango pozostałe owoce pomidory pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych orzechy laskowe pozostałe orzechy ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa rzepak owoce cytrusowe banany pozostałe owoce marchew, pasternak pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste kalafior, brukselka pozostałe warzywa ziemniaki herbata pekany pozostałe orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5472 — Poz. 801 1 2 3

7. ALDRYNA (łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa chloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetano naftalenu

8. ALFAMETRYNA (patrz cypermetryna)

9. ALOKSYDYM 3-[1-(alliloksyimino)butylo]-4-hydroksy-6,6-dimety lo-2-oksocykloheks-3-enokarboksylan metylu

10. AMITRAZ (suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4 dimetylo anilinę wyrażone jako amitraz) N-mety lo-bis(2,4-ksylilometylo)amina 1

1. AMITROL 3-amino-1,2,4-triazol 1

2. ARAMIT 2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-chloroetylo siar czan 1

3. ASULAM sulfanilokarbaminian metylu 1

4. ATRAZYNA 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-tria zyna 1

5. AZOCYKLOTYNA (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cy heksatyna) tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylo-cyna 0,02 0,5N 1,0N 0,5N 0,2N 0,05 0,5 0,05 0,5 0,05 1,0 0,05 0,05 0,1 0,05 20,0 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 0,5N 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,05 herbata buraki ćwikłowe i cukrowe pozostałe warzywa ziemniaki pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe pozostałe owoce pomidory pozostałe warzywa nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce oliwki pozostałe warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe jabłka gruszki śliwki winogrona stołowe Dziennik Ustaw Nr 85 — 5473 — Poz. 801 1 2 3 1

6. AZOKSYSTROBINA metylo(E)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirimidyno 4-yloksy]fenyl}-3-metoksyakrylan 1

7. AZYMSULFURON 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-[2-metyl-4 (2-metylo-2H-tetrazol-5-ilo)-2H-pirazol-3-ilosulfony lo]mocznik 1

8. AZYNOFOS ETYLOWY ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro-4-okso benzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo) metylu 0,3 0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 1,0 2,0 2,0 3,0 0,05 2,0 1,0 0,5 0,2 0,3 0,2 3,0 1,0 0,2 0,5 0,2 0,05 5,0 1,0 0,1 0,1 0,05 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 20,0 3,0 0,05 0,05 0,02 0,1 0,02 0,1 0,1 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 winogrona winne pozostałe owoce warzywa fasola w strąku pozostałe warzywa strączkowe ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe banany winogrona, truskawki czarna jagoda, maliny pozostałe owoce pomidory, papryka, oberżyna, dymka ogórki melony, kalafior marchew, chrzan, pietruszka, pasternak kapusta głowiasta kapusta włoska sałata fasola w strąku fasola łuskana groch w strąku groch łuskany pozostałe warzywa strączkowe seler liściowy karczochy por warzywa strączkowe suszone pozostałe warzywa rzepak, nasiona soi pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki orzechy herbata chmiel zioła grzyby pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5474 — Poz. 801 1 2 3 1

9. AZYNOFOS METYLOWY ditiofosforan O,O-dimetylo-S-(3,4-dihydro-4-okso benzo [d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu

20. AZYPROTRYNA 2-azydo-4-izopropyloamino-6-metylo-tio-1,3,5-tria zyna 2

1. BARBAN (wyrażony jako 3-chloroanilina) 3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu 2

2. BENALAKSYL DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetylo alaninian metylu 2

3. BENAZOLINA kwas 4-chloro-2,3-dihydro-2-oksobenzotiazol-3-ilooc towy 2

4. BENFURAKARB N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofurano-7-yloksy karbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-β-alani nian 2

5. BENOMYL (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wy rażona jako karbendazym) 1-(butylokarbamoilo)benzi midazol-2-ilokarbaminian metylu 1,0 0,5 0,5 0,05 0,2 0,05 0,05 0,01 0,1 0,05 0,05 0,2 0,05 0,2 0,1 0,5 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05N 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 5,0 0,05 5,0 2,0 0,5 1,0 0,1 1,0 0,1 0,5 1,0 0,5 0,1 5,0 2,0 0,5 3,0 0,1 1,0 owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa ziemniaki warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe winogrona pozostałe owoce warzywa owocowe, cebula melon sałata pozostałe warzywa herbata orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego rzepak owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe śliwki brzoskwinie, morele pozostałe owoce pestkowe banany pozostałe owoce pomidory, oberżyna ogórek melon pozostałe warzywa owocowe sałata seler, rabarbar, groch brukselka pozostałe warzywa liściowe i łody gowe pozostałe warzywa pieczarki Dziennik Ustaw Nr 85 — 5475 — Poz. 801 1 2 3 2

6. BENSULTAP di(benzenotiosulfonian)S,S’-2-dimetyloamino trimetylenu 2

7. BENTAZON (suma bentazonu i jego konjugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksy-bentazonu wyrażone jako bentazon) 2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H)benzo-2,1,3-tia diazin-4-onu 2

8. BIFENTRYNA (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-eny lo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylo bifenyl-3-ilometylu 2

9. BINAPAKRYL 3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu 30. BITERTANOL 1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1 -ilo)butan-2-ol 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05N 0,5N 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,1 0,05 0,2 0,1 0,2 1,0 2,0 0,05 0,5 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 5,0 10,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 2,0 1,0 2,0 0,05 3,0 0,05 3,0 grzyby dziko rosnące nasiona soi pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego ziemniaki owoce, warzywa owoce, warzywa groch w strąkach groch łuskany pozostałe warzywa strączkowe ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe owoce pestkowe truskawki banany pozostałe owoce pomidory, papryka, oberżyna ogórki brokuły, kalafior kapusta głowiasta sałata pozostałe warzywa fasola w strąku groch w strąku pozostałe warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe warzywa pozostałe owoce ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morele, wiśnie, brzoskwinie śliwki pozostałe owoce pestkowe banany pozostałe owoce pomidory Dziennik Ustaw Nr 85 — 5476 — Poz. 801 1 2 3 3

1. BROMEK METYLU (w przeliczeniu na bromek metylu) 3

2. BROMKI NIEORGANICZNE (w przeliczeniu na jon bromu) 3

3. BROMFENWINFOS fosforan (Z,E)-2-bromo-1-(2,4-dichloro fenylowinylodietylu) 3

4. BROMOFOS tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylo-O,O-dime tylu 3

5. BROMOFOS ETYLOWY tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylo-O,O-diety lu 3

6. BROMOPROPYLAT 4,4’-dibromobenzilan izopropylu 3

7. BUPIRYMAT dimetylosulfonian 5-butylo-2-etyloamino-6-metylo-4 -pirymidynylu 3

8. BUPROFEZYNA 2-tert-butylimino-3-izo-propylo-5-fenyloperhydro -1,3,5-tiadiazyn-4-on 3

9. CHINOMETIONAT 6-metylo-1,3-ditiolano[4,5b]chinoksalin-2-on 40. CHLOMAZON 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn 3-on 4

1. CHLORDAN 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7me tanoidan 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 50,0N 50,0N 0,1N 0,05N 0,05N 1,0N 2,0N 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,5N 0,5N 0,1N 0,3 0,05N 0,05N 0,02N 0,02 ogórki pozostałe warzywa ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata zioła, herbata suszone owoce warzywa ziemniaki rzepak owoce warzywa owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce owoce, warzywa pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki warzywa strączkowe rzepak herbata Dziennik Ustaw Nr 85 — 5477 — Poz. 801 1 2 3 4

2. CHLORFENAPYR 4-bromo-2-(4-chlorofenyl)-1-(etosymetyl)-5-(triflu orometyl)-1H-pyrol-3-karbonitryl 4

3. CHLORFENWINFOS fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylowinyl-o -dietylu) 4

4. CHLORMEKWAT (CCC) chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy 4

5. CHLOROBENZYD sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy 4

6. CHLOROBENZYLAT 4,4’-dichlorobenzilan etylu 4

7. CHLOROBROMURON 3-(4-bromo-3-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylo mocznik 4

8. CHLOROBUFAM (wyrażone jako 3-chloroanilina) 3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu 4

9. CHLOROFENSON 4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 1,0 0,05 0,5 0,1 0,05 0,05 0,2 0,05 0,3 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 10,0 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 0,02 0,2N 0,05 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa korzeniowe pozostałe warzywa pieczarki ziemniaki rzepak owoce cytrusowe gruszki pozostałe owoce ziarnkowe pozostałe owoce warzywa oliwki nasiona roslin oleistych ziemniaki pieczarki grzyby dziko rosnące herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5478 — Poz. 801 1 2 3 50. CHLOROKSURON 3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo mocznik 5

1. CHLOROPIRYFOS tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-diety lu 5

2. CHLOROPIRYFOS METYLOWY tiofosforan O-3,5,6-trichloropiryd-2-ilo-O,O-dimety lu 5

3. CHLOROPROFAM 3-chlorofenylokarbaminian izopropylu 5

4. CHLOROTALONIL tetrachloroizoftalonitryl 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 2,0 0,3 3,0 0,3 0,05 1,0 0,2 0,05 0,5 0,05 0,5 0,1 0,2 1,0 0,5 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,3 1,0 0,5 0,05 0,5 0,5 0,2 0,05 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,5 0,05 0,01 0,2 1,0 0,01 2,0 3,0 10,0 0,01 1,0 owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego mandarynki, kiwi pozostałe owoce cytrusowe banany wiśnie pozostałe owoce pestkowe porzeczki, agrest truskawki pozostałe owoce jagodowe owoce ziarnkowe pozostałe owoce pomidory, papryka marchew rzodkiewki, cebula kapusta głowiasta kapusta pekińska pozostałe warzywa ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego cytryny mandarynki pomarańcze pozostałe owoce cytrusowe owoce ziarnkowe truskawki, brzoskwinie winogrona pozostałe owoce pomidory pozostałe warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego marchew, seler ziemniaki pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe banany owoce ziarnkowe, winogrona, mo rele, brzoskwinie pozostałe owoce pestkowe żurawniny truskawki porzeczki, agrest, maliny, czarne ja gody pozostałe owoce marchew Dziennik Ustaw Nr 85 — 5479 — Poz. 801 1 2 3 5

5. CHLORTOLURON 3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik 5

6. CHLORYDAZON (patrz pirazon) 5

7. CHLOZOLINAT (RS)-3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-2,4-diokso-1,3 -oksazolidyno-5-karboksylan etylu 5

8. CYAZOFAMID 4-chloro-2-cyjano-N,N-dimetylo-5-(4-metylofenylo) -1H-imidazolo-1-sulfonamid 5

9. CYFLUTRYNA mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklo propanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenok sybenzylu + (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dime tylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro -3-fenoksy-benzylu] i [(1S,3R)-3-(2,2-dimetylocyklo -propanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenok 0,01 3,0 0,5 10,0 0,01 1,0 2,0 0,5 5,0 1,0 3,0 0,05 0,3 2,0 0,01 2,0 0,01 0,1 0,01 0,05 0,01 5,0 50,0 0,01 0,05N 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,5 0,01 0,2 0,01 0,1 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,2 0,5 0,2 0,02 0,3 0,02 0,02 pozostałe warzywa korzeniowe kapusta głowiasta brukselka seler, por warzywa liściaste i łodygowe ogórki warzywa owocowe czosnek, cebula, cebula szalotka cebula dymka melon brokuły, kalafiory groch fasola łuskana fasola w strąku pozostałe warzywa pieczarki ziemniaki herbata orzechy nasiona roślin oleistych — orzeszki ziemne pozostałe nasiona roślin oleistych zioła chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce pestkowe pozostałe owoce warzywa owocowe oberżyna ogórek pozostałe warzywa warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel orzechy pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morele, brzoskwinie wiśnie, śliwki pozostałe owoce pestkowe winogrona truskawki pozostałe owoce Dziennik Ustaw Nr 85 — 5480 — Poz. 801 1 2 3 sybenzylu + (1R,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dime tylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro -3-fenoksy-benzylu] (w stosunku ok. 1:2) 60. CYHALOFOP BUTYLOWY (suma cyhalofopu butylowego i jego wolnych kwa sów) kwas (R)-2-[4-(4-cyjano-2-fluorofenoksy)fenoksy] pro pionowy 6

1. CYHALOTRYNA (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo) -2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-(RS)-α-cyja no-3-fenoksybenzylu 6

2. CYHEKSATYNA (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cy heksatyna) wodorotlenek tricykloheksylocyny 0,02 0,1 0,3 0,02 0,05 0,2 0,3 0,5 0,02 0,05 0,02 0,1 0,02 0,02 0,05 0,02 20,0 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,2 0,02 0,1 0,02 0,2 1,0 0,2 0,02 0,02 1,0 10,0 0,02 0,2 0,2 0,1 0,3 0,05 0,3 0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 warzywa korzeniowe ogórki papryka pozostałe warzywa owocowe brokuły, kalafior kapusta kapusta pekińska sałata pozostałe warzywa warzywa strączkowe ziemniaki herbata orzechy zioła rzepak pozostałe nasiona roślin oleistych chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe morele, brzoskwinie truskawki, czarne jagody, maliny pozostałe owoce pestkowe, ziarnko we i jagodowe pozostałe owoce kapusta pozostałe warzywa liściowe i łody gowe warzywa strączkowe pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe jabłka gruszki śliwki winogrona stołowe winogrona winne pozostałe owoce warzywa fasola w strąku pozostałe warzywa strączkowe ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5481 — Poz. 801 1 2 3 6

3. CYJANAZYNA 2-(4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyn-2-ilo amino) -2-metylopropionitryl 6

4. CYKLANILID kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)karbamoilocyklopropa nokarboksylowy 6

5. CYKLOAT N-cykloheksylo-N-etylo(tiokarbaminian) S-etylu 6

6. CYKLOKSYDYM (RS)-2-[1-(etoksyimino)butylo]-3-hydroksy-5-tian-3 -ylocykloheks-2-enon 6

7. CYMOKSYNIL 1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylo-mocz nik 6

8. CYNIDON ETYLOWY (suma cynidonu etylowego i jego izomery E) (Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohekso-1-en-1, 2 -dikarboksymido)fenylo]akrylan 6

9. CYPERMETRYNA (suma izomerów cypermetryny) (1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopro pen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan/RS/-α-cyjano-3 -fenoksybenzylu 70. CYROMAZYNA cyklopropylo-1,3,5-triazino-2,4,6-tiamina 0,1 0,1 0,05 0,2 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05N 0,1N 0,1N 0,2N 0,5N 2,0N 2,0N 0,05N 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,05 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 2,0 0,5 0,05 0,2 1,0 0,05 0,5 30 0,05 0,05 0,05 1,0 0,3 15,0 ziemniaki warzywa owoce, warzywa nasiona bawełny nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego buraki szpinak warzywa korzeniowe warzywa liściowe i łodygowe marchew rzepak chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe wiśnie, śliwki brzoskwinie, morele czarne jagody maliny (uprawiane) winogrona pozostałe owoce warzywa strączkowe pomidory ogórki czosnek, cebula szparagi warzywa liściowe i łodygowe kapusta, szpinak, por pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych grzyby dziko rosnące ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce pomidory, oberżyna, ogórki melony, arbuzy sałata Dziennik Ustaw Nr 85 — 5482 — Poz. 801 1 2 3 7

1. 2,4-DB kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)butanowy 7

2. 2,4-D (suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D) kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy 7

3. DALAPON 2,2-dichloropropionian sodowy 7

4. DAMINOZYD kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy 7

5. DAZOMET 3,5-dimetylo-perhydro-1,3,5-triazyno-2-tion 7

6. DDT (suma DDT, DDE i DDD) 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan 7

7. DELTAMETRYNA (1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklo propanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu 2,0 0,05 5,0 0,05 1,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 1,0 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 1,0N 0,02 0,02 0,02 0,1 0,05 0,05 0,02 0,05N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,2 0,5 0,05 0,1 0,5 0,1 seler, por pozostałe warzywa grzyby orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego grzyby dziko rosnące warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce cytrusowe owoce, warzywa ziemniaki herbata nasiona roślin oleistych orzechy pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe i pestkowe winogrona truskawki porzeczki, żurawiny czarna jagoda, maliny pozostałe owoce oliwki warzywa liściowe i łodygowe czosnek, cebula Dziennik Ustaw Nr 85 — 5483 — Poz. 801 1 2 3 7

8. DEMETON O-(S)METYLOWY (suma sulfotlenku i sulfonu metylodemetonu wyra żona jako metylodemeton S) tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu 7

9. DESMEDIFAM 3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu 80. DESMETRYNA 2-izopropyloamino-4-metyloamino-6-metylotio-1,3,5 -triazyna 8

1. DIALAT (suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu 8

2. DIAZYNON tiofosforan O,O-dietylo-O-(2-izopropylo-6-metylo -pirymidyn-4-ylu) 8

3. DIBROMOETAN dibromoetan 0,05 0,2 0,1 0,05 0,05 0,5 0,05 0,1 5,0 5,0 0,05 1,0 0,05 0,5 0,1 0,1N 0,1N 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 1,0 0,02 0,2 0,3 0,02 0,3 0,1 0,02 0,02 0,02 0,2 0,02 0,02 0,2 0,5 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 warzywa korzeniowe pomidory, por ogórki, kapusta, kalafior, brokuły pozostałe warzywa ziemniaki wczesne ziemniaki pieczarki rzepak herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce marchew pozostałe warzywa ziemniaki buraki ćwikłowe, cukrowe warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego grejpfruty, pomarańcze, pomelo pozostałe owoce cytrusowe kiwi jabłka, gruszki pozostałe owoce ziarnkowe wiśnie śliwki pozostałe owoce pestkowe winogrona truskawki porzeczki, agrest pozostałe owoce jagodowe pozostałe owoce marchew warzywa owocowe pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5484 — Poz. 801 1 2 3 8

4. DICHLOBENIL 2,6-dichlorobenzonitryl 8

5. DICHLOFLUANID N-dichlorofluorometylotio-N-fenylo-N’,N’-di metylosulfonoamid 8

6. DICHLOFOP METYLOWY (RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksy)fenoksy]propionian metylu 8

7. DICHLORAN 2,6-dichloro-4-nitroanilina 8

8. DICHLORFOS (DDVP) fosforan 2,2-dichlorowinylo-dimetylu 8

9. DICHLORPROP kwas (+)-2-(2,4-dichlorofenoksy)propionowy 90. DIELDRYNA (łącznie z aldryną w przeliczeniu dieldrynę) 85 % rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR) 1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6, 7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8 dimetanonaftalen 9

1. DIFENKONAZOL 1-(2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4 -metylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo)-1H-1,2,4 -triazol 9

2. DIFENOKSURON 3-[4-(4-metoksyfenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo-mocz nik 9

3. DIFENYLOAMINA difenyloamina 9

4. DIFLUBENZURON 1-(4-chlorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)-mocznik 9

5. DIKOFOL (suma izomerów p,p’ i o,p’) 2,2,2-trichloro 1,1-bis(chlorofenylo)etanol 0,1N 2,0 5,0 0,1 2,0 5,0 0,1N 0,1N 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,02 0,2N 0,1N 0,05N 5,0 10,0 0,05 1,0N 0,2N 2,0 0,02 0,2 1,0 0,5 0,02 0,1 0,05 0,02 20,0 0,05 owoce wiśnie pozostałe owoce cebula warzywa strączkowe pozostałe warzywa buraki ćwikłowe, cukrowe buraki cukrowe owoce, warzywa herbata owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego herbata czarna porzeczka pozostałe owoce wszystkie produkty spożywcze po chodzenia roślinnego jabłka gruszki wszystkie produkty spożywcze po chodzenia roślinnego owoce, warzywa pieczarki owoce cytrusowe, banany, wino grona pozostałe owoce ogórek pomidor melon pozostałe warzywa nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy Dziennik Ustaw Nr 85 — 5485 — Poz. 801 1 2 3 9

6. DIKWAT dibromek 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenan trenowy 9

7. DIMEFURON 3-[4-(5-tert-butylo-2,3-dihydro-2-okso-1,3,4-oksadia zol-3-ilo)-3-chlorofenylo]-1,1-dimetylomocznik 9

8. DIMETACHLOR 2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2’,6’-dimetyloacetani lid 9

9. DIMETIPIN 2,3-dihydro-5,6-dimetylo-1,4-ditinu 1,1,4,4-tetratle nek 100. DIMETOAT (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimeto at) ditiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-karbamoilo metylu 10

1. DINOKAP (izomeryczna mieszanina poreakcyjna) krotonian 2,6-dinitro-4-oktylofenylu i krotonian 2,4 -dinitro-6-oktylofenylu 10

2. DINOSEB 4,6-dinitro-2-sec-butylofenol 10

3. DINOTERB 4,6-dinitro-2-tert-butylofenol 50,0 0,02 0,05 0,2 5,0 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1N 0,1N 0,1N 0,05N 1,0 2,0 0,02 2,0 0,2 0,3 1,0 0,5 0,02 1,0 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,1N 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa warzywa strączkowe nasiona lnu nasiona soi pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego rzepak rzepak rzepak ziemniaki wiśnie oliwki pozostałe owoce dymka kalafior brukselka kapusta głowiasta sałata pozostałe warzywa groch w strąku pozostałe warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5486 — Poz. 801 1 2 3 10

4. DIOKSATION bis (ditiofosforan) S,S’-1,4-dioksan-2,3-diylo-O,O, O’,O’-tetraetylu 10

5. DISULFOTON (suma disulfotonu i sulfotlenku) ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu 10

6. DITIANON 2,3-dicyjano-1,4-ditiaantrachinon 10

7. DITIOKARBAMINIANY: MANEB, TIURAM, ZINEB, METIRAM, MANKOZEB (wyrażone jako CS2) 10

8. DIURON 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik 10

9. DNOK 2-metylo-4,6-dinitrofenol 1

10. DODYNA octan 1-dodecyloguanidynowy 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 3,0N 5,0 3,0 2,0 1,0 0,05 2,0 5,0 0,05 2,0 5,0 0,05 3,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,1 5,0 0,05 5,0 0,1 0,1 0,5 25,0 0,05 0,1N 0,5N 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 1,0 0,2 owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce owoce cytrusowe owoce ziarnkowe brzoskwinie, morele wiśnie, śliwki pozostałe owoce pestkowe winogrona, truskawki porzeczki, agrest pozostałe owoce marchew, rzodkiewka warzywa liściowe i łodygowe szpinak pomidory, por ogórki, cebula, czosnek, kapusta pe kińska, seler dymka kapusta głowiasta, kalafior, brokuły groch w strąku, fasola w strąku groch, fasola oliwki ziemniaki zioła herbata orzechy rzepak chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce ziarnkowe i pestkowe pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5487 — Poz. 801 1 2 3 11

1. ENDOSULFAN (suma izomerów α- i β-endosulfanu oraz siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na endosulfan) S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a -heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu 11

2. ENDRYNA rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10 -heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epo -ksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen 11

3. EPTC dipropylotiokarbaminian S-etylu 11

4. ETEFON kwas 2-chloroetylofosfonowy 11

5. ETIOFENKARB metylokarbaminian 2-(etylometylo)fenylu 11

6. ETION bis(ditiofosforan) O,O,O’,O’-tetraetylo-S,S’-metyle nu 0,5 0,3 0,5 0,05 0,5 0,05 0,05 0,05 0,5 1,0 0,3 0,05 0,5 0,3 0,1 0,05 30,0 0,1 0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1N 0,1N 0,05 3,0 3,0 0,05 2,0 5,0 0,05 3,0 0,05 0,05 2,0 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 2,0N 0,5N 0,2N 2,0N 0,5N 2,0 0,5 0,1 3,0 owoce cytrusowe owoce ziarnkowe brzoskwinie pozostałe owoce pestkowe winogrona truskawki pozostałe owoce warzywa korzeniowe pomidory papryka melon pozostałe warzywa nasiona soi nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego ziemniaki warzywa strączkowe owoce cytrusowe owoce ziarnkowe wiśnie pozostałe owoce pestkowe ananas porzeczki pozostałe owoce pomidory, papryka pozostałe warzywa ziemniaki nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych orzechy herbara chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce buraki ćwikłowe warzywa strączkowe pozostałe warzywa ziemniaki owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa herbata Dziennik Ustaw Nr 85 — 5488 — Poz. 801 1 2 3 11

7. ETOFUMESAT (suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-yl wy rażone jako etofumesat) metanosulfonian (-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dime tylobenzofuran-5-ylu 11

8. ETOKSYSULFURON 1-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-il-3(2-etoksyfenoksy sulfonylo)mocznik 11

9. FAMOKSADON 3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksyfenol)-1,3-oksazolidin -2,4-dion 1

20. FENAMIFOS (suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyra żona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylo tio)fenylu 12

1. FENARYMOL alkohol 2,4’-dichloro-a-(5-pirymidynylo) benzhydrylowy 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,02 0,02 2,0 0,02 0,02 0,02 0,2 0,3 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,02 0,05 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,3 0,5 1,0 0,02 0,1 1,0 0,02 owoce, warzywa buraki ćwikłowe nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce warzywa strączkowe grzyby dziko rosnące nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe, pestkowe winogrona owoce jagodowe, truskawki pozostałe owoce warzywa korzeniowe i cebulowe pomidory, oberżyna, ogórek melon pozostałe warzywa owocowe pozostałe warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe banany pozostałe owoce marchew pomidory, oberżyna, ogórek, melon, arbuz, brukselka, kapusta papryka pozostałe warzywa nasiona roslin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe, winogrona, tru skawki, banany morele,brzoskwinie wiśnie pozostałe owoce pestkowe maliny porzeczki, agrest pozostałe owoce Dziennik Ustaw Nr 85 — 5489 — Poz. 801 1 2 3 12

2. FENBUTATYNY TLENEK tlenek bis[tris(2-metylo-2-fenylopropylo)cyny] 12

3. FENCHLORFOS tiofosforan O,O-dimetylo-O-2,4,5-trichlorofenylu 12

4. FENHEKSAMID 2’,3’-dichloro-4’-hydroksy-1-metylocykloheksano -karboksanilid 12

5. FENITROTION tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-nitrofenylu 0,5 0,02 0,2 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 5,0 0,02 5,0 2,0 0,05 2,0 1,0 3,0 0,05 1,0 0,5 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 0,05 5,0 2,0 10,0 0,05 1,0 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 2,0 0,5 0,1 0,2 0,5 0,05 0,5 pomidory, papryka pozostałe warzywa owocowe ogórek melon pozostałe warzywa ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki banany pozostałe owoce pomidor, papryka ogórek pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe wiśnie, winogrona, porzeczki, agrest śliwki kiwi pozostałe owoce pomidory pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce kalafiory buraki cukrowe pozostałe warzywa ziemniaki herbata Dziennik Ustaw Nr 85 — 5490 — Poz. 801 1 2 3 12

6. FENMEDIFAM 3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksyfenylokarbami -nian metylu 12

7. FENOKSAPROP ETYLOWY kwas (RS)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-ilo-ksy)fe noksy]propionowy 12

8. FENPROPIMORF (±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo] -2,6-dimetylomorfolina 12

9. FENPROPATRYNA cyjano(3-fenoksyfenylo)metylo 2,2,3,3-tetra-metylo cyklopropanokarboksylan 130. FENTION (suma fentionu i jego pochodnej tlenowej, sulfotlen ku i sulfonu wyrażone jako fention) tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-metylo-tio fenylu 13

1. FENTYNA OCTAN kation trifenylocynowy 13

2. FENTYNA WODOROTLENEK kation trifenylocynowy 13

3. FENWALERAT (RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaslan (RS)-α -cy jano-3-fenoksybenzylu — Suma izomerów RR i SS: 0,1N 0,1N 0,05 1,0 2,0 0,05 0,5 0,05 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,3N 1,0N 0,5N 0,1N 1,0N 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02 0,05 0,02 0,1 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 buraki ćwikłowe, cukrowe owoce, warzywa owoce cytrusowe truskawki, maliny banany pozostałe owoce brukselka pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce cytrusowe pozostałe owoce marchew pozostałe warzywa owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki pozostałe owoce warzywa korzeniowe i bulwiaste pomidory, brukselka, kapusta gło wiasta pozostałe warzywa Dziennik Ustaw Nr 85 — 5491 — Poz. 801 1 2 3 — suma izomerów RS i SR: 13

4. FLORASULAM 2’,6’,8-trifluoro-5-metoksy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimi din-2-sulfonanilid 13

5. FLUAZYFOP BUTYLOWY (R,S)-2-[4-(5-trifluorometylo-2-pirydyloksy) -fenok sy]propionian butylu 13

6. FLUCYTRYNAT (RS)-a-cyjano-3-fenoksybenzylo(S)-2-(4-difluoro-me toksyfenylo)maślan 13

7. FLUMOKSAZIN N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-2H -1,4-benzoksazino-6-yl)cykloheksa-1-ene-1,2-dikar boksamid 13

8. FLUOROCHLORIDON 3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-trifluorometylo) fenylo]-2-pyrolidon 13

9. FLUPYRSULFURON METYLOWY kwas 2-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilokarbamoilosul famoilo)-6-trifluorometylonikotynowy 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1N 0,5N 0,1N 0,1N 3,0N 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1N 0,1N 0,02 0,05 0,02 nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki pozostałe owoce warzywa korzeniowe i bulwiaste pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego truskawki buraki pozostałe warzywa ziemniaki rzepak owoce, warzywa ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa ziemniaki owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki Dziennik Ustaw Nr 85 — 5492 — Poz. 801 1 2 3 140. FLUROKSYPYR (włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksy octowy 14

1. FLUSILAZOL bis(4-fluorofenylo)(metylo)(1H-1,2,4-triazol-1 -ilometylo)silan 14

2. FOKSYM tiofosforan O-α -cyjanobenzylidenoamino-O,O -dietylu 14

3. FOLPET N-(trichlorometylotio)ftalimid 14

4. FONOFOS etyloditiofosfonian O-etylo-S-fenylu 14

5. FORAMSULFURON 1-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilo)-3-(2-dimetoksykar bamoilo-5-formamidofenylosulfonylo) mocznik 14

6. FORAT (suma foratu, jego pochodnych tlenowych i sulfono wych wyrażona jako forat) ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu 14

7. FORMOTION ditiofosforan S-(N-formylo-N-metylokarbomoilo) me tylo-O,O-dimetylu 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,2 0,1 3,0 10,0 2,0 3,0 2,0 0,1 0,2N 0,05N 0,2N 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego banany pozostałe owoce herbata owoce ziarnkowe i jagodowe winogrona owoce pestkowe pomidory por, sałata, warzywa strączkowe pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki buraki cukrowe owoce warzywa strączkowe grzyby dziko rosnące nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa ziarna maku pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5493 — Poz. 801 1 2 3 14

8. FOSALON ditiofosforan S-(6-chloro-2,3-dihydro-2-okso-benzok sazol-1-ylo)metylo-O,O-dietylu 14

9. FOSETYL wodorofosfonian etylu 150. FOSFAMIDON fosforan (2-chloro-2-dietylokarbamo-ilo-1-metylo) winylo-dimetylu 15

1. FOSMET ditiofosforan S-ftalimidometylo-O,O-dimetylu 15

2. FURATIOKARB N,N’-dimetylo-N-N-tiodikarbaminian butylo-2,3 -dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu 15

3. GLIFOSAT N-(fosfonometylo)glicyna 15

4. GLUFOSYNAT kwas DL-homoalanin-4-ylo(metylo)fosfinowy 15

5. HALOKSYFOP kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2 -pirydyloksy) fenoksy] propionowy 15

6. ∀-HCH ∀-heksachlorocykloheksan 15

7. ∃-HCH ∃-heksachlorocykloheksan 15

8. (-HCH (patrz lindan) 15

9. HEKSACHLOROBENZEN (HCB — heksachlorobenzen) 160. HEKSAFLUMURON 1-[3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetra-fluoroetoksy) fenylo] -3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik 1,0 1,0 2,0 1,0 0,1 0,1 3,0N 3,0N 0,15 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 5,0 0,05 0,1 0,1 2,0 3,0 0,1 0,1 10,0 0,1 0,1 0,2 3,0 0,2 0,2 0,05 0,2* 0,2* 0,01 0,1N 0,05N owoce cytrusowe truskawki pozostałe owoce warzywa liściowe i łodygowe warzywa korzeniowe ziemniaki owoce ogórki, pomidory owoce, warzywa herbata owoce cytrusowe pozostałe owoce brokuły, kalafior pozostałe warzywa ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce groch fasola warzywa ziemniaki rzepak, nasiona bawełny herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce warzywa strączkowe pozostałe warzywa rzepak pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego herbata herbata herbata owoce, warzywa ziemniaki Dziennik Ustaw Nr 85 — 5494 — Poz. 801 1 2 3 16

1. HEKSAKONAZOL (RS)-2-(2,4-dichlorofrnylo)-1-(1,2,4-triazol-1-ilo)hek san-2-ol 16

2. HEKSYTIAZOKS (4RS,5RS)-5-(4-chlorofenylo)-N-cykloheksylo-4 -metylo-2-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylokarboksyamid 16

3. HEPTACHLOR (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażo na jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7 -metanoinden 16

4. HEPTENOFOS dimetylofosforan 7-chlorobicyklo-[3,2,0]-hepta -2,6 -dien-6-ylu 16

5. HYDRAZYD KWASU MALEINOWEGO hydrazyd kwasu maleinowego 16

6. HYMEKSAZOL 5-metyloizoksazol-3-ol 16

7. IMAZALIL 1-(b-allioksy-2,4-dichlorofenyloetylo)-imidazol 16

8. IMAZAMOKS kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imida zolin-2-ylo)-5-metoksymetylonikotynowy 0,02 0,1 0,2 0,02 0,1 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,5N 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,5N 0,1N 1,0 1,0 10,0 30,0 1,0 1,0 1,0 0,1N 5,0 5,0 0,02 0,2 0,5 0,02 0,02 5,0 0,1 0,1 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 owoce cytrusowe owoce ziarnkowe, winogrona, bana ny truskowki pozostałe owoce pomidory pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki orzechy chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce cytrusowe owoce, warzywa ziemniaki hearbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce ziemniaki owoce cytrusowe owoce cebula marchew, pasternak pozostałe warzywa herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego buraki owoce cytrusowe owoce ziarnkowe pozostałe owoce ogórki pomidory pozostałe warzywa ziemniaki wczesne ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce warzywa strączkowe grzyby dziko rosnące nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel Dziennik Ustaw Nr 85 — 5495 — Poz. 801 1 2 3 16

9. IPRODION 3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-dioksoimi dazolidyno-1-karboksyamid 170. IPROWALIKARB izopropylo 2-metyl-1-[(1-p-tolyletyl)karbamoilo]-(S) -propylokarbaminian 17

1. IZOPROTURON 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik 0,05 5,0 2,0 0,02 3,0 5,0 5,0 10,0 5,0 10,0 0,02 5,0 2,0 5,0 0,5 0,3 0,1 0,02 0,05 0,5 5,0 0,02 0,1 10,0 5,0 1,0 0,2 0,02 10,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,02 0,05 0,05 2,0 0,05 1,0 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego cytryny mandarynki pozostałe owoce cytrusowe banany kiwi owoce pestkowe owoce ziarnkowe czarne jagody, maliny winogrona, truskawki, porzeczki, agrest pozostałe owoce pomidory ogórki cebula, czosnek buraki marchew, rzodkiewka chrzan, pasternak pozostałe warzywa korzeniowe kalafior, brokuły brukselka kapusta głowiasta, pekińska szpinak kalarepa pozostałe warzywa liściowe i łody gowe fasola w strąku groch w strąku fasola łuskana, rabarbar ziemniaki zioła siemie lniane rzepak herbata chmiel orzechy włoskie pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe, pestkowe winogrona pozostałe owoce pomidory, sałata ogórek, melony, arbuz pozostałe warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5496 — Poz. 801 1 2 3 17

2. IZOFENFOS (suma izofenfosu i jego tlenowej pochodnej) izopropyloamidotiofosforan etylo-(2-izopropoksykar bonylo)fenylu 17

3. JOKSYNIL 4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl 17

4. KAMFECHLOR mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67—69 % chloru 17

5. KAPTAFOL N-(1,1,2,2-tetrachloroetylotio)-cykloheks-4-eno -1,2-dikarboksyimid 17

6. KAPTAN N-(trichlorometylotio)cykloheks-4-ene-1,2-dikarbok symid 17

7. KARBARYL metylokarbaminian 1-naftylu 17

8. KARBENDAZYM (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu 0,1N 0,05N 0,1N 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,1 0,02 3,0 2,0 3,0 2,0 0,1 3,0 3,0 1,0 1,0 5,0 2,0 0,5 1,0 0,1 1,0 0,1 0,5 1,0 0,5 0,1 5,0 2,0 0,5 3,0 0,1 1,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 warzywa rzepak warzywa owoce cytrusowe owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce ziarnkowe i jagodowe owoce pestkowe pomidory por, sałata, warzywa strączkowe pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe banany pozostałe owoce warzywa owoce cytrusowe owoce ziarnkowe śliwki brzoskwinie, morele pozostałe owoce pestkowe banany pozostałe owoce pomidory, oberżyna ogórek melon pozostałe warzywa owocowe sałata seler, rabarbar, groch brukselka pozostałe warzywa liściowe i łody gowe pozostałe warzywa pieczarki grzyby dziko rosnące nasiona soi pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5497 — Poz. 801 1 2 3 17

9. KARBETAMID karabanilan(R)-1-(etylokarbamoilo)etylu 180. KARBOKSYNA 5,6-dihydro-2-metylo-1,4-oksatiino-3-karboksy anilid 18

1. KARBOFURAN (suma karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-keto karbofuranu wyrażona jako karbofuran) metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylo benzofuran-7-ylu 18

2. KARBOSULFAN (suma karbosulfanu, karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu) 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranylo [(dibuty loamino)tio]metylokarbaminian 18

3. KARTAP 1,3-bis(karbamoilotio)-2-dimetyloaminopropan 18

4. KLOPYRALID (3,6-DCP) kwas 3,6-dichloro-2-pirydynokarboksylowy 18

5. KLOFENTEZYNA (suma wszystkich związków zawierających cząstecz kę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna) 3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna 0,1N 0,2N 0,02N 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 10,0 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 1,0 0,05 20,0 0,05N 0,3N 0,5 0,5 0,2 0,02 0,02 1,0 2,0 3,0 0,5 0,02 0,02 0,3 0,1 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 rzepak buraki cukrowe pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce marchew, pasternak rzodkiewka rzodkiew czosnek, cebula, cebula szalotka pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste brokuły, kalafior, ogórek, kalarepa pozostałe warzywa ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce marchew, pasternak pozostałe warzywa ziemniaki nasiona roślin oleistych herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego herbata rzepak buraki ćwikłowe, cukrowe owoce cytrusowe owoce ziarnkowe śliwki pozostałe owoce pestkowe winogrona stolowe winogrona na wino truskawki czarne jagody, maliny porzeczki pozostałe owoce jagodowe pozostałe owoce pomidory melony pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5498 — Poz. 801 1 2 3 18

6. KREZOKSYM METYLOWY (E)-2-metoksyimino-(2-o-toliloksymetylofenylo) octan metylu 18

7. KWINALFOS dietylotiofosforan O-2-chinoksalinylu 18

8. KWINTOCEN (suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona ja ko kwintocen) pentachloronitrobenzen 18

9. KWIZALOFOP kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-iloksy) fenok sy]propionowy 190. LAMBDA-CYHALOTRYNA produkt reakcji zawierający równe ilości: (Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3,-trifluoropropenylo) -2,2,-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-α-cyja no-3-fenoksybenzylu i (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3 -trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopro-panokar boksylanu (R)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu 0,05 0,2 0,05 1,0 1,0 0,05 0,2 0,5 1,0 0,2 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02 0,05 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,1N 0,5N 0,1N 0,5N 0,1N 0,1 0,2 0,02 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,02 0,02 0,1 0,02 0,05 0,02 0,1 0,5 owoce cytrusowe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki pozostałe owoce oliwki pomidory, oberżyna papryka melon pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa orzeszki ziemne pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego ziemniaki owoce buraki cukrowe, ćwikłowe pozostałe warzywa rzepak grejpfrut, pomarańcza, pomelo cytryny, limonki, mandarynki pozostałe owoce cytrusowe morele, brzoskwinie pozostałe owoce pestkowe owoce ziarnkowe winogrona truskawki porzeczki, agrest dziko rosnące owoce jagodowe pozostałe owoce jagodowe pozostałe owoce rzodkiewka pozostałe warzywa korzeniowe dymka pozostałe owoce cebulowe pomidor, papryka oberżyna Dziennik Ustaw Nr 85 — 5499 — Poz. 801 1 2 3 19

1. LENACYL 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopenta-pirymidy no-2,4-dion 19

2. LINDAN ((-HCH) (-heksachlorocykloheksan 19

3. LINURON 3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylo-mocznik 19

4. MALATION ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo-O, O -dimetylu 0,1 0,05 0,02 0,05 0,1 0,05 1,0 0,3 0,2 0,5 0,02 1,0 0,2 0,02 0,02 0,02 1,0 0,02 0,05 0,02 0,5 10,0 0,02 0,1N 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05 0,2 0,5 0,2 0,1 0,05 1,0 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 2,0 0,5 0,5 0,5 ogórek melon pozostałe warzywa owocowe słodka kukurydza brokuły, kalafior brukselka sałata, pozostałe kapustne seler, por kapusta szpinak pozostałe warzywa liściowe i łody gowe, warzywa cebulowe zioła groch w strąku i łuskany, fasola w strąku pozostałe warzywa strączkowe pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych herbata ziemniaki orzechy pieczarki grzyby dziko rosnące chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce buraki marchew karczochy jerozolimskie, rzodkiew karczochy hiszpański pozostałe warzywa szczypiorek, natka pietruszki seler naciowy fasola w strąku, groch w strąku groch łuskany pozostałe warzywa strączkowe orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa herbata Dziennik Ustaw Nr 85 — 5500 — Poz. 801 1 2 3 19

5. MANEB (patrz ditiokarbaminiany) 19

6. MANKOZEB (patrz ditiokarbaminiany) 19

7. MEFOSFOLAN N-(4-metylo-1,3-ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu 19

8. MEKARBAM dtiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylo-karba moilo)metylo-O,O-dietylu 19

9. MERKAPTODIMETUR (suma merkaptodimeturu, sulfonu i sulfotlenku wyrażona jako merkaptodimetur) metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-metylotiofenylu 200. METABENZOTIAZURON 1-(2-benzotiazolilo)-1,3-dimetylomocznik 20

1. METAKRIFOS fosforan (E)-O-2-metoksykarbonyloprop-1-enylo O,O-di metylu 20

2. METALAKSYL M (+-)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL -alaninian metylu 20

3. METAMIDOFOS amidotiofosforan O,S-dimetylu 5,0N 0,1N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 1,0N 0,1N 0,2N 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,5 1,0 0,3 0,02 0,1 0,2 0,5 0,05 0,05 0,2 2,0 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 10,0 0,02 0,2 0,05 0,1 0,05 0,3 0,01 0,01 0,2 chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego sałata buraki ćwikłowe, cukrowe warzywa owoce, warzywa ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe winogrona truskawki pozostałe owoce marchew pomidory papryka, ogórki melony, arbuzy kapusta, kalafior kapusta włoska sałata szpinak pozostałe warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morele brzoskwinie śliwki pozostałe owoce pestkowe pozostałe owoce warzywa liściowe i łodygowe Dziennik Ustaw Nr 85 — 5501 — Poz. 801 1 2 3 20

4. METAMITRON 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,3-triazyn-5(4H)-on 20

5. METAZACHLOR 2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroaceta nilid 20

6. METAZOL 2-(3,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1,2,4-oksadiazolidy no-3,5-dion 20

7. METIRAM (patrz ditiokarbaminiany) 20

8. METOBROMURON 3-(4-bromofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik 20

9. METOKSURON 3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1-dimetylomocznik 2

10. METOKSYCHLOR (DMDT) 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan 21

1. METOLACHLOR 2-chloro-6-etylo-N-(2-metoksyacetylo)acet-O-toluid 21

2. METOMYL (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako meto myl) S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid 0,5 0,01 0,01 0,5 5,0 0,1 0,01 0,2N 0,1N 0,2N 0,1N 1,0N 0,1N 0,05N 0,2N 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,2N 0,1N 0,5 1,0 0,05 0,2 0,2 0,1 0,5 0,05 0,05 0,5 2,0 0,05 0,2 0,05 0,05 0,1 0,05 2,0 10,0 0,05 kapusta pozostałe warzywa ziemniaki pomidory chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego buraki cukrowe rzepak kapusta cebula sałata pozostałe warzywa ziemniaki warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki grejpfrut, pomarańcza, pomelo cytryna, limonka, mandarynki pozostałe owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morele, brzoskwinie wiśnie śliwki pozostałe owoce pestkowe pozostałe owoce rzodkiewka, pomidory, oberżyna szpinak, sałata pozostałe warzywa ziarna soi, orzeszki ziemne, nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy zioła chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5502 — Poz. 801 1 2 3 21

3. METSULFURON METYLOWY kwas 2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ilo)ure idosulfonylo)benzoesowy 21

4. METRYBUZYNA 4-amino-3-metylotio-6-tert-butylo-1,2,4-triazyn-5 (4H)-on 21

5. METYDATION ditiofosforan S-(2,3-dihydro-5-metoksy-2-okso -1,3,4-tiadiazol-3-ylo)metylo-O,O-dimetylu 21

6. MEWINFOS fosforan (2-metoksykarbonylo-1-metylowinylodime tylu) 21

7. MONOKROTOFOS fosforan -(1-metylo-2-metylokarbamoilo)winylodime tylu 21

8. MONOLINURON 3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik 21

9. MYCHLOBUTANIL (alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa-(4-chlorofenylo)-1H -1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażony ja ko mychlobutanil) 2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) heksylokarbonitryl 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1N 0,1N 2,0 0,3 0,02 0,2 0,5 1,0 0,02 0,05 0,02 0,02 0,1 0,05 3,0 0,02 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 3,0 0,5 0,3 1,0 0,5 0,02 1,0 2,0 0,02 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,02 owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa ziemniaki owoce cytrusowe owoce ziarnkowe wiśnie pozostałe owoce pestkowe winogrona oliwki pozostałe owoce, warzywa rzepak pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce ziarnkowe owoce pestkowe owoce cytrusowe warzywa liściowe i łodygowe pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego herbata owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morela wiśnie brzoskwinie, śliwki pozostałe owoce pestkowe winogrona, truskawki, porzeczki, agrest banany pozostałe owoce marchew pomidory, oberżyna papryka, karczochy ogórki melon pozostałe warzywa Dziennik Ustaw Nr 85 — 5503 — Poz. 801 1 2 3 2

20. NAPROPAMID N,N-dietylo-2-(1-naftyloksy)propionamid 22

1. NUARYMOL alkohol (+)-2-chloro-4’-fluoro-α-(pirymidyn-5-ylo) ben zyhydrolowy 22

2. OKSADIARGIL 5-tetra-butylo-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloksy) fe nylo]3H-1,3,4-oksadiazol-2-on 22

3. OKSADIKSYL N-(2,6-dimetylofenylo-2-metoksy-N-(2-okso-3 -oksazolidynylo)acetamid 22

4. OKSAMYL N,N-dimetylo-2-metylokarbamoiloksyimino-2 -(metylotio)acetamid 22

5. OKSASULFURON 2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfony lo]benzoesan oksetan-3-ylu 22

6. OKSYDEMETON METYLOWY (suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfo nu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy) tiofosforan S-(2-etylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu 22

7. OKSYFLUOROFEN eter 2-chloro-a,a,a-trifluoro-p-tolilowo-3-etoksy-4-ni trofenylowy 22

8. OMETOAT tiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-karbamoilo metylu 0,05 0,05 0,02 2,0 0,05 0,02 0,05N 0,1N 0,2N 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,5N 0,1N 0,1N 0,05N 0,05N 0,05N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05N 0,4 0,1 0,4 nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa rzepak owoce owoce grzyby dziko rosnące warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego pomidory, ogórki cebula ziemniaki truskawki warzywa ziemniaki pomidory, ogórki grzyby dziko rosnące warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce kapusta głowiasta, brukselka, kala repa sałata pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce wiśnie owoce jagodowe szpinak Dziennik Ustaw Nr 85 — 5504 — Poz. 801 1 2 3 22

9. PARAKWAT chlorek 1,1’-dimetylo-4,4’-bipyridyniowy 230. PARATION METYLOWY (suma parationu metylowego i paraoksonu metylo wego wyrażony jako paration metylowy) tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu 23

1. PENCYKURON 1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylo -mocznik 23

2. PENDIMETALINA N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenze noamina 23

3. PENKONAZOL (RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentylo]-1H-1,2,4-tria zol 23

4. PERMETRYNA (suma izomerów permetryny): (1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2 -dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksy-ben zylu 0,1 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,02 0,2 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,1N 0,05N 0,2 0,05 0,2 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,2 0,1 0,05 0,2 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 warzywa korzeniowe herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce, warzywa ziemniaki herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa groch suszony pozostałe warzywa strączkowe su szone nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego ziemniaki pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego buraki, seler, karczochy jerozolim skie, rzodkiew pozostałe warzywa zioła warzywa strączkowe warzywa strączkowe suszone nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morela, brzoskwinie, śliwki pozostałe owoce pestkowe winogrona pozostałe owoce melon, arbuz pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5505 — Poz. 801 1 2 3 23

5. PIKOLINAFEN 4’-fluoro-6-(α ,α ,α -trifluoro-m-tolyloksy)pyridino-2 -karboksanilid 23

6. PIRAZON 5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on 23

7. PIRYDAT (suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6 -chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydro lizowanych konjugatów CL 9673 wyrażone jako piri dat) tiokarbaminian S-oktylo-6-chloro-3-fenylo-pirydazyn -4-ylu 23

8. PIRYMIFOS METYLOWY dimetylotiofosforan O-2-dietylo amino-6-metylo -4-pirymidynylu 23

9. PIRYMIKARB (suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimety loformamidopirymikarbu) dimetylotiokarbaminian 2-dimetylopirymidyn-4-ylu 240. PROCHLORAZ (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierają cych cząsteczkę 2,4,6-trójfenolową wyrażana jako prochloraz) N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)]etyloimi-da zolo-1-karboksyamid 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,5N 0,5N 0,05 0,2 1,0 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 2,0 1,0 2,0 0,05 1,0 0,1 2,0 0,05 2,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5N 1,0N 0,5N 10,0 5,0 0,05 5,0 0,05 5,0 0,3 0,05 2,0 0,1 0,5 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego buraki cukrowe pozostałe warzywa owoce włoska kapusta por pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego mandarynki, pozostałe owoce cytrusowe kiwi pozostałe owoce marchew, brokuły, kalafior, pomido ry, papryka, melon ogórek brukselka pozostałe warzywa pieczarki grzyby dziko rosnące ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce warzywa liściowe i łodygowe pozostałe warzywa owoce cytrusowe banany, mango, ananas, papaja pozostałe owoce dymka, sałata pozostałe warzywa zioła groch pozostałe warzywa strączkowe pieczarki orzechy nasiona lnu, nasiona słonecznika, rzepak pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5506 — Poz. 801 1 2 3 24

1. PROCYMIDON N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylo-1,2-cyklopropa nodikarboksyimid 24

2. PROFAM karbanilan izopropylu 24

3. PROFENOFOS tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo -S-propylu 24

4. PROHEKSADION (proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksa dion) kwas 3,5-diokso-4-propionylocykloheksa-karboksy lowy 24

5. PROMETRYNA 2,4-bis(izopropyloamino)-6-metylo-1,3,5-triazyna 24

6. PROPACHLOR N-izopropylochloroacetanilid 24

7. PROPAMOKARBU CHLOROWODOREK chlorowodorek 3-(dimetyloamino)propylokarbami nianu propylu 0,02 1,0 10,0 5,0 0,02 2,0 0,02 0,02 0,2 1,0 2,0 5,0 0,02 2,0 1,0 0,3 0,02 1,0 0,02 0,1 0,05 0,1 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 5,0 0,05 2,0 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,5N 0,1N 0,1N 1,0N 0,2N owoce cytrusowe gruszki maliny winogrona, truskawki, kiwi wiśnie pozostałe owoce pestkowe pozostałe owoce warzywa korzeniowe cebula, czosnek ogórki pomidory warzywa liściowe i łodygowe pozostałe warzywa groch w strąku fasola w strąku fasola pozostałe warzywa strączkowe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce papryka pozostałe warzywa nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa ziemniaki warzywa pomidory, ogórki ziemniaki Dziennik Ustaw Nr 85 — 5507 — Poz. 801 1 2 3 24

8. PROPARGIT siarczyn 2-(4-tert-butylofenoksy)cykloheksylo-2- pro penylu 24

9. PROPIKONAZOL (RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-diokso lan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol 250. PROPOKSUR metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu 25

1. PROPYZAMID 3,5-dichloro-N-(1,1-dimetylopropynylo) benzamid 25

2. PROSULFURON 1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazino-2-ylo)-3-[2 -(3,3,3-trifluoropropylo)fenylosulfonylo]mocznik 25

3. PYMETROZYNA (E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-piridylometyleneami no)-1,2,4-trazino-3(2H)-on 3,0 0,5 5,0 0,05 0,2 0,05 0,5 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,3 0,05 0,2 0,05 0,5 1,0 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,02 0,02 1,0 0,02 0,1 0,05 0,02 0,05 0,02 1,0 0,05 0,05 0,02 0,1 0,02 0,1 0,1 0,02 0,3 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,5 owoce ogórki herbata owoce cytrusowe morele, brzoskwinie pozostałe owoce pestkowe winogrona banany pozostałe owoce warzywa ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego cytryny, limonki, mandarynki pozostałe owoce cytrusowe porzeczki, agrest pozostałe owoce brokuły, kalafior, kapusta por pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce sałata pozostałe warzywa rzepak pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy zioła chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morele, brzoskwinie pozostałe owoce pestkowe pozostałe owoce warzywa korzeniowe i bulwiaste pomidory, oberżyna Dziennik Ustaw Nr 85 — 5508 — Poz. 801 1 2 3 25

4. PYRAZOFOS dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylo pipirazolo[1,5-a]pirymidin-2-ylu 25

5. PYRAFLUFEN ETYLOWY kwas 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorometoksy-1-me tylopyrazol-3-ylo)-4-fluorofenoksyoctowy 25

6. RESMETRYNA (włączając inne mieszaniny izomerów) (suma izomerów) (1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1 -ilo)cyklopropanokarboksylan (5-benzylo-3-fury lo)metylu 25

7. SETOKSYDYM O-2-(1-etoksyiminobutylo)-5-[2-(etylotio)propylo]-3 -hydroksycykloheksen-2-on-1 25

8. SIARKA 25

9. SPIROKSAMINA (RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4.5]dec-2-ylome tylo(etylo)propyloamina 1,0 0,02 0,5 0,2 0,05 1,0 0,02 0,02 1,0 0,05 0,02 0,02 0,1 5,0 0,02 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,1 0,02 0,05 0,05 0,02 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5N 0,5N 2,0N 0,5N 1,0N 50,0N 0,05 1,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 papryka pozostałe warzywa owocowe ogórek melon kapusta głowiasta sałata pozostałe warzywa orzechy zioła nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki chmiel herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego ziemniaki buraki cukrowe, ćwikłowe warzywa liściowe i łodygowe pozostałe warzywa rzepak owoce, warzywa owoce cytrusowe winogrona pozostałe owoce warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki orzechy herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5509 — Poz. 801 1 2 3 260. SULFOSULRURON 1-(4,6-dimetoksypirimidin-2-ylo)-3-(2-etylosulfonylo imidazol[1,2-a]piridin-3-ylosulfonylo)mocznik 26

1. SYMAZYNA 2-chloro-4,6-bis(etyloamino)-1,3,5-triazyna 26

2. TCA trichlorooctan sodowy 26

3. TEBUTAM N-benzylo-N-izopropylopiwaloamid 26

4. TEFLUBENZURON 1-(3,5-dichloro-2,4-difluorofenylo)-3-(2,6-difluoro benzoilo) mocznik 26

5. 2,4,5-T kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy 26

6. TECHNAZEN 2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen 26

7. TEPP pirofosforan tetraetylu 26

8. TERBACYL 3-tert-butylo-5-chloro-6-metylouracyl 26

9. TERBUFOS dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu 270. TERBUTYLOAZYNA 2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5 -triazyna 27

1. TERTRACHLORWINFOS fosforan (Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorofenylo) winylodimetylu 27

2. TETRADIFON sulfon 4-chlorofenylo-2,4,5-trichlorofenylowy 27

3. TIABENDAZOL 2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02N 2,0N 1,0N 2,0N 0,1N 0,05N 0,5N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 0,1N 0,1N 0,1N 0,1N 1,0N 1,0N 5,0 5,0 0,05 5,0 owoce, warzywa nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego truskawki buraki ćwikłowe, cukrowe pozostałe warzywa rzepak rzepak ziemniaki owoce, warzywa owoce cytrusowe owoce, warzywa herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce, warzywa herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce buraki cukrowe warzywa strączkowe ziemniaki owoce, warzywa owoce, warzywa owoce cytrusowe jabłka, gruszki pozostałe owoce ziarnkowe banany, liczi Dziennik Ustaw Nr 85 — 5510 — Poz. 801 1 2 3 27

4. TIFENSULFURON METYLOWY kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowy 27

5. TIODIKARB (suma tiodikarbu i metomylu wyrażona jako meto myl) 3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12 -tetra-azapentadeka-3,12-dieno-6,10-dion 27

6. TIOFANAT METYLOWY (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) O-fenyleno bis [4,4’-(3-tioallofanian)]dimetylu 10,0 15,0 0,05 5,0 0,05 0,05 15,0 10,0 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,5 1,0 0,05 0,2 0,2 0,1 0,5 0,05 0,05 0,5 2,0 0,05 0,2 0,05 0,05 0,1 0,05 2,0 10,0 0,05 5,0 2,0 0,5 1,0 0,1 1,0 0,1 0,5 1,0 0,5 0,1 5,0 2,0 0,5 3,0 0,1 1,0 papaja awokado pozostałe owoce brokuły pozostałe warzywa wczesne ziemniaki ziemniaki pieczarki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego grejpfrut, pomarańcza, pomelo cytryna, limonka, mandarynki pozostałe owoce cytrusowe owoce ziarnkowe morele, brzoskwinie wiśnie śliwki pozostałe owoce pestkowe pozostałe owoce rzodkiewka, pomidory, oberżyna szpinak, sałata pozostałe warzywa ziarna soi, orzeszki ziemne, nasiona bawełny pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy zioła chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe śliwki brzoskwinie, morele pozostałe owoce pestkowe banany pozostałe owoce pomidory, oberżyna ogórek melon pozostałe warzywa owocowe sałata seler, rabarbar, groch brukselka pozostałe warzywa liściowe i łody gowe pozostałe warzywa pieczarki Dziennik Ustaw Nr 85 — 5511 — Poz. 801 1 2 3 27

7. TIOMETON (suma tiometonu, sulfotlenku i sulfonu wyrażona ja ko tiometon) ditiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu 27

8. TIURAM (patrz ditiokarbaminiany) 27

9. TOKSAFEN (patrz kamfechlor) 280. TOLCHLOFOS METYLOWY tiofosforan O-(2,6-dichloro-4-metylofenylo)-O,O-dime tylu 28

1. TRIADIMEFON (suma triadimefonu i triadimenolu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol -1-ylo)butan-2-on 28

2. TRIADIMENOL (suma triadimenolu i triadimefonu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol 1-ylo-2-butanol 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05N 0,5N 0,05N 0,05N 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0 0,5 0,1 0,2 3,0 0,1 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 10,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0 0,5 0,1 0,2 3,0 0,1 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,1 grzyby dziko rosnące nasiona soi pozostałe nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata orzechy pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego truskawki pozostałe owoce warzywa ziemniaki owoce cytrusowe jabłka pozostałe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki owoce jagodowe banany ananasy pozostałe owoce cebula dymka pomidory papryka por pozostałe warzywa nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe jabłka pozostałe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki owoce jagodowe banany ananasy pozostałe owoce cebula dymka pomidory papryka por pozostałe warzywa Dziennik Ustaw Nr 85 — 5512 — Poz. 801 1 2 3 28

3. TRIALAT (suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu 28

4. TRIASULFURON 1-[2-(2-chloroetoksy)fenylosulfonylo]-3-(4-metoksy -6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)mocznik 28

5. TRIAZOFOS tiofosforan O,O-dietylo-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triaz-ol -3-ylu 28

6. TRICHLORFON 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-dimetylu 28

7. TRICHLORONAT etylotiofosfonian O-etylo-O-2,4,5-trichlorofenylu 28

8. TRIDEMORF mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14 4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny 28

9. TRIFLURALINA 2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-trifluorometylo anilina 290. TRIFORYNA 1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-formamidoetylo)piperazyna 0,2 0,2 0,1 0,2 10,0 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,5 0,2 0,2N 0,05 0,1 0,1 0,05 20,0 0,1 0,05 0,5N 0,1N 0,05 2,0 2,0 2,0 1,0 0,05 0,05 0,5 0,05 0,05 0,1 0,05 30,0 0,05 nasiona roślin oleistych orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa owoce, warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe pozostałe owoce warzywa ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce warzywa warzywa owoce, warzywa orzechy nasiona roślin oleistych ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego warzywa rzepak owoce cytrusowe owoce ziarnkowe porzeczki, agrest wiśnie, morele, brzoskwinie śliwki pozostałe owoce pestkowe pozostałe owoce ogórek pozostałe warzywa ziemniaki herbata orzechy chmiel pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5513 — Poz. 801 1 2 3 29

1. WAMIDOTION (suma wamidotionu, sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako wamidotion) tiofosforan O,O-dimetylo-S-2-(1-metylokarbamo iloetylotio) etylu 29

2. WINKLOZOLINA (suma winklozoliny i wszystkich metabolitów zawie rających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako winklozolina) 3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-5-winylooksazolidy no-2,4-dion 29

3. ZINEB (patrz ditiokarbaminiany) 29

4. ZWIÑZKI MIEDZI (w przeliczeniu na Cu) 0,5 0,05 0,05 1,0 0,5 2,0 10,0 5,0 0,05 0,5 5,0 0,05 0,5 1,0 0,05 1,0 0,1 0,05 5,0 owoce ziarnkowe pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce cytrusowe owoce ziarnkowe wiśnie pozostałe owoce pestkowe porzeczki, kiwi owoce jagodowe pomidory marchew warzywa liściowe i łodygowe chrzan, rzodkiewki, seler warzywa strączkowe pozostałe warzywa ziemniaki rzepak herbata pozostałe środki spożywcze pocho dzenia roślinnego owoce, warzywa Uwagi:

1. W przypadku produktów suszonych lub przetwo rzonych, dla których najwyższe dopuszczalne po ziomy pozostałości środków chemicznych nie zo stały ustalone, dopuszczalne poziomy oblicza się, uwzględniając zagęszczenie spowodowane proce sem suszenia lub rozcieńczenie albo zagęszczenie spowodowane przetworzeniem.

2. W przypadku produktów spożywczych wieloskład nikowych, dla których nie zostały ustalone najwyż sze dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych, najwyższe dopuszczalne pozostało ści nie mogą przekraczać ustalonych, biorąc pod uwagę względne stężenia tych składników w żyw ności wieloskładnikowej. Objaśnienia:

1. Warzywa korzeniowe i bulwiaste: brukiew, burak ćwikłowy, burak cukrowy, chrzan, mar chew, pasternak, pietruszka-korzeń, seler-korzeń, skor zonera, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka — cały produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywowych i przyle gającej ziemi.

2. Warzywa cebulowe: cebula, cebula dymka, cebula szalotka, czosnek — ca ły produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywo wych i przylegającej ziemi.

3. Warzywa liściowe i łodygowe (oraz kwiaty i ogon ki liściowe): brokuł, burak liściowy (boćwina), cykoria liściowa, en dywia, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta (biała, czer wona, włoska, brukselska, chińska), karczoch, koper, por, rabarbar, rzeżucha, sałata, szczaw, szpinak, szpa rag — cały produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywowych, korzeni i przylegającej ziemi.

4. Warzywa owocowe: arbuz, cukinia, dynia, kabaczek, melon, oberżyna, ogó rek, papryka, patison, pomidor — cały produkt po usu nięciu szypułek.

5. Warzywa strączkowe: bób, fasola — suche nasiona, fasola szparagowa, groch — suche nasiona, groch — zielone nasiona, groch cukrowy (zielony strąk), soczewica — cały pro dukt po usunięciu strąków lub razem ze strąkami, jeśli są one przeznaczone do spożycia.

6. Owoce ziarnkowe: gruszka, jabłko, pigwa — cały produkt po usunięciu szypułki.

7. Owoce pestkowe: brzoskwinia, czereśnia, morela, nektarynka, śliwka, wiśnia — cały produkt po usunięciu szypułki. N — narodowe NDP * — dotyczy sumy izomerów alfa- i beta-HCH

8. Owoce jagodowe: agrest, aronia, borówka czernica (czarna jagoda), bo rówka brusznica, jeżyna, malina, porzeczka (biała, czerwona, czarna), poziomka, rodzynka, truskawka, winogrono, żurawina — cały produkt po usunięciu szypułki, w przypadku porzeczek owoce z szypułka mi.

9. Owoce cytrusowe: cytryna, grejpfrut, limonka, mandarynka (łącznie z kle mentynką), pomarańcza, pomelo — cały produkt.

10. Owoce inne: ananas, awokado, banan, daktyl, figa, granat, kiwi, kumkwat, lichi, mango, marakuja, oliwka, papaja — cały produkt po usunięciu szypułki. 1

1. Orzechy: kasztan jadalny, kokos, laskowy, makadamia, migdał, nerkowce, orzechy brazylijskie, orzeszki sosnowe, pe kan, pistacja, włoski, ziemny — cały produkt po usu nięciu skorupki. 1

2. Grzyby: hodowlane i dziko rosnące — cały produkt po usunię ciu podłoża i przylegającej ziemi. 1

3. Nasiona roślin oleistych: mak, ziarna gorczycy, orzeszki ziemne, rzepak, siemię lniane, ziarna soi, ziarna sezamu, ziarna słonecznika — cały produkt po usunięciu skorupek i łusek. 1

4. Zioła (świeże): pietruszka naciowa, seler naciowy, szczypiorek, trybu la — cały produkt po usunięciu przylegającej ziemi. 1

5. Ziemniaki — cały produkt po usunięciu przylegają cej ziemi. 1

6. Herbata: suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwa rzane części rośliny Camellia sinensis lub innych ro ślin, służące do sporządzania naparów — cały produkt. 1

7. Chmiel — suszony — cały produkt. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5514 — Poz. 801 Załącznik nr 2 NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTA¸OÂCI CHEMICZNYCH ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, KTÓRE MOGÑ ZNAJDOWAå SI¢ W ZIARNIE ZBÓ˚ LUB NA JEGO POWIERZCHNI, A TAK˚E STOSOWANYCH PRZY FUMIGACJI ZIARNA ZBÓ˚ Część A Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w lub na ziarnie zbóż Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) 1 2

1. 1,1–dichloro 2,2–bis (4–etylofenylo–)etan 0,01 ziarno zbóż

2. ABAMEKTYNA (suma avermekcyny B1a, avermekcyny B1b i izomery delta–8,9 aver mekcyny B1a) mieszanina w stosunku 4:1: (10E,14E,16E,22Z)–(1R,4S,5 ’S,6S,6 ’R,8R,12S,13S,20R,21R, 24S)–6’[(s)–sec–butylo]–21,24–dihydroksy–5’,11,13,22–tetra–mety lo–2–okso–3,7,19–trioksatetracyklo–[15.6.1.14,8.020,24]pentako za–10,14,16,22–tetraen–6–spiro–2’(5’,6’–dihydro–2’H–piran)–12–yl 2,6–dideoksy–4–O–(2,6–dideoksy–3–O–metylo–α–L–arabino–heksopira nozylo)–3–O–metylo– α–L–arabino–heksopiranozylu (i) z (10E,14E,16E,22Z)–(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)– 21,24–dihydroksy–6’–izo–propylo–5’ ,11,13,22–tetrametylo –2–okso–3,7,19–trioksatetracyklo–[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza–10, 14,16,22–tetraen–6–spiro–2’–(5’,6’–dihydro–2’H–piran)–12–yl 2,6–dide oksy–4–O–(2,6–dideoksy–3–O–metylo–α–L–arabino–heksopiranozy lo)–3–O–metylo– α–L–arabino–heksopiranozydem (ii)

3. ACEFAT acetyloamid O,S–dimetylotiofosforowy 0,01 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5515 — Poz. 801 1 2

4. ACIBENZOLAR–S–METYLOWY kwas–S benzo[1,2,3]tiadiazolo–7–karbotiolowy

5. ALACHLOR 2,6–dietylo–N–(metoksymety–lo)–chloroacetanilid

6. ALDIKARB O–metylokarbamoilooksym–2–metylo–2–(metylotio)propionaldehydu

7. ALDRYNA (łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel–(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)–1,2,3,4,10,10–heksa–chloro–1,4,4a,5,8, 8a–heksahydro–1,4:5,8–dimetanonaftalenu

8. AMITRAZ N–metylo–bis(2,4–ksylilometylo) amina

9. AMITROL 3–amino–1,2,4–triazol

10. ANILAZYNA 2,4–dichloro–6–(2–chloroanilino)–1,3,5–triazyna 1

1. ARAMIT 2–(4–tert–butylofenoksy)–1–metyloetyl 2–hloroetylo siarczan 1

2. AZOCYKLOTYNA (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) tri(cykloheksylo)–1H–1,2,4–triazol–1–ylo–cyna 1

3. AZOKSYSTROBINA metylo (E)–2–{2–[6–(2–cyjanofenoksy)pirimidyno–4–iloksy] fenyl}–3–me toksyakrylan 1

4. AZYMSULFURON 1–(4,6–dimetoksypirymidyn–2–ylo)–3–[2–metyl–4–(2–metylo–2H–tetra zol–5–ylo)–2H–pirazol–3–ilosulfonylo]mocznik 1

5. AZYNOFOS ETYLOWY ditiofosforan O,O–dietylo–S– –(3,4–dihydro–4–okso–benzo[d]– –1,2,3–triazyn–3–ylo) metylu 1

6. ATRAZYNA 2–chloro–4–etyloamino–6–izopropyloamino–1,3,5–triazyna 1

7. BARBAN (wyrażony jako 3–chloroanilina) 3–chlorofenylokarbaminian 4–chlorobut–2–ynylu 1

8. BENALAKSYL DL–N–(2,6–dimetylofenylo)–N–fenyloacetylo–alaninian metylu 1

9. BENFURAKARB N–[2,3–dihydro–2,2–dimetylo–benzofurano–7–yloksykarbo–nylo(mety lo)–aminotio]–N–izo–propylo–ß–alaninian

20. BENOMYL (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako kar bendazym) 1–(butylokarbamoilo)benzimidazol–2–ilokarbaminian metylu 2

1. BENSULTAP di(benzenotiosulfonian)–S,S’– 2–dimetyloaminotrimetylenu 0,05 ziarno zbóż 0,1 kukurydza 0,05 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,2 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 5,0 ryż 0,3 pszenica, ż yto, pszenżyto, jęczmień 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,5 kukurydza 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,2N ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5516 — Poz. 801 1 2 2

2. BENTAZON (suma bentazonu i jego konjugatów 6–hydroksy oraz 8–hydroksy–ben tazonu wyrażone jako bentazon) 2,2–ditlenek 3–izopropylo– (1H)benzo–2,1,3–tiadiazin–4–onu 2

3. BIFENTRYNA (Z)–(1RS,3RS)–3–(2–chloro–3,3,3–trifluoroprop–1–enylo)–2,2–dimetylo cyklopropanokarboksylan–2–metylobifenyl–3–ilometylu 2

4. BITERTANOL 1–(bifenyl–4–iloksy–3,3–dimetylo–1–(1,2,4–triazol–1–ylo)butan–2–ol 2

5. BROMKI NIEORGANICZNE (w przeliczeniu na jon bromu) 2

6. BROMOKSYNIL 3,5–dibromo–4–hydroksybenzonitryl 2

7. BROMOPROPYLAT 4,4’–dibromobenzilan izopropylu 2

8. BUTYLAT N,N–diizobutylotiokarbaminian S–etylu 2

9. CHLORDAN 1,2,4,5,6,7,8,8–oktachloro–3a,4,7,7a–tetrahydro–4,7–metanoidan 30. CHLORFENWINFOS fosforan(Z,E)–2–chloro–1–(2,4–dichlorofenylowinylo–dietylu) 3

1. CHLORFENAPYR 4–bromo–2–(4–chlorofenyl)–1–(etosymetyl)–5–(trifluorometyl)–1H–pyr rol–3–carbonitryl 3

2. CHLORMEKWAT chlorek 2–chloroetylotrimetyloamoniowy 3

3. CHLOROBENZYD sulfid 4–chlorobenzylowo–4–chlorofenylowy 3

4. CHLOROBENZYLAT 4,4’–dichlorobenzilan etylu 3

5. CHLOROBUFAM (wyrażone jako 3–chloroanilina) 3–chlorofenylokarbaminian 1–metyloprop–2–ynylu 3

6. CHLOROFENSON 4–chlorobenzenosulfonian 4–chlorofenylu 3

7. CHLOROKSURON 3–[4–(4–chlorofenoksy)fenylo]–1,1–dimetylo–mocznik 3

8. CHLOZOLINAT (RS)–3–(3,5–dichlorofenylo)–5–metylo–2,4–diokso–1,3–oksa– zolidyno–5–karboksylan etylu 3

9. CHLOROTALONIL tetrachloroizoftalonitryl 40. CHLORPIRYFOS tiofosforan O–3,5,6–trichloropirydyn–2–ylo–O,O–dietylu 0,1 ziarno zbóż 0,5 pszenica, jęczmień, owies, pszen żyto 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 50 ziarno zbóż 0,05N nasiona lnu 0,1N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1N kukurydza 0,02 ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 5,0 owies 2,0 pszenica, ż yto, pszenżyto, jęczmień 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1 pszenica, żyto, owies, pszenżyto 0,01 pozostałe ziarno zbóż 0,2 jęczmień 0,05 pozostałe ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5517 — Poz. 801 1 2 4

1. CHLORPIRYFOS METYLOWY tiofosforan O–3,5,6–trichloropirydyn–2–ylo–O,O–dimetylu 4

2. CHLORSULFURON 1–(2–chlorofenylosulfonylo)–3–(4–metoksy–6–metylo–1,3,5 –triazyn–2–ylo) mocznik 4

3. CHLORTOLURON 3–(3–chloro–4–metylofenylo)– 1,1–dimetylomocznik 4

4. CYAZOFAMID 4–chloro–2–cyjano–N,N–dimetylo–5–(4–metylofenylo)–1H–imidazo lo–1–sulfonamid 4

5. CYFLUTRYNA mieszanina dwóch par enan–cjomerów: [(1S,3S)–3–(2,2–dichlorowin– ylo)–2,2– dimetylocyklopropanokarboksylan (R)– α –cyjano–4–flu oro–3–fenoksybenzylu + (1R,3R)–3–(2,2–dichlorowinylo)–2,2– dimety locyklopropanokarboksylan (S)– α – cyjano–4–fluoro–3– fenoksybenzylu] i [(1S,3R)–3–(2,2–dimetylocyklopropanokarboksylan (R)– α –cyjano– 4–flu oro–3–fenoksybenzylu + (1R,3S)–3– (2,2–dichlorowinylo)–2,2–dimetylo cyklopropanokarboksylan (S)– α –cyjano–4–fluoro– 3–fenoksybenzylu] (w stosunku ok. 1:2) 4

6. CYHALOFOP BUTYLOWY (suma cyhalofopu butylowego i jego wolnych kwasów ) kwas (R)–2–[4–(4–cyjano–2–fluorofenoksy)fenoksy] propionowy 4

7. CYHALOTRYNA (Z)–(1RS,3RS)–3–(2–chloro–3,3,3–trifluoropropenylo)–2,2–dimetylocy klopropanokarbo–ksylan–(RS)–α–cyjano–3–fenoksybenzylu 4

8. CYHEKSATYNA (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) wodorotlenek tricykloheksylocyny 4

9. CYJANAZYNA 2–(4–chloro–6–etyloamino––1,3,5–triazyn–2–yloamino)–2– metylopro pionitryl 50. CYKLANILID kwas 1–(2,4–dichlorofenylo)–karbamoilocyklopropanokarboksylowy 5

1. CYNIDON ETYLOWY (suma cynidonu etylowego i jego izomery E) (Z)–etylo 2–chloro–3–[2–chloro–5–(cyclohekso–1–en– 1, 2–dikarboksy mido)fenylo]akrylan 5

2. CYPERMETRYNA (suma izomerów cypermetryny) (1RS,3RS)–(1RS,3RS)–2,2– dimety lo–3–(2–metylopropen–1–ylo) cyklopropanokarboksylan/RS/–α–cyja no–3–fenoksybenzylu 5

3. CYPROKONAZOL (2RS,3RS,2SR,3SR)–2–(4–chlo–rofenylo)–3–cyklopropylo–1–(1H–1,2,4–tria zol–1–ylo)butan–2–ol 5

4. CYROMAZYNA cyklopropylo–1,3,5–triazino–2,4,6–tramina 5

5. 2,4–DB kwas 4–(2,4–dichlorofenoksy) butanowy 0,05 ryż 0,1N ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 kukurydza 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 jęczmień 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,2 jęczmień, owies 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5518 — Poz. 801 1 2 5

6. 2,4–D kwas 2,4–dichlorofenoksy octowy 5

7. DAMINOZYD kwas N,N–dimetyloaminobursztynoamowy 5

8. DDT (suma DDT, DDE i DDD) 1,1,1–tetrachloro–2,2–bis(4–chlorofenylo)etan 5

9. DELTAMETRYNA (1R)–cis–3–(2,2–dibromowinylo)–2,2–dimetylocyklopropa–nokarboksy lan (S)–α–cyjano– 3–fenoksybenzylu 60. DIALAT (suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S–2,3–dichloroallilu 6

1. DIAZYNON tiofosforan O,O–dietylo–O– –(2–izopropylo–6–metylopirymidyn–4–ylu) 6

2. DIBROMOETAN (dibromoetan) 6

3. DICHLOFOP METYLOWY (RS)–2–[4–(2,4–dichlorofenoksy)fenoksy]propionian metylu 6

4. DICHLORFOS (DDVP) fosforan 2,2–dichlorowinylodimetylu 6

5. DICHLORPROP kwas (+)–2–(2,4–dichlorofenoksy) propionowy 6

6. DIELDRYNA (łącznie z aldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel–(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)–1,2,3,4,10,10–heksachloro–1,4,4a,5,8, 8a–heksahydro–1,4:5,8–dimetanonaftalenu 6

7. DIFENZOKWAT kation 3,5–difenylo–1,2–dimetylopirazolowy 6

8. DIFLUBENZURON 1–(4–chlorofenylo)–3–(2,6–di–fluorobenzoilo)mocznik 6

9. DIFLUFENIKAN 2’,4’–difluoro–2–(3–trifluorometylofenoksy)nikotynoiloanilid 70. DIKAMBA kwas 3,6–dichloro–2–metoksybenzoesowy 7

1. DIKOFOL (suma izomerów p,p’ i o,p’) 2,2,2–trichloro–1,1–bis(4–chlorofenylo)etanol 7

2. DIKWAT dibromek 9,10–dihydro–8a,–10a–diazoniafenantrenowy 7

3. DIMETOAT (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) ditiofosforan O,O–dimetylo–S–metylokarbamoilometylu 0,05N kukurydza 0,2N pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 1,0 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 2,0 ziarno zbóż 0,2N ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 10,0 jęczmień 1,0 kukurydza, proso 2,0 owies 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,3 pszenica, żyto, pszenżyto 0,02 pozostałe ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5519 — Poz. 801 1 2 7

4. DINOTERB 4,6–dinitro–2–tert–butylofenol 7

5. DISULFOTON ditiofosforan O,O–dietylo–S–(2–etylotio)etylu 7

6. DITIOKARBAMINIANY: MANEB, TIURAM, ZINEB, METIRAM, MANKOZEB, PROPINEB (wyrażone jako CS2) 7

7. DNOK 2–metylo–4,6–dinitrofenol 7

8. ENDOSULFAN (suma endosulfanu i siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na endosulfan) S–tlenek 6,7,8,9,10,10–heksa–chloro–1, 5,5a,6,9,9a– heksahydro–6,9– meta no–2,4,3–benzodioksatiepinu 7

9. ENDRYNA rel–(1R,4S,4aS,5S,6S,7R, 8R,8aR)–1,2,3,4,10,10–heksa–chloro–1,4,4a,5,6,7,8,8a–oktahydro–6,7–epok sy–1,4,5, 8–dimetanonaftalen 80. EPTC dipropylotiokarbaminian S–etylu 8

1. ETEFON kwas 2–chloroetylofosfonowy 8

2. ETOFUMESAT (suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3–dihydro–3,3–di metylo–2–oksobenzofuran–5–ilu wyrażone jako etofumesat) metanosulfonian (–)–2–etoksy–2,3–dihydro–3,3–di–metylobenzofuran–5–ylu 8

3. ETOKSYSULFURON 1–(4,6–dimetoksypirimidyn–2–ylo–3–(2–etoksyfenoksysulfonylo) mocz nik 8

4. FAMOKSADON 3–anilino–5–metyl–5–(4–fenoksyfenol)–1,3–oksazolidin–2,4–dion 8

5. FENAMIFOS (suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo–(3–metylo–4–metylotio)fenylu 8

6. FENARYMOL alkohol 2,4’–dichloro–a–(5– pirymidynylo)benzhydrylowy 8

7. FENBUTATYNY TLENEK tlenek bis[tris(2–metylo–2–fenylopropylo)]cyny 8

8. FENOKSAPROP ETYLOWY kwas (RS)–2–[4–(6–chloro–1,3– benzoksazol–2–yloksy)fenoksy] propiono wy 8

9. FENPROPIMORF (+)–cis–4–[3–(4–tert–butylofenylo) –2–metylopropylo]–2,6–di– metylo morfolina 0,05N ziarno zbóż 0,1 pszenica 0,2 jęczmień, sorgo 0,02 pozostałe ziarno zbóż 2,0 jęczmień, owies 1,0 pszenica, żyto 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,1N kukurydza 0,2 pszenica, pszenżyto 0,5 jęczmień, żyto 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,2 jęczmień 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,5 jęczmień, pszenica, pszenica or kisz, owies, żyto, pszenżyto 0,05 pozostałe ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5520 — Poz. 801 1 2 90. FENWALERAT (RS)–2–(4–chlorofenylo)–3–metylomaslan (RS)– α –cyjano– 3–fenoksy benzylu — suma izomerów RR i SS: — suma izomerów RS i SR: 9

1. FENHEKSAMID 2’,3’–dichloro–4’–hydroksy–1–metylocykloheksanokarboksa–nilid 9

2. FENTYNA OCTAN kation trinenylocyny 9

3. FENTYNA WODOROTLENEK kation trinenylocyny 9

4. FLAMPROP IZOPROPYLOWY D,L–N–benzoilo–N–(3–chloro–4–fluoroalaninian izopropylu) 9

5. FLORASULAM 2’,6’,8–trifluoro–5–metoksy [1,2,4]triazolo[1,5–c] pyrimidin–2–sulfona nilid 9

6. FLUCYTRYNAT (suma izomerów wyrażona jako flucytrynat) (RS)–α–cyjano–3–fenoksybenzylo (S)–2–(4–difluoro–metoksyfenylo) maślan 9

7. FLUMOKSAZIN N–(7–fluoro–3,4–dihydro–3–okso–4–prop–2–ynylo–2H–1,4–benzo–ksa zino–6–il)cykloheksa–1–ene–1,2–dikarboksamid 9

8. FLUOROCHLORIDON 3–chloro–4–(chlorometylo)–1––[3–tri fluorometylo)fenylo]–2–pyrolidon 9

9. FLUPYRSULFURON METYLOWY kwas 2–(4,6–dimetoksypirimidyn–2–ilokarbamoilosulfamoilo)–6–triflu orometylonikotynowy 100. FLURENOL kwas 9–hydroksyfluoreno–9–karboksylowy 10

1. FLUROKSYPYR (włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) kwas 4–amino–3,5–dichloro–6–fluoro–2–pirydyloksyoctowy 10

1. FLUSILAZOL bis(4–fluorofenylo)(metylo) (1H–1,2,4–triazol–1–ylometylo) –silan 10

2. FLUTRIAFOL (RS)–2,4’–difluoro–a–(1H–1,2,4–triazol–1–ylometylo) benzhydrol 10

3. FORAMSULFORON 1–(4,6–dimetoksypirimidyn–2–ilo)–3–(2–dimetoksykarbamoilo–5–for mamidofenylosulfonylo) mocznik 10

4. FORAT ditiofosforan O,O–dietylo–S–etylotiometylu 0,2 jęczmień, owies 0,05 żyto, pszenżyto, pszenica 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,05 jęczmień, owies 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,2N ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,1 jęczmień, owies, żyto, pszenży to, pszenica 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,5N ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5521 — Poz. 801 1 2 10

5. FORMOTION ditiofosforan S–(N–formylo–N– metylokarbomoilo) metylo–O,O–dimetylu 10

6. FOSFAMIDON fosforan (2–chloro–2–dietylo–karbamoilo–1–metylo)winylodimetylu 10

7. FURATIOKARB N,N’–dimetylo–N,N–tiodikarb–aminian butylo–2,3–dihydro–2, 2–dime tylobenzofuran–7–ylu 10

8. GLIFOSAT N–(fosfonometylo)glicyna 10

9. α–HCH α–heksachlorocykloheksan (wyrażone jako suma izomerów α– i ß–) 1

10. ß–HCH ß–heksachlorocykloheksan (wyrażone jako suma izomerów α– i ß–) 11

1. γ–HCH γ–heksachlorocykloheksan (patrz lindan) 11

2. HEKSACHLOROBENZEN (HCB) heksachlorobenzen 11

3. HEKSAKONAZOL (RS)–2–(2,4–dichlorofrnylo)–1–(1,2,4–triazol–1–ylo)heksan–2–ol 11

4. HEPTACHLOR (suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8–heptachloro–3a, 4,7,7a–tetrahydro–4,7–meta–noinden 11

5. IMAZABETABENZ produkt reakcji zaw. kwas (±)–6–(4–izopropylo–4–metylo–5–okso–2–imi dazolin–2–ilo)–m–toluilowy i kwas (±)–2–(4–izopropylo–4–metylo–5–okso– –2–imidazolin–2–9

1. ylo)–p–toluilowy 11

6. IMAZALIL 1–(b–allioksy–2,4–dichlorofen–yloetylo)–imidazol 11

7. IMAZAMOKS kwas (RS)–2–(4–izopropylo–4–metylo–5–okso–2–imidazolin–2–ylo)–5–me toksymetylonikotynowy 11

8. IPRODION 3–(3,5–dichlorofenylo)–N–izo–propylo–2,4–dioksoimidazoli–dyno–1–kar boksyamid 11

9. IPROWALIKARB izopropylo 2–metyl–1–[(1–p–tolyletyl)karbamoilo]–(S)–propylokarbaminian 1

20. IZOKSABEN N–[3–(1–etylo–1–metylopropy–lo) izoksazol–5–ilo]–2,6–dime–toksyben zamid 12

1. IZOPROTURON 3–(4–izopropylofenylo)–1,1–dimetylomocznik 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 5,0 pszenica, żyto, pszenżyto 20,0 jęczmień, owies, sorgo 0,1 pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,1 jęczmień, pszenica 0,02 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 3,0 ryż 1,0 jęczmień 0,5 pszenica 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5522 — Poz. 801 1 2 12

2. KARBARYL metylokarbaminian 1–naftylu 12

3. KARBENDAZYM (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako kar bendazym) benzimidazol–2–ilokarbaminian metylu 12

4. KARBOFURAN (suma karbofuranu, 3–hydroksykarbofuranu i 3–ketokarbofuranu wyra żona jako karbofuran) metylokarbaminian 2,3–di– hydro–2,2–dimetylobenzofuran–7–ylu 12

5. KARBOKSYNA 5,6–dihydro–2–metylo–1,4–o–ksatiino–3–karboksyanilid 12

6. KARBOSULFAN (suma karbosulfanu, karbofu–ranu, 3–hydroksykarbofuranu i 3–keto karbofuranu) 2,3–dihydro–2,2–dimetylo–7– benzofuranylo [(dibutylo amino)tio]metylokarbaminian 12

7. KLOFENTEZYNA (suma wszystkich związkow zawierających cząsteczkę 2–chlorobenzo ilu wyrażona jako klofentezyna) 3,6–bis(2–chlorofenylo)–1,2,3,4,5–tetrazyna 12

8. KREZOKSYM METYLOWY (E)–2–metoksyimino–(2–o–toli–loksymetylofenylo)octan metylu 12

9. KWINTOCEN (suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) pentachloronitrobenzen 130. LINDAN (γ–HCH) γ–heksachlorocykloheksan 13

1. LINURON 3–(3,4–dichlorofenylo)–1–metoksy–1–metylomocznik 13

2. MANEB (patrz ditiokarbaminiany) 13

3. MANKOZEB (patrz ditiokarbaminiany) 13

4. MALATION ditiofosforan S–1,2–bis(etoksy–karbonylo)etylo–O,O–di–metylu 13

5. MCPA kwas (4–chloro–2–metylofeno–ksy)octowy 13

6. MEKARBAM ditiofosforan S–(N–etoksykar–bonylo–N–metylokarbamoilo) mety lo–O,O–dietylu 13

7. MEKOPROP kwas (+–)–2–(4–chloro–2–me–tylofenoksy)propionowy 13

8. MERKAPTODIMETUR (suma merkaptodimeturu, sulfonu i sulfotlenku wyrażona jako mer kaptodimetur) metylokarbaminian 3,5–dime–tylo–4–metylotiofenylu 1,0 ryż 0,5 pozostałe ziarna zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,2N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 8,0 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,1N kukurydza Dziennik Ustaw Nr 85 — 5523 — Poz. 801 1 2 13

9. METABENZOTIAZURON 1–(2–benzotiazolilo)–1,3–dimetylomocznik 140. METALAKSYL (+–)–N–(2–metoksyacetylo)–N–(2,6–ksylilo)–DL–alaninian metylu 14

1. METALAKSYL M (+–)–N–(2–metoksyacetylo)–N–(2,6–ksylilo)–DL–alaninian metylu 14

2. METAMIDOFOS amidotiofosforan O,S–dimetylu 14

3. METAKRIFOS fosforan (E)–O–2–metoksy–karbonyloprop–1–enylo O,O–dimetylo 14

4. METOKSYCHLOR (DMDT) 1,1,1–trichloro–2,2–bis(4–metoksyfenylo)etan 14

5. METOKSURON 3–(3–chloro–4–metoksyfenylo)–1–dimetylomocznik 14

6. METOMYL (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) S–metylo–N–(metylokarbamoiloksy)tioacetamid 14

7. METSULFURON METYLOWY kwas 2–[3–(4–metoksy–6–metylo–1,3,5–triazyn–2–ylo)ureidosulfon–ilo)ben zoesowy 14

8. METYDATION ditiofosforan S–(2,3–dihydro–5–metoksy–2–okso–1,3,4–tia–diazol–3–ylo) metylo–O,O–di–metylu 14

9. MONOLINURON 3–(4–chlorofenylo)–1–metoksymetylomocznik 150. MYCHLOBUTANIL (alfa–(3–hydroksybutylo)–alfa–(4–chlorofenylo)–1H–1,2,4–triazol–1–pro panonitryl (RH9090) wyrażony jako mychlobutanil) 2–(4–chlorofenylo)–2–(1H–1,2,4–triazol–1–ilomety–lo) heksylokarbonitryl 15

1. NUARYMOL alkohol (+)–2–chloro–4’–fluoro–α–(pirymidyn–5–ilo) benzyhydrolo wy 15

2. OKSADIARGIL 5–tetra–butylo–3–[2,4–dichloro–5–(prop–2–ynyloksy) fenylo]3H–1,3,4–oksa diazol–2–on 15

3. OKSASULFURON 2–[3–(4,6–dimetylopirymidyn–2–ylo)–ureidosulfonylo]benzoesan okse tan–3–ylu 15

4. OKSYDEMETON METYLOWY (suma oksydemetonu metylowego i S–metylosulfonu demetonu wyra żona jako oksydemton metylowy) tiofosforan S–(2–etylosulfinylo) etylo–O,O–dimetylu 15

5. PARATION tiofosforan O,O–dimetylo–O–4– nitrofenylu 0,1N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,01 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1 jęczmień, owies 0,02 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5524 — Poz. 801 1 2 15

6. PARATION METYLOWY (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona ja ko paration metylowy) tiofosforan O,O–dimetylo–O–4–nitrofenylu 15

7. PENDIMETALIN N–(1–etylopropylo)–3,4–dime–tylo–2,6–dinitrobenzenoamina 15

8. PENKONAZOL (RS)–1–[2–(2,4–dichlorofenylo) pentylo]–1H–1,2,4–triazol 15

9. PERMETRYNA (suma izomerów permetryny): (1RS,3RS)–(1RS,3SR)–3–(2,2–dichlorowinylo)–2–dimetylo–cyklopropa nokarboksylan 3–fenoksybenzylu 160. PIKOLINAFEN (RS)–1–[2–(2,4–dichlorofenylo) pentylo]–1H–1,2,4–triazol 16

1. PIRYDAT (suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6–chloro–4–hydrok sy–3–fenylopyridazyny) oraz hydrolizowanych konjugatów CL 9673 wy rażone jako piridat) tiokarbaminian S–oktylo–6–chloro–3–fenylopirydazyn–4–ylu 16

2. PIRYMIFOS METYLOWY dimetylotiofosforan O–2–diety–loamino–6–metylo–4–pirymi–dynylu 16

3. PIRYMIKARB (suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimetyloform–amidopiry mikarbu) dimetylotiokarbaminian 2–dimetylopirymidyn–4–ylu 16

4. PROCHLORAZ (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trójfenolową wyrażona jako prochloraz) N–propylo–N–[2–(2,4,6–tri–chlo rofenoksy)]etyloimidazolo-1–karboksyamid 16

5. PROCIMIDON (suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5–di chloroaniliny wyrażona jako 3,5–dichloro anilina) N–(3,5–dichlorofenylo)–1,2– dimetylo–1,2–cyklopropano–dikarboksy imid 16

6. PROFAM karbanilan izopropylu 16

7. PROFENOFOS tiofosforan O–(4–bromo–2–chlorofenylo)–O–etylo–S–propylu 16

8. PROHEKSADION (proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion) kwas 3,5–diokso–4–propionylocykloheksakarboksylowy 16

9. PROPIKONAZOL (RS)–1–[2–(2,4–dichlorofenylo)–4–propylo–1,3–dioksolan–2–ilomety lo]–1H–1,2,4–triazol 170. PROPINEB (patrz ditiokarbaminiany) 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 5,0 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 1,0 owies, jęczmień, ryż 0,5 pszenżyto, pszenica, żyto 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,2 pszenica, jęczmień 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5525 — Poz. 801 1 2 17

1. PROPOKSUR metylokarbaminian 2–izopro–poksyfenylu 17

2. PROPYZAMID 3,5–dichloro–N–(1,1–dimetylo–propynylo) benzamid 17

3. PROSULFURON 1–(4–metoksy–6–metylo–1,3,5–triazino–2–il)–3–[2–(3,3,3–tri–fluoropro pylo)fenylosulfonylo] mocznik 17

4. PYRAZOFOS dietyloditiofosforan O–6–eto–ksykarbonylo–5–metylopipira–zolo[1,5–a]pi rymidin–2–ylu 17

5. PYMETROZYNA (E)–4,5–dihydro–6–metylo–4–(3–piridylometyleneamino)–1,2,4–trazi no–3(2H)–on 17

6. PYRAFLUFEN ETYLOWY kwas 2–chloro–5–(4–chloro–5–difluorometoksy–1–metylopyrazol –3–ylo)–4–fluorofenoksyoctowy 17

7. RESMETRYNA (włączając inne mieszaniny izomerów) (suma izomerów) (1RS)–cis,trans–2,2–dimetylo–3–(2–metylopropen–1–ylo)cyklo–propa nokarboksylan (5–benzylo–3–furylo)metylu 17

8. SPIROKSAMINA (RS)–8–tert–butylo–1,4–dioksapiro[4.5]dec–2–ilometylo(etylo)– propyloamina 17

9. SULFOSULFURON 1–(4,6–dimetoksypirimidin–2–ilo)–3–(2–etylosulfonyloimidazol [1,2–a]pi ridin–3–ylosulfonylo) mocznik 180. SYMAZYNA 2–chloro–4,6–bis(etyloamino)–1,3,5–triazyna 18

1. TEBUKONAZOL (RS)–1–(4–chlorofenylo)–4,4–dimetylo– 3–(1H–1,2,4–triazol–1–ylometylo) pentan–3–ol 18

2. TECHNAZEN 2,3,5,6–tetrachloronitrobenzen 18

3. TERBUFOS dietyloditiofosforan S–tert–butylotiometylu 18

4. TERBUTRYNA 2–tert–butyloamino–4–etyloamino–6–metylotio–1,3,5–triazyna 18

5. TETRAKONAZOL eter (±)–2–(2,4–dichlorofeny–lo)–3–(1H–1,2,4–triazol–1–ylo)propylo–1,1, 2,2–tetrafluoroetylu 18

6. TIABENDAZOL (suma tiabendazolu i 5–hydroksytiabendazolu) 2–(tiazol–4–ylo)benzimidazol 0,05 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,3 jęczmień, owies 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,2N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Dziennik Ustaw Nr 85 — 5526 — Poz. 801 1 2 18

7. TIFENSULFURON kwas 3–(4–metoksy–6–metylo–1,3,5–triazyn–2–ylo–karbamoilosulfoamo ilo)tiofeno–2–karboksylowy 18

8. TIODIKARB (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) 3,7,9,13–tetrametylo–5,11–di–oksa–2,8,14–tritia–4,7,9,12–tetra–azapen tadeka–3,12–dieno–6,10–dion 18

9. TIOFANAT METYLOWY (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) O–fenylenobis[4,4’–(3–tioallo–fanian)]dimetylu 190. TIURAM (patrz ditiokarbaminiany) 19

1. TRIADIMEFON (suma triadimefonu i triadi–menolu) 1–(4–chlorofenoksy)–3,3–dimety lo–1– (1,2,4–triazol–1–ylo) butan–2–on 19

2. TRIADIMENOL (suma triadimenolu i triadimefonu) 1–(4–chlorofenoksy)–3,3–dimetylo–1–(1,2,4–triazol–1–ylo–2––2–butanol 19

3. TRIALAT (suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S–2,3,3–trichloroallilu 19

4. TRIAZOFOS tiofosforan O,O–dietylo–O–1– fenylo–1H–1,2,4–triazol–3–ylu 19

5. TRIDEMORF mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14 4–alkilo–2,6–dimetylomorfoliny 19

6. TRIBENURON METYLOWY kwas 2–[4–metoksy–6–metylo–1,3,5–triazino–2–ilo(metylo) karbamoilo sulfamoilo] benzoesowy 19

7. TRIDEMORF 4–alkilo–2,6–dimetylomorfolina 19

8. TRICHLORFON 2,2,2–trichloro–1–hydroksyetylofosfonian–dimetylu 19

9. TRIFORYNA 1,4–bis(2,2,2–trichloro–1–for–mamidoetylo)piperazyna 200. WINKLOZOLINA (suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5–dichloroaniliny wyrażona jako 3,5–dichloroani lina) 3–(3,5–dichlorofenylo)–5–me–tylo–5– winylooksazolidyno–2, 4–dion 20

1. ZINEB (patrz ditiokarbaminiany) 0,05N ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,2 pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto 0,1 pozostałe ziarno zbóż 0,2 pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto 0,1 pozostałe ziarno zbóż 0,1N ziarno zbóż 0,02 ziarno zbóż 0,2 pszenica, owies 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05N ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,1 ziarno zbóż 0,1 pszenica, żyto, pszenżyto, jęcz mień, owies 0,05 pozostałe ziarno zbóż 0,05 ziarno zbóż Objaśnienia: Ziarno zbóż: gryka, jęczmień, kukurydza, owies, proso, pszenica, pszenżyto, ryż, sorgo, żyto, inne zboża. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5527 — Poz. 801 Część B Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości niektórych chemicznych środków ochrony roślin stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) 1 2

1. BROMEK METYLU (w przeliczeniu na bromek metylu) 0,1 ziarno zbóż

2. DWUSIARCZEK W¢GLA 0,1 ziarno zbóż

3. CZTEROCHLOREK W¢GLA 0,1 ziarno zbóż

4. CYJANOWODÓR (cyjanowodór i inne cyjanki wyrażone jako cyjanowodór) 15 ziarno zbóż

5. FOSFOROWODÓR (fosforowodór i inne fosforki wyrażone jako fosforowodór) 0,1 ziarno zbóż Uwagi: Poziomy pozostałości środków chemicznych stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż mogą być przekroczone w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, pod warunkiem, że produkty te nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia oraz że istnieją odpowiednie gwarancje, że produkty te nie zostaną przeznaczone do konsumpcji lub produkcji innych środków spożywczych do czasu, gdy pozostałości te nie będą przekraczały najwyższych dopuszczalnych poziomów. Objaśnienia: Ziarno zbóż: gryka, jęczmień, kukurydza, owies, proso, pszenica, pszenżyto, ryż, sorgo, żyto, inne zboża. Załącznik nr 3 NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTA¸OÂCI CHEMICZNYCH ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, KTÓRE MOGÑ ZNAJDOWAå SI¢ W ÂRODKACH SPO˚YWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZ¢CEGO LUB NA ICH POWIERZCHNI Część A Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin mających powinowactwo do tłuszczu w lub na środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) tłuszcz zawarty w mięsie i produktach mięsnych mleko i produkty mleczne jaja bez skorup 1 2 3 4

1. 1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylo fenylo-)etan

2. ABAMEKTYNA (suma avermekcyny B1a, avermekcyny B1b i izome ry delta-8,9 avermekcyny B1a) mieszanina w stosunku 4:1: ( 1 0 E , 1 4 E , 1 6 E , 2 2 Z ) – ( 1 R , 4 S , 5 ’ S , 6 S , 6 ’ R , 8 R , 12S,13S,20R,21R,24S)-6’[(s)-sec-butylo]-21,24-dihy 0,01 0,02 wątroba cielęca 0,01 pozostałe produkty 0,01 0,005 0,01 0,01 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5528 — Poz. 801 1 2 3 4 droksy-5’,11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksa tetracyklo-[15.6.1.14,

8. 020,24]pentakoza-10,14,16,22 -tetraen-6-spiro-2’(5’,6’-dihydro -2’H-piran)-12-yl 2,6 -dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabi no-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-he -ksopiranozylu (i) z (10E,14E,16 E,22Z)-(1R,4S ,5’S,6S,6’R,8R, 12S,13S,20R, 21R,24S)-21,24-dihydroksy-6’-izopropylo-5’,11,13, 22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo -[15.6.1.14,

8. 020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spi ro-2’(5’,6’-dihydro -2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O -(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozy lo)-3-O-metylo- α-L-arabino-heksopiranozydem (ii)

3. ALDRYNA (łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R, 8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa chloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetano naftalenu

4. ARAMIT 2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-hloroetylo siar czan

5. AZYNOFOS ETYLOWY ditiofosforan O,O-dietylo-S -(3,4-dihydro-4-oksobenzo[d] -1,2,3-triazyn-3-ylo) metylu

6. BARBAN (wyrażony jako 3-chloroanilina) 3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

7. BIFENTRYNA (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-eny lo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan2-metylo bifenyl-3-ylometylu

8. BITERTANOL 1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1 -ilo)butan-2-ol

9. BROMOPROPYLAT 4,4’-dibromobenzylan izopropylu

10. CHLOROBENZYD sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy 1

1. CHLOROBENZYLAT 4,4’-dichlorobenzilan etylu 1

2. CHLOROFENSON 4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu 1

3. CHLOROKSURON 3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]- -1,1-dimetylo-mocznik 1

4. CHLORDAN 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7 -metanoidan 1

5. CHLORPIRYFOS tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ilo-O,O-dietylu 0,2 0,01 0,05 0,05 0,1 tłuszcz cielęcy 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 drób 0,006 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,002 0,01 0,02 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,005 0,01 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5529 — Poz. 801 1 2 3 4 1

6. CHLORPIRYFOS METYLOWY tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dimetylu 1

7. CYFLUTRYNA mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3 -(2,2-dichlorowin-ylo)-2,2-dimetylocyklopropano karboksylan (R)- α -cy-jano-4-fluoro-3-fenoksybenzy lu + (1R,3R)-3-(2,2-di-chlorowinylo)-2,2- dimetylocy klopropanokarboksylan (S)- α -cyjano-4-fluoro-3- fe noksy-benzylu] i [(1S,3R) -3-(2,2-dimetylocyklopro panokarboksylan (R)- α- cyjano-4-fluoro-3-fenoksy benzylu + (1R,3S)- 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dime tylo cyklopropanokarboksylan (S)- α -cyjano- 4-fluoro -3-fenoksy benzylu] (w stosunku ok. 1:2) 1

8. CYHALOTRYNA (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo) -2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan-(RS)-α-cy jano-3-fenoksybenzylu 1

9. CYKLANILID kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)-karbamoilocyklopropano karboksylowy

20. CYPERMETRYNA (suma izomerów cypermetryny) (1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2- dimetylo-3-(2-metylopro pen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan /RS/- α -cyjano -3-fenoksy-benzylu 2

1. DDT (suma DDT, DDE i DDD) 1,1,1-tetrachloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan 2

2. DELTAMETRYNA (1R)-cis-3-(2,2-dibromowi-nylo)-2,2-dimetylocyklo propanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu 2

3. DIAZYNON tiofosforan O,O-dietylo-O- (2-izo propylo-6-metylo pirymidyn-4-ylu) 2

4. DIELDRYNA (łącznie z aldryną w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8Ar)-1,2,3,4,10,10-heksa chloro-1,4,4a,5,8,8a-heksa-hydro-1,4:5,8-dimetano naftalenu 2

5. DIKOFOL 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol 2

6. DISULFOTON ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu 2

7. ENDOSULFAN (suma endosulfanu i siarczanu endosulfanu w prze liczeniu na endosulfan) S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-hek sahydro-6,9-metano-2,4, 3-benzodioksatiepinu 0,05 0,05 0,5 z wyjątkiem drobiu 0,02 drób 0,01 0,05 drób 0,2 pozostałe produkty 1,0 0,05 drób 0,5 pozostałe produkty 0,01 0,2 0,5 cielęcina, baranina, mię so kozie 0,1 drób 0,05 pozostałe produkty 0,02 0,1 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,04 0,01 0,006 0,02 0,02 0,004 0,01 0,02 0,02 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,02 0,05 0,02 0,1 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5530 — Poz. 801 1 2 3 4 2

8. ENDRYNA rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-hek sachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5, 8-dimetanonaftalen 2

9. FENBUTATYNY TLENEK tlenek bis[tris(2-metylo-2- fenylopropylo)cyny] 30. FENTYNA (suma trójfenylocyny, octanu, chlorku i wodorotlen ku trifenylocyny wyrażona jako wodorotlenek trife nylocyny) kation trifenylocynowy 3

1. FENWALERAT (RS)-2-(4-chlorofenylo)-3 metylomaslan (RS)- α cyjano- 3-fenoksybenzylu — suma izomerów RR i SS: — suma izomerów RR i SR: 3

2. FLUCYTRYNAT (suma izomerów wyrażona jako flucytrynat) (RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzy-lo(S)-2-(4-difluoro metoksyfenylo)maślan 3

3. α-HCH α-heksachlorocykloheksan 3

4. β-HCH β-heksachlorocykloheksan 3

5. γ-HCH (patrz lindan) 3

6. HEKSACHLOROBENZEN (HCB) heksachlorobenzen 3

7. HEPTACHLOR (suma heptachloru i epoksy- du heptachloru wyra żona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7 -metanoinden 3

8. KARBARYL metylokarbaminian 1-naftylu 3

9. KREZOKSYM METYLOWY (E)-2-metoksyimino-(2-o-toli-loksymetylofenylo)octan metylu 40. KWINTOCEN (suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona ja ko kwintocen) pentachloronitrobenzen 4

1. LINDAN (γ-HCH) γ-heksachlorocykloheksan 4

2. METAKRIFOS (E)-O-2-metoksykarbonylo prop-1-enylo O,O-dimetylo fosforotioat 0,05 0,05 0,05 0,02 mięso drobiowe 0,2 pozostałe produkty 0,02 mięso drobiowe 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,2 0,1 0,2N 0,2 0,5N drób 0,2N pozostałe produkty 0,02 mięso, wątroby, tłuszcz 0,05 nerki 0,01 0,7 mięso drobiowe 0,02 pozostałe produkty 0,01 0,001 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,004 0,003 0,01N 0,004 0,1N 0,05 0,01 0,001 0,01 0,005 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02N 0,02 0,5N 0,02 0,01 0,1 0,01 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5531 — Poz. 801 1 2 3 4 4

3. METOKSYCHLOR (DMDT 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan 4

4. METYDATION ditiofosforan S-(2,3-dihydro- 5-meto ksy-2-okso -1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylo-O,O-di-metylu 4

5. PARATION tiofosforan O,O-dimetylo-O-4- nitrofenylu 4

6. PENDIMETALINA N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenze noamina 4

7. PENKONAZOL (RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-1H-1,2,4-tria zol 4

8. PERMETRYNA (suma izomerów permetryny): (1RS,3RS)-(1RS,3SR) -3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylocyklopropanokar boksylan 3-fenoksybenzylu 4

9. PIRYMIFOS METYLOWY dimetylotiofosforan O-2-di-etyloamino-6-metylo-4-pi -rymidynylu 50. PROCHLORAZ (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierają cych cząsteczkę 2,4,6 trójfenolową wyrażona jako na prochloraz) N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)]etyloimida zolo-1- karboksyamid 5

1. PROFENOFOS tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo-S-pro pylu 5

2. PYRAZOFOS dietyloditiofosforan O-6-eto-ksykarbonylo-5-metylo pipira-zolo[1,5-α]pirymidin-2-ylu 5

3. RESMETRYNA (włączając inne mieszaniny izomerów) (suma izomerów) (1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1 -ylo)cyklopropanokarboksylan (5-benzylo -3-fury lo)metylu 5

4. TECHNAZEN 2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen 5

5. TRIAZOFOS tiofosforan O,O-dietylo-O- 1-fenylo-1H-1,2,4-triazol -3-ylu 5

6. TRIDEMORF mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14 4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny 5

7. TRIADIMEFON (suma triadimenolu i tradimefonu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1 -ilo)butan-2-on 0,01 0,02 0,05 0,05 0,05 0,5 0,05 0,2 tłuszcz wołowy 2,0 wątroby wołowe 0,5 nerki wołowe 0,1 pozostałe produkty 0,05 0,02 0,1 0,05 0,02 0,05 0,1 0,01 0,02 0,05 0,05 0,01 0,5 0,05 0,02 0,01 0,02 0,1 0,05 0,02 0,05 0,1 0,01 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 0,02 0,05 0,1 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5532 — Poz. 801 1 2 3 4 5

8. TRIADIMENOL (suma triadimenolu i tradimefonu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1 -ylo-2- butanol 0,1 0,1 0,1 Uwagi: W przypadku produktów spożywczych wieloskładnikowych, dla których nie zostały ustalone najwyższe dopuszczalne pozio my pozostałości środków chemicznych, najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości nie mogą przekraczać ustalonych, biorąc pod uwagę względne stężenia tych składników w żywności wieloskładnikowej. Wskazówki:

1. Mięso i jego przetwory W przypadku środków spożywczych o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu 10 % lub mniej, pozostałości odnoszą się do całej masy środka spożywczego wraz z kością. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanowi jedną dziesiątą wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, ale nie może być mniejszy niż 0,01 mg/kg.

2. Mleko i jego przetwory Mleko: W przypadku oznaczania pozostałości w pełnym mleku krowim jako podstawę do obliczeń należy brać pod uwa gę 4 % wagową zawartość tłuszczu. Produkty mleczne: — przy wagowej zawartości tłuszczu mniej niż 2 % — najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanowi połowę wartości ustalonej dla mleka pełnego, — przy wagowej zawartości tłuszczu 2 % lub więcej – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są 25 razy wyższe od wartości ustalonej dla mleka pełnego.

3. Jaja W przypadku jaj i produktów jajecznych zawierających więcej niż 10 % tłuszczu, najwyższe dopuszczalne pozostałości wy raża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są 10 razy wyższe od najwyż szych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj. Objaśnienia:

1. Mięso i jego przetwory:

1) mięso wołowe, wieprzowe, owiec, kóz, koni, mułów, osłów — świeże, chłodzone, mrożone, suszone, wędzone, solone;

2) jadalne podroby i tłuszcz wołowy, wieprzowy, owiec, kóz, koni, mułów, osłów — świeże, chłodzone, mrożone, suszo ne, wędzone, solone;

3) mięso i jadalne podroby z drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki) — świeże, chłodzone, mrożone;

4) przetwory z mięsa lub podrobów mięsnych;

5) kiełbasy i inne podobne produkty z mięsa, podrobów, krwi, żywność wyprodukowana na bazie tych produktów.

2. Mleko i jego przetwory:

1) mleko i śmietana — świeże, niezagęszczone bez dodatku cukru, zagęszczone z dodatkiem cukru lub innych produktów słodzących;

2) masło, inne tłuszcze i oleje pochodzące z mleka, ser, twaróg.

3. Jaja:

1) jaja ptaków w skorupkach — konserwowane, gotowane;

2) jaja ptaków bez skorup, żółtka jaj — świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, mrożone lub w inny sposób konserwowane. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5533 — Poz. 801 Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) mięso i produkty mięsne mleko i produkty mleczne jaja bez skorup 1 2 3 4

1. ACEFAT acetyloamid O,S-dimetylo-tiofosforowy

2. ACIBENZOLAR-S-METYLOWY kwas-S benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

3. ALDIKARB O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio)pro -pionaldehydu

4. AMITRAZ N-metylo-bis(2,4-ksylilometylo)amina

5. AZOCYKLOTYNA (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylo-cyna

6. AZOKSYSTROBINA metylo (E)-2-{2-[6-(2-cyja-nofenoksy)pirimidyno-4-ylok sy]fenyl}-3-metoksyakrylan

7. BENALAKSYL DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetylo-alani nian metylu

8. BENFURAKARB N-[2,3-dihydro-2,2-dimety-lobenzofurano-7-yloksy karbonylo(metylo)-aminotio]-N-izopropylo-β-alani nian

9. BENOMYL (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) 1-(butylokarbamo ilo)benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

10. BENTAZON (suma bentazonu i jego konjugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksy-bentazonu wyrażone jako bentazon) 2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H) benzo-2,1,3-tia-diazin -4-onu 1

1. CHLORMEKWAT chlorek 2-chloroetylotri-metyloamoniowy 1

2. CHLOROBUFAM (wyrażone jako 3-chloroanilina) 3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu 0,02 0,02 0,01 0,02 drób 0,2 cielęcina 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,5 0,5 0,1 0,05 0,05 wątróbki drobiowe 0,1 nerki cielęce 0,1 wątróbki cielęce 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,02 0,02 0,01 0,05 0,01 0,05 0,05 0,1 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 Część B Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin niemających powinowactwa do tłuszczu w lub na środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego Dziennik Ustaw Nr 85 — 5534 — Poz. 801 1 2 3 4 1

3. CHLOROTALONIL tetrachloroizoftalonitryl 1

4. CYHEKSATYNA (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) wodorotlenek tricykloheksylo-cyny 1

5. CYROMAZYNA cyklopropylo-1,3,5-triazino-2,4,6-tramina 1

6. 2,4-DB kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy) butanowy 1

7. 2,4-D (suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D) kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy 1

8. DAMINOZYD (suma damidozydu i 1,1-di-metylohydrazydu wyra żone jako damidozyd) kwas N,N-dimetyloamino-bursztynoamowy 1

9. DIALAT (suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

20. DICHLORFOS (DDVP) fosforan 2,2-dichlorowinylo-dimetylu 2

1. DIKOFOL 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol 2

2. DINOTERB 4,6-dinitro-2-tert-butylofenol 2

3. DITIOKARBAMINIANY: MANEB, TIURAM, ZINEB, METIRAM, MANKOZEB, PROPINEB (wyrażone jako CS2) 2

4. DNOK 2-metylo-4,6-dinitrofenol 2

5. DIKWAT dibromek 9,10-dihydro-8a,10a- diazoniafenantreno wy 2

6. ETOFUMESAT (suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-yl wy rażone jako etofumesat) metanosulfonian (-)-2-etoksy -2,3-dihydro-3,3-di-mety lo-benzofuran-5-ylu 2

7. ETEFON kwas 2-chloroetylofosfonowy 2

8. FAMOKSADON 3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksy-fenol)-1,3-oksazoli din-2,4-dion 0,01 0,2 cielęcina 0,05 pozostałe produkty 0,05 wszystkie produkty z wyjątkiem baraniny 0,05 mięso 0,1 wątroba, nerki 1,0 wątroby z wyjątkiem drobiowych 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,2 0,05N 1,0 wątroby cielęce, bara nie i kozie 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,01 0,05 0,02 0,01 0,01 0,05 0,2 0,02N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,01 0,05 0,2 0,05 0,01 0,05 0,2 0,05N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5535 — Poz. 801 1 2 3 4 2

9. FENHEKSAMID 2’,3’-dichloro-4’-hydroksy-1-metylocykloheksanokar boksanilid 30. FENAMIFOS (suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyra żona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylo tio)fenylu 3

1. FENARYMOL alkohol 2,4’-dichloro-α-(5- pirymidynylo)benzhydry lowy 3

2. FENPROPIMORF (kwas fenpropimorf karboksylowy wyrażony jako fenpropimorf) (±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo) -2-metylopropylo] -2,6-dimetylomorfolina 3

3. FLUROKSYPYR (włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoc towy 3

4. FORAT ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu 3

5. FURATIOKARB N,N’-dimetylo-N-N-tiodikar-baminian butylo-2,3-di hydro-2,2-di metylobenzofuran-7-ylu 3

6. GLIFOSAT N-(fosfonometylo)glicyna 3

7. IMAZALIL 1-(β-allioksy-2,4-dichloro-fenyloetylo)imidazol 3

8. IPRODION (suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszyst kich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloro aniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina) 3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-dioksoimi dazolidyno-1-karboksyamid 3

9. IZOPROTURON 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik 40. KARBENDAZYM (suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) benzimidazol-2-ilokar baminian metylu 0,05 0,01 0,02 0,3 watroby cielęce, kozie, świńskie, owcze 0,05 nerki cielęce, kozie, świńskie, owcze 0,01 drób, tłuszcz, jadalne podroby 0,02 cielęcina, wieprzowina, baranina, mięso kozie 0,01 pozostałe produkty 0,5 nerki 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,5 0,5N nerki wieprzowe 2,0N nerki cielęce, baranie i kozie 0,1N pozostałe produkty 0,02 0,05 0,05 0,1 0,05 0,005 0,02 0,01 0,05 0,02 0,05 0,1N 0,02 0,05 0,05 0,1 0,05 0,01 0,02 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1N 0,02 0,05 0,05 0,1 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5536 — Poz. 801 1 2 3 4 4

1. KARBOFURAN (suma karbofuranu, 3-hydro-ksykarbofuranu i 3-ke tokar-bofuranu wyrażona jako karbofuran) metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzo fu-ran-7-ylu 4

2. KARBOSULFAN (suma karbosulfanu, karbofuranu, 3-hydroksykarbo furanu i 3-ketokarbofuranu) 2,3-dihydro-2,2-dimety lo-7-benzofuranylo [(dibutyloamino) tio]metylokar baminian 4

3. KLOFENTEZYNA (suma wszystkich związkow zawierających cząstecz kę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna) 3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna 4

4. MANEB (patrz ditiokarbaminiany) 4

5. MANKOZEB (patrz ditiokarbaminiany) 4

6. METALAKSYL (±)-N-(2-metoksyacetylo) N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu 4

7. METAMIDOFOS amidotiofosforan O,S-dimetylu 4

8. METIRAM (patrz ditiokarbaminiany) 4

9. METOMYL (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) S-metylo-N-(metylokarba-moiloksy)tioacetamid 50. MONOLINURON 3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik 5

1. MYCHLOBUTANIL (alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa-(4-chlorofenylo)-1H -1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażony ja ko mychlobutanil) 2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) heksylo-karbonitryl 5

2. OKSASULFURON 2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfony lo]benzoesan oksetan-3-ylu 5

3. OKSYDEMETON METYLOWY (suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfo nu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy) tiofosforan S-(2-etylosulfinylo) etylo-O,O-dimetylu 5

4. PARATION METYLOWY (suma parationu metylowego i paraoksonu metylo wego wyrażona jako paration metylowy) tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu 0,1 0,5 0,1 wątroby cielęce, owcze, kozie 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,01 0,02 0,05 0,01 0,05 0,02 0,02 0,1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02 0,1 0,05 0,02 0,05 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5537 — Poz. 801 1 2 3 4 5

5. PIRYDAT (suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6 -chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydro lizowanych konjugatów CL 9673 wyrażone jako piri dat)tiokarbaminian S-oktylo-6- chloro-3-fenylo-piry dazyn-4-ylu 5

6. PROCYMIDON (suma iprodionu, procymi-donu, winklozoliny i wszyst kich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroani liny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina) N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2- dimetylo-1,2-cyklopropa nodikarboksyimid 5

7. PROFAM karbanilan izopropylu 5

8. PROHEKSADION (proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion) kwas 3,5-diokso-4-propionylo-cykloheksakarboksylo wy 5

9. PROPIKONAZOL (RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-diokso fan-2-ilo-metylo]-1H-1,2,4-triazol 60. PROPINEB (patrz ditiokarbaminiany) 6

1. PROPOKSUR metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu 6

2. PYMETROZYNA (E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-piridylometylene-ami no)-1,2,4-trazino-3(2H)-on 6

3. PROPYZAMID 3,5-dichloro-N-(1,1-dimety-lopropynylo) benzamid 6

4. SPIROKSAMINA (RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksa-piro[4.5]dec-2-ylome tylo(etylo)-propyloamina 6

5. SULFOSULFURON 1-(4,6-dimetoksypirimidin-2-ilo)-3-(2-etylosulfonylo imidazol [1,2-a]piridin-3-ilosulfonylo) mocznik 6

6. TIABENDAZOL (suma tiabendazolu i 5-hydro-ksytiabendazolu) 2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol 6

7. TIODIKARB (suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl) 3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12 -tetraazapentadeka-3,12-dieno-6,10-dion 6

8. TIOFANAT METYLOWY (suma karbendazymu, beno-mylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) O-fenylenobis[4,4’-(3-tioallo-fanian)]dimetylu 0,4 nerki z wyłączeniem dro biu 0,05N 0,05 0,05 0,1 wątroby wołowe 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,01 0,05 tłuszcz, wątroby i nerki 0,02 pozostałe produkty 0,2 wątroby, nerki 0,05 pozostałe produkty 0,05 0,1 0,02 0,1 0,05 0,05N 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02 0,1 0,05 0,05N 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,02 0,05 0,05 0,1 0,02 0,1 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5538 — Poz. 801 Uwagi: W przypadku produktów spożywczych wieloskładnikowych, dla których nie zostały ustalone najwyższe dopuszczalne po ziomy pozostałości środków chemicznych, najwyższe dopuszczalne pozoimy pozostałości nie mogą przekraczać ustalo nych, biorąc pod uwagę względne stężenia tych składników w żywności wieloskładnikowej. Objaśnienia:

1. Mięso i jego przetwory:

1) mięso wołowe, wieprzowe, owiec, kóz, koni, mułów, osłów — świeże, chłodzone, mrożone, suszone, wędzone, solo ne;

2) jadalne podroby i tłuszcz wołowy, wieprzowy, owiec, kóz, koni, mułów, osłów — świeże, chłodzone, mrożone, suszo ne, wędzone, solone;

3) mięso i jadalne podroby z drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki) — świeże, chłodzone, mrożone;

4) przetwory z mięsa lub podrobów mięsnych;

5) kiełbasy i inne podobne produkty z mięsa, podrobów, krwi, żywność wyprodukowana na bazie tych produktów.

2. Mleko i jego przetwory:

1) mleko i śmietana — świeże, niezagęszczone bez dodatku cukru, zagęszczone z dodatkiem cukru lub innych produk tów słodzących;

2) masło, inne tłuszcze i oleje pochodzące z mleka, ser, twaróg.

3. Jaja:

1) jaja ptaków w skorupkach — konserwowane, gotowane;

2) jaja ptaków bez skorup, żółtka jaj — świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, mrożone lub w inny sposób konserwowane. 1 2 3 4 6

9. TIURAM (patrz ditiokarbaminiany) 70. TRICHLORFON 2,2,2-trichloro-1-hydroksy-etylofosfoniandimetylu 7

1. TRIFORYNA 1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-for-mamidoetylo)piperazyna 7

2. WINKLOZOLINA (suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszyst kich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroani liny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina) 3-(3,5-dichloro fenylo)-5-metylo-5- winylooksazolidyno-2,4-dion 7

3. ZINEB (patrz ditiokarbaminiany) 0,1N 0,05 0,05 0,05N 0,05 0,05 0,05 0,05 Załącznik nr 4 NAJWY˚SZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTA¸OÂCI CHEMICZNYCH ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN W ÂRODKACH SPO˚YWCZYCH PRZEZNACZONYCH DLA NIEMOWLÑT I MA¸YCH DZIECI Podane poniżej najwyższe dopuszczalne poziomy po zostałości chemicznych środków ochrony roślin odno szą się do żywności gotowej do spożycia lub przy gotowanej zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie. Przetworzone zbożowe środki spożywcze oraz żyw ność dla niemowląt i małych dzieci nie mogą zawierać pozostałości poszczególnych chemicznych środków ochrony roślin powyżej 0,01 mg/kg produktu z wyjąt kiem pozostałości chemicznych środków ochrony ro ślin, o których mowa w tabeli 1 i 2. Dziennik Ustaw Nr 85 — 5539 — Poz. 801 Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) 1 2

1. DEMETON O-(S)METYLOWY (suma sulfotlenku i sulfonu metylodemetonu wyrażo na jako metylodemeton S) tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu 0,006

2. ETOPROFOS fosforoditian S,S-dipropylu O-etylu 0,008

3. FIPRONIL (suma fipronilu i disulfinylu fipronylu wyrażona jako fipronil) (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo) -trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl 0,004

4. KADUSAFOS fosforoditian S,S-di-sec-butylu O-etylu 0,006

5. PROPINEB/PROPYLENOTIOMOCZNIK (suma propinebu i propylenotiomocznika) (związek z grupy ditiokarbaminianów) 0,006 Tabela

1. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin i ich metaboli tów w przetworzonych produktach zbożowych i żywności dla niemowląt i małych dzieci. Tabela

2. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie mogą być stosowane w uprawach surowców przeznaczonych do wyrobu przetworzonych produktów zbo żowych i żywności dla niemowląt i małych dzieci. Nazwa chemicznego środka ochrony roślin Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu)

1. ALDRYNA I DIELDRYNA (w przeliczeniu na dieldrynę) 95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahy dro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu 1 2 0,003

2. DISULFOTON (suma disulfotonu i sulfotlenku wyrażona jako disulfoton) ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu 0,003

3. ENDRYNA rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-okta hydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen 0,003

4. FENSULFOTION (suma fensulfotionu, jego tlenowych i sulfonowych analogów wyrażona jako fensulfotion) tiofosforan O,O-dietylo-O-4-metylosulfinylofenylu 0,003

5. FENTYNA (wyrażona jako kation trifenylocynowy) kation trifenylocynowy 0,003 Dziennik Ustaw Nr 85 — 5540 — Poz. 801

6. HALOKSYFOP (suma haloksyfopu, jego soli i estrów, włączając koniugaty wyrażona jako halok syfop) kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenoksy] propionowy 1 2 0,003

7. HEPTACHLOR (suma heptachloru i trans-epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden 0,003

8. HEKSACHLOROBENZEN (HCB — heksachlorobenzen) 0,003

9. NITROFEN eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy 0,003

10. OMETOAT tiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-karbamoilo-metylu 0,003 1

1. TERBUFOS (suma terbufosu, jego sulfotlenków i sulfonów wyrażona jako terbufos) dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu 0,003

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-27
Data wydania: 2004-04-16
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2007-07-19
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 85 poz. 801