Dz.U. 2004 nr 89 poz. 859

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 129

9) za rządza się, co następuje:

§1.

1. Ze względu na sposób zamykania wyróżnia się następujące rodzaje opakowań materiału siewnego:

1) samozamykające się;

2) zszywane;

3) zaklejane;

4) hermetyczne;

5) zawiązywane.

2. Opakowania, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1, 3, 4 — zabezpiecza się przez nalepianie ety kiety samoprzylepnej;

2) pkt 2 — zabezpiecza się przez przeszycie etykiety szwem zamykającym opakowanie;

3) pkt 5 — zabezpiecza się przez plombowanie plom bą stosowną do etykiety.

§2. Materiał siewny kategorii elitarny oraz wszyst kie kategorie materiału siewnego ziemniaka pakuje się w nowe worki albo w czyste i zdezynfekowane skrzy niopalety lub kontenery.

§3. Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:

1) posiadać wytrzymałość odpowiednią do masy za pakowanego materiału siewnego;

2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej z wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami;

3) zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami — w przypadku materiału siewnego zaprawionego;

4) chronić otoczkę materiału siewnego — w przypad ku materiału siewnego otoczkowanego.

§4.

1. Opakowanie materiału siewnego zabezpie cza się w sposób uniemożliwiający otwarcie bez uszkodzenia tego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, mo że być plomba, etykieta samoprzylepna lub etykieta przeszyta.

§5. Etykietowaniu podlegają wszystkie rodzaje opakowań materiału siewnego, a także następujące jednostki materiału szkółkarskiego oraz rozmnożenio wego winorośli:

1) pojedyncze rośliny lub ich części;

2) wiązki;

3) pojemniki wielokomorowe;

4) kartony;

5) worki;

6) palety.

§6. Etykietę na opakowaniu materiału siewnego umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Etykieta nie może być powtórnie użyta.

§7. Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego okre śla załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§8.

1. Informacje na etykietach umieszcza się przy użyciu techniki drukarskiej lub innej o podobnym cha rakterze, zapewniającej trwałość zapisów.

2. W przypadku materiału siewnego zrazów drzew i krzewów owocowych informacje dotyczące nazwy gatunku, nazwy odmiany, statusu zdrowotności albo stopnia kwalifikacji, ilości, wieku oraz formy materiału Dziennik Ustaw Nr 89 — 5847 — Poz. 859 859 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania2) ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

5) dyrektywy Rady 66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew nych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo wych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.);

7) dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym wino rośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, z późn. zm.);

8) dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. ustanawiającej wykaz warunków, jakie mają być speł nione przez materiał rozmnożeniowy roślin sadowni czych i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców, stosownie do dyrektywy Rady nr 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej skiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. szkółkarskiego, roku dokonania oceny mogą być wpi sywane przez dostawcę pismem odręcznym.

§9. Informacje umieszczane na etykietach dla mate riału siewnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§10. Fakt otwarcia opakowania przez organy Pań stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu dokonania oceny, pobrania próby lub kontroli powinien być w sposób czytelny oznakowany na etykiecie lub opa kowaniu z podaniem daty i numeru próbobiorcy. § 1

1. Etykiety założone przed dniem wejścia w ży cie rozporządzenia zachowują ważność w obrocie do wyczerpania. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 89 — 5848 — Poz. 859 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 859) Załącznik nr 1 ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIA¸U SIEWNEGO Dziennik Ustaw Nr 89 — 5849 — Poz. 859 Załącznik nr 2 INFORMACJE UMIESZCZANE NA ETYKIETACH DLA MATERIA¸U SIEWNEGO Dziennik Ustaw Nr 89 — 5850 — Poz. 859

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-29
Data wydania: 2004-04-21
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2005-04-29
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 89 poz. 859