Dz.U. 2004 nr 9 poz. 71

71 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojsko wej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobiliza cji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

§2.

1. W razie zwolnienia żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką, zwanych da lej „żołnierzami”, z czynnej służby wojskowej, w przy padkach, o których mowa w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnie rzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, dowódca jednostki wojskowej skreśla żołnierza z ewidencji woj skowej i powiadamia niezwłocznie o tym wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania żołnierza lub jego poby tu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

2. W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służ by wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 154 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, organ uprawniony do tego zwolnienia zwalnia jednocześnie żołnierza z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznacza na nowe stanowisko służbowe w innej jednostce wojsko wej.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 154 ust. 1 pkt 3 ustawy, żołnierza można wyznaczyć na stanowi sko służbowe w tej samej jednostce wojskowej, w któ rej pełnił zawodową służbę wojskową.

§3.

1. Podstawę wydania decyzji o zwolnieniu żoł nierza z powodów, o których mowa w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy, stanowi odpowiednio:

1) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej uznające żołnierza za trwale albo czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;

2) udokumentowany wniosek żołnierza o potrzebie sprawowania opieki nad dziećmi do lat szesnastu.

2. Podstawę wydania decyzji o zwolnieniu żołnie rza z powodów, o których mowa w art. 154 ust. 1 usta wy, stanowi odpowiednio:

1) ocena niedostateczna w opinii specjalnej;

2) orzeczenie o utracie obywatelstwa polskiego.

§4.

1. Organ uprawniony do zwolnienia żołnierza doręcza żołnierzowi decyzję o zwolnieniu go za po średnictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

2. ˚ołnierz potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymanie decyzji o zwolnieniu, a w razie odmowy złożenia podpisu przez żołnierza doręczający czyni na decyzji adnotację o odmowie jej przyjęcia.

3. ˚ołnierzowi przysługuje prawo wniesienia od wołania od decyzji o zwolnieniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4. Odwołanie od decyzji o zwolnieniu wnosi się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem dowódcy jed nostki wojskowej do organu, który wydał tę decyzję.

5. Wniesione odwołanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpozna nia.

6. Właściwym do rozpatrzenia odwołania i wyda nia decyzji ostatecznej jest organ będący wyższym przełożonym w stosunku do organu, który wydał za skarżoną decyzję.

7. Wniesienie odwołania od decyzji o zwolnieniu wstrzymuje wykonanie tej decyzji, z wyjątkiem przy padków określonych w art. 153 ust. 2 ustawy.

8. Zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej następuje w dniu, w którym decyzja o zwolnieniu sta ła się ostateczna.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2004 r.1) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w spra wie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodo wych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 122, poz. 800), które traci moc, w części dotyczącej § 35—37, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia. Dziennik Ustaw Nr 9 — 358 — Poz. 71

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-01-23
Data wydania: 2004-01-07
Data wejścia w życie: 2004-07-01
Data obowiązywania: 2004-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 9 poz. 71