Dz.U. 2004 nr 94 poz. 906

906 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej Na podstawie art. 59c ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powin ny odpowiadać wnioski na:

1) spłatę przez dom maklerski zobowiązań: a) z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczo nym terminie wymagalności oraz innych instru mentów finansowych o nieoznaczonym termi nie wymagalności, b) z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane — wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie;

2) zaliczenie zobowiązań z tytułu papierów warto ściowych o nieoznaczonym terminie wymagalno ści oraz innych instrumentów finansowych o nie oznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego;

3) stosowanie przez dom maklerski innego niż ustalo ny przez rynek regulowany modelu obliczania sto ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871. sunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem tej opcji;

4) obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą sto sowania własnych wewnętrznych modeli zarzą dzania ryzykiem przez dom maklerski.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wartości zagrożonej — rozumie się przez to przewi dywaną stratę na utrzymywanych pozycjach w in strumentach bazowych z tytułu zmian parame trów cenowych, obliczoną za pomocą modelu o parametrach szacowanych na podstawie obser wacji zmian tych parametrów, której przekroczenie w ustalonym okresie prognozy może wystąpić z prawdopodobieństwem równym założonemu poziomowi istotności;

2) rozporządzeniu o środkach własnych domu ma klerskiego — rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wielkości środków własnych domu ma klerskiego w zależności od rozmiarów wykonywa nej działalności oraz maksymalnej wysokości kre dytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych pa pierów wartościowych w stosunku do środków własnych (Dz. U. Nr 109, poz. 1032);

3) zobowiązaniach podporządkowanych — rozumie się przez to zobowiązania określone w § 8 rozpo rządzenia o środkach własnych domu maklerskie go;

4) pozycji pierwotnej — rozumie się przez to saldo, o którym mowa w § 3 załącznika nr 1 do rozporzą dzenia o środkach własnych domu maklerskiego;

5) parametrach cenowych — rozumie się przez to ce nę lub inny niż cena wskaźnik wartości danego in strumentu bazowego, w tym w szczególności sto pę procentową oraz kurs waluty i indeks giełdowy.

§3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, za wiera:

1) charakterystykę papierów wartościowych o nie oznaczonym terminie wymagalności lub innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym ter minie wymagalności, które mają podlegać wcze śniejszej spłacie;

2) warunki dokonywania wcześniejszej spłaty zobo wiązań;

3) informację o możliwości odroczenia spłaty odse tek od papierów wartościowych lub innych instru mentów finansowych, o których mowa w pkt 1;

4) informację o wysokości wcześniejszej spłaty zobo wiązań uwzględnianych w kapitale uzupełniają cym II kategorii, określonym w § 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia o środkach własnych domu maklerskiego;

5) informację o prognozowanej wysokości nadzoro wanych kapitałów określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia o środkach własnych domu maklerskiego, po spłacie zobowiązań z tytułu pa pierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1;

6) informację o prognozowanej wysokości całkowite go wymogu kapitałowego, określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia o środkach własnych domu maklerskiego, po dokonaniu spłaty zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz innych in strumentów finansowych, o których mowa w pkt 1.

§4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, za wiera:

1) charakterystykę zaciągniętych zobowiązań podpo rządkowanych, które mają podlegać wcześniejszej spłacie;

2) informację o prognozowanej wysokości nadzoro wanych kapitałów, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia o środkach własnych domu maklerskiego, po spłacie zobowiązań podporząd kowanych;

3) informację o wysokości wpłaconych środków pie niężnych pochodzących z kredytu lub pożyczki;

4) informację o prognozowanej wysokości całkowite go wymogu kapitałowego, określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia o środkach własnych domu maklerskiego, po dokonaniu spłaty zobowiązań podporządkowanych;

5) warunki wcześniejszej spłaty zobowiązań podpo rządkowanych.

§5. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) charakterystykę papierów wartościowych o nie oznaczonym terminie wymagalności lub innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym ter minie wymagalności;

2) warunki dokonywania spłaty zobowiązań;

3) zasady zwrotu środków w przypadku upadłości lub likwidacji domu maklerskiego;

4) warunki emisji lub obrotu papierów wartościo wych dotyczące możliwości pokrywania strat kwo tą zobowiązania wraz z niespłaconymi odsetkami od papierów wartościowych lub innych instru mentów finansowych, o których mowa w pkt 1;

5) informację o możliwości odroczenia spłaty odse tek od papierów wartościowych lub innych instru mentów finansowych, o których mowa w pkt 1;

6) wskazanie wielkości uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 3 za łącznika nr 8 do rozporządzenia o środkach wła snych domu maklerskiego, zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz innych instrumen tów finansowych, o których mowa w pkt 1;

7) wskazanie wielkości opłaconej części papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1. Dziennik Ustaw Nr 94 — 6308 — Poz. 906

§6. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) opis modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem tej opcji;

2) opis założeń przyjętych w konstrukcji modelu;

3) przykładowe wyliczenia współczynnika delta;

4) charakterystykę opcji;

5) opis metod szacowania parametru zmienności opcji.

§7.

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawie ra:

1) opis wybranego modelu zarządzania ryzykiem i za kresu jego stosowania do obliczania wymogów kapitałowych, uzupełniony o informacje wskazują ce, że: a) zasady zarządzania ryzykiem są wewnętrznie spójne, a dom maklerski posiada wdrożoną procedurę zapewniającą zgodność modelu z za sadami zarządzania ryzykiem oraz z procedura mi kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka, b) dom maklerski posiada pełną dokumentację bu dowy modelu, c) dom maklerski zatrudnia co najmniej jedną oso bę posiadającą kwalifikacje w posługiwaniu się modelem, d) zadanie zarządzania ryzykiem jest wykonywane przez jednostkę organizacyjną, która jest nieza leżna od jednostek dokonujących operacji ob ciążonych tym ryzykiem, zarówno organizacyj nie, jak i w zakresie wpływu wyników na opera cjach obciążonych ryzykiem na składniki wyna grodzeń jej pracowników, e) zarząd i kierownictwo wyższego szczebla domu maklerskiego aktywnie uczestniczą w procesie kontrolowania ryzyka, f) model jest zintegrowany z codziennym proce sem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim oraz używany w połączeniu z wewnętrznymi li mitami działalności obciążonej ryzykiem, g) konstrukcja limitów w zakresie ryzyka uwzględ nia wyniki testów skrajnie niekorzystnych wa runków, o których mowa w § 8 pkt 3, h) w ramach procesu kontroli wewnętrznej w do mu maklerskim przeprowadza się niezależną weryfikację modelu, i) przynajmniej raz w roku w ramach kontroli we wnętrznej dom maklerski dokonuje przeglądu całego procesu zarządzania ryzykiem w szcze gólności w zakresie: — dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem, — organizacji jednostki kontroli ryzyka, — zintegrowania modelu z codziennym proce sem zarządzania ryzykiem, — procesu wewnętrznego zatwierdzania mode lu, — procesu zatwierdzania wszelkich znaczących zmian w modelu, — rodzajów ryzyka ujmowanych przez model, — integralności systemu informacji zarządczej, — dokładności i kompletności danych stosowa nych w modelu, — weryfikacji spójności, terminowości i solid ności źródeł danych używanych w modelu, włącznie z niezależnością takich źródeł da nych, — poprawności założeń dotyczących zmienno ści oraz korelacji, — dokładności wyceny sald bilansowych i po zabilansowych stanowiących podstawę dla określenia ryzyka i wyników modelu, — weryfikacji dokładności modelu przez doko nywanie przeglądu wyników weryfikacji hi storycznej i rewaluacyjnej, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2, — liczby dni nieprzewyższających 10 spośród ostatnich 250 dni roboczych, w których dzienna strata rynkowa na pozycjach pier wotnych objętych modelem przekroczyła wartość zagrożoną wyznaczoną na dany dzień roboczy;

2) opis procedur zarządzania ryzykiem;

3) opis metody obliczania wartości zagrożonej, z za strzeżeniem ust. 2, uzupełniony o informacje doty czące: a) przyjętego poziomu istotności, b) założonego okresu utrzymywania stałej wielko ści i struktury pozycji pierwotnych zarówno w celu obliczania wymogu kapitałowego z tytu łu ryzyka, jak i w celu weryfikacji modelu, c) szacowania parametrów modelu, w szczególno ści zmienności i współczynników korelacji, na podstawie wiarygodnych danych historycznych za okres obejmujący co najmniej 250 ostatnich dni roboczych, d) częstotliwości dokonywanych aktualizacji sza cowania parametrów modelu;

4) opis procedur wewnętrznej kontroli zachowania wymogów kapitałowych;

5) specyfikację i weryfikację założeń modelu;

6) opis źródeł i metod aktualizacji danych wykorzy stywanych w modelu;

7) wskazanie parametrów modelu i sposób ich szaco wania, w tym schemat ważenia danych;

8) opis specyfiki sytuacji domu maklerskiego w za kresie podejmowanego ryzyka, uwzględniający w szczególności wymogi ust. 2; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6309 — Poz. 906

9) założenia i opis przyjętych zasad weryfikacji mode lu, o których mowa w § 8, w tym szczegółowych zasad wyznaczania poniesionych strat rynkowych i strat potencjalnych;

10) określenie warunków zaniechania stosowania mo delu do obliczania wymogów kapitałowych na po krycie poszczególnych rodzajów ryzyk; 1

1) analizę zastosowania modelu do obliczania wymo gów kapitałowych za okres roku poprzedzającego datę przedłożenia wniosku, wraz z analizą wypeł nienia tego wymogu.

2. W przypadku domów maklerskich zawierają cych transakcje terminowe opcyjne lub transakcje ter minowe złożone, określone w § 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia o środkach własnych domu makler skiego, opis metody obliczania wartości zagrożonej powinien dodatkowo uwzględniać:

1) nieliniowość zmian wartości opcji względem zmian bieżących parametrów cenowych;

2) wpływ innych niż zmiany bieżących parametrów cenowych czynników wpływających na wartość opcji.

3. W przypadku, o którym mowa ust. 2, opis meto dy obliczania wartości zagrożonej powinien także wskazywać sposób uwzględnienia w modelu tych wy mogów.

§8. Założenia i opis przyjętych zasad weryfikacji modelu powinny wskazywać:

1) częstotliwość porównywania wartości zagrożo nych obliczonych dla kolejnych dni z rzeczywisty mi dziennymi stratami rynkowymi na pozycjach pierwotnych objętych modelem uwzględniający mi rzeczywiste zmiany parametrów cenowych, wielkości i strukturę pozycji pierwotnych (weryfi kacja historyczna);

2) częstotliwość porównywania wartości zagrożo nych obliczonych dla kolejnych dni, z rynkowymi stratami na pozycjach pierwotnych objętych mo delem, z tytułu rzeczywistych zmian parametrów cenowych, obliczonymi przy założeniu utrzymy wania przez 24 godziny stałej wielkości i struktury pozycji pierwotnych (weryfikacja rewaluacyjna);

3) częstotliwości dokonywania serii symulacji wpły wu skrajnie niekorzystnych warunków na wynik zrealizowany na pozycjach pierwotnych objętych modelem oraz na poziom wartości zagrożonej, uwzględniających między innymi skrajne zakłóce nia: a) parametrów cenowych, b) poziomu płynności rynków, c) związków korelacyjnych zmian parametrów ce nowych, d) zmienności parametrów cenowych, e) struktury i wielkości pozycji pierwotnych i in nych specyficznych uwarunkowań domów ma klerskich w zakresie ryzyka;

4) zasady działania w zakresie przechowywania peł nej dokumentacji przeprowadzonych obliczeń wartości zagrożonej, wyników weryfikacji i testów skrajnych warunków, o których mowa w pkt 1—3.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 94 — 6310 — Poz. 906

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-23
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2006-04-25
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 94 poz. 906