Dz.U. 2004 nr 94 poz. 909

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 29 listo pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cy wilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe za szkodę jądrową wyrządzoną w związku z eksploatacją urządzenia jądrowego, zwanego dalej „ubezpiecze niem OC”, termin powstania obowiązku ubezpiecze nia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpie czenia.

§2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowie dzialność cywilna osoby eksploatującej urządzenie ją drowe za szkody jądrowe wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynikłe w związku z eksploatacją przez tę osobę urządzenia jądrowego.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powsta łych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.

§3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia eksploatacji urządzenia jądrowego.

§4.

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze nia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi dla:

1) reaktora jądrowego, z wyjątkiem reaktora wyko rzystywanego w środkach transportu morskiego lub lotniczego jako źródło mocy bądź napędu bądź w innym celu: a) reaktora badawczego, doświadczalnego i inne go reaktora jądrowego o mocy do 30 megawa tów (MW) — równowartość w złotych 400 000 SDR, b) pozostałych reaktorów jądrowych — równo wartość w złotych 150 000 000 SDR;

2) zakładu używającego paliwa jądrowego do pro dukcji materiału jądrowego lub zakładu przetwa rzania materiału jądrowego, łącznie z zakładem przerobu wypalonego paliwa jądrowego — rów nowartość w złotych 150 000 000 SDR;

3) urządzenia, w którym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy, z wyjątkiem prze chowywania związanego z przewozem tego mate riału w przypadku: a) przechowalników wypalonego paliwa jądrowe go — równowartość w złotych 45 000 SDR, b) przechowalników i składowisk odpadów pro mieniotwórczych, zawierających materiały ją drowe — równowartość w złotych 20 000 SDR.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego SDR ogłoszone go przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w ro ku, w którym umowa ubezpieczenia OC została za warta.

§5.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawieranych od dnia 1 maja 2004 r.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 94 — 6314 — Poz. 909 909 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-23
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2011-07-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 94 poz. 909