Dz.U. 2004 nr 94 poz. 911

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 62

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. Właściwość miejscową organów celnych do prowadzenia postępowania w sprawach celnych okre śla załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Właściwość miejscową organów celnych usta la się w sprawach dotyczących:

1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do sto sowania uproszczonego sposobu dokumentowa nia pochodzenia towaru — według miejsca za mieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedury uproszczonej — według lokaliza cji miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczo nej, lub ze względu na urząd celny (lub urzędy cel ne), w którym towary obejmowane będą procedu rą celną z zastosowaniem procedury uproszczo nej;

3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na pro wadzenie składu celnego — według proponowa nej lokalizacji składu celnego lub miejsca, w któ rym zostaną złożone towary objęte procedurą składu celnego;

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzy stanie z procedury składu celnego — według loka lizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego;

5) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienio nego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniają cym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozpo rządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające go Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 12.12.2003), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, o wydanie pozwolenia na korzy stanie z procedury uszlachetniania czynnego — według miejsca, w którym mogą być prowadzone lub przechowywane księgi handlowe, lub miejsca, gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania;

6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie po zwolenia na korzystanie z procedury przetwarza nia pod kontrolą celną — według miejsca, w któ rym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe, lub miejsca, gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania;

7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie po zwolenia na korzystanie z procedury odprawy cza sowej — według miejsca, w którym towar będzie wykorzystywany;

8) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 i ust. 3 lit. d tiret pierwsze Rozporządzenia Wyko nawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego — według siedziby organu celnego właściwego dla procedu ry wywozu;

9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na znisz czenie towaru — według miejsca, gdzie planowa ne jest zniszczenie towaru;

10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa — według siedziby organu celne go, w dyspozycji którego znajduje się towar; 1

1) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie zabezpieczenia generalnego — według sie dziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy al bo ze względu na miejsce objęcia towarów proce durą celną; 1

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odro czenie terminu płatności należności — według sie dziby organu celnego, który zaksięgował należno ści, albo organu celnego, w którym będą zaksięgo wane należności; 1

3) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do sto sowania procedury księgowego rozróżniania — według miejsca wytwarzania produktów; 1

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozła dowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują — według miej sca, gdzie znajduje się środek transportu; 1

5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzy wilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfo wych wobec towarów, ze względu na ich przezna Dziennik Ustaw Nr 94 — 6316 — Poz. 911 911 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). czenie — według miejsca, w którym znajduje się główna księgowość wnioskodawcy i gdzie realizo wana jest przynajmniej część czynności, które ma ją być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie; 1

6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wli czanych bądź niewliczanych do wartości celnej to warów, o którym mowa w art. 156 a Rozporządze nia Wykonawczego — według miejsca zamieszka nia lub siedziby wnioskodawcy; 1

7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji w tranzycie wspólnoto wym/wspólnym — według siedziby wnioskodaw cy; 1

8) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie specjalnych list towarowych — według sie dziby wnioskodawcy; 1

9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zwol nienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą — według siedziby wnioskodawcy;

20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wspólnotowe go/wspólnego — według miejsca, w którym nastę puje objęcie towarów procedurą tranzytu; 2

1) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego — według miejsca zakończenia procedury tranzytu; 2

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu — według siedziby wnioskodawcy; 2

3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR — według miejsca zakończenia pro cedury TIR ; 2

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na po twierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę — według siedzi by wnioskodawcy; 2

5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejo wym — według miejsca, w którym następuje ob jęcie towarów procedurą tranzytu; 2

6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stoso wanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym — według miejsca zakończenia procedury tranzytu; 2

7) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa infor macyjnego INF 4, o którym mowa w art. 6 rozpo rządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerw ca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wy stawianie świadectw przewozowych EUR 1, spo rządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83 (Dz. Urz. L 16

5) — według siedziby wnioskodawcy.

§3. Postępowania w sprawach wszczętych i nieza kończonych przez organy celne, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmują organy celne wła ściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozpo rządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępo waniu czynności pozostają w mocy.

§4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości miej scowej organów celnych (Dz. U. Nr 43, poz. 391 i Nr 194, poz. 1631 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1255 i Nr 184, poz. 1799).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Dziennik Ustaw Nr 94 — 6317 — Poz. 911 Dziennik Ustaw Nr 94 — 6318 — Poz. 911 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 911) Dziennik Ustaw Nr 94 — 6319 — Poz. 911 Dziennik Ustaw Nr 94 — 6320 — Poz. 911 Dziennik Ustaw Nr 94 — 6321 — Poz. 911

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-23
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 94 poz. 911