Dz.U. 2004 nr 94 poz. 925

Dziennik Ustaw Nr 94 — 6366 — Poz. 925 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem ców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466.

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe informacje, dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 1a ust. 3 oraz w art. 3e ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwanej dalej „ustawą”;

2) rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegają cy się o wydanie zezwolenia jest obowiązany do łączyć do wniosku o wydanie zezwolenia;

3) wzory oświadczeń składanych przez cudzoziem ców w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych postępowa niem w sprawie wydania zezwolenia oraz wyka zów dołączanych do tych oświadczeń.

§2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe infor macje dotyczące:

1) oznaczenia wnioskodawcy: a) w przypadku osoby fizycznej — obywatelstwo oraz adres zamieszkania, b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposia dającej osobowości prawnej — adres jej siedzi by, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem: — w przypadku osoby fizycznej — imienia i na zwiska, obywatelstwa oraz adresu zamiesz kania, — w przypadku osoby prawnej i spółki niepo siadającej osobowości prawnej — adresu jej siedziby, oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgroma dzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;

2) oznaczenia nabywanej nieruchomości: a) w przypadku nieruchomości gruntowej — ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy, b) w przypadku nieruchomości budynkowej — nu mer budynku, ulica, miejscowość, gmina i wo jewództwo, c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności — numer budynku i loka lu, ulica, miejscowość, gmina i województwo, powierzchnia użytkowa lokalu w metrach kwa dratowych oraz udział w nieruchomości wspól nej, na której usytuowany jest lokal;

3) oznaczenia zbywcy: a) w przypadku osoby fizycznej — adres zamiesz kania, b) w przypadku osoby prawnej — adres siedziby, wraz z przysługującym tytułem prawnym do zbywanej nieruchomości;

4) określenia rodzaju czynności prawnej nabycia nie ruchomości;

5) uzasadnienia wskazującego, na jakie cele nieru chomość będzie wykorzystywana.

§3. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2—4 ustawy, we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien oprócz informacji, o których mowa w § 2, określić:

1) rodzaj inwestycji lub działalności gospodarczej, ja ka ma być wykonywana na nabywanej nierucho mości;

2) pochodzenie środków finansowych na zakup nie ruchomości.

§4.

1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie ze zwolenia na nabycie nieruchomości jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 2, następu jące dokumenty:

1) określające jego status prawny: a) w przypadku osoby fizycznej — odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania, a jeżeli osoba ta pro wadzi działalność gospodarczą — także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposia dającej osobowości prawnej — odpis lub wy ciąg z odpowiedniego rejestru;

2) określające nieruchomość: a) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów, b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z ma py ewidencyjnej, c) w przypadku gdy nabywana nieruchomość po wstała w wyniku scalenia lub podziału — wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości, d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zago spodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z opracowanego studium;

3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nie ruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łą czenia (podziału) spółek — uzgodniony plan połą czenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połą czeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawią zanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwo lenia na nabycie nieruchomości rolnej jest obowiąza ny dodatkowo przedłożyć oświadczenie Agencji Nie ruchomości Rolnych, iż nie skorzystała lub nie zamie rza skorzystać z przysługujących jej uprawnień wyni kających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto waniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 59

2) związa nych z prawem pierwokupu przedmiotowej nierucho mości.

3. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwo lenia na nabycie lokalu stanowiącego odrębny przed miot własności nie ma obowiązku dołączenia do wnio Dziennik Ustaw Nr 94 — 6367 — Poz. 925 sku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b—d.

§5.

1. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okolicz ności określone w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy, jest on obowiązany dołączyć do niego następujące dokumen ty:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajo wego Rejestru Sądowego dla przedsiębiorcy, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka or ganu zarządzającego, lub zaświadczenie z ewiden cji działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że na bywca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubez pieczeń Społecznych.

2. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na na bycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczno ści określone w art. 1a ust. 2 pkt 5 ustawy, jest on obo wiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wykony wanie działalności gospodarczej lub rolniczej, w szcze gólności odpisy uzyskanych koncesji i zezwoleń na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2—4 ustawy, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości niezależnie od dokumen tów, o których mowa w § 5, obowiązany jest także przedstawić dokumenty wskazujące na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwości finansowania działalności:

1) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący nabywcy, bądź jego udziałowców lub akcjonariuszy, określające wiel kość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą;

2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że na bywca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubez pieczeń Społecznych.

§7. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mo wa w art. 3e ustawy, powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia nabywcy udziałów lub akcji, obejmują cego udziały lub akcje lub strony innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji: a) w przypadku osoby fizycznej — imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania, b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposia dającej osobowości prawnej — adres jej siedzi by, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem: — w przypadku osoby fizycznej — imienia i na zwiska, obywatelstwa oraz adresu zamiesz kania, — w przypadku osoby prawnej — adresu jej sie dziby, oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgroma dzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;

2) oznaczenia spółki, której udziały lub akcje są naby wane, obejmowane albo są przedmiotem innej czynności prawnej, ze wskazaniem adresu jej sie dziby, przedmiotu działalności, wielkości kapitału zakładowego, członków zarządu, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem: — w przypadku osoby fizycznej — imienia i nazwi ska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania, — w przypadku osoby prawnej — adresu jej sie dziby oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgroma dzeniu przez poszczególnych udziałowców lub ak cjonariuszy;

3) oznaczenia spółki z siedzibą na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wie czystym użytkownikiem nieruchomości na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, która w wyniku na bycia, objęcia udziałów lub akcji albo innej czyn ności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji innej spółki handlowej stanie się spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy, niezależnie od informacji, o których mowa w pkt 2;

4) określenia nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która stanie się spółką kontrolowaną lub której udziały lub akcje są nabywane lub obejmowane przez cudzoziemców, ze wskazaniem miejsca jej położenia : a) w przypadku nieruchomości gruntowej — ulicy, miejscowości, gminy i województwa, numeru ewidencyjnego działki, powierzchni w hekta rach, numeru księgi wieczystej oraz cech jej za budowy, b) w przypadku nieruchomości budynkowej — nu meru budynku, ulicy, miejscowości, gminy i województwa, c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności — numeru budynku i loka lu, ulicy, miejscowości, gminy i województwa, powierzchni użytkowej lokalu w metrach kwa dratowych, udziału w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

5) oznaczenia zbywcy, ze wskazaniem adresu za mieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adre su siedziby w przypadku osoby prawnej;

6) określenia: a) sposobu nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, ze wskazaniem ich ilości oraz procentowym po Dziennik Ustaw Nr 94 — 6368 — Poz. 925 daniem, jakiej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będzie odpowiadała ilość nabywanych lub obejmowa nych udziałów lub akcji, b) innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji w spółce, na skutek której spółka han dlowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca właścicielem bądź użytkowa niem wieczystym nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kon trolowaną. § 8.

1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie ze zwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, jest obo wiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 7, następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny: a) w przypadku osoby fizycznej — odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa oraz adresu za mieszkania, a jeśli osoba ta prowadzi działal ność gospodarczą — także wyciąg z odpowied niego rejestru lub ewidencji, b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposia dającej osobowości prawnej — odpis lub wy ciąg z odpowiedniego rejestru;

2) określające status prawny spółki, której udziałów lub akcji dotyczy wniosek: a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, b) umowa lub statut spółki ze wszystkimi zmiana mi lub tekst jednolity, c) aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi ak cyjnej;

3) określające status prawny zbywcy udziałów lub ak cji: a) w przypadku osoby fizycznej — dokument po twierdzający tożsamość ze wskazaniem obywa telstwa, miejsca urodzenia oraz adresu zamiesz kania, b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposia dającej osobowości prawnej — odpis lub wy ciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców;

4) określające nieruchomości stanowiące własność bądź będące w użytkowaniu wieczystym spółki, która stanie się spółką kontrolowaną lub której udziały lub akcje są nabywane lub obejmowane przez cudzoziemców: a) odpis z księgi wieczystej, b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z ma py ewidencyjnej, c) w przypadku gdy nabywana nieruchomość po wstała w wyniku scalenia lub podziału — wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości, d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zago spodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z opracowanego studium;

5) oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji wyrażają ce wolę ich zbycia na rzecz nabywcy, ze wskaza niem formy zbycia oraz ilości zbywanych udziałów lub akcji wraz z procentowym podaniem odpowia dającej im ilości głosów na zgromadzeniu wspól ników, a w przypadku nabywania lub obejmowa nia udziałów lub akcji w procesie łączenia albo po działu spółek — uzgodniony plan połączenia albo podziału wraz z projektami uchwał o połączeniu albo podziale i projektem umowy lub statutu spół ki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwo lenia na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b—d.

§9. W przypadku gdy nabywca bądź zbywca udziałów lub akcji jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 2—4 ustawy, niezależnie od dokumen tów określonych w § 10 obowiązany jest także przed łożyć oświadczenie nabywcy bądź zbywcy, sporządzo ne zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§10.

1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie ze zwolenia na nabycie nie mniej niż piętnastu nierucho mości składa oświadczenie wraz z wykazem nabywa nych nieruchomości, według wzoru określonego w za łączniku nr 2 do rozporządzenia, zamiast dokumen tów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwo lenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, w przypadku gdy spółka, której udziały lub akcje są nabywane lub obejmowane lub która stanie się spółką kontrolowa ną, jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nie mniej niż piętnastu nieruchomości, składa oświad czenie wraz z wykazem nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym spółki, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zamiast dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4. § 1

1.

1. Kopie dokumentów, o których mowa w ni niejszym rozporządzeniu, dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości po świadczone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty w języku obcym powinny być złożo ne wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczo nym przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, w § 5 ust. 1, w § 6, w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. b powinny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

4. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz w § 8 ust. 1 pkt 4, powinny być wystawione nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. A. Brachmański Dziennik Ustaw Nr 94 — 6369 — Poz. 925 Dziennik Ustaw Nr 94 — 6370 — Poz. 925 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 925) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 94 — 6371 — Poz. 925 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 94 — 6372 — Poz. 925 Dziennik Ustaw Nr 94 — 6373 — Poz. 925 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 94 — 6374 — Poz. 925

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-04-30
Data wydania: 2004-04-26
Data wejścia w życie: 2004-04-30
Data obowiązywania: 2004-04-30
Data uchylenia: 2012-07-13
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 94 poz. 925