Dz.U. 2004 nr 97 poz. 965

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 186

4) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyj nego zwanego dalej „stażem”, stanowiącego pod stawę do uznania nabytych w państwach człon kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko nywania zawodu maklera papierów wartościo wych, maklera giełd towarowych oraz doradcy in westycyjnego;

2) sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywa niem stażu oraz oceny nabytych przez wniosko dawcę umiejętności;

3) sposób ustalania kosztów odbywania stażu oraz tryb ich ponoszenia;

4) warunki, sposób i tryb przeprowadzania przez Ko misję Papierów Wartościowych i Giełd testu umie jętności, stanowiącego podstawę do uznania na bytych w państwach członkowskich Unii Europej skiej kwalifikacji do wykonywania zawodu makle ra papierów wartościowych, maklera giełd towa rowych oraz doradcy inwestycyjnego;

5) sposób ustalania przez Komisję Papierów Warto ściowych i Giełd kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania naby tych w państwach członkowskich Unii Europej skiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regu lowanych;

2) Komisji — rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;

3) zawodzie maklera papierów wartościowych — ro zumie się przez to zawód regulowany, którego wy konywanie uzależnione jest od spełnienia wyma gań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo wymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.2));

4) zawodzie doradcy inwestycyjnego — rozumie się przez to zawód regulowany, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifika cyjnych i warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pu blicznym obrocie papierami wartościowymi;

5) zawodzie maklera giełd towarowych — rozumie się przez to zawód regulowany, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifika cyjnych i warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach to warowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm. 3));

§3.

1. Konieczność odbycia stażu albo przystąpie nia do testu umiejętności Komisja stwierdza w drodze postanowienia.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do Komisji z wnio skiem o odbycie stażu albo przeprowadzenie testu umiejętności. Wniosek ten powinien zawierać wskaza nie przedmiotu wniosku oraz rodzaju zawodu, którego wniosek dotyczy, adres do korespondencji, podpis wnioskodawcy. Rozdział 2 Staż adaptacyjny

§4. Staż odbywa się w jednostce organizacyjnej właściwej ze względu na rodzaj zawodu wykonywane go przez wnioskodawcę.

§5.

1. Wnioskodawca wskazuje jednostkę organi zacyjną, która zobowiązała się do nawiązania z wnio skodawcą stosunku prawnego, o którym mowa Dziennik Ustaw Nr 97 — 6639 — Poz. 965 965 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, i Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594. w art. 2 pkt 16 ustawy, w celu odbycia przez niego stażu.

2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie sta żu składa formularz zgłoszeniowy oraz zobowiązanie jednostki organizacyjnej do nawiązania z wniosko dawcą stosunku prawnego.

3. W zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 2, jed nostka organizacyjna określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnio skodawcy;

5) wskazanie opiekuna stażu.

§6. W celu odbycia stażu wnioskodawca jest za trudniany, w jednostce organizacyjnej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, na podstawie umowy o pracę albo odbywa staż bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem, na podstawie umowy cywilnopraw nej — na warunkach określonych między wniosko dawcą a jednostką organizacyjną.

§7.

1. Obliczenia kosztów związanych z odbywa niem stażu dokonuje jednostka organizacyjna, w któ rej ma się odbywać staż, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, biorąc pod uwagę wydatki na pokrycie materiałów dydaktycz nych i pomocy naukowych oraz kosztów organizacyj no-technicznych, ustalonych z uwzględnieniem pro gramu i czasu trwania stażu.

2. Na pokrycie kosztów przeprowadzenia stażu wnioskodawca obowiązany jest uiścić opłatę, w kwo cie odpowiadającej wysokości obliczonych kosztów, co najmniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia stażu.

§8.

1. Staż odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, posiadającego kwalifikacje odpowiednie ze względu na rodzaj zawodu wykonywanego przez wnioskodawcę.

2. Przez odpowiednie kwalifikacje rozumie się w szczególności posiadanie przez opiekuna stażu uprawnień do wykonywania zawodu:

1) maklera papierów wartościowych, w przypadku gdy wnioskodawca zamierza wykonywać zawód maklera papierów wartościowych;

2) maklera giełd towarowych, w przypadku gdy wnioskodawca zamierza wykonywać zawód ma klera giełd towarowych;

3) doradcy inwestycyjnego, w przypadku gdy wnio skodawca zamierza wykonywać zawód doradcy inwestycyjnego.

3. Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż.

4. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić:

1) z powodu braku możliwości pełnienia czynności nadzoru;

2) na uzasadniony wniosek wnioskodawcy złożony nie później niż na trzy miesiące przed zakończe niem stażu;

3) na uzasadniony wniosek opiekuna stażu złożony nie później niż na trzy miesiące przed zakończe niem stażu.

§9.

1. Wnioskodawca odbywa staż zgodnie z pro gramem stażu, ustalonym przez Komisję.

2. Program stażu jest przygotowywany dla każde go wnioskodawcy indywidualnie, po przeprowadze niu analizy kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnie niem zakresu wiedzy, jaka jest niezbędna do spełnie nia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla dane go zawodu.

3. Program stażu ustala się na podstawie:

1) dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) wymogów kwalifikacyjnych stawianych dla zawo du, którego dotyczy postępowanie;

4) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulo wanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państwa wnioskodawcy.

§10. Komisja określa długość stażu, który nie mo że trwać dłużej niż 6 miesięcy. § 1

1.

1. Prawidłowy przebieg stażu zapewnia kie rownik jednostki organizacyjnej, w której wniosko dawca odbywa staż.

2. Opiekun stażu informuje kierownika jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż, o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu. § 1

2.

1. Oceny stażu dokonuje opiekun stażu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Przy dokonywaniu oceny stażu uwzględnia się w szczególności poprawność merytoryczną wykona nia powierzonych obowiązków, a także:

1) zaangażowanie zawodowe wnioskodawcy, w tym uczestnictwo w działalności jednostki organizacyj nej, w której odbywał staż; Dziennik Ustaw Nr 97 — 6640 — Poz. 965

2) przestrzeganie porządku pracy ustalonego w jed nostce organizacyjnej, w której wnioskodawca od bywał staż.

3. Oceny stażu dokonuje się w formie opinii opie kuna stażu stwierdzającej przygotowanie do samo dzielnego wykonywania zawodu lub jego brak. Do opinii dołączane jest uzasadnienie.

4. Ocena stażu potwierdzana jest podpisami kie rownika jednostki organizacyjnej, w której wniosko dawca odbywał staż, i opiekuna stażu. § 1

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywał staż, przekazuje ocenę stażu wnioskodawcy oraz Komisji, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. § 1

4. Komisja sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu w szczególności poprzez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę warunków odbywania stażu;

3) kontrolę obecności w czasie stażu;

4) obserwację pracy wykonywanej przez wniosko dawcę w czasie stażu;

5) gromadzenie informacji o przebiegu stażu. § 1

5.

1. Zaliczenia stażu dokonuje się na podstawie oceny stażu, dokonanego przez osoby, o których mo wa w § 11 ust. 2, oraz sprawowanego przez Komisję nadzoru, o którym mowa w § 14.

2. Wnioskodawcom, którzy uzyskali zaliczenie sta żu, Komisja wydaje zaświadczenia o zaliczeniu stażu. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) wskazanie organu wydającego zaświadczenie;

2) wskazanie imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

3) stwierdzenie, że wnioskodawca zaliczył staż;

4) podpis Przewodniczącego Komisji;

5) datę wydania zaświadczenia. Rozdział 3 Test umiejętności § 1

6.

1. Test umiejętności jest przygotowywany i przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne powo ływane odrębnie dla zawodu maklera papierów war tościowych, maklera giełd towarowych i doradcy in westycyjnego przez Przewodniczącego Komisji.

2. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczące go oraz czterej członkowie. Jeden z członków komisji egzaminacyjnej, wyznaczony przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, pełni funkcję sekretarza komi sji egzaminacyjnej. § 1

7.

1. Testy umiejętności dla każdego z zawodów — maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego przeprowa dzane są raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Termin przeprowadzenia testu umiejętności wy znaczany jest przez przewodniczącego danej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji i podawany jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 127

1) na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Biuletynem”, nie później niż na 2 miesiące przed wyznaczonym ter minem testu umiejętności.

3. Testu umiejętności w danym roku kalendarzo wym nie przeprowadza się, jeżeli do dnia 15 paździer nika roku kalendarzowego, w którym ma zostać prze prowadzony test umiejętności, nie wystąpiono z żad nym wnioskiem o jego przeprowadzenie.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasad niających zorganizowanie większej niż wskazana w ust. 1 liczby testów umiejętności dla danego zawo du, a w szczególności w przypadku otrzymania znacz nej liczby wniosków o przeprowadzenie testu umiejęt ności, testy umiejętności można przeprowadzić w do datkowych terminach. W takim przypadku ust. 2 sto suje się odpowiednio. § 1

8.

1. Wniosek o przeprowadzenie testu umiejęt ności składa się nie później niż na 30 dni przed wyzna czonym terminem przeprowadzenia testu umiejętności.

2. Wnioskodawca może wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 1, późniejszy termin testu umiejętności, o ile w momencie składania tego wnio sku termin taki jest wyznaczony i podany do publicz nej wiadomości. § 1

9.

1. Zakres przedmiotowy testu umiejętności przygotowywany jest dla danego wnioskodawcy z uwzględnieniem odrębności w wykonywaniu dane go zawodu w państwie wnioskodawcy oraz specyfiki i szczególnych wymagań wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakres przedmiotowy testu umiejętności ustala ny jest przez komisję egzaminacyjną w terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku.

3. O zakresie przedmiotowym testu umiejętności przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia ustalenia zakresu.

4. Na podstawie zakresu przedmiotowego testu umiejętności komisja egzaminacyjna przygotowuje Dziennik Ustaw Nr 97 — 6641 — Poz. 965 test. Komisja egzaminacyjna odpowiedzialna jest za zapewnienie poufności przygotowanego testu.

§20.

1. Test umiejętności przeprowadzany jest w formie pisemnej.

2. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim, w formie testu składającego się z pytań w liczbie od 30 do 100. Liczba pytań zawartych w te ście uzależniona jest od zakresu przedmiotowego te stu umiejętności.

3. Odpowiedzi na pytania dokonuje się na oddziel nej karcie odpowiedzi. § 2

1. Test umiejętności przeprowadza się w wy dzielonej sali lub w salach, w warunkach umożliwiają cych wnioskodawcy samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej czuwanie nad prawidłowym przebie giem tego testu. § 2

2.

1. Wejście do sali, w której odbywa się test umiejętności, następuje po okazaniu przez wniosko dawcę dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

2. Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu przez komisję egzaminacyjną oznaczenie kodowe. § 2

3.

1. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązy wania testu określa przewodniczący komisji egzami nacyjnej lub upoważniona przez niego osoba.

2. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wyzna czany jest i podawany do wiadomości wnioskodawcy przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Czas rozwiązywania testu uzależniony jest od liczby pytań zawartych w przygotowanym teście, nie może być jed nak krótszy niż 45 minut i dłuższy niż 150 minut. § 2

4.

1. Podczas przeprowadzania testu umiejętno ści wnioskodawca nie może opuszczać sali, w której przeprowadzany jest ten test. W uzasadnionych przy padkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub osoba przez niego upoważniona udziela zgody na opuszczenie sali — po zapewnieniu warunków wyklu czających możliwość kontaktowania się wnioskodaw cy z innymi wnioskodawcami, jak również z osobami postronnymi.

2. Na czas nieobecności w sali, w której przepro wadzany jest test umiejętności, wnioskodawca prze kazuje test oraz kartę odpowiedzi jednej z osób wy mienionych w ust.

1. Czas nieobecności w sali, w któ rej przeprowadzany jest test umiejętności, odnotowu je się na karcie odpowiedzi. § 2

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej ma prawo wykluczyć z testu umiejętności wniosko dawcę, który podczas testu umiejętności korzysta z cu dzej pomocy, posługuje się niedozwolonymi przez ko misję egzaminacyjną materiałami pomocniczymi, po maga innym wnioskodawcom lub w inny sposób za kłóca przebieg testu umiejętności. § 2

6.

1. W przypadku ujawnienia przed rozpoczę ciem testu umiejętności treści pytań przewodniczący komisji egzaminacyjnej może unieważnić przeprowa dzony test umiejętności, powiadamiając o tym Prze wodniczącego Komisji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nowy termin przeprowadzenia testu umiejętności jest wy znaczany i podawany do publicznej wiadomości w try bie określonym w § 17 ust. 2. § 2

7.

1. Po zakończeniu rozwiązywania testu wnio skodawca zwraca test oraz kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu na niej nadanego wniosko dawcy oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności. Karta odpowiedzi bez pra widłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie pod lega ocenie komisji egzaminacyjnej.

2. Wnioskodawca, który zakończył rozwiązywanie testu przed ogłoszeniem zakończenia czasu rozwiązy wania testu przez przewodniczącego komisji egzami nacyjnej lub upoważnioną przez niego osobę, pozo stawia swój test oraz kartę odpowiedzi przy wyjściu z sali, w której przeprowadzany jest test umiejętności. § 2

8. Z przebiegu testu umiejętności komisja egza minacyjna sporządza protokół, który powinien zawie rać imiona i nazwiska wszystkich osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej, czas rozpoczęcia i za kończenia rozwiązywania testu oraz opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w trakcie przeprowadzania testu umiejętności. Do protokołu należy dołączyć test z ze stawem prawidłowych odpowiedzi, listę wnioskodaw ców biorących udział w przeprowadzonym teście umiejętności, końcowe wyniki oraz listę osób wykonu jących czynności obsługi technicznej. Protokół podpi sują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egza minacyjnej. § 2

9. Każde pytanie testu komisja egzaminacyjna ocenia według następujących zasad:

1) odpowiedź dobra — dwa punkty;

2) odpowiedź zła — minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi — zero punktów. § 30. Wyłączną podstawę oceny stanowią odpo wiedzi udzielone przez wnioskodawcę na karcie odpo wiedzi. § 3

1. Warunkiem zdania testu umiejętności przez wnioskodawcę jest uzyskanie co najmniej 60 % ogól nej liczby punktów możliwych do uzyskania w przy padku udzielenia dobrych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w teście. § 3

2.

1. Termin i miejsce ogłoszenia wyników testu umiejętności oraz wydawania zaświadczeń, o których mowa w § 34, ustala przewodniczący komisji egzami nacyjnej po zakończeniu testu umiejętności. Ogłosze nie wyników testu umiejętności nie może nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia przeprowadze nia tego testu. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6642 — Poz. 965

2. Termin i miejsce ogłoszenia wyników testu umiejętności oraz wydawania zaświadczeń, o których mowa w § 34, podawane są do publicznej wiadomo ści w Biuletynie. § 3

3.

1. Każdy wnioskodawca, który brał udział w przeprowadzonym teście umiejętności, może zwrócić się do komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem Prze wodniczącego Komisji, o ponowne sprawdzenie wyniku testu. Wniosek w tej sprawie składany jest w urzędzie Komisji w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników testu umiejętności.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej infor muje o pozytywnym lub negatywnym stanowisku ko misji egzaminacyjnej w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków, o których mowa w ust. 1.

3. Z ustaleń komisji egzaminacyjnej w sprawie roz patrzenia odwołań sporządzany jest aneks do protoko łu przebiegu testu umiejętności, na zasadach określo nych w § 28. § 3

4. Wnioskodawcom, którzy zdali test umiejętno ści, komisja egzaminacyjna wydaje zaświadczenia o zdaniu testu umiejętności. Zaświadczenia powinny zawierać:

1) oznaczenie komisji egzaminacyjnej wydającej za świadczenie;

2) wskazanie imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

3) stwierdzenie, że wnioskodawca zdał test umiejęt ności uprawniający do wpisu na listę, właściwą ze względu na rodzaj zawodu wykonywanego przez wnioskodawcę;

4) podpisy: przewodniczącego oraz sekretarza komi sji egzaminacyjnej wydającej zaświadczenie;

5) datę wydania zaświadczenia. § 3

5. Kosztami przeprowadzenia testu umiejętno ści są:

1) koszty obsługi technicznej;

2) koszty związane z przygotowaniem testów;

3) wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej;

4) koszty zapewnienia właściwych warunków lokalo wych. § 3

6.

1. Wysokość oraz udział poszczególnych składników kosztów określa się dla każdego wyzna czonego terminu przeprowadzenia testu umiejętności, biorąc pod uwagę liczbę wnioskodawców oraz liczbę pytań w teście.

2. Wysokość wynagrodzeń członków komisji egza minacyjnej wynosi równowartość 50 % kosztów prze prowadzenia testu umiejętności określonych w § 35 pkt 1, 2 i 4. § 3

7.

1. Na pokrycie kosztów przeprowadzenia te stu umiejętności wnioskodawca obowiązany jest uiścić opłatę w kwocie ustalonej w jednolitej wysoko ści dla wszystkich wnioskodawców przystępujących do danego testu umiejętności, nie większej niż 500 zł.

2. Wysokość opłaty podawana jest do publicznej wiadomości w Biuletynie nie później niż na 30 dni przed terminem przeprowadzenia testu.

3. Z zastrzeżeniem § 38, warunkiem uczestniczenia w teście umiejętności jest wniesienie opłaty w pełnej wysokości co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

4. Wpłaty z tytułu opłaty uiszcza się na rachunek dochodów Komisji. § 3

8. Wnioskodawca, który uzyskał co najmniej 30 % ogólnej liczby punktów możliwych do uzyska nia, w przypadku przystąpienia do testu umiejętności następującego bezpośrednio po tym teście, wnosi opłatę w wysokości 50 % kwoty, o której mowa w § 37 ust. 1. § 3

9.

1. Wnioskodawca, który z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić do testu umie jętności w oznaczonym terminie, może wystąpić z wnioskiem do dyrektora generalnego urzędu Komi sji Papierów Wartościowych i Giełd o:

1) zaliczenie wniesionej opłaty na poczet testu umie jętności wyznaczonego w innym terminie;

2) zwrot wniesionej opłaty.

2. Zaliczenie lub zwrot opłaty, w przypadku wystą pienia z wnioskiem w terminie:

1) co najmniej na 14 dni przed datą przeprowadzenia testu umiejętności — odbywa się bez potrąceń kosztów manipulacyjnych;

2) krótszym niż 14 dni przed datą przeprowadzenia testu umiejętności — odbywa się z potrąceniem równowartości 25 % opłaty tytułem kosztów ma nipulacyjnych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgłoszo ny z datą przeprowadzenia testu umiejętności lub póź niej nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opła ty egzaminacyjnej.

4. O zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 2, decyduje data stempla pocztowego lub data doręczenia wniosku do Komisji. Rozdział 4 Przepis końcowy § 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha Dziennik Ustaw Nr 97 — 6643 — Poz. 965

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-26
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2008-10-21
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 97 poz. 965