Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 62

3) zarządza się, co na stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą spełniać podmioty korzysta jące ze zwolnień od podatku akcyzowego, zwane go dalej „akcyzą”;

2) szczegółowy zakres zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb ich stosowania.

§2.

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) siłach zbrojnych — należy przez to rozumieć siły zbrojne, zgodnie z art. I ust. 1 lit. a) Umowy mię dzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlan tyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, spo rządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257);

2) personelu cywilnym — należy przez to rozumieć personel cywilny, zgodnie z art. I ust. 1 lit. b) Umo wy między Państwami-Stronami Traktatu Północ noatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbroj nych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

3) Państwie wysyłającym — należy przez to rozumieć Państwo wysyłające, zgodnie z art. I ust. 1 lit. d) Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Pół nocnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbroj nych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

4) organie wojskowym — należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;

5) Kwaterze — należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b) Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczeci nie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259);

6) personelu zagranicznym Kwatery — należy przez to rozumieć osoby niebędące obywatelami Rze czypospolitej Polskiej, oddelegowane do Kwatery lub zatrudnione w Kwaterze przez każdą ze Stron Konwencji lub Państwa-Strony Traktatu Północno atlantyckiego;

7) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwate ry — należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 6.

2. Do ustalania kursu euro stosuje się art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.). Rozdział 2 Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej

§3.

1. Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, ole je opałowe lub gaz w przypadku, gdy są zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej.

2. Zwalnia się również od akcyzy energię elektrycz ną zużywaną w procesie produkcji energii elektrycz nej, energię elektryczną zużywaną w procesie produk cji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu lub ener gię elektryczną wykorzystywaną do podtrzymywania tych procesów produkcyjnych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadcze nie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy zowym, zwanej dalej „ustawą”, wydane przez wła ściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzają ce zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik Dziennik Ustaw Nr 97 — 6644 — Poz. 966 966 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). urzędu celnego potwierdza zamówienie po przed stawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu nastąpi z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, ma zasto sowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący energię elektryczną do ce lów określonych w ust. 2, będzie przekazywał do wła ściwego naczelnika urzędu celnego, do dnia 25 mie siąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilościach i spo sobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej oraz będzie prowadził ewidencję pozwalającą na okre ślenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionej ener gii elektrycznej.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadcze nie oraz jego NIP;

2) ilość zamawianych wyrobów akcyzowych zharmo nizowanych;

3) cel, na który zostaną przeznaczone zakupione wy roby akcyzowe zharmonizowane;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

§4.

1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną przez uprawnione podmioty ekspor tujące lub dostarczające towary do innego państwa członkowskiego.

2. Za uprawnione podmioty, o których mowa w ust. 1, uważa się podmioty, w przypadku których udział wydatków związanych z nabyciem energii elek trycznej w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów przekracza 18 % w miesiącu rozliczenio wym.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest reali zowane przez zwrot kwoty akcyzy od nabytej ilości energii elektrycznej przekraczającej 18 % — w propor cji odpowiadającej w tym miesiącu udziałowi przycho dów ze sprzedaży towarów na eksport lub dostarczo nych do innego państwa członkowskiego w przycho dach ogółem.

4. Jeżeli akcyza związana z nabyciem energii zosta ła zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, przy sługuje, gdy o kwotę zwrotu akcyzy zostaną zmniej szone te koszty. Przychody i koszty ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

5. Kwotę akcyzy podlegającą zwrotowi, o której mo wa w ust. 3, oblicza się według następującego wzoru: 18 × CA KO = (CA – ————) × UE 100 gdzie: KO — oznacza zwolnioną kwotę akcyzy od energii elektrycznej, przysługującą podatnikowi w da nym miesiącu, CA — oznacza kwotę akcyzy od energii elektrycznej nabytej w miesiącu rozliczeniowym, obliczoną jako iloczyn ilości nabytej energii i stawki 0,02 zł/kWh, UE — oznacza udział przychodów ze sprzedaży towa rów na eksport lub dostarczonych do innego państwa członkowskiego do przychodów ogó łem w miesiącu rozliczeniowym.

6. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 3, następu je na wniosek uprawnionego podmiotu. Wniosek jest składany za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera co najmniej:

1) określenie ilości energii elektrycznej nabytej w miesiącu rozliczeniowym;

2) określenie przychodów z tytułu eksportu towarów lub dostawy wewnątrzwspólnotowej w miesiącu rozliczeniowym;

3) określenie przychodów ogółem w miesiącu rozli czeniowym;

4) kwotę akcyzy wyliczoną zgodnie z wzorem okre ślonym w ust. 5;

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się oryginały faktur określających ilość nabytej energii oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej lub dokument zgłoszenia cel nego potwierdzający wywóz towarów do państwa trzeciego.

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu celnego oraz przedziur kować każdą fakturę lub dokumenty, o których mowa w ust. 8, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje de cyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy i do konuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia zło żenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, wraz z doku mentami, o których mowa w ust. 8, na rachunek ban kowy uprawnionego podmiotu. 1

1. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczel nik urzędu celnego niezwłocznie zwraca uprawnione Dziennik Ustaw Nr 97 — 6645 — Poz. 966 mu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty, o których mowa w ust. 8. 1

2. Jeżeli uprawniony podmiot otrzyma kwoty zwrotu akcyzy nienależnie, jest obowiązany do ich zwrotu wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości po datkowych.

§5.

1. Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, ole je opałowe lub gaz wykorzystywane na terenach nale żących do zakładów, w których są one produkowane, pod warunkiem że zużycie to odbywa się w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wykorzystania na terenie zakładu produk cyjnego paliw silnikowych, olejów opałowych lub ga zu w ramach procesów służących produkcji tych wyro bów oraz będzie przekazywał do właściwego naczelni ka urzędu celnego, do dnia 25 miesiąca następujące go po miesiącu, w którym powstał obowiązek podat kowy, oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzysta nia zwolnionych paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu.

§6.

1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną pochodzącą z elektrowni szczytowo-pompowych, wy twarzaną z energii wody, która została przepompowa na z wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach cieplnych, objętej akcyzą.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wytworzenia energii elektrycznej w elek trowniach szczytowo-pompowych.

§7.

1. Zwalnia się od akcyzy benzynę silnikową lot niczą do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silni ków turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni czych wykorzystywane do statków powietrznych, z wy jątkiem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym; za prywatny lot o charakterze rekreacyjnym uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę orga nizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub to warów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługu je podmiotowi dokonującemu sprzedaży benzyny sil nikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lot niczych silników turbinowych lub olejów silnikowych do silników lotniczych bezpośrednio podmiotom po siadającym statki powietrzne.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający ze składu podatkowego benzynę silnikową lotni czą do silników tłokowych, paliwo do lotniczych silników turbinowych lub oleje silnikowe do silni ków lotniczych, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zaku pione wyroby akcyzowe zharmonizowane zostaną przeznaczone do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta wy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyny silnikowej lotniczej do silników tłoko wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów silnikowych do silników lotniczych z za stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy zy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot za świadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbino wych lub olejów silnikowych do silników lotni czych nastąpi z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego doku mentu towarzyszącego;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu to warzyszącego otrzymanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwróci ją niezwłocznie pro wadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;

5) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych paliw silnikowych;

6) podmiot posiadający statek powietrzny lub statki powietrzne, nabywający od podmiotu uprawnio nego do zwolnienia benzynę silnikową lotniczą do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni czych, złoży oświadczenie, że nabywane paliwa zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie również do importu benzyny silnikowej lotni czej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silni ków turbinowych lub olejów silnikowych do silników lotniczych pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający z państwa trzeciego benzynę silnikową lotniczą do silników tłokowych, paliwo do lotniczych silników turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni czych dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane zostaną przeznaczone do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta wy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyny silnikowej lotniczej do silników tłoko Dziennik Ustaw Nr 97 — 6646 — Poz. 966 wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów silnikowych do silników lotniczych z za stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy zy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot za świadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbino wych lub olejów silnikowych do silników lotniczych nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia podatkowego prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilo ści i sposobu przeznaczenia zwolnionej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów sil nikowych do silników lotniczych;

5) podmiot posiadający statek powietrzny lub statki powietrzne, nabywający od podmiotu uprawnio nego do zwolnienia benzynę silnikową lotniczą do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub oleje silnikowe do silników lotni czych, złoży oświadczenie, że nabywane paliwa zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadcze nie oraz jego NIP;

2) ilość zamawianej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów silnikowych do silników lotniczych;

3) określenie celów, na które zostanie przeznaczona zakupiona benzyna silnikowa lotnicza do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbino wych lub olejów silnikowych do silników lotni czych;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 5, oprócz danych określonych w ust. 5, po winno dodatkowo zawierać określenie liczby posiada nych przez podmiot statków powietrznych oraz da nych o przeciętnym zużyciu paliw przez te statki po wietrzne.

§8.

1. Zwalnia się od akcyzy oleje napędowe lub oleje opałowe wykorzystywane do celów żeglugi (włą czając rejsy rybackie), z wyjątkiem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym, oraz elektryczność wy twarzaną na pokładzie statku; za prywatny rejs o cha rakterze rekreacyjnym uważa się każde użycie statku przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na zasa dzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności olejów napędowych lub olejów opa łowych wykorzystywanych przez jednostki pływające ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Mini stra Obrony Narodowej oraz statków szkolnych i ba dawczych w zakresie, w jakim wykonują ich statutowe zadania.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługu je podmiotowi dokonującemu sprzedaży olejów napę dowych lub olejów opałowych wykorzystywanych do celów żeglugi bezpośrednio podmiotom posiadają cym jednostki pływające lub zużycia na własne potrze by do celów żeglugowych.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający oleje napędowe lub oleje opałowe ze składu po datkowego, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zaku pione oleje napędowe lub oleje opałowe zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta wy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie na odbiór olejów napędowych lub olejów opałowych z za stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy zy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot za świadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie olejów napędowych lub olejów opało wych nastąpi z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego doku mentu towarzyszącego;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu to warzyszącego otrzymanie olejów napędowych lub olejów opałowych i zwróci ją niezwłocznie prowa dzącemu skład podatkowy, od którego nabył wy roby akcyzowe zharmonizowane;

5) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych olejów napędowych i olejów opałowych;

6) podmiot posiadający jednostkę pływającą lub jed nostki pływające nabywający od podmiotu upraw nionego do zwolnienia oleje napędowe i oleje opałowe złoży oświadczenie, że nabywane oleje zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6647 — Poz. 966

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie również do importu olejów napędowych lub olejów opałowych pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający z państwa trzeciego oleje napędowe lub oleje opa łowe dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane zostaną przeznaczone do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta wy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór olejów napędowych lub olejów opałowych; wła ściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamó wienie po przedstawieniu przez podmiot zaświad czeń właściwych organów podatkowych o niezale ganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie olejów napędowych lub olejów opało wych nastąpi z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych olejów napędowych lub olejów opałowych;

5) podmiot posiadający jednostkę pływającą lub jed nostki pływające nabywający od podmiotu upraw nionego do zwolnienia oleje napędowe lub oleje opałowe złoży oświadczenie, że nabywane oleje zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadcze nie oraz jego NIP;

2) ilość zamawianych olejów napędowych lub olejów opałowych;

3) określenie celów, na które zostaną przeznaczone zakupione oleje napędowe lub oleje opałowe;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 5, oprócz danych określonych w ust. 6, po winno dodatkowo zawierać określenie liczby posiada nych przez podmiot jednostek pływających oraz da nych o przeciętnym zużyciu paliw przez te jednostki pływające.

§9.

1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż:

1) benzyny silnikowej lotniczej do silników tłoko wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów silnikowych do silników lotniczych, do konywaną przez producenta tych wyrobów na za mówienie: a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra wła ściwego do spraw wewnętrznych — z przezna czeniem na potrzeby lotnictwa, b) Agencji Rezerw Materiałowych — na uzupełnie nie rezerw państwowych, c) jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarne go — na potrzeby tych jednostek;

2) oleju napędowego do silników okrętowych i silni ków do techniki morskiej oraz olejów silnikowych do silników okrętowych i silników do techniki mor skiej, dokonywaną przez producenta tych wyro bów na zamówienie: a) Agencji Rezerw Materiałowych — na uzupełnie nie rezerw państwowych, b) Ministra Obrony Narodowej — z przeznacze niem dla potrzeb marynarki wojennej, c) ministra właściwego do spraw wewnętrznych — z przeznaczeniem na potrzeby techniki mor skiej;

3) benzyny silnikowej lotniczej do silników tłoko wych, paliwa do lotniczych silników turbinowych oraz oleju napędowego do silników okrętowych i silników do techniki morskiej oraz olejów silniko wych do silników lotniczych, okrętowych i techni ki morskiej, dokonywaną przez Agencję Rezerw Materiałowych na zamówienie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw we wnętrznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający wyroby akcyzowe, dołączy do zamówienia złożo nego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane zo staną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta wy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zasto sowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza za mówienie po przedstawieniu przez podmiot za świadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie wyrobów akcyzowych nastąpi z zastoso waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania lub przeznaczenia zwolnionych wy robów akcyzowych zharmonizowanych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6648 — Poz. 966

§10.

1. Zwalnia się od akcyzy ciężki olej opałowy wykorzystywany w:

1) elektrociepłowniach;

2) przez indywidualne gospodarstwa domowe i orga nizacje charytatywne, których działalność jest zali czana do działalności pożytku publicznego w rozu mieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593);

3) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oleju, z którego mniej niż 50 % objętościowo de styluje przy temperaturze 350 °C.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia podatkowego, nabywający wyroby akcyzo we, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie potwierdzające jego status oraz stwier dzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do ce lów, o których mowa w ust. 1. § 1

1.

1. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie pod warun kiem, że:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, do konujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca złoży oświadczenie, że towary te nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silniko we albo jako dodatki lub domieszki do paliw silni kowych lub nie będą odsprzedane w celu ich zuży cia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub do mieszki do paliw silnikowych;

2) nabywca złoży oświadczenie, że nabywane towary nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silni kowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw sil nikowych lub nie będą odsprzedane w celu ich zu życia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;

3) nabycie towarów nastąpi z zastosowaniem proce dury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot korzystający ze zwolnienia z akcyzy, o któ rym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w termi nie do dnia 25 miesiąca następującego po miesią cu, w którym powstał obowiązek podatkowy, mie sięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń za wierających informacje, o których mowa w ust. 2.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświad czenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim towaru oraz jego symbol PKWiU lub kod CN;

3) cel, na który zostanie przeznaczony towar zakupio ny w kraju, nabyty w innym państwie członkow skim lub pochodzący z importu;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

3. W przypadku sprzedaży towarów, o których mo wa w art. 24 ust. 1 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument taki ściśle określa ilość zamawianego towaru, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadcze nia złożonego w zamówieniu — na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia. § 1

2.

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stoso wanych w paliwach ciekłych i biopaliwach cie kłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293), wyprodukowanych z surowców rolni czych, produktów ubocznych i odpadów, spełnia jących wymagania jakościowe określone w odręb nych przepisach;

2) paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów od 4,5 % do 5 % — w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw oraz biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 5 % do 10 % biokomponentów, w kwocie 1,80 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, a z zawartością powyżej 10 % biokompo nentów — w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający wyroby akcyzowe, dołączy do zamówienia złożo nego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione biokomponenty zostaną zużyte do pa liw ciekłych lub biopaliw ciekłych;

2) podmiot uprawniony będzie posiadał zaświadcze nie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wyda ne przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór biokompo nentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celne go potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) nabycie biokomponentów nastąpi z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgod nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) podmiot korzystający ze zwolnienia będzie prowa dził ewidencję wskazującą na sposób wykorzysta nia biokomponentów. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6649 — Poz. 966

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma zastosowania pod warunkiem, że:

1) pomiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów pro wadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych i zawar tość w nich biokomponentów;

2) podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów w celu ich odsprzedaży korzy stający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwa lającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. § 1

3.

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) wazelinę, parafinę, woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski oznaczone symbolem PKWiU 23.20.31 objęte kodami CN: 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 i 2712 90 90;

2) koks naftowy; bitum naftowy; inne pozostałości olejów z ropy naftowej oznaczone symbolem PKWiU 23.20.32 oraz kodem CN 2713;

3) bitum i asfalt naturalny, asfaltyty i skały asfaltowe oznaczone symbolem PKWiU 14.50.10-00.00 oraz kodem CN 2714;

4) mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym as falcie lub naturalnym bitumie, na bitumie nafto wym, smole mineralnej, paku smołowym ozna czone symbolem PKWiU 26.82.13 oraz kodem CN 2715 00 00.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają za stosowanie pod warunkiem, że:

1) wyroby akcyzowe zostaną zużyte do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający wyroby akcyzowe dołączy do zamówienia złożo nego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów, o któ rych mowa w pkt 1;

3) nabycie wyrobów akcyzowych nastąpi z zastoso waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy.

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podlegających opodatkowaniu ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowa nych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, o których mowa w art. 5 ustawy. § 1

4.

1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silniko wych lub olejów opałowych:

1) węglowodory acykliczne oznaczone symbolem PKWiU 24.14.11 oraz kodem CN 2901;

2) z węglowodorów cyklicznych: a) cykloheksan, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-13.00 oraz kodem CN 2902 11 00, b) węglowodory cykliczne pozostałe, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.12-15.3 oraz kodem CN 2902 19 90, c) benzen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-23 oraz kodem CN 2902 20 00, d) toluen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-25 oraz kodem CN 2902 30 00, e) o-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-43.00 oraz kodem CN 2902 41 00, f) p-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-45.00 oraz kodem CN 2902 43 00, g) m-ksylen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-47.10 oraz kodem CN 2902 42 00, h) mieszaniny izomerów ksylenu, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.12-47.2 oraz kodem CN 2902 44 00;

3) z olejów i innych produktów destylacji smoły wę glowej w wysokiej temperaturze; paku i koksu pa kowego, wyłącznie: a) benzol, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73 -20 oraz kodem CN 2707 10, b) toluole stosowane jako paliwa napędowe lub do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.1, oraz toluole do innych celów, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.2 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 20, c) ksylole stosowane jako paliwa napędowe lub do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.3 oraz ksylole do innych celów, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.4 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 30, d) mieszaniny węglowodorów aromatycznych po zostałe, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73 -40.3 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 50, e) oleje kreozotowe oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-65 oraz kodem CN 2707 91 00, f) oleje surowe lekkie oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-67.10 oraz kodem CN 2707 99 11, g) oleje surowe pozostałe oznaczone symbo lem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem CN 2707 99 19.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają za stosowanie pod warunkiem, że:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, do konujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca złoży oświadczenie, że wyroby akcy zowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przezna czone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opało wych; Dziennik Ustaw Nr 97 — 6650 — Poz. 966

2) nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyro by akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opało wych lub do produkcji paliw silnikowych lub ole jów opałowych.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, powin ny zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświad czenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobu akcyzowego oraz jego symbol PKWiU lub kod CN;

3) cel, na który zostanie przeznaczony wyrób zaku piony w kraju, nabyty w innym państwie człon kowskim lub pochodzący z importu;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mo wa w ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeże li dokument ten ściśle określa ilość zamawianego wy robu, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewi dencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu — na fakturze powinien być wpisany numer i data za mówienia.

5. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podlegających opodatkowaniu ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowa nych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, o których mowa w art. 5 ustawy. § 1

5.

1. Zwalnia się od akcyzy gaz płynny — pro pan, butan, mieszaniny propanu — butanu w przypad ku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) gaz płynny jest rozlewany do butli gazowych w składzie podatkowym zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;

2) gaz płynny jest dostarczany cysterną ze składu po datkowego do uprawnionego nabywcy w przy padku, gdy sprzedawca uzyska od nabywcy oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przezna czony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy;

3) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, do konujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca złoży właściwemu naczelnikowi urzę du celnego oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodo wych, a ponadto będą spełnione łącznie następu jące warunki: a) nabywca złoży oświadczenie, że nabywany gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu po jazdów samochodowych, b) importer dokonujący nabycia wewnątrzwspól notowego lub sprzedawca posiada zaświadcze nie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wy dane przez właściwego naczelnika urzędu cel nego potwierdzające zamówienie odbioru gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzę du celnego potwierdza zamówienie po przed stawieniu przez podmiot zaświadczenia właści wych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy, c) nabycie gazu płynnego nastąpi z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach doty czących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, d) importer dokonujący nabycia wewnątrzwspól notowego lub sprzedawca prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wy korzystania zwolnionych wyrobów akcyzowych, e) importer dokonujący nabycia wewnątrzwspól notowego lub sprzedawca przekaże do właści wego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, mie sięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń zawierających informacje, o których mowa w ust. 5.

3. Importer dokonujący nabycia wewnątrzwspól notowego lub sprzedawca jest obowiązany w przy padku sprzedaży:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz oso bom fizycznym prowadzącym działalność gospo darczą — do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie to mo że być złożone w wystawionej fakturze VAT, a jeże li jest składane odrębnie powinno zawierać datę złożenia oświadczenia oraz powinno być dołączo ne do kopii faktury VAT;

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej — do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przezna czony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie to powinno być dołączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku ta kiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpi sać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6651 — Poz. 966

4. Oświadczenie importera dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświad czenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobu oraz jego symbol PKWiU lub kod CN;

3) cel, na który zostanie przeznaczony wyrób zaku piony w kraju, nabyty w innym państwie człon kowskim lub pochodzący z importu;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

5. Oświadczenie nabywcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. a, powinno zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko nabywcy, PESEL lub NIP;

2) adres zamieszkania nabywcy;

3) określenie ilości nabywanego gazu płynnego;

4) określenie ilości, rodzaju i typu posiadanych urzą dzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znaj dują się urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2;

5) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie. § 1

6.

1. Zwalnia się od akcyzy benzyny specjalne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-00.2 oraz obję te kodami CN 2710 11 21 i CN 2710 11 25, w przypad ku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego lub podmiot prowadzący skład podatkowy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego złoży oświad czenie, że benzyna specjalna zostanie przeznaczo na do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający benzynę specjalną ze składu podatkowego dołą czy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupiona benzy na specjalna zostanie zużyta do celów, o których mowa w ust. 1;

3) podmiot uprawniony do zwolnienia posiada za świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 usta wy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyny specjalnej z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przed stawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

4) nabycie benzyny specjalnej nastąpi z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o któ rej mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na wa runkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej doku mentowania;

5) podmiot prowadzący skład podatkowy dostarcza jący benzynę specjalną podmiotowi uprawnione mu do zwolnienia wystawi dokument przewozu i zastosuje zasady obiegu tego dokumentu okre ślone w przepisach o szczególnym nadzorze po datkowym;

6) podmiot uprawniony do zwolnienia złoży zabez pieczenie akcyzowe zgodnie z art. 43 ustawy lub uzyska zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpie czenia akcyzowego zgodnie z art. 44 ustawy;

7) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionej benzyny specjalnej. § 1

7. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż:

1) produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naf towa jest dostarczana wyłącznie transportem kole jowym lub samochodowym, w części odpowiada jącej kwocie 120,00 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, dostarczonej tym transportem, pod warunkiem wykorzystania tych produktów do celów uprawniających do zastoso wania zwolnienia;

2) olejów napędowych wytwarzanych z udziałem mi nimum 10 % komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na spe cjalistycznych instalacjach do katalitycznego prze robu tych tworzyw, w części odpowiadającej kwo cie 300,00 zł od każdego 1 000 l tych paliw, pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2;

3) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowa nych wytworzonych z udziałem minimum 5 % kom ponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instala cjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw, w części odpowiadającej kwocie 180,00 zł od każde go 1 000 l tych paliw, pod warunkiem niestosowa nia zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2;

4) benzyn nieetylizowanych z udziałem jako kompo nentu zeoformatu w ilości nie mniejszej niż 30 % w gotowym produkcie, wytwarzanego w kraju przy zastosowaniu specjalistycznej instalacji ze oformingu — w części odpowiadającej 10 % staw ki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowa nych, pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w pkt 2 i 3 i § 12 ust. 1 pkt 2. § 1

8.

1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy:

1) wprowadzany do obrotu handlowego w postaci al koholu etylowego skażonego środkiem skażają cym na podstawie odrębnych przepisów; Dziennik Ustaw Nr 97 — 6652 — Poz. 966

2) skażony środkiem skażającym na podstawie od rębnych przepisów i wykorzystywany do wytwa rzania produktów nieprzeznaczonych do kon sumpcji przez ludzi;

3) używany do produkcji octu;

4) używany do produkcji leków;

5) używany do produkcji substancji smakowo-aro matycznych stosowanych do wytwarzania artyku łów spożywczych i napojów bezalkoholowych, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości;

6) używany bezpośrednio lub jako składnik do pół produktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych (rozlewanych lub innych), pod wa runkiem że w każdym przypadku zawartość alko holu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra czy stego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów;

7) używany jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;

8) używany do badań naukowych;

9) używany do celów medycznych w szpitalach i ap tekach, pod warunkiem że będzie stosowany wy łącznie: a) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem, b) do wytwarzania leków recepturowych w apte kach szpitalnych;

10) używany do procesów produkcyjnych, pod warun kiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają za stosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający alkohol etylowy, dołączy do zamówienia złożone go sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że za kupiony alkohol zostanie zużyty do celów, o któ rych mowa w ust. 1;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystują cy wyprodukowany w zakresie swojej działalności gospodarczej alkohol etylowy do celów, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego do dnia 25 miesiąca na stępującego po miesiącu, w którym powstał obo wiązek podatkowy, oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego;

3) podmiot uprawniony posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po twierdzające zamówienie na odbiór alkoholu ety lowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celne go potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

4) nabycie alkoholu etylowego nastąpi z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgod nie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5) podmiot korzystający ze zwolnienia prowadzi ewi dencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzeda ży alkoholu etylowego skażonego benzoesanem dena tonium (Bitrex) w ilości nie mniejszej niż 1g/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol, zabarwionego na fio letowo przez dodanie czystego fioletu krystalicznego w ilości nie mniejszej niż 160 mg/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol, w opakowaniach jednostko wych o pojemności do 1 litra.

4. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do ubytków lub niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, o których mowa w art. 5 ustawy. § 1

9.

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) alkohol etylowy przeznaczony do skażenia u na bywcy;

2) sprzedaż alkoholu etylowego i napojów alkoholo wych destylowanych, pochodzących z przepadku tych wyrobów, dokonywaną przez uprawnione or gany, z przeznaczeniem do przerobu na alkohol etylowy, rektyfikowany, odwodniony i bezpirydy nowy;

3) sprzedaż piwa zakupionego po cenach zawierają cych akcyzę lub od którego podatek ten został za płacony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze do puszczenia do obrotu;

4) sprzedaż alkoholu etylowego z wyłączeniem alko holu etylowego rektyfikowanego w opakowaniach jednostkowych (PKWiU 15.92.11-00.21, 15.92.11 -00.22, 15.92.11-00.23), na zamówienie Agencji Rynku Rolnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawnio ny do zwolnienia uzyska od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu alkoholu etylowego do celów, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawnio ny do zwolnienia uzyska od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu alkoholu etylowego i napojów alko holowych destylowanych do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawnio Dziennik Ustaw Nr 97 — 6653 — Poz. 966 ny do zwolnienia posiada dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawnio ny do zwolnienia będzie posiadał zamówienie Agencji Rynku Rolnego na alkohol etylowy rektyfikowany.

§20.

1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy i po zostały alkohol skażony u nabywcy, pod warunkiem że środek skażający został dodany do alkoholu nabytego po cenach zawierających akcyzę lub od którego akcy za została zapłacona właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przyjmującemu zgłoszenie celne w procedu rze dopuszczenia do obrotu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest reali zowane przez zwrot kwoty akcyzy.

3. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 2, następu je na pisemny wniosek podatnika, złożony do właści wego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania skażenia alkoholu etylowego lub po zostałych alkoholi.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na tery torium kraju;

2) dokument zgłoszenia celnego — w przypadku im portu alkoholu etylowego i pozostałych alkoholi lub administracyjny dokument towarzyszący — w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

5. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, wła ściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4. § 2

1.

1. Zwalnia się z akcyzy podatników produku jących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedza jącym rok podatkowy sprzedali:

1) do 20 000 hl piwa — w wysokości 25,00 zł/hl;

2) do 70 000 hl piwa — w wysokości 12,50 zł/hl;

3) do 150 000 hl piwa — w wysokości 10,00 zł/hl;

4) do 200 000 hl piwa — w wysokości 7,50 zł/hl.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest reali zowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwo tę przysługującego zwolnienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przed siębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzy skanych od innych przedsiębiorców.

4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

1) w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podat kowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne mie siące, która w skali roku podatkowego nie przekro czy jednego z limitów ilościowych określonych w ust. 1;

2) spełniają warunki określone w ust. 3.

5. W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia działalności podat nik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o któ rym mowa w ust. 4 pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosu je się stawkę akcyzy dla piwa określoną w przepisach o akcyzie.

6. Dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia piwa lub importerzy piwa, którzy przedstawią za świadczenie władz skarbowych właściwych dla zagra nicznego producenta piwa, że piwo pochodzi od pro ducenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3, mogą zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego o zwrot akcyzy w wysokości stanowiącej ilo czyn ilości nabytego lub zaimportowanego piwa oraz:

1) kwoty 25,00 zł/hl — w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzed nim 20 000 hl;

2) kwoty 12,50 zł/hl — w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzed nim 70 000 hl;

3) kwoty 10,00 zł/hl — w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzed nim 150 000 hl;

4) kwoty 7,50 zł/hl — w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzed nim 200 000 hl.

7. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 6, następu je na pisemny wniosek podatnika, złożony do właści wego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:

1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na tery torium kraju; Dziennik Ustaw Nr 97 — 6654 — Poz. 966

2) dokument zgłoszenia celnego — w przypadku im portu piwa lub administracyjny dokument towa rzyszący — w przypadku nabycia wewnątrzwspól notowego.

9. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, wła ściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8. § 2

2.

1. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia będzie prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów tytoniowych przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu. § 2

3.

1. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów ak cyzowych zharmonizowanych powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie produkcji, maga zynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę podatnika w ro zumieniu przepisów prawa cywilnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1. § 2

4.

1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe zharmonizowane, nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, w przypadku ich zniszczenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że wyroby akcyzowe zhar monizowane zostały zniszczone na warunkach i w try bie określonych w przepisach dotyczących wykonywa nia szczególnego nadzoru podatkowego. § 2

5.

1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe przywożone w bagażu osobistym podróżnego przyby wającego z terytorium państwa trzeciego na teryto rium kraju, pod warunkiem że ilość tych wyrobów nie wskazuje na ich handlowe przeznaczenie i ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych od powiadającej równowartości 175 euro, z zastrzeże niem § 26.

2. Wyroby akcyzowe są zwolnione od akcyzy w ra mach następujących norm:

1) wyroby tytoniowe, pod warunkiem że są przywo żone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) papierosy — 200 sztuk, lub b) cygaretki (cygara o ciężarze nieprzekraczającym 3 g) — 100 sztuk, lub c) cygara — 50 sztuk, lub d) tytoń do palenia — 250 g, lub e) zestaw wyrobów określonych w lit. a—d, pod warunkiem że suma wykorzystania norm usta lonych w odniesieniu do poszczególnych wyro bów nie jest wyższa niż 100 %;

2) napoje alkoholowe, pod warunkiem że są przywo żone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieska żony o objętościowej mocy alkoholu wynoszą cej 80 % i więcej — 1 litr, lub zestaw wyrobów akcyzowych, pod warunkiem że wykorzystanie ustalonej normy nie jest wyższe niż 100 %, lub b) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoho lu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywi stej mocy objętościowej alkoholu nieprzewyż szającej 22 %, wina musujące, wina wzmocnio ne — 2 litry, lub zestaw wyrobów akcyzowych, pod warunkiem że wykorzystanie ustalonej nor my nie jest wyższe niż 100 %, i c) wina niemusujące — 2 litry;

3) perfumy — 50 g i wody toaletowe — 0,25 litra.

3. Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, któ ry przedstawi on później organom celnym, pod wa runkiem przedstawienia dowodu, że bagaż był zareje strowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyru szenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz. Bagaż osobisty nie obejmuje przenośnych kanistrów zawierających pali wo, z wyjątkiem kanistrów zawierających paliwo w ilo ści nieprzekraczającej 10 litrów.

4. Wartość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 2, nie jest wliczana do ogólnej wartości kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 175 euro.

5. ¸ączna wartość wyrobów akcyzowych przywo żonych przez podróżnego, który nie ukończył 15 roku życia, nie może przekraczać kwoty wyrażonej w zło tych odpowiadającej równowartości 90 euro.

6. Jeżeli łączna wartość wyrobów akcyzowych, in nych niż wymienione w ust. 2, przywożonych przez podróżnego przekracza kwotę wyrażoną w złotych od powiadającą równowartości 175 euro lub 90 euro, zwolnienie od akcyzy jest udzielane do wysokości tej kwoty w stosunku do tych wyrobów, które gdyby były przywiezione oddzielnie, mogłyby być objęte takim zwolnieniem. § 2

6.

1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe przywożone w bagażu osobistym podróżnego, w rozu mieniu § 25 ust. 3, przybywającego z terytorium pań stwa trzeciego na terytorium kraju, który:

1) ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub Dziennik Ustaw Nr 97 — 6655 — Poz. 966

2) jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgra nicznej, lub

3) jest członkiem załogi środków transportu wykorzy stywanych w ruchu między państwami członkow skimi a państwami trzecimi — pod warunkiem, że ilość tych wyrobów nie wska zuje na ich handlowe przeznaczenie i ich łączna war tość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpo wiadającej równowartości 80 euro.

2. Wyroby akcyzowe są zwolnione od akcyzy w ra mach następujących norm:

1) wyroby tytoniowe, pod warunkiem że są przywo żone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) papierosy — 20 sztuk, albo b) cygaretki (cygara o ciężarze nieprzekraczającym 3 g) — 15 sztuk, albo c) cygara — 5 sztuk, albo d) tytoń do palenia — 20 g;

2) napoje alkoholowe, pod warunkiem że są przywo żone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieska żony o objętościowej mocy alkoholu wynoszą cej 80 % i więcej — 0,5 litra, albo b) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoho lu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywi stej mocy objętościowej alkoholu nieprzewyż szającej 22 %, wina musujące, wina wzmocnio ne — 0,5 litra i c) wina niemusujące — 0,5 litra;

3) perfumy — 25 g i wody toaletowe — 100 ml.

3. ¸ączna wartość wyrobów akcyzowych, innych niż wymienione w ust. 2, przywożonych przez podróż nego nie może przekraczać kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 80 euro.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej udowodnią, ze nie wracają ze strefy nadgranicznej sąsiadującego państwa trzeciego.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w strefie nadgranicznej i do załóg środ ków transportu wykorzystywanych w ruchu między państwami trzecimi a Wspólnotą Europejską, jeżeli przewożą towary w trakcie wykonywania pracy.

6. Przepis § 25 ust. 6 stosuje się odpowiednio. § 2

7.

1. Zwalnia się od akcyzy import wyrobów ak cyzowych umieszczonych w przesyłce wysyłanej z te rytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następują ce warunki:

1) przesyłki mają charakter okazjonalny;

2) przesyłki zawierają wyłącznie wyroby akcyzowe przeznaczone do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;

3) całkowita wartość wyrobów akcyzowych zawartych w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w zło tych odpowiadającej równowartości 45 euro;

4) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;

5) odbiorca nie jest zobowiązany do uiszczenia ja kichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.

2. Wyroby akcyzowe są zwolnione od akcyzy w ra mach następujących norm:

1) wyroby tytoniowe: a) papierosy — 50 sztuk, lub b) cygaretki (cygara o ciężarze nieprzekraczającym 3 g) — 25 sztuk, lub c) cygara — 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia — 50 g, lub e) zestaw wyrobów określonych w lit. a—d, jeżeli suma wykorzystania norm ustalonych w odnie sieniu do poszczególnych wyrobów nie jest wyższa niż 100 %;

2) napoje alkoholowe: a) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 % obj., alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wy noszącej 80 % obj. i więcej — 1 litr, lub b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i na poje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub al koholu, ratafia, sake lub podobne napoje o rze czywistej mocy objętościowej alkoholu nie przewyższającej 22 % obj., wina musujące, wi na wzmocnione — 1 litr, lub c) wina niemusujące — 2 litry;

3) perfumy — 50 g lub wody toaletowe — 0,25 l.

3. W przypadku gdy łączna wartość wyrobów ak cyzowych w przesyłce przekracza kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 45 euro, zwolnienie od akcyzy stosuje się do wysokości tej kwoty w stosunku do wyrobów, które przywożone od dzielnie mogłyby korzystać z takiego zwolnienia. § 2

8.

1. Zwalnia się od akcyzy przywóz przez oso bę fizyczną, przybywającą na terytorium kraju na po byt stały lub powracającą z czasowego pobytu, samo chodów osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następują ce warunki: Dziennik Ustaw Nr 97 — 6656 — Poz. 966

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej;

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w in nym państwie członkowskim przez okres co naj mniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

3) osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelni kowi urzędu celnego dowód potwierdzający speł nienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wyna jęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, li cząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;

5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzo ny do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym osoba fizyczna ma miej sce zamieszkania, a przy wywozie nie stosuje się zwolnienia lub zwrotu podatku z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 5 uważa się za spełniony, jeżeli samochód osobowy posiada urzędo wy znak rejestracyjny państwa członkowskiego, w któ rym został zarejestrowany, z wyłączeniem tymczaso wych znaków rejestracyjnych. W przypadku samocho dów zarejestrowanych w państwie członkowskim, w którym wydanie urzędowych znaków rejestracyj nych nie jest konieczne, użytkownik powinien wykazać w inny sposób, że podatek został zapłacony.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właści wy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. § 2

9.

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) czasowy przywóz samochodów osobowych prze znaczonych dla celów prywatnych, dokonywany przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: a) osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w in nym państwie członkowskim niż państwo człon kowskie czasowego przywozu, b) samochód osobowy jest przeznaczony do użyt ku osobistego tej osoby, c) termin czasowego przywozu samochodu oso bowego nie przekroczy 6 miesięcy w 12-mie sięcznym okresie, d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres czaso wego przywozu, jednakże samochody osobowe należące do przedsiębiorstwa wynajmującego z siedzibą w jednym z państw członkowskich mogą być podnajmowane w celu ich ponowne go przywozu, jeśli znajdują się w innym pań stwie członkowskim na skutek wykonania umo wy najmu, która w tym kraju została zrealizowa na; samochody mogą też być zwrócone przez pracowników przedsiębiorstwa wynajmującego do państwa członkowskiego, w którym zostały wynajęte, także w przypadku gdy pracownik ma miejsce zamieszkania w państwie członkow skim czasowego przywozu;

2) czasowy przywóz samochodów osobowych prze znaczonych dla celów zawodowych, dokonywany przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskie go, jeżeli łącznie są spełnione następujące wa runki: a) osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w in nym państwie członkowskim niż państwo człon kowskie czasowego przywozu, b) termin czasowego przywozu samochodu oso bowego nie przekroczy 6 miesięcy w 12-mie sięcznym okresie, c) samochód osobowy w państwie członkowskim czasowego przywozu nie służy do odpłatnego transportu osób ani do odpłatnego lub nieod płatnego transportu towarów do celów przemy słowych lub handlowych, d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres czaso wego przywozu, e) samochód osobowy został nabyty lub wprowa dzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczą cymi opodatkowania obowiązującymi w pań stwie członkowskim, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie stosuje się zwolnienia lub zwrotu podatku, z za strzeżeniem ust. 2;

3) czasowy przywóz samochodów osobowych zareje strowanych w państwie członkowskim, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, używanych w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c—e;

4) czasowy przywóz samochodów osobowych zareje strowanych w państwie członkowskim, w którym student ma miejsce zamieszkania, używanych przez niego na terytorium kraju, na którym przebywa on wyłącznie w celu studiowania, jeżeli łącznie są speł nione warunki określone w pkt 2 lit. a i c—e.

2. Do warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się odpowiednio § 28 ust. 2.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest bezterminowe.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właści wy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. § 30.

1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe niezharmonizowane stanowiące mienie przesiedlenia osoby fizycznej przybywającej na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu z te Dziennik Ustaw Nr 97 — 6657 — Poz. 966 rytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) rzeczy służyły do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu na terytorium państwa trzeciego, z tym że samochody osobowe służyły takiemu użytkowi przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

2) osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelni kowi urzędu celnego dowód potwierdzający speł nienie warunku, o którym mowa w pkt 1;

3) rzeczy będą przeznaczone na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na te rytorium państwa trzeciego;

4) osoba fizyczna przebywała poza terytorium Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;

5) rzeczy nie zostaną sprzedane, wynajęte, wypoży czone lub odstąpione przez okres 12 miesięcy od dnia ich przywozu na terytorium kraju.

2. Mienie przesiedlenia jest zwolnione od akcyzy, jeżeli zostało zgłoszone do wolnego obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fi zycznej na terytorium kraju.

3. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przywożone w jednej lub w kilku przesył kach, w terminie określonym w ust. 2. § 3

1.

1. Zwalnia się od akcyzy import:

1) paliwa silnikowego przewożonego w standardo wych zbiornikach: a) prywatnych i handlowych pojazdów samocho dowych i pojazdów jednośladowych, b) pojemnika specjalnego przeznaczenia;

2) paliwa silnikowego znajdującego się w przeno śnych kanistrach przewożonych przez prywatne pojazdy samochodowe i pojazdy jednośladowe w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w krajowych przepisach dotyczących przechowywania i trans portu paliw;

3) niezbędnych do eksploatacji pojazdów smarów znajdujących się w tych środkach.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, doty czy paliwa przewożonego w standardowych zbiorni kach w ilościach nieprzekraczających:

1) 600 litrów — w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą;

2) 200 litrów — w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w pkt 1;

3) 200 litrów — w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalne go przeznaczenia.

3. Za handlowy środek transportu uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy (w tym ciągnik z nacze pą lub bez naczepy), który ze względu na konstrukcję lub wyposażenie jest przeznaczony i nadaje się do od płatnego lub bezpłatnego przewozu więcej niż dzie więciu osób razem z kierowcą, towarów, a także każdy mechaniczny pojazd drogowy wykorzystywany do ce lów specjalnych innych niż transport.

4. Za prywatny pojazd samochodowy uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy inny niż wymie niony w ust. 3.

5. Za standardowy zbiornik uważa się:

1) zbiornik paliwa na stałe zamocowany przez produ centa we wszystkich pojazdach silnikowych tego samego rodzaju jak pojazdy, których to dotyczy, oraz w którym zamocowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak, w odpowiednim przypadku, do funk cjonowania systemu chłodzącego;

2) zbiornik na gaz przystosowany do pojazdów silni kowych, pozwalający na bezpośrednie wykorzy stanie gazu jako paliwa, jak również zbiornik przy stosowany do innych systemów, w które może być wyposażony pojazd;

3) zbiornik zamontowany na stałe przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu jak dany pojemnik i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie pa liwa, zarówno do napędu w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów, w które może być wyposażony pojemnik specjalnego przeznaczenia.

6. Za pojemnik specjalnego przeznaczenia uważa się każdy pojemnik wyposażony w układy chłodzenia, systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto sowanie pod warunkiem, że:

1) paliwa silnikowe są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przy wiezione;

2) paliwa silnikowe nie zostaną usunięte z tego środ ka transportu ani nie będą składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;

3) paliwa silnikowe nie zostaną odpłatnie lub nieod płatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

8. W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 7, wysokość podatku określa się według stanu i wartości celnej towaru w dniu naruszenia tych warunków oraz według stawek obowiązujących w tym dniu. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6658 — Poz. 966 Rozdział 3 Zwolnienia od akcyzy dla przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych § 3

2.

1. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje uprawnionemu przed stawicielstwu oraz członkom jego personelu z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych w ilości (wartości) wy nikającej z porozumienia międzynarodowego lub za sady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw lub członków ich personelu.

2. Informację o ilości (wartości) wyrobów akcyzo wych, których nabycie uprawnia do zwrotu akcyzy, mi nister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawicielstwom oraz Naczelniko wi Urzędu Celnego I w Warszawie. § 3

3. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów ak cyzowych, nabytych przez uprawnione przedstawiciel stwo oraz członków jego personelu, obejmuje kwotę akcyzy, wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obo wiązującej w dniu dokonania zakupu. § 3

4.

1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi uprawnione mu przedstawicielstwu oraz członkom jego personelu jest faktura wystawiona przy zakupie wyrobów akcy zowych.

2. Faktura jest wystawiana w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz kopią otrzymuje uprawnio ne przedstawicielstwo lub członkowie jego personelu. § 3

5.

1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest prze kazywany przez uprawnione przedstawicielstwo Na czelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie, za pośred nictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) kwotę akcyzy, o zwrot której ubiega się uprawnio ne przedstawicielstwo oraz członkowie jego per sonelu, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy zwią zanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe lub prywatne;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych, nabytych na cele służbowe przez uprawnione przedstawicielstwo;

2) listę członków personelu uprawnionego przedsta wicielstwa, którym przysługuje zwrot akcyzy z ty tułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele pry watne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyz przypadającej do zwrotu;

3) oryginały faktur;

4) uwierzytelnione kopie faktur, jeżeli oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są składane za okresy kwartalne i powinny obejmować kwoty akcy zy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale. § 3

6.

1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią Urzędu Celnego I w Warszawie oraz przedziurkowa niu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

2. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Cel nego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania przez ministra właści wego do spraw zagranicznych.

3. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca wniosek wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w § 35 ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, w celu ich wyjaśnienia.

4. W przypadku określonym w ust. 3 zwrot podat ku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od ministra właściwego do spraw zagra nicznych, według kwot faktycznie uznanych.

5. Po dokonaniu zwrotu akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy za pośrednic twem ministra właściwego do spraw zagranicznych. § 3

7.

1. Jeżeli wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członkowie jego personelu żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania orygi nału faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca infor muje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, prze kazując równocześnie otrzymany od uprawnionego przedstawicielstwa lub członków jego personelu ory ginał faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 36 zwrotu kwoty ak cyzy wynikającej z tej faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę. Rozdział 4 Zwolnienia od akcyzy dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członków jej personelu § 3

8.

1. Zwalnia się od akcyzy:

1) import paliw, olejów i smarów, zwanych dalej „pa liwami”, przez siły zbrojne Państwa wysyłającego, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbo wych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach Dziennik Ustaw Nr 97 — 6659 — Poz. 966 sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzy szącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju;

2) import wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, prze znaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;

3) import samochodów osobowych, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodziny, w ilościach niewskazują cych na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej — 2 sztuki na osobę, która ukoń czyła 18 lat.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przedstawienie organowi cel nemu dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 oraz że paliwa te nie będą podlegały innym czynnościom określonym w art. 4 ustawy.

3. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest przedstawienie organowi celnemu:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — do kumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez Kwaterę,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 — do kumentów, z których wynika, że osoba sprowadza jąca samochód osobowy należy do personelu za granicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego — z zastrzeżeniem, że wyroby te nie będą przezna czone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 2 i 3 i nie będą podlegały innym czynnościom, określonym w art. 4 ustawy.

4. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspól notowe paliw przez siły zbrojne Państwa wysyłające go pod warunkiem, że paliwa te są przeznaczone wy łącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

5. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspól notowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez Kwaterę, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem że wyroby te są przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam są sprzedawane.

6. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mo wa w ust. 4 i 5, może być dokonywane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

7. W przypadku wewnątrzwspólnotowego naby cia, o którym mowa w ust. 4 i 5, stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzo wego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r.), zgodnie z któ rymi do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny być dołączone: admini stracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego. § 3

9.

1. W przypadku zastosowania świadectwa, o którym mowa w § 38 ust. 7, odbiór wyrobów akcy zowych zharmonizowanych potwierdza się przez uzy skanie pieczęci:

1) Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie lub Na czelnika Urzędu Celnego w Gdańsku — w przypad ku nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywa nego przez siły zbrojne Państwa wysyłającego;

2) Naczelnika Urzędu Celnego I w Szczecinie — w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego przez Kwaterę.

2. Kopia potwierdzonego świadectwa, o którym mowa w § 38 ust. 7, jest przeznaczona dla właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1. § 40. W przypadku importu oraz nabycia wewnątrz wspólnotowego wyrobów akcyzowych, o których mo wa w § 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, rodzaje i łączną ilość tych wyrobów określa załącznik do rozporządzenia. § 4

1.

1. W przypadku paliw, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, nabytych na terytorium kraju, zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju paliwa, a następnie udostępnił je odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, stat kach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

2. Zwrot akcyzy przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za na byte paliwa.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obli czenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 42 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie paliw z wyszczególnioną kwotą akcyzy. § 4

2.

1. Zwrot akcyzy następuje na wniosek orga nu wojskowego; wniosek powinien być złożony w ter minie do 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbroj nych na terytorium kraju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie — w przypadku zakupów dokonywanych przez Mini stra Obrony lub upoważnionego przez niego Pre zesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważ nionych przez nich dowódców wojskowych jedno stek budżetowych,

2) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdańsku — w przypadku zakupów dokonywanych przez Do Dziennik Ustaw Nr 97 — 6660 — Poz. 966 wódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budże towej — zwanym dalej „właściwym naczelnikiem urzędu celnego”.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na te rytorium kraju;

2) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się organ wojskowy;

3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbroj nym i ich personelowi cywilnemu zawierający: a) oznaczenie Państwa wysyłającego, b) określenie rodzaju i ilości paliw, c) poświadczenie odbioru paliw, d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywil nego;

3) oryginały faktur, na podstawie których organ woj skowy nabył paliwa;

4) uwierzytelnione kopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu akcyzy, jeżeli orygina ły tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku od towarów i usług;

5) kopie faktur, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa. § 4

3.

1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią wła ściwego urzędu celnego oraz przedziurkowaniu, w ce lu uniknięcia ponownego ich użycia.

2. Zwrotu akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, w terminie do 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z doku mentami, o których mowa w § 42 ust. 4, z zastrzeże niem ust. 3.

3. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w § 42 ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego prze kazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w § 42 ust. 4 — do zaopiniowania — organowi sprawujące mu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym.

4. Organ, o którym mowa w ust. 3, przekazuje opi nię właściwemu naczelnikowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zwrot ak cyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż okre ślony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzyma nia opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym.

6. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca ostemplowane oraz przedziur kowane faktury wnioskodawcy. § 4

4.

1. Zwolnienie realizowane przez zwrot akcy zy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

1) Kwaterze — z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych przeznaczonych na potrze by własne Kwatery w celu utrzymania i działalno ści Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przezna czonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych;

2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub człon kom jego rodzin — z tytułu nabycia wyrobów ak cyzowych na terytorium kraju, w ilościach nie wskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodu osobowego zwrot akcyzy przysługuje wyłącznie personelowi za granicznemu Kwatery w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego raz na trzy lata. § 4

5. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów ak cyzowych nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin obejmuje kwotę akcyzy, wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu. § 4

6.

1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie wy robów akcyzowych, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery, jak rów nież członków ich rodzin.

2. Faktura jest wystawiana w trzech egzempla rzach.

3. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca. § 4

7.

1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Szczecinie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcy zowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy. Dziennik Ustaw Nr 97 — 6661 — Poz. 966

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwa terę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczo nych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowa dzonych na terenie Kwatery;

2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot akcyzy z ty tułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele pry watne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur;

4) uwierzytelnione kopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są składane za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca nastę pującego po kwartale, za który składany jest wniosek. § 4

8.

1. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Szczecinie.

2. Przepisy § 43 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni. § 4

9.

1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzy mania od nabywcy oryginału faktury; o dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Cel nego I w Szczecinie, przekazując równocześnie otrzy many od nabywcy oryginał faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 48 zwrotu akcyzy wynikającej z tej faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróco ną kwotę akcyzy. Rozdział 5 Inne zwolnienia § 50. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie we wnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przeka zywanych nieodpłatnie na rzecz jednostek budżeto wych przez polskie jednostki budżetowe znajdujące się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, pod warun kiem że samochody określone w tym przepisie nie zo staną sprzedane, wynajęte lub wypożyczone osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organi zacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w okresie trzech lat od dnia ich objęcia procedurą do puszczenia do obrotu. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 5

1. W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 paździer nika 2004 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż wprowa dzonego już do obrotu handlowego tytoniu do pale nia, nieoznaczonego przez producenta lub importera ceną detaliczną, od którego została zapłacona akcyza w wysokości określonej na podstawie dotychczaso wych przepisów. § 5

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.2) Minister Finansów: w z. E. Mucha ———————

2) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był re gulowany w rozporządzeniach:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196);

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od to warów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawi cielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzę dów, a także innym osobom zrównanym z nimi na pod stawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodo wych (Dz. U. Nr 152, poz. 1491);

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podat ku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od pa liw, olejów i smarów używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlan tyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju (Dz. U. Nr 152, poz. 1485). Dziennik Ustaw Nr 97 — 6662 — Poz. 966 Dziennik Ustaw Nr 97 — 6663 — Poz. 966 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. (poz. 966) WYROBY AKCYZOWE POCHODZÑCE Z IMPORTU I WEWNÑTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-26
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2009-03-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966