Dz.U. 2004 nr 97 poz. 972

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 62

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków;

2) rodzaje towarów, które nie mogą być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.

§2. Objęcie towarów procedurą celną dopuszcze nia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczo nej, poza godzinami pracy urzędu celnego, wymaga:

1) złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na sto sowanie procedury uproszczonej oraz załączenia do niego wykazu towarów z podaniem ich kodów CN;

2) uzyskania pozwolenia wydanego przez dyrektora izby celnej na stosowanie procedury uproszczo nej, na obejmowanie towarów wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1, procedurą do puszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzę du celnego;

3) określenia w pozwoleniu, o którym mowa w pkt 2, zasad dokonywania zgłoszeń celnych towarów ob jętych wykazem.

§3. W przypadku objęcia towarów masowych oraz towarów transportowanych rurociągami, gazociąga mi i liniami energetycznymi procedurą celną z zasto sowaniem procedury uproszczonej, ze zwolnieniem z obowiązku każdorazowego przesyłania:

1) powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 266 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komi sji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustana wiającego przepisy w celu wykonania rozporzą dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienione rozporządze niem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003 r.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”;

2) powiadomienia o wysyłce towarów z miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, o którym mowa w art. 285 ust. 2 Rozporządzenia Wykonaw czego — przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

§4. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiają cego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczą cym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Re publiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸o tewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europej skiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”, nie stosuje się do towarów, które są:

1) wyrobami akcyzowymi, dla których ustalona zo stała stawka podatku akcyzowego;

2) objęte karnetem ATA;

3) objęte załącznikiem nr I do Traktatu Ustanawiają cego Wspólnotę Europejską, oraz towary nie wy mienione w tym załączniku, co do których złożono wniosek o refundację eksportową;

4) przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chrono logicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;

5) towarami o znaczeniu strategicznym w rozumie niu: Dziennik Ustaw Nr 97 — 6694 — Poz. 972 972 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnoto wy system kontroli eksportu produktów i tech nologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L. 159 z 30.6.2000), ostatnio zmienionego rozpo rządzeniem Rady (WE) nr 149/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r. zmieniającym i uaktualniają cym rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustana wiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastoso wania (Dz. Urz. UE L. 30 z 5.02.2003), b) ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodo wego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z późn. zm.2)) — zwanymi dalej „towarami strategicznymi”.

§5. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celne go, nie stosuje się przy objęciu procedurą wywozu, uszlachetniania biernego oraz przeznaczeniem celnym powrotnego wywozu towarów, które:

1) wymagają oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy;

2) są objęte załącznikiem nr I do Traktatu Ustanawia jącego Wspólnotę Europejską, oraz towary nie wy mienione w tym załączniku, co do których złożono wniosek o refundację eksportową;

3) są towarami strategicznymi.

§6. 1 Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celne go, nie stosuje się przy objęciu procedurą składu cel nego towarów, które są:

1) objęte załącznikiem nr I do Traktatu Ustanawiają cego Wspólnotę Europejską;

2) towarami strategicznymi;

3) objęte karnetem ATA.

2. W składzie celnym typu D oprócz towarów, o których mowa w ust. 1, procedurą uproszczoną nie mogą zostać objęte towary, które są:

1) wyrobami akcyzowymi, dla których została okre ślona stawka podatku akcyzowego;

2) przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chrono logicznym przyjmowania zgłoszeń celnych.

§7. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celne go, nie stosuje się przy objęciu procedurą dopuszcze nia do obrotu, uszlachetniania czynnego, przetwarza nia pod kontrolą celną towarów, które:

1) są wyrobami akcyzowymi, dla których została określona stawka podatku akcyzowego, z wyłącze niem: a) nowych samochodów osobowych, dostarcza nych bezpośrednio od producenta, b) towarów transportowanych rurociągami, gazo ciągami i liniami energetycznymi;

2) są towarami strategicznymi;

3) są objęte karnetem ATA;

4) są objęte załącznikiem nr I do Traktatu Ustanawia jącego Wspólnotę Europejską;

5) są przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chrono logicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;

6) korzystają ze zwolnienia z należności celnych przy wozowych na podstawie art. 2—26, art. 32—38, art. 51, art. 52 ust. 2 tiret drugie, art. 53, art. 59a, art. 60 ust. 2 tiret 2, art. 62 lit. a, art. 63a—c, art. 65—69, art. 71—72, art. 79 ust. 1 rozporządze nia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983 r.), ostat nio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoń skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Repu bliki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Euro pejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003);

7) korzystają ze zwolnienia z należności celnych przy wozowych na podstawie art. 37, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.3) Minister Finansów: w z. E. Mucha ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w spra wie procedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 48, z 2003 r. Nr 101, poz. 934 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 56), któ re traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 mar ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622). Dziennik Ustaw Nr 97 — 6695 — Poz. 972 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-27
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 97 poz. 972