Dz.U. 2004 nr 98 poz. 998

998 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatu ry Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)) w załącz niku do rozporządzenia „Nomenklatura Jednostek Te rytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” wpro wadza się następujące zmiany:

1) w objaśnieniach wstępnych: a) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Ce lów Statystycznych (NTS) została opracowana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz nych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003).”, b) w drugim i trzecim akapicie wyrazy „Nomen klatura NUTS” zastępuje się wyrazami „Klasy fikacja NUTS”, c) w piątym akapicie wyrazy „POZIOM 1 — obszar całego państwa” zastępuje się wyrazami „POZIOM 1 — regiony”, d) w tabeli „Nazwy poziomów oraz jednostki tery torialne występujące na tych poziomach są na ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2021. stępujące:” w wierszu odnoszącym się do po ziomu 1: — w kolumnie „Struktura symbolu” wyraz „X” zastępuje się wyrazem „X.X”, — w kolumnie „Nazwa jednostek poziomu” wy raz „kraj” zastępuje się wyrazem „regiony”, — w kolumnie „Liczba jednostek” wyraz „1” za stępuje się wyrazem „6”;

2) część „POZIOM 1” otrzymuje brzmienie: „POZIOM 1 Region centralny — województwa: łódzkie i mazo wieckie 1.1 Region południowy — województwa: małopolskie i śląskie 1.2 Region wschodni — województwa: lubelskie, pod karpackie, świętokrzyskie i podlaskie 1.3 Region północno-zachodni — województwa: wiel kopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie 1.4 Region południowo-zachodni — województwa: dolnośląskie i opolskie 1.5 Region północny — województwa: kujawsko-po morskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie 1.6”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 98 — 6806 — Poz. 998

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2004-05-01
Data wydania: 2004-04-27
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2008-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2004 nr 98 poz. 998