Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110

60 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu oraz sposób je go przekazywania.

§2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie doku mentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2006 r. Minister Ârodowiska: J. Szyszko ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. (poz. 60) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 11 — 463 — Poz. 60 Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

2) O ile taki posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5) Z dokładnością do jednego kilograma.

6) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-07-19
Data wydania: 2005-06-17
Data wejścia w życie: 2005-08-19
Data obowiązywania: 2005-08-19
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110