Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1252

Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporzą dzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 1252 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-08-09
Data wydania: 2005-07-08
Data wejścia w życie: 2005-08-24
Data obowiązywania: 2005-08-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1252