Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1390

1390 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego Na podstawie art. 45a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 119

9) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wzór formularza oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach ma jątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). Dziennik Ustaw Nr 166 — 10136 — Poz. 1390 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. (poz. 1390) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 166 — 10137 — Poz. 1390

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-08-31
Data wydania: 2005-08-25
Data wejścia w życie: 2005-09-01
Data obowiązywania: 2005-09-01
Data uchylenia: 2009-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1390